Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvajuht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvajuht, tase 5
EN: Security Officer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.12.2018
Kehtib kuni: 30.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Kohustuslikes kompetentsides parendati sõnastust, oodatav kompetentsus ei ole muutunud. Uuendusena lisati valitavad kompetentsid Inkassatsioon, Isikukaitse, IT-vahendite kasutamine turvatöös ning Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil, tema ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist.

Lisaks turvajuhi kutsele on t...
urvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
1. Tööpiirkonna ülevaatamine
2. Töövahendite kontrollimine.
3. Puuduste kõrvaldamine.

A.2.2 Valveobjekti (isiku, vara või korra) valvamine ja kaitsmine
1. Valveobjekti valvamine.
2. Valveobjekti kaitsmine.
3. Korra tagamine üritusel.

A.2.3 Isik...
u ajutine vabaduse piiramine
1. Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine.
2. Isiku kinnipidamine.
3. Isiku tuvastamine.
4. Kinnipeetu üleandmine.
5. Sündmuskoha puutumatuse tagamine.

A.2.4 Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
1. Füüsilise jõu kasutamine.
2. Käeraudade kasutamine.
3. Gaasipihusti kasutamine.
4. Kumminuia kasutamine.

A.2.5 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
1. Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral.
2. Tegutsemine muudes ohuolukordades.

A.2.6 Valvealase informatsiooni käitlemine
1. Jälgimine ja informatsiooni analüüs.
2. Informatsiooni vahetamine ja edastamine.
3. Sündmuse dokumenteerimine

A.2.7 Tehniliste süsteemide kasutamine
1. Valveseadmestike kasutamine.
2. Tuleohutuspaigaldiste kasutamine.
3. Sidevahendite jt infoedastusvahendite kasutamine.
4. Mehaanilise kaitse vahendite kasutamine.

A.2.8 Läbipääsurežiimide tagamine
1. Läbipääsuõiguse tuvastamine.
2. Isiku, temaga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine.

A.2.9 Raha ja väärtpaberite saatmine
1. Raha ja väärtpaberite saatmine jalgsi.
2. Raha ja väärtpaberite saatmine/vedamine transpordivahendiga.

A.2.10 Juhtimine ja juhendamine
1. Turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimine.
2. Turvatöö ettevalmistamine.
3. Turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhine juhendamine.
4. Koostöö erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega.
5. Ohuolukordade juhtimine.
6. Meeskonna juhtimine.

A.2.11 Turvakonsultatsioon
1. Valveobjekti ohustavate riskide tuvastamine.
2. Valveobjekti turvalisust tagavate soovituste kirjalik koostamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.12 Inkassatsioon
1. Raha, väärtpaberite ja väärtuste vastuvõtmine ja üleandmine.
2. Inkassatsiooni teostamine jalgsi.
3. Inkassatsiooni teostamine sõidukiga.
4. Relvade, turvaseadmete ja -vahendite kasutamine raha, väärtpaberite ja väärtuste veol.

A.2.13 Isikukaitse
1. Isikukaitse planee...
rimine ja korraldus.
2. Kaitstava isiku vastuvõtmine objektil (eelihukaitse).
3. Isikukaitse teostamine jalgsi liikumisel (lähikaitse).
4. Isikukaitse teostamine sõidukiga (mobiilkaitse).

A.2.14 IT-vahendite kasutamine turvatöös
1. Info ja andmete kasutamine.
2. Tehnoloogia kasutamine.
3. Protsesside juhtimine.

A.2.15 Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine
1. Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
2. Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
3. Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
4. Koolitustegevuse dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvajuhi töö on üldjuhul fikseeritud päevatöö. Turvajuht töötab nii sise- kui ka välitingimustes.
Turvajuht võib kokku puutuda ohuteguritega (emotsionaalsed ja füüsilised rünnakud, kõrgendatud emotsionaalne pinge jm).
A.4 Töövahendid
Turvajuhi peamisteks töövahenditeks on sidevahendid, relvad (sh tulirelv vastavalt relvaseadusele ning talle antud õiguslikule loale/pädevusele) ja erivahendid, valve- ja ohutussüsteemid, IKT-vahendid ja -süsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvajuhi töö eeldab distsiplineeritust, ausust, seaduskuulekust ja kohusetundlikkust. Vajalikud on hea stressitaluvus, tasakaalukus ja head juhiomadused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Turvajuhi hariduslik ja kutsealane ettevalmitus on reguleeritud turvaseadusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvajuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamist turvatöötajana reguleerib turvaseadus ja sellest tulenevad õigusaktid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.11 ning läbiv kompetents B.2.16. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.12 – B.2.15.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib oma vastutusala toimimist vastavalt valveobjekti(de) (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid) ja tegevusala ettevõtja või sisevalve korraldaja eripärale;
2. korraldab oma vastutusalasse kuuluva(tel) valveobjekti(del) vajalike töövahendite olemasolu;
3. korraldab avastatud puuduste ja ohtude kõrvaldamise oma pädevuse piires, järgides töökorralduslikke dokumente.
B.2.2 Valveobjekti (isiku, vara või korra) valvamine ja kaitsmine 5

Tegevusnäitajad:
1. jälgib valveobjektil kehtivate eeskirjade täitmist; fikseerib rikkumised vastavalt korrale; arvestades rikkumise iseloomu edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale; analüüsib eeskirjade rikkumisi, edastab teabe kliendile ning vajadusel teeb parendusettepanekuid, tuginedes rikkumiste analüüsile;
2. avastades valveobjektile suunatud ohu või rikkumise, hindab selle iseloomu ja sekkub vastavalt olukorrale; tõrjub ohu või kõrvaldab rikkumise, järgides seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi;
3. koostab ürituse turvaplaani ning kooskõlastab selle vastavate asutustega; korraldab korra tagamise üritusel vastavalt kinnitatud turvaplaanile; tagab üritusel korda (valvab ja kaitseb); juhendab turvameeskonda.
B.2.3 Isiku ajutine vabaduse piiramine 5

Tegevusnäitajad:
1. piirab/tõkestab isikute õigusvastase tegevuse vastavalt õigusaktidele; korraldab isikute tegevuste piiramise/tõkestamise, arvestades õigusakte;
2. peab isiku kinni vastavalt õigusaktidele, tagades tema põhiõigused; korraldab isiku kinnipidamise, arvestades õigusakte;
3. tuvastab kinnipeetud isiku, lähtudes õigusaktidest; korraldab kinnipeetud isiku õigusaktidele vastava tuvastamise;
4. annab kinnipeetu üle politseile või raviasutusele, lähtudes õigusaktidest; korraldab kinnipeetu õigusaktidele vastava üleandmise;
5. tagab sündmuskoha puutumatuse ja asitõendite säilimise vastavalt õigusaktidele; korraldab õigusaktidele vastava sündmuskoha puutumatuse tagamise ja asitõendite säilimise.
B.2.4 Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab füüsilise jõu õigusaktidele vastava kasutamise; kasutab füüsilist jõudu vastavalt õigusaktidele;
2. korraldab käeraudade õigusaktidele vastava kasutamise; kasutab käeraudu vastavalt õigusaktidele;
3. korraldab gaasipihusti õigusaktidele vastava kasutamise; kasutab gaasipihustit vastavalt õigusaktidele;
4. korraldab kumminuia õigusaktidele vastava kasutamise.

Teadmised:
1) Relvade, erivahendite ja füüsilise jõu kasutamine lähtuvalt turvaseadusest ning relvaseadusest.
B.2.5 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes 5

Tegevusnäitajad:
1. täidab objekti tuleohutusnõudeid; jälgib objektil tuleohutusnõuete täitmist; tulekahjuhäire või tulekahju avastamise korral teavitab Häirekeskust ja asjakohaseid isikuid vastavalt kehtestatud korrale; hindab olukorda ja tegutseb vastavalt evakuatsiooniplaanile; kasutab sobivaid tulekustutusvahendeid, lähtudes tulekahju eripärast; teeb koostööd päästjatega; osaleb tuleohutuseeskirjade väljatöötamisel; kontrollib ja juhendab tuleohutuseeskirjade täitmist;
2. avastades valveobjektil ohu inimese elule ja tervisele ning kliendi varale (äkkrünnak, pommioht, loodusõnnetus jm) fikseerib ohu vastavalt korrale; kõrvaldab ohu või edastab pädevale isikule/organisatsioonile teabe ohu kõrvaldamiseks; jälgib olukorda kuni ohu kõrvaldamiseni; edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale; teeb kliendile parendusettepanekuid ohtude ja kahjude ennetamiseks objektil.
B.2.6 Valvealase informatsiooni käitlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab oma vastutusala toimimist, töötleb operatiivselt infot, reageerib antud hinnangule ning otsustab tegutsemisviisi vastavalt muutunud olukorrale ja kehtestatud korrale;
2. hindab laekunud info prioriteetsust; vahetab ja edastab informatsiooni vastavalt kehtestatud korrale; otsustab edasise tegevuse, arvestades muutuvat olukorda;
3. dokumenteerib sündmuse vastavalt kehtestatud korrale ja õigusaktidele; tagab sündmuste nõuetekohase dokumenteerimise.
B.2.7 Tehniliste süsteemide kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1. eristab ja tuvastab häiresignaali põhjuseid, arvestades valveseadme kasutusjuhendit; valvestab objekti vastavalt töökorraldusele; kasutab valvepiirkonnas olukorra jälgimiseks videosüsteeme; käitleb videosalvestuse materjale vastavalt kehtestatud korrale ja oma pädevusele; juhendab süsteemide kasutajaid ning kontrollib valveseadmestike õiguspärast kasutamist; pakub välja riskide hindamiseks ja haldamiseks vajalikke tehnilisi lahendusi; analüüsib häire- ja videosalvestisi vastavalt oma pädevusele;
2. eristab ja tuvastab tulekahju häiresignaali asukoha ja häire liigi, arvestades süsteemi kasutusjuhendit ja süsteemide üldpõhimõtteid; hindab saadud teavet; valib edasise tegutsemisviisi, lähtudes kehtestatud korrast ja oma pädevusest; korraldab tuleohutuspaigaldiste kasutajate juhendamise;
3. kasutab teabe vahetamiseks sidevahendeid jt infoedastusvahendeid lähtuvalt objekti eripärast, järgides sidepidamiseeskirja; kontrollib sidepidamiseeskirja täitmist ja side- ja infoedastusvahendite asjakohast kasutamist; korraldab vajalikke koolitusi;
4. kasutab mehaanilise kaitse vahendeid vastavalt objekti eripärale ja arvestades vahendite tööpõhimõtteid ja kasutusjuhendit; korraldab mehaanilise kaitse vahendite kasutajate juhendamise.
B.2.8 Läbipääsurežiimide tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab sobiva meetodiga isiku või transpordivahendi läbipääsuõiguse, lähtudes objektil kehtivatest reeglitest; töötab välja läbipääsureeglid, lähtudes kliendi vajadustest ja tagab nende täitmise;
2. teostab sobiva meetodiga isiku, temaga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrolli, arvestades õigusakte ja ohutusreegleid; juhendab turvatöötajaid kontrolli läbiviimisel.
B.2.9 Raha ja väärtpaberite saatmine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raha ja väärtpaberite jalgsi saatmise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele; tagab jalgsi saatmisel raha ja väärtpaberite puutumatuse vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele;
2. korraldab raha ja väärtpaberite transpordivahendiga saatmise/vedamise vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele; tagab transpordivahendiga saatmisel/vedamisel raha ja väärtpaberite puutumatuse vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele.
B.2.10 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. organiseerib turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe, lähtudes turvaseadusest ja koolitusvajadusest;
2. planeerib turvatööd oma vastutusalal vastavalt regulatsioonidele ja lepingulistele kohustustele; planeerib ressursi vastavalt vajadusele; kujundab positiivse, usaldusliku, teineteist toetava töökeskkonna;
3. töötab välja turvatöötaja tegevusjuhendi; korraldab turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhise juhendamise vastavalt objekti tegevusjuhenditele;
4. teeb koostööd erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega vastavalt regulatsioonidele;
5. viibides ohuolukorras valveobjektil, asub vajadusel juhtima turvatöötaja tegevusi kuni olukorra lahendamiseni või pädevate ametiisikute saabumiseni;
6. juhib meeskonda- kaasab, suhtleb, annab selgeid ja täpseid juhiseid ning korraldusi meeskonna liikmetele; arvestab meeskonnaliikmete erinevustega, toetab meeskonnaliikmeid ja aitab lahendada tööülesannete täitmisel tekkinud probleeme; teeb ettepanekuid muudatusteks enda või meeskonna edaspidises tegevuses, teeb ettepanekuid saadud kogemuste edaspidiseks rakendamiseks; motiveerib ja tunnustab meeskonnaliikmeid.
B.2.11 Turvakonsultatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja valveobjekti omadustest tulenevad ohud; kaasab eksperte vastavalt vajadusele;
2. teeb ettepanekuid valveobjekti omadustest või eripärast tulenevate ohtude ärahoidmiseks või vähendamiseks; koostab kirjaliku turvaplaani.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.12 – B.2.15.
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Inkassatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab raha, väärtpaberite ja väärtuste vastuvõtmise ning üleandmise vastavalt õigusaktidele, lepingutele ja regulatsioonidele; võtab raha, väärtpaberid ja väärtused enda vastutusele vastu ning annab enda vastutuselt üle vastavalt õigusaktidele ja regulatsioonidele; täidab vastutuse üleminekuks vajaliku dokumentatsiooni;
2. korraldab raha, väärtpaberite ja väärtuste jalgsi transpordi vastavalt kehtestatud regulatsioonidele; koostab piirkonna ja objektide eripärade riskianalüüsi; teostab jalgsi raha, väärtpaberite ja väärtuste transporti vastavalt kehtestatud regulatsioonidele, arvestades piirkonna ja objektide eripäraga;
3. korraldab raha, väärtpaberite ja väärtuste sõidukiga transpordi vastavalt kehtestatud regulatsioonidele; koostab piirkonna ja objektide turvaplaani ja määrab liikumisteekonna; teostab sõidukiga raha, väärtpaberite ja väärtuste transporti vastavalt regulatsioonidele, arvestades piirkonna ja objektide eripäraga; tunneb erinevate inkassatsioonis kasutatavate sõidukite kasutusjuhendeid;
4. planeerib, korraldab ja kontrollib relvade, turvaseadmete ja -vahendite kasutamist; kasutab inkassatsiooni läbiviimisel erinevaid relvi, turvaseadmeid ja -vahendeid, arvestades kasutus- ja tööjuhendeid.
B.2.13 Isikukaitse 5

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab isikukaitseteenust, arvestades isikukaitse põhimõtteid ja meetmeid; koostab ja täidab isikukaitsega seotud dokumente ja aruandlust;
2. eelkontrollib kaitstava isiku planeeritavad viibimiskohad, liikumisteekonnad ja objektid ning selgitab välja võimalikud ohud; ennetab, väldib ja kõrvaldab ohtusid; võtab kaitstava isiku objektil vastu; vahetab asjakohast infot; juhib meeskonnatööd objektil;
3. kasutab jalgsi liikumisel erinevaid formatsioone; tunneb ära ründeohu ja/või ründe kaitstava isiku suhtes ja tõrjub seda; juhib lähikaitsemeeskonna tööd;
4. teab sõidukite formatsioone liikumisel ning peatumisel; ennetab ja väldib eriolukordasid ning tõrjub ründeid liikumisel sõidukitega; tunneb kolonni moodustamise ja liikumise põhimõtteid; kasutab navigatsiooniseadmeid; koostab ja planeerib marsruute ning varumarsruute; juhib mobiilkaitsemeeskonna tööd.
B.2.14 IT-vahendite kasutamine turvatöös 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab aruandlusvorme, arvestades koondinfo mõju organisatsiooni põhitegevusele, andmete teekonda ja kvaliteedinõudeid; määrab rollidele volitusi tulenevalt suutlikkusest luua nõutud kvaliteediga andmeid; edastab veateateid, kirjeldades olukorra mõju andmekvaliteedile ja selle kaudu ka organisatsiooni protsessidele, tuleb toime andmetes esinevate eriolukordadega; jälgib kokkulepitud rollide ja tööjaotuse efektiivsust; hindab kogutavate andmete kvaliteeti; juhendab tööülesannetega seotud programmide juhendijärgset kasutamist;
2. kasutab erialaspetsiifilisi programme; kasutab IKT protsesside, seadmete ja süsteemide põhimõisteid, tavakasutaja tasemel riist-/ tarkvara seadeid ja arvestab võrkude toimimise üldisemaid aluseid; häälestab vajadusel erinevaid IKT tava- ja eriseadmeid, lahendab üksikuid eriolukordi; korraldab meeskondade tööd ette antud rollide ulatuses; osaleb tehnoloogiliste seadmete kasutusjuhendite koostamisel; edastab veateateid, kirjeldades tehnilisi vahendeid ja tarkvara versioone; juhendab tööülesannetega seotud programmide juhendijärgset kasutamist;
3. loeb ja hindab teenuse testimise tulemeid ja teenuste toimimise kvaliteedi raporteid; hindab protsesside ja andmete kasutamise tõhusust; korraldab eri rollide vahelist tööd; osaleb protsesside kirjeldamises ja efektiivsuse tõstmises; osaleb koostöös IKT arendus- ja käitluspartneriga; edastab veateateid, kirjeldades tehnilisi vahendeid ja tarkvara versioone.
B.2.15 Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja sihtgrupi koolitusvajaduse, arvestades valdkonna õiguslikke norme ja regulatsioone, õiguspraktikat ning tellija soovi; koostab koolituskava vastavalt regulatsioonidele ja oodatavatele õpitulemustele; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
2. valmistab ette konkreetse koolituse sisu, lähtudes koolituskavas fikseeritud õpitulemustest; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; kasutab kohaseid allikaid; viib läbi koolitust, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; kaasab lisaressursse;
3. hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab tellijale tagasisidet läbitud koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4. dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt õigusaktidele ja tellija soovile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Turvajuht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele;
2. kasutab digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades (v.a 2.3. Kodanikuaktiivsus veebis), Sisuloome (v.a 3.4 Programmeerimine) ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
3. lähtub oma töös sellega seotud õigusaktidest; järgib organisatsioonis kehtestatud ning valveobjektiga seotud korda(sid); jälgib õigusaktide järgimist, sekkub rikkumise lõpetamiseks; koostab objekti valvamiseks ja kaitsmiseks töökorralduslikke juhendeid;
4. õigusvastase sündmuse puhul teavitab asjaomaseid isikuid/organisatsioone/ametiasutusi vastavalt kehtestatud korrale;
5. järgib tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid; korraldab ohutu töökeskkonna tagamise; jälgib ohutusnõuete täitmist objektil; hindab ohutusega seotud riske objektil, teeb ettepanekuid riskide maandamiseks;
6. valib isikust lähtuvalt sobiva suhtlemisstiili ja -viisi; suhtleb inimestega korrektselt; ennetab ja lahendab konflikte; langetab konstruktiivseid otsuseid ka mittetäieliku info alusel;
7. dokumenteerib teenistusalase tegevuse vastavalt kehtestatud korrale; korraldab andmete nõuetekohase töötlemise;
8. käitub esmaabi osutamist vajavas situatsioonis sobival viisil;
9. kannab vormiriietust vastavalt nõuetele; järgib kehtestatud vormikandmiseeskirju.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.11.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Turvateenistus
Kutse grupp: Turvatöötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
541 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad
5414 Turvatöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juhan Aia Viking Security AS
Romet Kallaste Securitas Eesti AS
Kaimar Karuauk USS Security Eesti AS
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit
Janec Mururand Keila linn
Teo Niklus Politsei- ja Piirivalveamet
Valdur Peebo G4S Eesti AS
Rait Roosve Eesti Pank
Tauri Sepp Maxima Eesti OÜ
Kaarel Treumuth Riigi Kinnisvara AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist