Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvajuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Turvajuht, tase 5 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Turvajuht, tase 5
EN: Security Officer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2013
Kehtib kuni: 10.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvajuhi ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist.
Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil.

Lisaks turvajuhi kutsel...
e on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
2.1.1 Tööpiirkonna ülevaatamine
2.1.2 Töövahendite kontrollimine
2.1.3 Puuduste kõrvaldamine
A.2.2 Valvealase informatsiooni käitlemine
2.2.1 Jälgimine ja informatsiooni analüüs
2.2.2 Informatsiooni vahetamine ja edastamine
2...
.2.3 Sündmuse dokumenteerimine
A.2.3 Tehniliste süsteemide käsitlemine
2.3.1 Video- ja valvesüsteemide käsitlemine
2.3.2 Automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemide (ATS) käsitlemine
2.3.3 Sidevahendite käsitlemine
A.2.4 Isiku ajutine vabaduse piiramine
2.4.1 Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine
2.4.2 Süüteos kahtlustatava kinnipidamine
2.4.3 Isiku tuvastamine
2.4.4 Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine
2.4.5 Sündmuskoha puutumatuse tagamine
A.2.5 Läbipääsurežiimide tagamine
2.5.1 Läbipääsuõiguse tuvastamine
2.5.2 Isiku, isikuga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine
A.2.6 Raha ja väärtuste vedu
2.6.1 Raha ja väärtuste saatmine jalgsi
2.6.2 Raha ja väärtuste saatmine/vedamine transpordivahendiga
A.2.7 Relvade ja erivahendite käitlemine
2.7.1 Relvade ja erivahendite hoidmine ja üleandmine
2.7.2 Relvade ja erivahendite kandmine
2.7.3 Relvade ja erivahendite kasutamine
A.2.8 Valveobjektipõhine korra tagamine
2.8.1 Sisekorraeeskirjadest tuleneva korra tagamine
2.8.2 Korra tagamine üritustel
2.8.3 Sekkumine korrarikkumiste takistamiseks
A.2.9 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
2.9.1 Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral
2.9.2 Tegutsemine pommiohu korral
2.9.3 Tegutsemine muudes ohuolukordades
A.2.10 Juhtimine ja juhendamine
2.10.1 Turvatöö ettevalmistamine
2.10.2 Turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhine juhendamine
2.10.3 Turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe läbiviimine
2.10.4 Koostöö erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega
2.10.5 Ohuolukordade juhtimine
2.10.6 Inimvara juhtimine
A.2.11 Turvakonsultatsioon
2.11.1 Valveobjekti ohustavate riskide tuvastamine
2.11.2 Valveobjekti turvalisust tagavate soovituste kirjalik koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvajuhi töö on üldjuhul fikseeritud päevatöö. Turvajuht töötab nii sise- kui ka välitingimustes.
Turvajuht võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).
A.4 Töövahendid
Turvajuhi peamisteks töövahenditeks on sidevahendid, relvad ja erivahendid, valve- ja ohutussüsteemid, IKT-vahendid ja -süsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvajuhi töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust. Vajalikud on ka hea stressitaluvus, tasakaalukus ja head juhiomadused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Turvajuhi hariduslik ja kutsealane ettevalmitus on reguleeritud turvaseadusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvajuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist turvatöötajana reguleerib turvaseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Turvajuht, tase 5 kutse koosneb kaheteistkümnest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib oma vastutusala toimimist vastavalt objektide ja asutuse eripärale;
2) korraldab oma vastutusalasse kuuluvatel valveobjektidel vajalike töövahendite olemasolu;
3) korraldab avastatud puuduste ja ohtude kõrvaldamise oma pädevuse piires, järgides töökorralduslikke dokumente.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.2 Valvealase informatsiooni käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab oma vastutusala toimimist, töötleb operatiivselt infot, reageerib antud hinnangule ning otsustab tegutsemisviisi vastavalt muutunud olukorrale ja töökorralduslikele dokumentidele;
2) hindab laekunud info prioriteetsust; vahetab ja edastab informatsiooni vastavalt töökorralduslikele dokumentidele; otsustab edasise tegevuse, arvestades muutunud olukorda;
3) dokumenteerib sündmuse vastavalt töökorralduslikele dokumentidele ja õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.3 Tehniliste süsteemide käsitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit; valvestab objekti vastavalt töökorraldusele; kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks videosüsteeme; käitleb videosalvestuse materjale vastavalt kehtestatud korrale ja oma pädevusele; juhendab süsteemide kasutajaid ning kontrollib valvesüsteemide õiguspärast kasutamist; pakub välja riskide hindamiseks ja haldamiseks vajalikke tehnilisi lahendusi; analüüsib häire- ja videosalvestisi vastavalt oma pädevusele;
2) eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit; hindab saadud teavet; valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast ja oma pädevusest; juhendab ATS kasutajaid;
3) kasutab teabe vahetamiseks raadio- ja telefonisidevahendeid lähtuvalt objekti eripärast, järgides sidepidamiseeskirja; kontrollib sidepidamiseeskirja täitmist ja sidevahendite asjakohast kasutamist.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.4 Isiku ajutine vabaduse piiramine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab isikute õigusvastaste tegevuste piiramise/tõkestamise vastavalt õigusaktidele;
2) korraldab süüteos kahtlustatava kinnipidamise vastavalt õigusaktidele, tagades isikule tema põhiõigused;
3) korraldab kinnipeetud isiku tuvastamise lähtudes õigusaktidest;
4) korraldab relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele, tagades enda ja teiste ohutuse;
5) korraldab sündmuskoha puutumatuse tagamise ja asitõendite säilimise vastavalt õigusaktidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.5 Läbipääsurežiimide tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tuvastab sobiva meetodiga isiku või transpordivahendi läbipääsuõiguse, lähtudes objektil kehtivatest reeglitest; töötab välja läbipääsureeglid, lähtudes kliendi vajadustest;
2) teostab sobiva meetodiga isiku, isikuga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrolli, arvestades õigusakte ja ohutusreegleid; juhendab turvatöötajaid kontrolli läbiviimisel.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.6 Raha ja väärtuste vedu 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab raha ja väärtuste puutumatuse tagamise jalgsi saatmisel vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele;
2) korraldab raha ja väärtuste puutumatuse tagamise transpordivahendiga saatmisel/vedamisel vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.7 Relvade ja erivahendite käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab relvade ja erivahendite hoidmise ja üleandmise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele;
2) korraldab relvade ja erivahendite kandmise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele;
3) korraldab relvade ja erivahendite kasutamise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.8 Valveobjektipõhine korra tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib sisekorraeeskirjade rikkumisi; edastab teabe kliendile ning teeb sisekorraeeskirjade parendusettepanekuid, tuginedes rikkumiste analüüsile;
2) koostab ürituse turvaplaani ning kooskõlastab selle vastavate asutustega; korraldab korra tagamise üritusel vastavalt kinnitatud turvaplaanile; juhendab turvameeskonda;
3) avastades korrarikkumise hindab selle iseloomu; sekkub korrarikkumisse vastavalt olukorrale, tõrjub ohu või kõrvaldab korrarikkumise, järgides seadusest tulenevaid õigusi ja hädakaitsepiire.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.9 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes 5

Tegevusnäitajad:
1) täidab objekti tuleohutusnõudeid; jälgib objektil tuleohutusnõuete täitmist; tulekahjuhäire või tulekahju avastamise korral teavitab Häirekeskust ja asjakohaseid isikuid vastavalt kehtestatud korrale; hindab olukorda ja tegutseb vastavalt kehtestatud korrale; kasutab sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast; tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile; teeb koostööd päästjatega; osaleb tuleohutuseeskirjade väljatöötamisel; koostöös kliendiga viib läbi tuleohutusalaseid koolitusi;
2) kahtlase eseme avastamise korral teavitab viivitamatult Häirekeskust ja asjakohaseid isikuid; piirab kahtlasele esemele juurdepääsu; tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile; pommiähvarduse korral teavitab viivitamatult Häirekeskust ja tegutseb vastavalt tegutsemisjuhendile; koostöös kliendiga viib läbi koolitusi tegutsemiseks pommiohu korral;
3) avastades valveobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale fikseerib ohu vastavalt korrale; kõrvaldab ohu või edastab pädevale isikule teabe ohu kõrvaldamiseks; jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni; edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale; teeb kliendile parendusettepanekuid ohtude ja kahjude ennetamiseks objektil.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.10 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) planeerib turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele; planeerib ressursi vastavalt vajadusele; kujundab positiivse, usaldusliku, teineteist toetava töökeskkonna;
2) töötab välja turvatöötaja tegevusjuhendi; korraldab turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhise juhendamise vastavalt objekti tegevusjuhenditele;
3) korraldab turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe, lähtudes turvaseadusest ja koolitusvajadusest;
4) teeb koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega vastavalt regulatsioonidele;
5) kõikide ohuolukordade korral, viibides valveobjektil, asub vajadusel juhtima turvatöötaja tegevusi kuni olukorra lahendamiseni või pädevate ametiisikute saabumiseni;
6) juhib meeskonda- kaasab, suhtleb, annab selgeid ja täpseid juhiseid ning korraldusi meeskonna liikmetele; arvestab meeskonnaliikmete erinevustega, toetab meeskonnaliikmeid ja aitab lahendada tööülesannete täitmisel tekkinud probleeme; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks; motiveerib ja tunnustab meeskonnaliikmeid.

Hindamismeetod(id): kirjalik test, vestlus, juhtumianalüüs.
B.2.11 Turvakonsultatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja valveobjekti omadustest või eripärast tulenevad ohud;
2) teeb ettepanekuid valveobjekti omadustest või eripärast tulenevate ohtude ärahoidmiseks või vähendamiseks; koostab kirjaliku turvaplaani.

Hindamismeetod(id): kirjalik ülesanne (turvalahenduse koostamine ja esitlemine), vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Turvajuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja sidetehnoloogia, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Arvutustabelid, AO5 – Andmebaaside kasutamine, AO - 6 Esitlus, AO7 – Veebisirvimine ja suhtlus, AO12 – Turvalisus (vt lisa 2 „Arvutikasutamise oskus");
3) suhtleb inimestega korrektselt, lahendab konflikte; langetab konstruktiivseid otsuseid ka mittetäieliku info alusel;
4) järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite ohutusnõudeid jm seadusest tulenevaid kutsealaga seotud nõudeid; korraldab ohutu töökeskkonna tagamise; jälgib ohutusnõuete täitmist turvatöötajate poolt;
5) õigusvastase sündmuse puhul teavitab turvaettevõtte juhtimiskeskust ja asjakohast ametiasutust vastavalt kehtestatud korrale;
6) dokumenteerib teenistusalase tegevuse vastavalt kehtestatud korrale;
7) kannab vormiriietust ja järgib kehtestatud vormikandmiseeskirju;
8) käitub esmaabi vajavas situatsioonis sobival viisil.

Teadmised:
1) turvaseadus.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-11122013-06/5k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.12.2013
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaak Kivimäe USS Security Eesti AS
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Marge Litvinov Securitas Eesti AS
Valdur Peebo G4S Eesti AS
Katrin Peets USS Security Eesti AS
Ainvar Rahe Politsei- ja Piirivalveamet
Eduard Rodtšenkov Turko Õppekeskus OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist