Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvajuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvajuht, tase 5
EN: Security Guard, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.07.2024
Kehtib kuni: 30.06.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Lisandus turvaauditi läbiviimise ja turvaplaani koostamise kohustuslik kompetents.
Liikuva turvaobjekti turvamine on uues versioonis kohustuslik kompetents, vanas versioonis on valitav isikukaitse kompetents.
Turvateenistuja väljaõppe korraldamine ja läbiviimine on uues versioonis kohustuslik kompetents, vanas versioonis valitav. Ainus valitav kompetents uues versioonis on lisandunud tulekustutite vaatlemine ja kontrollimine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvategevuse eesmärk on tagada turvaobjekti turvalisus. Turvategevust teostavad turvaettevõtja ja siseturvakorraldaja (lisa 1 – kutsestandardis kasutatud terminid). Turvaobjektiks võib olla isik, vara või kogunemine ja sellega seotud maa-ala, mida valvatakse või kaitstakse või kus korda peetakse.
...

Turvajuht on turvateenistuja, kes osaleb turvamisel ja vastutab turvamise, turvateenistuja väljaõppe korraldamise ja turvaauditi läbiviimise eest ning vastab turvategevuse seaduses sätestatud turvajuhi nõuetele ning kellel on kutseseaduse alusel antud turvajuhi kutse.

Tema peamised tööülesanded on:
1) turvaobjekti turvamises osalemine;
2) turvateenistujate töö korraldamine;
3) turvateenistujate juhtimine ja juhendamine;
4) turvateenistujate töö kontrollimine ja järelevalve;
5) turvaobjekti ohu hindamine ning ohu ennetamiseks ja tagajärgede vähendamiseks kirjalike soovituste koostamine;
6) turvaauditi läbiviimine ja turvaauditi aruande koostamine;
7) turvaplaani koostamine.

Turvajuhi töö on üldjuhul fikseeritud päevatöö, aga ette tuleb ka tööülesannete täitmist öösiti ja nädalavahetustel. Ta töötab nii sise- kui ka välitingimustes. Turvajuhina töötamine eeldab pidevat suhtlemist kolleegide, klientide ja koostööpartneritega. Turvajuht võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm). Eriülesannete täitmisel võib olla vajalik erikoolituse läbimine (nt tulekustuti kontrollija, esmaabiandja vm).

Turvajuhi peamised töövahendid on sidevahendid, relvad (sh tulirelv vastavalt relvaseadusele ning talle antud õiguslikule loale või pädevusele) ja erivahendid, valveseadmestikud ja tuleohutuspaigaldised olenevalt tööülesannetest, IKT-vahendid ja -süsteemid. Turvajuhina töötamine eeldab üldjuhul B-kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Lisaks turvajuhi kutsele on turvateenistuja kutsealal valvetöötaja, tase 3, ja turvatöötaja, tase 4. Valvetöötaja jälgib turvaobjekti ja selle ümbrust ohu ennetamiseks või väljaselgitamiseks. Turvatöötaja ülesanne on isikule või varale suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine. Turvajuht, tase 5 kutsestandardis on ka turvatöötaja, tase 4 kutsestandardis esinevaid kompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Turvategevuseks ettevalmistumine
A.2.2. Turvaobjekti turvamine
A.2.3. Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine
A.2.4. Korra või käitumisnõuete järgimise tagamine
A.2.5. Turvaobjektile suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine, sh meetmete rakendamine
A.2.6. Füüsil...
ise jõu, erivahendi ja relva kasutamine
A.2.7. Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral
A.2.8. Side-, valve- ning teiste seadmete kasutamine
A.2.9. Liikuva turvaobjekti turvamine
A.2.10. Turvateenistujate juhendamine ja meeskonna juhtimine
A.2.11. Turvaauditi läbiviimine ja turvaplaani koostamine
A.2.12. Turvateenistuja väljaõppe korraldamine ja läbiviimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.13. Tulekustutite ja tuletõrje voolikusüsteemide vaatlemine ja kontrollimine.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvajuhi hariduslik ja kutsealane ettevalmistus on reguleeritud turvategevuse seadusega.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Turvajuht, siseturvajuht
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Turvategevuse seaduse ja siseministri määruse „Turvategevuse eeskiri“ järgi on töötamiseks nõutud turvajuhi kutse.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab
• Turvatehnika kasutamise ja tuleohutuse tagamise teadmised ja oskused
• IKT-oskused, nt töö videovalve tehnika, näotuvastusprogrammide ja perimeetri valvesüsteemidega
• Teadmised turundusest ja teenusdisainist
• Kolleegide kool...
itamise oskus
• Hea suhtlemis-,  läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus
• Keelteoskus, peamiselt eesti, vene ja inglise keele oskus

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Turvajuht, tase 5, kutse koosneb üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kohustuslikud kompetentsid (B.3.1–B.3.12 ja B.14). Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.13.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Vähemalt 18-aastane
3. Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba
4. Eesti keele oskus B2-tasemel
5. Puuduvad karistusregistris andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta
6. Terviseseisund võimaldab tä...
ita tööülesandeid
7. On läbinud turvajuhi õppe ettenähtud mahus
Kutse taastõendamisel
1. Kehtiv turvajuhi kutse või kutse kehtivusaja lõpust ei ole möödas rohkem kui 6 kuud
2. Eesti kodanik või isik, kes on Eestis omandanud elamisõiguse või kellele on antud Eesti elamisluba
3. Puuduvad karistusregistris andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta
4. Terviseseisund võimaldab täita tööülesandeid
5. Läbitud täiendusõpe ettenähtud mahus

Loe edasi
Peida
B.2 Turvajuht, tase 5 üldoskused
1. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
3. Kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses kehtestatud nõuetele.
4. Kasutab ...
oma töös arvutit probleemilahenduse jaoks vilunud kasutaja tasemel ning infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse, sisuloome jaoks iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
5. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartnerist, rollidest, olukorrast jmt.
6. Märkab võimalikke probleeme ja võtab meetmeid nende tekkimise vältimiseks.
7. Loob olukorra lahendamisel teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
8. Lahendab konflikte omal initsiatiivil või kellegi palvel, leides sobivaima lahendusviisi.
9. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes enda ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
10. Säilitab keerukates olukordades rahu ega kaota enesekontrolli.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Turvamiseks ettevalmistumine 5

Tegevusnäitajad
1. Koostab turvaobjekti tööjuhendid vastavalt turvaplaanile.
2. Teavitab turvateenistujaid turvaobjekti terviklikkusest.
3. Tagab turvaobjektil vajalike töövahendite olemasolu.
4. Korraldab turvateenistujatele väljastatud töövahendite korrasoleku.
5. Korraldab turvaobjektil avastatud puuduste ja ohtude kõrvaldamise turvateenistujate pädevuste piires.
6. Teavitab tellijat turvaobjektil avastatud puudustest ja ohtudest, mida ei ole võimalik kõrvaldada turvateenistujate poolt.

Teadmised
Töövahendite hoiustamine
B.3.2 Turvaobjekti turvamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab valvamist, kaitsmist ja korra pidamist turvaobjektil vastavalt turvaplaanile.
2. Korraldab turvaobjektil avaliku korra tagamist.
3. Korraldab turvaobjektil sisekorraeeskirja täitmist.
4. Korraldab turvaobjekti jälgimist eesmärgiga tuvastada võimalikud ohud.
5. Korraldab turvaobjekti ohustanud sündmuste ja kohaldatud meetmete fikseerimise (tulenevalt turvategevuse seadusest) ning teabe edastamise.
6. Korraldab muude turvaobjektiga seotud sündmuste fikseerimise ja teabe edastamise.
7. Teeb ettepanekuid turvaobjekti turvaplaani parendamiseks.
8. Viib läbi turvateenistujate täiendavat instrueerimist muudatustest tööjuhendites.

Teadmised
Töövahendite kasutamine
B.3.3 Läbipääsuõiguste kontrollimine ja piirangute rakendamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab turvaobjektile sisenemise ja seal viibimise kontrolli.
2. Korraldab isikusamasuse tuvastamise vastavalt turvaobjekti kasutamise korrale.
3. Korraldab turvaobjektile õigusliku aluseta sisenemise tõkestamise.
4. Sekkub ja rakendab vajaduse korral kaitsetegevuse meetmeid kõrvalise isiku viibimisele turvaobjektil oma pädevuse piires.
B.3.4 Korra või käitumisnõuete järgimise tagamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab korra pidamist avalikul koosolekul korrakaitseseaduse nõuete järgi.
2. Korraldab käitumisnõuete järgimise tagamise vastavalt turvaobjekti asukohas kehtivale avalikus kohas käitumise eeskirjale, korrale ja reeglitele.
3. Korraldab käitumisnõuete järgimise tagamise vastavalt turvaobjekti turvaplaanile.
4. Korraldab turvaobjektil korra või käitumisnõuete järgimise.

Teadmised
Turvaobjekti asukoha järgse kohaliku omavalitsuse avaliku korra regulatsioon
B.3.5 Turvaobjektile suunatud ohu tõrjumine või rikkumise kõrvaldamine, sh meetmete rakendamine 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib ohu tõrjumisel või rikkumise kõrvaldamisel turvategevuse seadusest tulenevaid meetmete kohaldamise üldnõudeid.
2. Kohaldab vastavalt ohule ja rikkumisele järgnevaid meetmeid:
2.1. suuline nõue;
2.2. isiku peatamine ja dokumendi nõudmine;
2.3. isikusamasuse tuvastamine;
2.4. isiku kontroll;
2.5. vallasasja kontrollimine ja hoiule võtmine;
2.6. turvaobjektile sissepääsu tõkestamine;
2.7. turvaobjektilt kõrvaldamine;
2.8. isiku kinnipidamine.
3. Kasutab vajaduse korral ohu tõrjumiseks või rikkumise kõrvaldamiseks füüsilist jõudu, erivahendit või relva.
4. Fikseerib objekti ohustanud sündmuse asjaolud vastavalt turvategevuse eeskirjale.
B.3.6 Füüsilise jõu, erivahendi ja relva kasutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Järgib füüsilise jõu, erivahendi või relva kasutamisel turvategevuse seaduses kehtestatud nõudeid.
2. Hindab füüsilise jõu või erivahendi kasutamise vajadust ja proportsionaalsust vajaliku meetme rakendamiseks.
3. Hoiatab füüsilise jõu, erivahendi ja relva kasutamise eest, välja arvatud juhul, kui hoiatada ei ole võimalik kiireloomulist kasutamist nõudva olukorra tõttu.
4. Kasutab füüsilist jõudu ründe tõrjumiseks või meetme kohaldamiseks.
5. Kasutab erivahendit, et tõkestada enda või teise isiku vastast rünnet.
6. Kasutab gaasipihustit, kumminuia või teleskoopnuia, et tõkestada enda või teise isiku vastast rünnet või tõrjuda grupiviisilist rünnet.
7. Annab füüsilise jõu, erivahendi või relva kasutamise järel esmaabi.
8. Teavitab turvamise käigus isikule tervisekahjustuse tekitamisest või surma põhjustamisest, samuti igast tulirelva kasutamise juhtumist, helistades hädaabinumbril ning teavitades asjakohaseid isikuid.

Teadmised
Tulirelva kasutamise õiguslikud alused
B.3.7 Ohu ennetamine ja tegutsemine erakorralise sündmuse korral 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab turvateenistujate poolt turvaobjekti tuleohutusnõuete täitmise lepingus kokkulepitud tegevuste ulatuses.
2. Korraldab vastavalt tuleohutuse seadusele ja lepingule valdaja poolt delegeeritud tuleohutusnõuete täitmist turvaobjektil.
3. Hindab olukorda ja tegutseb vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.
4. Kasutab tulekahju korral sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast.
5. Helistab hädaabinumbril, avastades turvaobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale (äkkrünnak, pommioht, loodusõnnetus jm), ja edastab teabe sündmuse kohta.
6. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt oma tööjuhendile ja teavitab asjakohaseid isikuid.
7. Jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni.
8. Teeb koostööd operatiivteenistustega.
B.3.8 Side-, valve- ning teiste seadmete kasutamine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab turvateenistujate poolt side-, valve- ning teiste seadmete kasutamist turvaobjektil.
2. Kasutab teabe vahetamiseks sidevahendeid ja teisi infoedastusvahendeid lähtuvalt objekti eripärast ja tööjuhendist.
3. Kasutab mehaanilise kaitse vahendeid vastavalt objekti eripärale, arvestades vahendite tööpõhimõtteid ja kasutusjuhendit.
4. Eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit, kasutab valveseadmestikku vastavalt turvaobjekti töökorraldusele, kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks jälgimisseadmestikku ning käitleb videosalvestuse materjale vastavalt tööjuhendile.
5. Eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit ja süsteemide üldpõhimõtteid, hindab saadud teavet ning valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast.
6. Teeb ettepanekuid uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtmiseks ja turvaplaani täiendamiseks.

Teadmised
Isiku kontrolli tehnilised vahendid (nt X-ray metallidetektor, kaubakaitse elemendi detektor)
B.3.9 Liikuva turvaobjekti turvamine 5

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja vajaduse korral teostab liikuva turvaobjekti turvamist jalgsi või sõidukiga vastavalt turvaplaanile.
2. Teavitab turvateenistujaid liikuva turvaobjekti turvamise taktikast.
3. Järgib liikuva turvaobjekti turvamise (sh eskordi, inkassatsiooni ja isikukaitse) õiguslikke aluseid, regulatsioone ja norme.
4. Kasutab liikuva turvaobjekti turvamisel tehnilisi erilahendusi (sõiduk, sidevahend, relvad, isikukaitsevahendid, veose kaitsevahendid jm), olles eelnevalt kontrollinud nende korrasolekut.
5. Järgib avalikust ruumist tulenevat turvataktikalist eripära liikuva turvaobjekti turvamisel.
6. Hindab turvamise käigus liikuva turvaobjekti vastu suunatud rünnete riske ja korrigeerib oma tegevusi riskide maandamiseks.
7. Tegutseb liikuva turvaobjekti vastu suunatud ründe ajal ning ründe järel vastavalt turvataktikalisele olukorrale.
8. Analüüsib liikuva turvaobjekti turvamisel tekkinud olukordi ja planeerib vajaduse korral muudatused ja ennetavad tegevused.
B.3.10 Turvateenistujate juhendamine ja meeskonna juhtimine 5

Tegevusnäitajad
1. Planeerib turvamist vastavalt regulatsioonidele, lepingulistele kohustustele ja turvaplaanile.
2. Töötab välja turvateenistujate tööjuhendid.
3. Juhendab turvamises osalevaid turvateenistujaid ning abipersonali turvaplaanis ettenähtud tingimustel ja korras kohapeal või sidevahendeid kasutades.
4. Organiseerib turvateenistujate turvaobjektipõhist õpet, lähtudes koolitusvajadusest.
5. Asub vajaduse korral juhtima turvateenistujate tegevusi kuni olukorra lahendamiseni või pädevate ametiisikute saabumiseni, kui ta viibib erakorralise sündmuse ajal turvaobjektil.
6. Juhib meeskonda, andes selgeid ja täpseid juhiseid ning korraldusi meeskonna liikmetele, arvestades meeskonnaliikmete erinevustega, motiveerib ja tunnustab meeskonnaliikmeid.
B.3.11 Turvaauditi läbiviimine ja turvaplaani koostamine 5

Tegevusnäitajad
1. Hindab turvaobjektist ning selle ümbrusest tulenevaid riske ja ohte, mõistab seoseid nende vahel ning võimalikke tagajärgi.
2. Leiab tuvastatud riskide ja ohtude maandamiseks sobivad meetmed.
3. Koostab kirjaliku turvaauditi aruande turvaobjekti riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks.
4. Koostab turvaauditi aruande alusel turvaplaani mehitatud turvamiseks.
B.3.12 Turvateenistuja väljaõppe korraldamine ja läbiviimine 5

Tegevusnäitajad
1. Korraldab turvateenistujate põhiõpet, täienduskoolitust ja erikoolitust ning koostab väljaõppe kavad.
2. Planeerib turvateenistujate täienduskoolituse ja erikoolituse vajadust.
3. Hindab turvateenistuja väljaõppe läbiviijate valdkondlikku pädevust.
4. Hindab turvateenistuja väljaõppe vastavust püstitatud eesmärkidele.
5. Viib vajaduse korral läbi turvateenistuja väljaõpet vastavalt oma pädevusele.
6. Dokumenteerib turvateenistuja väljaõppe vastavalt õigusaktidele.

Teadmised
Nõuded koolitustegevusele, turvategevuses kasutatavate koolituste sisu, täiskasvanute koolituse seadus, kvalifikatsiooninõuded koolitajale
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.13.
    Nimetus EKR tase
B.3.13 Tulekustutite ja tuletõrje voolikusüsteemide vaatlemine ja kontrollimine 4

Tegevusnäitajad
1. Vaatleb ja kontrollib iseseisvalt tulekustuteid (pulberkustuti, vesi-, rasva-, ja vahtkustuti, süsihappegaaskustuti) ning utiliseerib need.
2. Vaatleb ja kontrollib iseseisvalt tuletõrje voolikusüsteemi.
3. Dokumenteerib tulekustutite vaatluse ja kontrollimise.
4. Dokumenteerib tuletõrje voolikusüsteemi vaatluse ja kontrollimise.

Teadmised
Tuleohutuse seadus ja selle rakendusaktid, seadme ohutuse seadus, valdkondlikud standardid
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.14 Turvajuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad
1. Juhendab ja toetab meeskonnaliikmeid ülesannete täitmisel ning oskuste ja teadmiste omandamisel ja arendamisel.
2. Annab isikutele esmaabi.
3. Kutsub vajaduse korral meditsiinilise abi.
4. Tagab sündmuskoha puutumatuse.
5. Fikseerib sündmuse asjaolud vastavalt tööjuhendile, arvestades turvategevuse seaduses kehtestatud nõudeid.
6. Koostab objekti valvamiseks ja kaitsmiseks töökorralduslikke juhendeid.
7. Korraldab ohutu töökeskkonna tagamise ja jälgib ohutusnõuete täitmist objektil.
8. Hindab ohutusega seotud riske objektil, teeb ettepanekuid riskide maandamiseks.
9. Korraldab andmete, sh isikuandmete, nõuetekohase töötlemise.
10. Kannab turvamisel vormiriietust ja töötõendit vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised
Turvategevuse õiguslikud alused, valdkondlikud standardid, isikuandmete kaitse regulatsioonid, sh isikuandmete kaitse määrus, turvamise erialane terminoloogia.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-31102023-1.5/8k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.10.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Aia Viking Security AS
Anneli Annist Politsei- ja Piirivalveamet
Andres Harak AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Kaido Kalamets AS G4S Eesti
Kaimar Karuauk Forus Security AS
Marius Kupper AS Eesti Raudtee, Päästeamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit
Siiri Lõhmus AS Tallinna Sadam
Nurmely Mitrahovitš Siseministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist