Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tekstiilkäsitööline, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tekstiilkäsitööline, tase 5
EN: Textiles craftspeople, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Heegeldaja
  • Kangakuduja
  • Masinkuduja
  • Masintikkija
  • Materjalide värvija ja trükkija
  • Pitstehnikates esemete valmistaja
  • Rahvarõivaste valmistaja
  • Silmuskuduja
  • Tikkija
  • Viltija
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.03.2024
Kehtib kuni: 25.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 3 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Tekstiilkäsitöö 214275 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.03.2024 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Tekstiilkäsitöö 231642 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.03.2024 Avatud
3 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tekstiilkäsitöö 141784 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.03.2024 Avatud
4 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Tekstiilkäsitöö 210701 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.03.2024 Avatud
5 Räpina Aianduskool TEKSTIILKÄSITÖÖLINE, spetsialiseerumine (pitstehnikas esemete valmistaja) 214428 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 27.03.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tekstiilkäsitööline on käsitööline, kes kavandab ja valmistab tekstiile ning tekstiilist esemeid. Ta organiseerib ja juhendab kaastöötajate tööd, vastutades protsessi sujuvuse eest.
Tekstiilkäsitööline, tase 5 on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda.

Kutsealal on ka
tekst...
iilkäsitöö valmistaja, tase 3, kes töötab juhendamisel ja vastavalt juhenditele, kasutades etteantud materjale;
tekstiilkäsitööline, tase 4, kes töötab iseseisvalt, kombineerib erinevaid tehnikaid, juhendab oma oskuste piires kaastöötajaid;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale;
tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse, mis saadakse kõrgkooli vastava õppekava läbimisel ja mis ei sisalda spetsialiseerumist;
tekstiilkäsitöö meister, tase 7, kes on spetsialiseerunud vähemalt ühele tehnikale ning valdab seda, lisaks juhendab ja nõustab, loob õppematerjale, arendab valdkonda, töötab välja uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööprotsessi korraldamine
1. Eseme kavandamine.
2. Tööprotsessi kavandamine.
3. Materjalide varumine ja ettevalmistamine.
4. Töövahendite ettevalmistamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Tööprotsessi dokumenteerimine.
7. Tekstiilkäsitöö tehnikate kombineerimine.
8....
Viimistlemine.
9. Vigade ja probleemide tuvastamine ning kõrvaldamine.
10. Tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärkide ja skeemide lugemine, kasutamine ja loomine.

A.2.2 Käsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Tekstiilesemete disainimine.
4. Toote ja/või teenuse arendus.
5. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

A.2.3 Nõustamine ja juhendamine
1. Nõustamine.
2. Juhendamine.
3. Õppematerjalide koostamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Kangakudumine
A.2.4 Kangakudumine
1. Kangastelgede rakendamine.
2. Erinevate sidustega kangaste kudumine.
3. Vööde kudumine.
4. Kanga materjali ja siduse määratlemine, kangarakenduse tuletamine.

Masinkudumine
A.2.5 Masinkudumine
1. Kudumismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Esem...
ete kudumine lõike järgi.
3. Masinal kootud detailide ühendamine.
4. Koepindade määratlemine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Silmuskudumine
A.2.6 Silmuskudumine
1. Esemete, sh pitside kudumine.
2. Kootud detailide ühendamine.
3. Koepindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Heegeldamine
A.2.7 Heegeldamine
1. Esemete, sh pitside heegeldamine.
2. Heegeldatud detailide ühendamine.
3. Heegelpindade määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Tikkimine
A.2.8 Tikkimine
1. Esemete tikkimine.
2. Tikitud detailide ühendamine.
3. Tikandite määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Masintikkimine
A.2.9 Masintikkimine
1. Tikkimismasina ettevalmistamine ja seadistamine.
2. Valmisfailide ja tikkimisprogrammide kasutamine.
3. Esemete tikkimine.
4. Detailide ühendamine.

Pitstehnikates esemete valmistamine
A.2.10 Pitstehnikates esemete valmistamine
1. Pitside valmistamine.
2. Pitside ühendamine.
3. Pitside määramine, skeemi tuletamine ja koostamine.

Rahvarõivaste valmistamine
A.2.11 Rahvarõivaste valmistamine
1. Rahvarõivaste komplekteerimine.
2. Lõigete ja tööjuhiste kasutamine.
3. Rahvarõiva valmistamiseks sobivate materjalide valimine ja valmistamine.
4. Rahvarõiva valmistamise tehnikate määramine.
5. Rahvarõivaesemete valmistamine.
6. Rahvarõivakomplekti kokkupanemine.

Materjalide värvimine ja trükkimine
A.2.12 Materjalide värvimine ja trükkimine
1. Materjali värvimine.
2. Trükkimine.
3. Tehnika määratlemine.

Viltimine
A.2.13 Viltimine
1. Esemete kuivviltimine.
2. Esemete märgviltimine.
3. Viltimistehnika määratlemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Käsitöö tegija tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
A.4 Töövahendid
Seadmed ja vahendid vastavalt käsitöötehnikale ja spetsialiseerumisele, nt kangasteljed, kudumismasin, õmblusmasin, vardad, heegelnõel.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne, õpivalmidus ja ettevõtlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tekstiilkäsitööline, tase 5 on omandanud kutseoskused töö käigus või kutseõppeasutuses. Kutseõppeasutusse sisseastumine eeldab töökogemust õpitaval spetsialiseerumisel või 4. taseme kompetentside olemasolu.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tekstiilkäsitöö valmistaja, tekstiilkäsitööline, kangakuduja, heegeldaja, tikkija, masintikkija, kuduja, masinkuduja, tekstiilimaalija, viltija, rahvarõivaste valmistaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada järgnevad kompetentsid:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.3 ja B.2.14 (läbiv kompetents) ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest:
kangakudumine, kompetents...
B.2.4,
masinkudumine, kompetents B.2.5,
silmuskudumine, kompetents B.2.6,
heegeldamine, kompetents B.2.7,
tikkimine, kompetents B.2.8,
masintikkimine, kompetents B.2.9,
pitstehnikates esemete valmistamine, kompetents B.2.10,
rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.11,
materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.12,
viltimine, kompetents B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööprotsessi korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning materjali eripära ja kasutatava tehnoloogiaga; koostab mõõtkavas tööjoonise; loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;
2. valib vastavalt kavandile ja eseme otstarbele materjali ja tehnoloogia, teeb tööproovi; arvutab enda ja meeskonna tööks kuluva aja, arvestades eseme valmimise tähtaega;
3. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse, varub materjalid; valmistab ette (vt lisa 1) tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
4. hindab töövahendite sobivust ja kvaliteeti, arvestades nende kasutamise eesmärki; komplekteerib kavandatud eseme valmistamiseks töövahendid vastavalt kasutatavale tehnikale;
5. loob ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;
6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;
7. kombineerib erinevaid tehnikaid vastavalt kavandile; vajadusel kaasab teiste tekstiilkäsitöö tehnikate spetsialiste;
8. viimistleb eseme, arvestades eseme valmistamisel kasutatud tehnikat, materjali eripära ja eseme otstarvet;
9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ja nende põhjused, kõrvaldab need; analüüsib tööprotsessis tekkinud probleeme, ennetab neid;
10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme; täiendab, suurendab, kohandab mustriskeeme.
B.2.2 Käsitööalane ettevõtlus 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtte juhtimise põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust; hoiab end kursis majanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega, rakendades loovalt tekkinud
võimalusi;
2. annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi kaastöötajatele või koostööpartneritele ja praktikantidele; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele konstruktiivset tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi;
3. turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
4. leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja hooldusjuhendi; analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise vajadusi;
5. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm; kasutab sidusvaldkondade ja rahvusvahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.
B.2.3 Nõustamine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni valimisel oma pädevuse piires;
2. jälgib juhendatava tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtteid, demonstreerides ja lastes juhendataval tegevust korrata kuni korrektse tulemuse saavutamiseni; annab juhendatavale tagasisidet töösoorituste ning töö edenemise kohta;
3. koostab lihtsamaid õppematerjale ja tööjuhiseid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üks spetsialiseerumine järgmistest: kangakudumine, kompetents B.2.4, masinkudumine, kompetents B.2.5, silmuskudumine, kompetents B.2.6, heegeldamine, kompetents B.2.7, tikkimine, kompetents B.2.8, masintikkimine, kompetents B.2.9, pitstehnikates esemete valmi...stamine, kompetents B.2.10, rahvarõivaste valmistamine, kompetents B.2.11, materjalide värvimine ja trükkimine, kompetents B.2.12, viltimine, kompetents B.2.13.
Loe edasi
Peida
Kangakuduja
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Kangakudumine 5

Tegevusnäitajad:
1. rakendab kangasteljed vastavalt telje tüübile ja rakendusskeemile;
2. koob erinevatest materjalidest liht- ja liitsidustes ning tuletatud sidustega kangaid vastavalt kavandile ja rakendusskeemile, kasutades täiendavaid abivahendeid;
3. koob telgedel kootavaid etnograafilisi vöid vastavalt rakendusskeemile, kasutades täiendavaid abivahendeid;
4. teeb kindlaks kanga materjali, siduse ja kasutusala; tuletab rakendusskeemi; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva kanga materjali ja siduse; tuletab kanga näidisest rakendusskeeme, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi rakendusskeeme.
 
Masinkuduja
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Masinkudumine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kudumismasina ette põhi- ja abiplaadiga ning pitsikelguga kudumiseks; seadistab juhendi alusel kudumismasina vastavalt kootavale mustrile ja kasutatavale tehnoloogiale;
2. koob kavandi järgi põhi- ja abiplaadiga ning pitsikelku kasutades keerulise lõikega silmkoelisi esemeid; jälgib koepinna tiheduse ühtlust ja detailide lõikele vastavust, kasutab kahandamise ja kasvatamise võtteid; koob kahe plaadiga vikkelkudesid ning kombineerib koepindu;
3. ühendab masinal kootud detaile käsitsi või masinal;
4. teeb kindlaks kudumil kasutatud tehnoloogilised võtted ja lahendused; pakub soovitud tulemuse saavutamiseks sobivaid tehnoloogilisi võtteid ja lahendusi, koostab skeemi.
 
Silmuskuduja
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Silmuskudumine 5

Tegevusnäitajad:
1. koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja -võtetega koe tihedust;
2. ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva kudumistehnika ja materjali; tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
 
Heegeldaja
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Heegeldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. heegeldab esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades heegelpinna venivust ja materjali omadusi; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega heegelpinna tihedust;
2. ühendab heegeldatud detailid sobivate töövõtetega;
3. teeb kindlaks heegeldatud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva heegeltehnika ja materjali; tuletab heegeldatud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
 
Tikkija
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Tikkimine 5

Tegevusnäitajad:
1. tikib esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; reguleerib sobiva materjali, töövahendite ja -võtetega tikandi suurust;
2. ühendab tikitud detailid sobivate töövõtetega;
3. tunneb ära tikandi ja tikkimisel kasutatud materjalid; tuletab tööjoonise vastavalt originaalesemele; kohandab joonist vastavalt eesmärgile ja materjalile.
 
Masintikkija
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Masintikkimine 5

Tegevusnäitajad:
1. seadistab mitmeniidilise tikkimismasina; valib sobiva tugikanga, raami ja programmi, arvestades tikitava eseme materjali, suuruse ja funktsiooniga;
2. kasutab valmisfaile, korrigeerib neid vastavalt masina võimalustele arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi; Kujundab nii kavandi järgi kui iseseisvalt lihtsamaid tikandeid enamlevinud programmides, loob uusi tikkimisfaile;
3. tikib valmisfaile kasutades tikkimisseadmega varustatud universaalõmblusmasinaga; kasutab spetsiaalseid tikkimisniite, tugikangaid ja abivahendeid, arvestades nende omavahelise sobivusega; arvestab tikitava ornamendi suuruse ja asukohaga esemel; tikib raamist suuremaid tikandeid;
4. kinnitab aplikatsiooni kangale sobiva tehnikaga, arvestades materjalide omadusi ja eseme kasutuseesmärki.
 
Pitstehnikates esemete valmistaja
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Pitsitehnikates esemete valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab erinevatest materjalidest pitsitehnikates esemeid vastavalt joonisele või tööskeemile, kasutades töövahendeid vastavalt pitsi liigile;
2. ühendab pitsid sobivate töövõtetega eseme külge;
3. teeb kindlaks pitsi valmistamise tehnika, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva pitsi tüübi ja materjali; tuletab pitsi näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.
 
Rahvarõivaste valmistaja
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Rahvarõivaste valmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kihelkonna tasandil rahvarõiva põhikomplekti, arvestades geograafilist, ajastulist ja sotsiaalset eripära; dokumenteerib esemete päritolu ja tehnilised näitajad;
2. valib rahvarõiva osade lõiked ja tööjuhised vastavalt eesmärgile, kasutab neid või kohandab vastavalt vajadusele, säilitades originaaliläheduse ja pidades silmas tervikut;
3. valib rahvarõiva valmistamiseks sobivad originaalilähedased materjalid või valmistab need ise; sobitab vastavaid materjale, arvestades nende omavahelist sobivust ja originaalilähedust;
4. teeb kindlaks rahvarõivaeseme valmistamise tehnikad ja materjalid; tuletab eseme põhjal tööjoonise või -skeemi;
5. valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed ja tekstiilist aksessuaarid (peakatte, vöö ja paelad, koti), kasutades käsitöötehnikaid ja materjale vastavalt eesmärgile;
6. paneb kokku rahvarõivakomplekti; vajadusel tellib osad komplekti kuuluvad esemed vastavate oskustega käsitöölistelt.
 
Materjalide värvija ja trükkija
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Materjalide värvimine ja trükkimine 5

Tegevusnäitajad:
1. värvib materjale sünteetiliste ja looduslike värvidega, kasutades erinevaid värvimise tehnikaid; kasutab sobivaid kinnitus- ja peitsaineid;
2. kujundab materjale trükitehnikates, arvestades materjali ja tehnika eripära, kasutusotstarvet ning omavahelist sobivust;
3. analüüsib värvitud/trükitud materjale ning tuvastab kasutatud ained ja tehnikad; saavutab originaalesemetele sarnase tulemuse, arvestades värvide muutumise tegureid; vajadusel teeb katseid.
 
Viltija
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Viltimine 5

Tegevusnäitajad:
1. valmistab kavandi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades kuivviltimistehnikas esemeid, arvestades materjali eripära; kombineerib erinevaid kuiv- ja märgviltimistehnikaid;
2. valmistab kavandi järgi nii käsitsi kui ka masinaid kasutades märgviltimistehnikas tasapindseid ja ruumilisi esemeid, arvestades materjali eripära; kasutab sobivaid abivahendeid; kombineerib erinevaid kiudusid ja kangaid ning kuiv- ja märgviltimistehnikaid; kasutab kohaseid viimistlusvõtteid ja -vahendeid;
3. määratleb kombineeritud tehnikates vilditud esemete valmistamisel kasutatud tehnikaid, materjale ja kiudusid.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös kultuurilise, ajaloolise ja paikkondliku kontekstiga;
2. analüüsib oma ja teiste tööd ning tulemusi, teeb vajadusel teeb ümberkorraldusi tööprotsessis; juhendab kolleege oma töö analüüsimisel, annab nõu parendustegevusteks;
3. hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt;
4. kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;
5. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega; jagab ja vahetab erialast informatsiooni;
6. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika); järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
7. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sobiva suhtlemisviisi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt, lahendab probleeme;
8. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
9. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;
10. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; teeb koostööd;
11. kasutab oma töös korrektset eesti keelt nii kõnes kui kirjas; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt enesetäiendamise eesmärgil;
12. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning sobivaid erialaseid programme.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.12/9k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Tekstiilkäsitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Töövõtted tehnikad ja abivahendid
Lisa 2 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Randmaa MTÜ Rahvarõivas, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Silja Nõu OÜ Kodukäsitöö
Maret Lehis OÜ Pileum
Ave Matsin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Inna Soonurm SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist