Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilikäsitööline, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. oktoobrini 2019 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr 14/2018 16.04.2018


----------------
Kutsestandard on dokument, milles ...
kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Tekstiilikäsitööline, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tekstiilikäsitööline, tase 5
EN: Textiles craftspeople, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.05.2013
Kehtib kuni: 24.04.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Tekstiilikäsitööline 177657 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 24.04.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilikäsitööline valmistab tekstiilist kvaliteetseid, esteetilisi ja funktsionaalseid käsitööesemeid ühes kindlas traditsioonilises või kaasaegses tekstiilitehnikas või -esemegrupis (nt õmbluskäsitöö, kangakudumine, rahvarõivad, peakatted, nukud). Ta teeb iseseisvalt kavandeid, valmistab ja viim...istleb unikaalesemeid või väikesarju.
Ta on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest.
Tekstiilikäsitööline suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate, sellide või praktikantide tegevust, majandada ettevõtet ning teha koostööd sidusalade spetsialistidega.
Ta oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks.
Oma tegevuses peab ta tähtsaks käsitöömeistri eetika, tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite järgimist.
Tekstiilikäsitööline turundab oma toodangut, nõustab tellijaid ja osutab teenuseid, nagu nt harrastajate juhendamine, õpitubade läbiviimine, huviringi töö korraldamine, tekstiilitööd tutvustavate ürituste läbiviimine. Ta teeb allhankeid, kavandeid, tööjuhiseid ja –jooniseid ning uurimistöid.

Teised tekstiiliala kutsetasemed:
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (sisaldab osakutset „Käsitööeseme valmistaja“)
Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
Tekstiilimeister, tase 6
Tekstiilimeister, tase 7

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tekstiilist käsitööesemete valmistamine.
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Esemete valmistamin...
e ja viimistlemine.

A.2.2 Tekstiili toodete ja teenuste turundamine.
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tekstiilikäsitöölise töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb olla valmis hooajatööks ja töötamiseks puhkepäevadel.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (aller...
gia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õmblusmasinad, kangasteljed jm seadmed, nõelad, käärid, heegelnõelad vardad jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, õpivalmidus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tekstiilikäsitööliseks saab õppida õppeasutuses ja kutsealal töötades või meistri käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kangakuduja, tikkija, tekstiilikunstniku abiline, kardinadisaineri abiline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tekstiilikäsitöölise kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 tõendamine ning läbiva kompetentsi B.2.3 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tekstiilist käsitööesemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) visandab oma idee;
2) loeb etteantud kavandeid, hindab kavandi teostatavust;
3) valib kindla tekstiilitehnika või eseme valmistusviisi;
4) koostab etteantud eseme või kavandi põhjal töö käigu/tööjuhise koos täiendavate lisadega (skeemid,lõiked või joonised) selle valmistamise tehnoloogiast lähtuvalt;
5) dateerib eseme, lähtudes stiiliajaloo perioodist;
6) hindab materjalide kvaliteeti, valib ja hangib vajalikud materjalid ja tarvikud, arvestades materjalide kulu;
7) võrdleb materjalide hankimisel hindu, arvestades töö tasuvust, tellija vajadusi, lõppkvaliteeti ja keskkonnategureid;
8) hoiustab materjale nõuetekohaselt;
9) valmistab ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
10) järgib materjalikasutuses säästlikkuse, keskkonnahoiu ning toote elukaare põhimõtteid;
11) planeerib tööde järjekorra ja tööks kuluva aja, arvestades tööde mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
12) valib sobivad töövahendid ja seadmed;
13) kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel teeb lihtsamat hooldust;
14) töötab seadmete ja tööriistadega turvaliselt ja ergonoomiliselt;
15) järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
16) valmistab ühes tekstiilitehnikas eseme või esemegrup,i kasutades tööjooniseid ning sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale:
a) õmblemine (lihtõmblused, erinevate materjalide ühendused, lihtsad lõiked): õmbleb kodutekstiile (aknakatted, padjad jm); õmbleb kergeid rõivaid ja aksessuaare: võtab mõõdud, konstrueerib põhilõike, teeb juurdelõikuse ja rõivaproovi; õmbleb erinevate omadustega materjale käsitsi ja masinaga.
b) lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika (lihtsad koe- ja heegelkirjad, lihtsad lõiked): valmistab lõikekohaseid ja ringselt teostavaid esemeid, kasutades silmuste kahandamist, kasvatamist jm tehnoloogilisi võtteid; erinevaid koe- ja heegelkirju kombineerides loob uusi kootud või heegeldatud esemeid; kasutab ühe- ja kahetasandilist kudumismasinat, oskab luua masina mustrikaarte;
c) tikkimine (mustrijoonise tikkimisel kasutatavad põhipisted): teeb kavandi, valib tikkimistehnika, teeb eeltööd; valmistab tikandi käsitsi ja õmblusmasinal või tikkimismasinal järgides mustrijoonist; koostab tikitud eseme järgi tööjoonise.
d) kangakudumine (algsiduses kangad): seab kangasteljed töökorda, koostab rakenduse, rakendab kangasteljed; koob tuletatud sidustega kangaid; määrab näidise põhjal kangaliigi lähtuvalt materjalist ja sidusest ning leiab selle kasutusala; tuletab kanga näidisest kangarakenduse; dokumenteerib oma tegevuse erinevate kangaste kudumisel (nn tööpass: töökirjeldus, tegevuste kaart).
e) tekstiilitrükk: teeb vajalikud eeltööd: koostab kanga rapoori; valmistab paku ja templi, paneb valmis raami, kannab kujutise siidiraamile; segab värvid vastavalt kavandile järgides retsepti; trükib paku ja siiditrüki raamiga üksikesemeid ja meetrikangast, kinnitab värvi ja viimistleb kanga.
f) tekstiilimaal ja värvimine: maalib kanga tööjoonise järgi, eelnevalt segab retseptijärgselt värvid ja kannab need tekstiilile; vajadusel kasutab reservaineid; värvib lõngu, kiude (tselluloosi- ja proteiinkiude) kangaid ja valmis tooteid; koostab materjali omadustest ja kogusest lähtuva värviretsepti; kujundab tekstiile kontaktvärvimise, shibori ja batika tehnikates.
g) viltimine: vildib rullides, hõõrudes kolmemõõtmelisi esemeid vastavalt lõikele ja vormil;
ühendab erinevaid kiude ja tekstiilmaterjale viltides ja vanutades.
h) kombineeritud tekstiilitehnikad Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks: koostab etteantud museaali tehnoloogilise kirjelduse ja töökäigu koos täiendavate lisadega (skeemid, lõiked või joonised); valmistab õmblemise, silmuskudumise, heegeldamise ja tikkimise tehnikate kombineerimisel pärandtehnoloogilisi võtteid kasutades ja eeskujudest lähtudes rahvarõivakomplekti osi/rahvarõivaesemeid:
• paelad ja vööd või
• sokid ja kindad või
• tikitud tanud ja käised või
• peakatted või
• rahvarõivaesemed: taskud, kotid, särk, seelik, püksid, vest jne) va ülerõivad.
i) vööde ja paelte valmistamine: koostab etteantud museaali tehnoloogilise kirjelduse ja töökäigu koos täiendavate lisadega (skeemid või joonised); valib materjalid ja töövahendid; valmistab vööd ja paelad kasutades pärandtehnoloogilisi töövõtteid.
j) pitskoetehnikates esemete valmistamine: kirjeldab eseme ja koostab tööjuhise selle valmistamise tehnoloogiast lähtuvalt; valib materjalid ja töövahendid; valmistab niplis-, sõlm, heegel-, filee-, süstik-, nõelpits, silmkoe vms pitskoetehnikas eseme.
17) tagab väikesarjade valmistamisel ühtlase kvaliteedi;
18) püsib planeeritud ajagraafikus;
19) dokumenteerib tööprotsessi kordusvalmistamiseks;
20) viimistleb valmistatud esemed.

Teadmised:
1) moe- ja stiiliajalugu;
2) tekstiilmaterjalide omadused, hankimise allikad ja hoiustamisnõuded;
3) materjalikulu arvestuse põhimõtted;
4) tekstiilmaterjalide tootmise etapid;
5) toote elukaare põhimõtted;
6) käsitöös ja disainis valitsevad tänapäevased suundumused;
7) esemegruppide tootmine (sisustustekstiil, rõivad, peakatted, nukud, muinas- ja keskaja rõivad jms).
8) tekstiilitöö põhitehnikad ja töövõtted:

Õmblemine
9) õmblustöö eriseadmed: mannekeenid, katteõmblus- ja overlokk masinad ja viimistlusseadmed;
10) rõivaste õmblemise tehnoloogia; individuaalõmbluse töövõtteid;
11) mõõtude võtmise ja lõigete konstrueerimise põhimõtted;
12) tekstiilist aknakatete süsteemid.

Lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika
13) koe- ja heegelkirja ja nõeltehnika skeemid, tööjooniseid, tuletatud koe- ja heegelkirjad;
14) nõeltehnika võtted;
15) lõigete konstrueerimise põhimõtted;
16) heegeltööde ja kudumite ühendusvõtted;
17) viimistlus- ja hooldusvõtted;
algteadmised kudumismasina ehitusest ja hooldusest.

Tikkimine
18) kavandi digitaliseerimisvõtted;
19) käsitöötikandite liigid ja käsitsi tikkimistöö võtted (põhipisted)
20) materjalide ettevalmistus;
21) spetsiifiliste tikandite töövahendid, nende kasutamise viisid;
22) tikandite hooldusvõtted;

Kangakudumine
23) kangastelgede ehitus ja lisatarvikud (nt käärpuud);
24) materjalide käitumine erineva sidustega kangaste puhul kangastruktuuride moodustamisel;
25) käsitsi kootud kangaste kasutusala;
26) kangakudumises ettetulevad vead ja nende kõrvaldamise viisid;
eesti rahvuslikud telgedel kootud tekstiilid (vaibad, katted, tekid jms).

Tekstiilitrükk
27) tekstiilitrükitehnikad ja nende ajalugu;
28) tekstiilide trükkimise käsitsi ja tööstuslikud meetodid (kattevärvidega, reservainetega, reaktiivvärvidega, söövitades jne);
29) värvikeemia, värvimistehnikad;
30) kinnitus ja viimistlusvõtted;
tööohutuse ja keskkonnanõuded tekstiilitrükis.

Tekstiilimaal ja värvimine
31) tekstiilikujundustehnikad, nende ajalugu ja kasutusala;
32) sünteetiliste ja taimevärvidega värvimine
33) tekstiilimaali tehnikad ja viimistlusvõtted;
34) värvi kinnitamise meetodid;
35) värvikeemia, värvimistehnikad ja viimistlusvõtted;
tööohutuse ja keskkonnanõuded tekstiilimaalis ja värvimises

Viltimine
36) vildi omadused ning traditsioonilised ja tänapäevased kasutusalad;
37) villa töötlemine tööstuslikult ja käsitsi (villa sorteerimine, pesu, huntimine, kraasimine, heide valmistamine, ketramine, korrutamine);
38) vildi kujundustehnikad (aplikatsioon, intarsia, tikkimine ja teppimine, nõeltehnika;
39) villad, karvad ja kiud ning nende käitumine viltimisprotsessis;
40) vildi valmistamise tehnikad (rullimine, hõõrumine, nõel);
41) viltimismasinad ja abivahendid;
42) kanga vanutamisvõtted.

Kombineeritud tekstiilitehnikad Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamiseks
43) eesti rahvarõivaste olemus ja pärimuslugu, rahvarõiva kandmine tänapäeval;
44) eesti rahvarõivaste osad;
45) ühe kindla paikkonna rahvarõiva eripära;
46) rahvuslikud pitskoelised silmuskoekirjad, värviline heegelpits, mustrilised silmuskoekirjad (haapsalu sall, setu pits, sukad, sokid, kihnu troi jne), rahvuslike vööde ja paelte koekirjad, 5)ringselt teostavaid esemete valmistusviisid;
47) rahvarõivaste õmblemisel kasutavate lõigete tüübid;
48) rahvarõiva õmblemisega seonduvad tehnoloogiad;
muuseumi töö põhimõtted ja elektroonilised andmebaasid;

Vööde ja paelte valmistamine
49) pärandtehnoloogiad (arhailine kõlavöö, diagonaalne võrkvöö, telgedel kootud vööd jne);
50) algteadmised kangakudumisest;
51) rahvarõivaste olemus ja pärimuslugu, paikkondlikud eripärad;
52) pärandtehnoloogilised töövõtted vööde ja paelte valmistamiseks (punutud paelad, kõlapaelad, võrkvöö ja kirivöö);
muuseumi töö põhimõtted ja elektroonilised andmebaasid;

Pitskoetehnikates esemete valmistamine
53) pitskoekirja skeemid ja tööjooniseid
54) pitskoetehnikad ja nende kasutusala;
55) töövahendid ja nende kasutusala;
56) pitsesemete hooldus- ja viimistlusvõtted.

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapp;
2) eseme esitlus, vajadusel töövõtete demonstratsioon (video);
3) intervjuu.
B.2.2 Tekstiilitoodete ja -teenuste turustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) vaeb toote ja/või teenuse kui toote idee teostatavust, arvestades turusituatsiooni: kas on vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
2) leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi, arvestab sihtgrupi ligipääsu jm iseärasusi;
3) leiab tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtudes sihtgrupist, oma oskustest, tootmisbaasist ja tasuvusest
4) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
5) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
6) planeerib toote ja teenuse müügitegevuse (reklaam, suhtlemine klientidega jm);
7) esitleb ja tutvustab toodet ja/või teenust;
8) tutvustab oma tegevust, demonstreerib oskusi;
9) korraldab ja juhendab eriala õpitube ja seminare;
10) populariseerib eriala (loengud, artiklid, intervjuud, õppekäigud);
11) leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse müügiks, oskab hinnata müügikanali sobivust toote turundamiseks;
12) kasutab sidusvaldkondade- vahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel;
13) leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse müügiks, oskab hinnata müügikanali sobivust toote turundamiseks (demonstratsioonid, õpitoad jm);
14) korraldab toote ja/või teenuse müügi kasutades käsitöö valmistamiseks ja müümiseks sobivaid ettevõtlusvorme.

Teadmised:
1) tekstiilitootmise olemus, sh keskkonnamõjud;
2) ettevõtluse põhitõed;
3) ettevõtlusvormid;
4) käsitööndusliku tootmise eripära;
5) tootearendus;
6) turunduse algtõed;
7) tootja vastutus;
8) ettevõtlust ja kauplemist reguleerivad õigusaktid;
9) ettevõtte majandustegevuse planeerimise alused, sh raamatupidamise tavad.

Hindamismeetod(id): esitlus taotleja/konkreetse käsitööettevõtja ettevõtlusalasest (sh turunduse ja tootmise) kogemusest (areng, hoiakud, ettevõtlikkus, ideed, erialased oskused).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Tekstiilikäsitööline, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid;
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu, tööohutuse ja kultuuripärandi hoidmise reegleid;
4) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööks vajalikke reegleid;
5) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
6) valib sihtgrupile sobiva suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja lahendada sihtgrupi probleeme;
7) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
8) kasutab nii kõnes kui kirjas korrektset eesti keelt;
9) suudab jagada ja vahetada tehnilist informatsiooni inglise keeles.
10) koostab tegevusplaani ja korraldab tööprotsessi (sh kvaliteedi tagamise), tagades vajalikud ressursid ja meeskonna motiveerituse;
11) sõlmib vajalikud lepingud klientide, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega;
12) edastab arusaadavalt kutsealaseid oskusi ja teadmisi;
13) organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele arendavat tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) esitamise tehnikad (joonistamine, joonestamine, maalimine, fotografeerimine jne);
3) tekstiilitöö terminoloogia;
4) eriala pärand; kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Käsitöömeistri kutseetika“);
5) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
6) töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
7) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.05.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Inna Soonurm SA Innove
Kadi Pajupuu Tekstiilikunstnike Liit
Pille Kivihall Eesti Nahakunstnike Liit
Ave Matsin Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Liisa Tomasberg Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Anu Randmaa Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist