Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Valvetöötaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Valvetöötaja, tase 3
EN: Guard, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.07.2024
Kehtib kuni: 30.06.2029
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Eelmise standardiversiooni valveobjekti valvamise ja kaitsmise asemel on uues versioonis turvaobjekti ja selle ümbruse jälgimine. Valvetöötaja, tase 3 tunnistuse omanikul on võrrledes turvatöötaja, tase 3 vähem isiku õigusi piiravate meetmete rakendamise võimalusi.
Jäeti ära isiku ajutine vabaduse piiramise; füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamise; tehniliste süsteemide kasutamise ning raha ja väärtpaberite saatmise kompetentsid. Uues versioonis on ainult kohustuslikud kompetentsid – ...
jäeti ära kõik valitavad kompetentsid.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvategevuse eesmärk on tagada turvaobjekti turvalisus. Turvategevust teostavad turvaettevõtja ja siseturvakorraldaja (lisa 1 – kutsestandardis kasutatud terminid). Turvaobjektiks võib olla isik, vara või kogunemine ja sellega seotud maa-ala, mida valvatakse või kaitstakse või kus korda peetakse.
...

Valvetöötaja on turvaobjekti valvamise ülesandeid täitev turvateenistuja, kes vastab turvategevuse seaduses sätestatud valvetöötaja nõuetele ja kellel on kutseseaduse alusel antud kutse. Tema peamised tööülesanded on turvaobjekti ja selle ümbruse jälgimine ohu ennetamiseks või väljaselgitamiseks. Valvetöötaja töötab turvatöötaja ja/või turvajuhi juhendamisel, tegutsedes talle antud pädevuse piires iseseisvalt ning olles meeskonna liige. Valvetöötaja töötab kinnitatud töögraafiku alusel vajadusel nii päevastes kui ka öistes erineva pikkusega vahetustes, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Ta töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd (sundasendid, ebaühtlane füüsiline koormus). Valvetöötaja võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm). Peamised töövahendid on sidevahendid, gaasipihusti, valveseadmestikud ja tuleohutuspaigaldised olenevalt tööülesannetest.

Lisaks valvetöötaja kutsele on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 4, ja turvajuht, tase 5. Turvatöötaja ülesanne on isikule või varale suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine. Turvajuht korraldab turvateenistujate tööd, juhib ja juhendab neid ning koostab turvaplaani.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Valvamiseks ettevalmistumine
A.2.2. Turvaobjekti ja selle ümbruse jälgimine
A.2.3. Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine
A.2.4. Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral
A.2.5. Gaasipihusti kasutamine
A.2.6. Side-, valve- ning teiste seadmete kasutami...
ne
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Valvetöötaja hariduslik ja kutsealane ettevalmistus on reguleeritud turvategevuse seadusega.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valvetöötaja, sisevalvetöötaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Turvategevuse seaduse ja siseministri määruse „Turvategevuse eeskiri“ järgi on töötamiseks nõutud valvetöötaja kutse.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
• Turvatehnika kasutamise ja tuleohutuse tagamise teadmised ja oskused
• IKT-oskused, nt töö videovalve tehnika, näotuvastusprogrammide ja perimeetri valvesüsteemidega
• Hea suhtlemis-,  läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus
...
Keelteoskus, peamiselt eesti, vene ja inglise keele oskus
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Valvetöötaja, tase 3, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutud kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
1. Põhiharidus
2. Vähemalt 18-aastane
3. Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba
4. Eesti keele oskus A2-tasemel
5. Puuduvad karistusregistris andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta
6. Terviseseisund võimaldab tä...
ita tööülesandeid
7. On läbinud valvetöötaja õppe ettenähtud mahus

Loe edasi
Peida
B.2 Valvetöötaja, tase 3 üldoskused
1. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
3. Kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses kehtestatud nõuetele.
4. Kasutab ...
oma töös arvutit algtasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
5. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartnerist, rollidest, olukorrast jmt.
6. Märkab võimalikke probleeme ja võtab meetmeid nende tekkimise vältimiseks.
7. Loob olukorra lahendamisel teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
8. Lahendab konflikte omal initsiatiivil või kellegi palvel, leides sobivaima lahendusviisi.
9. Lahendab püstitatud ülesandeid minimaalse juhendamisega.
10. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes enda ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
11. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Valvamiseks ettevalmistumine 3

Tegevusnäitajad
1. Mõistab oma tööjuhendist tulenevaid tööülesandeid turvaobjektil.
2. Kontrollib turvaobjekti terviklikkust vastavalt oma tööjuhenditele.
3. Kontrollib turvaobjekti töövahendeid vastavalt oma tööjuhenditele.
4. Kontrollib talle väljastatud töövahendite korrasolekut vastavalt töövahendile kehtestatud nõuetele.
5. Teavitab kontrolli tulemusena avastatud puudustest ja ohtudest vastavalt kehtestatud nõuetele.
6. Kõrvaldab avastatud puudused oma pädevuse piires, järgides tööjuhendeid.

Teadmised
Valvamise õiguslikud alused, töövahendite hoiustamine
B.3.2 Turvaobjekti ja selle ümbruse jälgimine 3

Tegevusnäitajad
1. Valvab turvaobjektil tema jälgimise alla antud vara.
2. Jälgib turvaobjektil kehtiva sisekorraeeskirja täitmist ja sekkub rikkumise korral vastavalt oma pädevusele.
3. Jälgib turvaobjekti eesmärgiga tuvastada võimalikud ohud ja sekkub ohu tõrjumiseks vastavalt oma pädevusele.
4. Fikseerib vahejuhtumid ja edastab teabe vastavalt tööjuhendile.
B.3.3 Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib turvaobjektile sisenemise ja seal viibimise õiguslikku alust.
2. Tuvastab isikusamasuse vastavalt turvaobjekti kasutamise korrale.
3. Tõkestab turvaobjektile õigusliku aluseta sisenemise.
4. Sekkub oma pädevuse piires kõrvalise isiku viibimisele turvaobjektil.
B.3.4 Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral 3

Tegevusnäitajad
1. Täidab turvaobjekti tuleohutusnõudeid.
2. Jälgib turvaobjektil tuleohutusnõuete täitmist.
3. Hindab olukorda ja tegutseb vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.
4. Kasutab tulekahju korral sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast.
5. Helistab hädaabinumbril, avastades turvaobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale (äkkrünnak, pommioht, loodusõnnetus jm), ning edastab teabe sündmuse kohta.
6. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt oma tööjuhendile ja teavitab asjakohaseid isikuid.
7. Jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni.
8. Teeb koostööd operatiivteenistustega.

Teadmised
Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine lähtuvalt turvategevuse seadusest ning relvaseadusest.
B.3.5 Gaasipihusti kasutamine 3

Tegevusnäitajad
1. Hoiatab võimaluse korral ründajat gaasipihusti kasutamise eest.
2. Kasutab gaasipihustit, et tõkestada enda või teise isiku vastast rünnet või tõrjuda grupiviisilist rünnet.
3. Annab gaasipihusti kasutamise järel esmaabi.
4. Teavitab gaasipihusti kasutamise käigus isikule tervisekahjustuse tekkimisest, helistades hädaabinumbril ning teavitades asjakohaseid isikuid.
5. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt turvategevuse eeskirjale.
B.3.6 Side-, valve- ning teiste seadmete kasutamine 3

Tegevusnäitajad
1. Kasutab teabe vahetamiseks sidevahendeid ja teisi infoedastusvahendeid lähtuvalt objekti eripärast ja tööjuhendist.
2. Kasutab mehaanilise kaitse vahendeid vastavalt objekti eripärale, arvestades vahendite tööpõhimõtteid ja kasutusjuhendit.
3. Eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit, kasutab valveseadmestikku vastavalt turvaobjekti töökorraldusele, kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks jälgimisseadmestikku ning käitleb videosalvestuse materjale vastavalt tööjuhendile.
4. Eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit ja süsteemide üldpõhimõtteid, hindab saadud teavet ning valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast.

Teadmised
Isiku kontrolli tehnilised vahendid (nt X-ray metallidetektor, kaubakaitse elemendi detektor)
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Valvetöötaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1. Edastab informatsiooni kokkulepitud isikule või sihtrühmale.
2. Teavitab asjaomaseid isikuid, organisatsioone või ametiasutusi õigusvastasest sündmusest vastavalt kehtestatud korrale.
3. Dokumenteerib tegevuse vastavalt tööjuhendile ja siseministri määrusele „Turvategevuse eeskiri“.
4. Arvestab valvamisel isikuandmete kaitse regulatsioonide õigusnorme, mh isikuandmete kaitse üldmäärust.
5. Kannab valvamisel vormiriietust ja töötõendit vastavalt kehtestatud korrale.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-31102023-1.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Aia Viking Security AS
Anneli Annist Politsei- ja Piirivalveamet
Andres Harak AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Kaido Kalamets AS G4S Eesti
Kaimar Karuauk Forus Security AS
Marius Kupper AS Eesti Raudtee, Päästeamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit
Siiri Lõhmus AS Tallinna Sadam
Nurmely Mitrahovitš Siseministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist