Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Abitreener, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Abitreener, tase 3 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ja isikute kompetentsuse hindami...
se alus.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Abitreener, tase 3
EN: Assistant coach, level 3
Spetsialiseerumised:
 • Aeroobika ja rühmatreeningud
 • Aerutamine
 • Aikido
 • Allveesport
 • Ameerika jalgpall
 • Ammulaskmine
 • Automudelism
 • Autosport
 • Capoeira
 • Curling
 • Golf
 • Iaido
 • Indiaca
 • Jalgpall
 • Jalgrattasport
 • Ju-jutsu
 • Judo
 • Jõutõstmine
 • Jäähoki
 • Jääpall
 • Kabe
 • Karate
 • Kelgutamine
 • Kepikõnd
 • Kergejõustik
 • Kickboxing
 • Kobudo
 • Koroona ja novus
 • Korvpall
 • Kriket
 • Kudo
 • Kujundujumine
 • Kulturism ja fitness
 • Kurnimäng
 • Käsipall
 • Laskesuusatamine
 • Laskmine
 • Lauatennis
 • Lennusport
 • Liikumisharrastus
 • Maadlus
 • Maahoki
 • Male
 • Matkasport
 • Moodne viievõistlus
 • Mootorrattasport
 • Orienteerumine
 • Pesapall
 • Petank
 • Piljard
 • Poks
 • Purjetamine
 • Raadiosport
 • Ragbi
 • Ratsutamine
 • Rulluisutamine
 • Saalihoki
 • Sambo
 • Sport chanbara
 • Squash
 • Sulgpall
 • Sumo
 • Suusatamine
 • Sõudmine
 • Taekwon-do ITF
 • Taekwondo WTF
 • Taipoks
 • Tennis
 • Triatlon
 • Turniiribridž
 • Tõstesport
 • Uisutamine
 • Ujumine
 • Veemoto
 • Veepall
 • Veeremängud
 • Vehklemine
 • Vesiaeroobika
 • Vettehüpped
 • Vibusport
 • Võimlemine
 • Võistlustants
 • Võrkpall
 • Wu-shu
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2013
Kehtib kuni: 18.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 11
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist.
Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine.
Tre...
ener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid
spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt Lisa 1).

ABITREENER, tase 3 täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Võib töös vajada juhendamist. Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õppe-treeningprotsessi läbiviimine:
1) kehaliste võimete arendamine;
2) spordialaspetsiifiliste oskuste arendamine;
3) sotsiaalsete võimete arendamine ja spordiala kultuuri õpetamine;
4) taastumisvahendite kasutamine;
5) spordivarustuse ja treeningvahendite soovitamine ja kasutamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub sõltuvalt spordiala spetsiifikast, spordialal kasutatavatest vahendidest ja harrastamiskeskkonnast. Spordiala spetsiifikast tulenevalt on kutse andjal õigus kehtestada erinõudeid.
Spetsialiseerumine on otseselt seotud kutsestandardis kirjeldatud tööosadega.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Treeneritöö eeldab valmisolekut töötada sõltumata aastaajast nii sise- kui ka välistingimustes, õhtusel ajal ja puhkepäevadel, kodust eemal (treeninglaagrid, võistlused, koolitused jms).
A.4 Töövahendid
Kasutab treeningprotsessis vajalikke vahendeid vastavalt spordialale.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) pinge- ja stressitaluvus;
2) suhtlemisoskus;
3) saavutusvajadus;
4) vastutustunne;
5) ausus;
6) järjekindlus;
7) täpsus;
8) paindlikkus, kohanemisvõime;
9) headus, empaatiavõime;
10) emotsionaalne stabiilsus;
11) motiveerimisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Abitreener on vähemalt 18 aastat vana, soovitavalt spordiala harrastamise kogemusega ja läbinud nõutava koolituse.
Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Treener.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö treenerina on reguleeritud spordiseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Abitreener, tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.

Kutsesiseselt spetsialiseerutakse käesolevas kutsestandardis nimetatud spordialale, kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele.
Spetsialiseerumised nagu matkasport, suusatamine, uisutamine ja vee...
remängud jagunevad omakorda:

Matkasport
-alpinism
-jalgsimatkamine
-jalgrattamatkamine
-mägimatkamine
-veematkamine

Suusatamine
-murdmaasuusatamine
-mäesuusatamine
-lumelauasport
-kahevõistlus ja suusahüpped

Uisutamine
-iluuisutamine
-kiiruisutamine

Veeremängud
-bowling
-sportkeegel

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Õppe-treeningprotsessi läbiviimine 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab treeningtunnis vajalikke baasharjutusi vastavalt spordialale;
2) kasutab treenitavate võimete arendamisel ja juhendamisel õiget terminoloogiat;
3) näitab mitmesugusel viisil ette spordiala olulisemaid tehnika põhielemente;
4) kasutab tehnika õpetamisel juhendmaterjale ja abivahendeid;
5) õpetab treenitavatele käitumis- ja sportimisreegleid;
6) tutvustab treenitavale spordiala;
7) toetab sotsiaalset ja materiaalset valmidust võistlustel;
8) teostab juhendamisel mõõtmisi;
9) rakendab oma töös üldiseid taastumispõhimõtteid;
10) tagab spordivahendite üldkorrashoiu ning juhendab treenitavaid nende hooldamisel.

Teadmised:
1) spordiala põhiharjutusvara;
2) spordiala põhiterminoloogia;
3) spordiala tehnika põhielemendid;
4) spordiala kultuur;
5) treenimise põhimõtted;
6) ohutus ja esmaabi.

Hindamismeetod(id): kirjalik test ja praktiliste oskuste eksam.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Aerutamine
 
Aeroobika ja rühmatreeningud
 
Aikido
 
Allveesport
 
Ameerika jalgpall
 
Ammulaskmine
 
Automudelism
 
Autosport
 
Capoeira
 
Curling
 
Golf
 
Iaido
 
Indiaca
 
Jalgpall
 
Jalgrattasport
 
Judo
 
Ju-jutsu
 
Jõutõstmine
 
Jäähoki
 
Jääpall
 
Kabe
 
Karate
 
Kelgutamine
 
Kepikõnd
 
Kergejõustik
 
Kickboxing
 
Kobudo
 
Koroona ja novus
 
Korvpall
 
Kriket
 
Kudo
 
Kujundujumine
 
Kulturism ja fitness
 
Kurnimäng
 
Käsipall
 
Laskesuusatamine
 
Laskmine
 
Lauatennis
 
Lennusport
 
Liikumisharrastus
 
Maadlus
 
Maahoki
 
Male
 
Matkasport
 
Moodne viievõistlus
 
Mootorrattasport
 
Orienteerumine
 
Petank
 
Pesapall
 
Piljard
 
Poks
 
Purjetamine
 
Raadiosport
 
Ragbi
 
Ratsutamine
 
Rulluisutamine
 
Saalihoki
 
Sambo
 
Sport chanbara
 
Squash
 
Sulgpall
 
Sumo
 
Suusatamine
 
Sõudmine
 
Taekwon-do ITF
 
Taekwondo WTF
 
Taipoks
 
Tennis
 
Triatlon
 
Turniiribridž
 
Tõstesport
 
Uisutamine
 
Ujumine
 
Veemoto
 
Veepall
 
Veeremängud
 
Vehklemine
 
Vesiaeroobika
 
Vettehüpped
 
Vibusport
 
Võimlemine
 
Võistlustants
 
Võrkpall
 
Wu-shu

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
alpinism
jalgsimatkamine
jalgrattamatkamine
mägimatkamine
veematkamine
murdmaasuusatamine
mäesuusatamine
lumelauasport
kahevõistlus ja suusahüpped
iluuisutamine
kiiruisutamine
Bowling
sportkeegel
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Abitreener, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) tagab treeningprotsessis (sh võistlused, laagrid) treenitavate ning ümbritsevate inimeste ja keskkonna ohutuse;
2) hindab abivajaja olukorda, annab esmaabi ja/või kutsub abi;
3) kasutab korrektset erialaterminoloogiat;
4) kasutab sobivaid suhtlemisviise, loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
5) suunab treenitava hügieeniharjumusi;
6) propageerib ning järgib ausa mängu ja treeneritöös tunnustatud hea tava põhimõtteid ning treeneri kutse-eetikat;
7) kasutab tööülesannetele vastavaid info-ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
8) täiendab pidevalt oma erialaseid teadmisi ja praktilisi oskusi;
9) kasutab töös riigikeelt tasemel B1 (vt lisa 2).

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud seadused ja teised õigusaktid;
2) suhtlemine ja meeskonnatöö;
3) sportliku treeningu põhimõtted;
4) ohutus ja esmaabi.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112013-2.5.1/11k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Sport
Kutse grupp: Sporditreener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
342 Spordivaldkonna keskastme spetsialistid
3422 Treenerid, spordiinstruktorid ja -ametnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1014 Sport
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Treenerite eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Ilver Audentese Spordigümnaasium
Üllar Kerde Eesti Korvpalliliit
Janek Küppar Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kadri Liivak Eesti Võimlemisliit
Aldur Partasjuk Spordiklubi Reval-Sport
Erich Petrovits Jõhvi Spordikeskus
Kristjan Port Tallinna Ülikool
Aavo Põhjala Eesti Judoliit
Jaak Salumets Eesti Treenerite Liit
Toomas Tõnise Eesti Olümpiakomitee
Priit Vene Eesti Olümpiakomitee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist