Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitööline, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Tekstiilkäsitööline, tase 5
EN: Textiles craftspeople, level 5
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.22/7k
Kutsestandardi versiooni number: 7
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Heegeldaja
  • Kangakuduja
  • Masinkuduja
  • Masintikkija
  • Materjalide värvija ja trükkija
  • Pitstehnikates esemete valmistaja
  • Rahvarõivaste valmistaja
  • Silmuskuduja
  • Tikkija
  • Viltija
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 24.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendatud seoses lõppeva kehtivusajaga; uuendamisel muudetud kutsenimetust (varasemalt tekstiilikäsitööline, tase 5), lisatud kohustuslik spetsialiseerumine ühele erioskusele/tehnikale; kutsestandardi lisas on välja toodud kohustuslike töövõtete ja tehnikate loetelu.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Tekstiilkäsitööline on käsitööline, kes kavandab ja valmistab tekstiile ning tekstiilist esemeid. Ta organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades protsessi sujuvuse eest.
Tekstiilkäsitööline, tase 5 on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda.

Kutsealal on ka
tekst...
iilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine, kasutamine ja loomine.

A.2.2 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tekstiilesemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kangakudumine
A.2.4 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

Masinkudumine
A.2.5 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esem...
ete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Silmuskudumine
A.2.6 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Heegeldamine
A.2.7 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Tikkimine
A.2.8 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Masintikkimine
A.2.9 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfailide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.
4. Detailide ühendamine.

Pitstehnikates esemete valmistamine
A.2.10 Pitstehnikates esemete valmistamine
1. Pitside valmistamine.
2. Pitside ühendamine.
3. Pitside määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Rahvarõivaste valmistamine
A.2.11 Rahvarõivaste valmistamine
1. Rahvarõivaste komplekteerimine.
2. Lõigete ja tööjuhiste kasutamine.
3. Rahvarõiva valmistamiseks sobivate materjalide valimine ja valmistamine.
4. Rahvarõiva valmistamise tehnikate määramine.
5. Rahvarõivaesemete valmistamine.
6. Rahvarõivakomplekti kokkupanemine.

Materjalide värvimine ja trükkimine
A.2.12 Materjalide värvimine ja trükkimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tehnika määratlemine.

Viltimine
A.2.13 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
Töövahendid: Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne, õpivalmidus ja ettevõtlikkus.
Kutsealane ettevalmistus: Tekstiilkäsitööline, tase 5 on omandanud kutseoskused töö käigus või kutseõppeasutuses. Kutseõppeasutusse sisseastumine eeldab töökogemust õpitaval spetsialiseerumisel või 4. taseme kompetentside olemasolu.
Enamlevinud ametinimetused: Tekstiilkäsitöö valmistaja, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, masintikkija, kuduja, masinkuduja, tekstiilimaalija, viltija, rahvarõivaste valmistaja.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada järgnevad kompetentsid: kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja B.2.14 (läbiv kompetents) ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompetents... B.2.4, masinkudumine, kompetents B.2.5, silmuskudumine, kompetents B.2.6, heegeldamine, kompetents B.2.7, tikkimine, kompetents B.2.8, masintikkimine, kompetents B.2.9, pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.10, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.11, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.12, viltimine, kompetents B.2.13.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi korraldamine 5
Käsitööalane ettevõtlus 5
Nõustamine ja juhendamine 5
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompetents B.2.4, masinkudumine, kompetents B.2.5, silmuskudumine, kompetents B.2.6, heegeldamine, kompetents B.2.7, tikkimine, kompetents B.2.8, masintikkimine, kompetents B.2.9, pitstehnikates esemete valmi...stamine, kompetents B.2.10, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.11, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.12, viltimine, kompetents B.2.13.
Loe edasi
Peida
Kangakuduja
  Kompetents EKR tase
Kangakudumine 5
 
Masinkuduja
  Kompetents EKR tase
Masinkudumine 5
 
Silmuskuduja
  Kompetents EKR tase
Silmuskudumine 5
 
Heegeldaja
  Kompetents EKR tase
Heegeldamine 5
 
Tikkija
  Kompetents EKR tase
Tikkimine 5
 
Masintikkija
  Kompetents EKR tase
Masintikkimine 5
 
Pitstehnikates esemete valmistaja
  Kompetents EKR tase
Pitsitehnikates esemete valmistamine 5
 
Rahvarõivaste valmistaja
  Kompetents EKR tase
Rahvarõivaste valmistamine 5
 
Materjalide värvija ja trükkija
  Kompetents EKR tase
Materjalide värvimine ja trükkimine 5
 
Viltija
  Kompetents EKR tase
Viltimine 5

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist