Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvatöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Turvatöötaja, tase 3 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Turvatöötaja, tase 3
EN: Security Guard, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2013
Kehtib kuni: 10.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvatöötaja tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine. Turvatöötaja töötab turvajuhi koordineerimisel, tegutsedes ...
talle antud pädevuse piires iseseisvalt, olles reeglina meeskonna liige.
Turvatöötaja töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, täites tööülesandeid kliendi objektil.

Lisaks turvatöötaja kutsele on turvateenistuja kutsealal turvajuht, tase 5 kutse, kes korraldab ja juhib turvateenuste osutamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
2.1.1 Tööpiirkonna ülevaatamine
2.1.2 Töövahendite kontrollimine
2.1.3 Puuduste kõrvaldamine
A.2.2 Valvealase informatsiooni käitlemine
2.2.1 Jälgimine ja informatsiooni analüüs
2.2.2 Informatsiooni vahetamine ja edastamine
2...
.2.3 Sündmuse dokumenteerimine
A.2.3 Tehniliste süsteemide käsitlemine
2.3.1 Video- ja valvesüsteemide käsitlemine
2.3.2 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) käsitlemine
2.3.3 Sidevahendite käsitlemine
A.2.4 Isiku ajutine vabaduse piiramine
2.4.1 Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine
2.4.2 Süüteos kahtlustatava kinnipidamine
2.4.3 Isiku tuvastamine
2.4.4 Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine
2.4.5 Sündmuskoha puutumatuse tagamine
A.2.5 Läbipääsurežiimide tagamine
2.5.1 Läbipääsuõiguse tuvastamine
2.5.2 Isiku, isikuga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine
A.2.6 Raha ja väärtuste vedu
2.6.1 Raha ja väärtuste saatmine jalgsi
2.6.2 Raha ja väärtuste saatmine/vedamine transpordivahendiga
A.2.7 Relvade ja erivahendite käitlemine
2.7.1 Relvade ja erivahendite hoidmine ja üleandmine
2.7.2 Relvade ja erivahendite kandmine
2.7.3 Relvade ja erivahendite kasutamine
A.2.8 Valveobjektipõhine korra tagamine
2.8.1 Sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine
2.8.2 Korra tagamine üritustel
2.8.3 Sekkumine korrarikkumiste takistamiseks
A.2.9 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
2.9.1 Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral
2.9.2 Tegutsemine pommiohu korral
2.9.3 Tegutsemine muudes ohuolukordades

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvatöötaja töö on korraldatud töögraafiku alusel erineva pikkusega nii päevastes kui öistes vahetustes, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.
Turvatöötaja töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd (sundasendid, ebaühtlane f...
üüsiline koormus).
Turvatöötaja võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Turvatöötaja peamisteks töövahenditeks on sidevahendid, relvad ja erivahendid, valve- ja ohutussüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvatöötaja töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust. Vajalikud on ka hea stressitaluvus ja tasakaalukus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Turvatöötaja hariduslik ja kutsealane ettevalmistus on reguleeritud turvaseadusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvatöötaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist turvatöötajana reguleerib turvaseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Turvatöötaja, tase 3 kutse koosneb kümnest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib objekti terviklikkust, arvestades valveobjekti eripära ning dokumentatsiooni;
2) kontrollib töövahendite olemasolu vastavalt valveobjekti dokumentatsioonile; kontrollib töövahendite korrasolekut vastavalt töövahendile kehtestatud nõuetele;
3) kõrvaldab kontrolli tulemusena avastatud puudused ja ohud oma pädevuse piires, järgides töökorralduslikke dokumente.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.2 Valvealase informatsiooni käitlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) hindab valveobjekti, töötleb operatiivselt infot, reageerib antud hinnangule ning otsustab tegutsemisviisi vastavalt muutunud olukorrale ja töökorralduslikele dokumentidele; jälgib olukorda valvepiirkonnas, eesmärgiga avastada valveobjekti ohustavaid tegureid;
2) vahetab ja edastab informatsiooni vastavalt töökorralduslikele dokumentidele;
3) dokumenteerib sündmuse vastavalt töökorralduslikele dokumentidele ja õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.3 Tehniliste süsteemide käsitlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit; valvestab objekti vastavalt töökorraldusele; kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks videosüsteeme; käitleb videosalvestuse materjale vastavalt kehtestatud korrale ja oma pädevusele;
2) eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit; hindab saadud teavet; valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast ja oma pädevusest;
3) kasutab teabe vahetamiseks raadio- ja telefonisidevahendeid lähtuvalt objekti eripärast, järgides sidepidamiseeskirja.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.4 Isiku ajutine vabaduse piiramine 3

Tegevusnäitajad:
1) piirab/tõkestab isikute õigusvastase tegevuse vastavalt õigusaktidele;
2) peab süüteos kahtlustatava kinni vastavalt õigusaktidele, tagades isikule tema põhiõigused;
3) võimalusel tuvastab sobiva meetodiga kinnipeetud isiku, lähtudes õigusaktidest;
4) kasutab relvi, erivahendeid ja füüsilist jõudu, lähtudes õigusaktidest ja regulatsioonidest ning tagades enda ja teiste ohutuse;
5) tagab sündmuskoha puutumatuse ja asitõendite säilimise vastavalt õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.5 Läbipääsurežiimide tagamine 3

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab sobiva meetodiga isiku või transpordivahendi läbipääsuõiguse, lähtudes objektil kehtivatest reeglitest;
2) teostab sobiva meetodiga isiku, isikuga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrolli, arvestades õigusakte ja ohutusreegleid.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.6 Raha ja väärtuste vedu 3

Tegevusnäitajad:
1) tagab jalgsi saatmisel raha ja väärtuste puutumatuse vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele;
2) tagab transpordivahendiga saatmisel/vedamisel raha ja väärtuste puutumatuse vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.7 Relvade ja erivahendite käitlemine 3

Tegevusnäitajad:
1) hoiab ja annab üle relvi ja erivahendeid, lähtudes õigusaktidest ja regulatsioonidest;
2) kannab relvi ja erivahendeid, lähtudes õigusaktidest ja regulatsioonidest;
3) kasutab relvi ja erivahendeid, lähtudes õigusaktidest ja regulatsioonidest.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.8 Valveobjektipõhine korra tagamine 3

Tegevusnäitajad:
1) jälgib valveobjektil kehtivate sisekorraeeskirjade täitmist; fikseerib rikkumised vastavalt korrale; sekkub, arvestades rikkumise iseloomu; edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale;
2) tagab üritusel korda vastavalt kinnitatud turvaplaanile ja oma rollile turvameeskonnas;
3) avastades korrarikkumise, hindab selle iseloomu; sekkub korrarikkumisse vastavalt olukorrale, tõrjub ohu või kõrvaldab korrarikkumise, järgides seadusest tulenevaid õigusi ja hädakaitsepiire.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.9 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes 3

Tegevusnäitajad:
1) täidab objekti tuleohutusnõudeid; jälgib objektil tuleohutusnõuete täitmist; tulekahjuhäire või tulekahju avastamise korral teavitab Häirekeskust ja asjakohaseid isikuid vastavalt kehtestatud korrale; hindab olukorda ja tegutseb vastavalt kehtestatud korrale; kasutab sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast; tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile; teeb koostööd päästjatega;
2) kahtlase eseme avastamise korral teavitab viivitamatult Häirekeskust ja asjakohaseid isikuid; piirab kahtlasele esemele juurdepääsu; tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile; pommiähvarduse korral teavitab viivitamatult Häirekeskust ja tegutseb vastavalt tegutsemisjuhendile;
3) avastades valveobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale fikseerib ohu vastavalt korrale; kõrvaldab ohu või edastab pädevale isikule teabe ohu kõrvaldamiseks; jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni; edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Turvatöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) kasutab eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja sidetehnoloogia (vt lisa 2 „Arvutikasutamise oskus");
3) suhtleb inimestega korrektselt, lahendab konflikte;
4) järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite ohutusnõudeid jm seadusest tulenevaid kutsealaga seotud nõudeid;
5) õigusvastase sündmuse puhul teavitab turvaettevõtte juhtimiskeskust ja asjakohast ametiasutust vastavalt kehtestatud korrale;
6) dokumenteerib teenistusalase tegevuse vastavalt kehtestatud korrale;
7) kannab vormiriietust ja järgib kehtestatud vormikandmiseeskirju;
8) käitub esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil.

Teadmised:
1) turvaseadus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-11122013-05/6k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.12.2013
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaak Kivimäe USS Security Eesti AS
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Marge Litvinov Securitas Eesti AS
Valdur Peebo G4S Eesti AS
Katrin Peets USS Security Eesti AS
Ainvar Rahe Politsei- ja Piirivalveamet
Eduard Rodtšenkov Turko Õppekeskus OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist