Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sotsiaalpedagoog, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutsestandard on aluseks õppekavade ja koolitusprogrammide koostamisel ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Sotsiaalpedagoog, tase 6
EN: Social pedagogue, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.12.2013
Kehtib kuni: 31.03.2015
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

6. taseme sotsiaalpedagoog ...
märkab abivajajaid, informeerib probleemidest võrgustikku, teavitab abivõimalustest ning leiab olukorra parendamiseks sobivad spetsialistid.

Sotisaalpedagoogid töötavad haridusasutustes, turvakodudes, nõustamiskeskustes, vanglates jne.

Sotsiaalpedagoogi kutsealal on ka 7. taseme sotsiaalpedagoog, kelle ülesanneteks on probleemide kaardistamine, ennetamine, hindamine ja koostöö.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine
2.1.1 Sotsiaalsete oskuste hindamine
2.1.2 Töö kavandamine
2.1.3 Erinevate huvigruppide kaasamine
2.1.4 Õppetööd toetavate tegevuste kavandamine
2.1.5 Õppija arengu toetamine
2.1.6 Õppetöövälise tegevuse toetamine
...
2.1.7 Metoodiliste materjalide valimine
A.2.2 Sotsiaalpedagoogiline hindamine
2.2.1 Abivajajate väljaselgitamine
2.2.2 Lähikeskkonna võrgustiku ja ressursside väljaselgitamine
2.2.3 Sotsiaalkultuuriliste erinevuste ning integratsiooniga seotud probleemide märkamine, hindamine ja nendega tegelemine
2.2.4 Sotsiaalsete oskuste hindamine
2.2.5 Sotsiaalpedagoogilise sekkumise mõju tõhususe hindamine ja analüüsimine
A.2.3 Juhtumikorraldus ja nõustamine
2.3.1 Olukorra kaardistamine
2.3.2 Esmatasandi sotsiaalpedagoogiline nõustamine
2.3.3 Juhtumitöö
2.3.4 Sotsiaalsete oskuste arendamine
2.3.5 Konfliktolukorras osalenute lepitamine
A.2.4 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine
2.4.1 Vaimse ja emotsionaalse turvalisuse tagamine
2.4.2 Füüsilise turvalisuse tagamine
2.4.3 Ennetustöö turvalise keskkonna säilitamiseks
A.2.5 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine
2.5.1 Oma töö analüüsimine ja enesearendamine
2.5.2 Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmine ja arendamine
2.5.3 Erinevate spetsialistide nõustamine
A.2.6 Arendustegevus
2.6.1 Organisatsiooni arengut suunavate dokumentide kavandamine või koostamine
2.6.2 Sotsiaalpedagoogilise töö põhimõtete ja praktikate tutvustamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Kollektiivi juhtimine
2.7.1 Rühma juhtimine
2.7.2 Ühiskondlike ja/või kutseorganisatsioonide juhtimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sotsiaalpedagoogi tööaeg ja puhkus on reguleeritud töölepingu seadusega ja muude õigusaktidega.
Sotsiaalpedagoogi töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv, nõuab head koostöö- ja suhtlemisoskust ning pingetaluvust.
Sotsiaalpedagoogi töö on paindlik, jagunedes tööks klientidega, iseseisvaks tö...
öks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.
Sotsiaalpedagoog puutub kokku emotsionaalsete ja füüsiliste ohuteguritega, tal peab olema valmisolek tegutseda igas olukorras.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Sotsiaalpedagoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, pingetaluvus ja empaatia.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 6. taseme sotsiaalpedagoogil erialane bakalaureusekraad ning kompetentside saavutamiseks vajalik töökogemus. Muu eriala bakalaureusekraadi omamisel peab olema läbitud sotsiaalpedagoogika-alane täiendkoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sotsiaalpedagoog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutse koosneb seitsmest kohustuslikust ning ühest valitavast kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.6 ja B.2.8 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sotsiaalpedagoogilise tegevuse kavandamine 6

Tegevusnäitajad:
1) hindab isiku sotsiaalseid oskusi, kasutades sobivat mõõdikut;
2) kavandab oma tööd lähtuvalt organisatsiooni õppe- /arengu-, tegevuskavast;
3) kaasab sotsiaalpedagoogilise tegevuse planeerimisse teisi spetsialiste vastavalt vajadusele, arvestades organisatsiooni sisekorda;
4) nõustab vastavalt vajadusele kolleege õppetööd toetava tegevuse kavandamisel;
5) koostöös eri osapooltega selgitab isiku arenguvajadused ja tema lähikeskkonnas olevad ressursid;
6) vahendab informatsiooni tugitegevuste võimaluste kohta piirkonnas;
7) valib erialateemade käsitlemiseks vajalikud metoodilised materjalid vastavalt sihtgrupile.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.2 Sotsiaalpedagoogiline hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1) märkab abivajajat, arvestades isiku tegelikke toimetulekut ja seda tõenäoliselt mõjutama hakkavaid tegureid;
2) analüüsib isiku toimetulematuse põhjusi ning määratleb lähikeskkonnas olemasolevaid abi- ja tugivõimalusi erinevatel tasanditel;
3) hindab integratsiooniga seotud vajadusi ja isikute staatust rühmas, tuginedes eelinfole ja vaatlustulemustele;
4) analüüsib isiku sotsiaalseid oskusi ning arendamist vajavaid valdkondi;
5) õpetab sotsiaalseid oskusi ja toimetulekustrateegiaid vastavalt isiku probleemide laadile.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.3 Juhtumikorraldus ja nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab probleemi tausta ja olemust ning koostab juhtumipõhise tegevusplaani;
2) nõustab isikut tulenevalt tema vajadustest; jagab infot teiste spetsialistide ja/või abivõimaluste kohta;
3) rakendab isiku vajadusest ja sotsiaalpedagoogilisest hindamisest tulenevaid toetavaid tegevusi;
4) selgitab isikule sotsiaalsete oskuste olemust ja nende arendamise võimalusi;
5) sekkub konfliktiolukorda koheselt, kaasates vajadusel teisi võrgustikuliikmeid.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.4 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kavandab vaimset ja emotsionaalset turvalisust toetavat ning probleeme ennetavat tegevust oma organisatsioonis, tuginedes õigusaktidele ja organisatsiooni sisekorrale;
2) kavandab füüsilist turvalisust toetavat ning probleeme ennetavat tegevust oma organisatsioonis, tuginedes õigusaktidele ja organisatsiooni sisekorrale;
3) osaleb oma organisatsioonis turvalisust toetavates tegevustes.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.5 Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib iseseisvalt ja/või juhendamisel oma tööd, kasutades erinevaid eneseanalüüsi meetodeid; täiendab ennast eri-või kutsealanõuetele vastavalt, õppides iseseisvalt ja osaledes täiendkoolitustel;
2) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel;
3) informeerib teisi spetsialiste sihtrühma abivajadustest.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
B.2.6 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb parendusettepanekuid oma organisatsiooni tasandil;
2) tutvustab sotsiaalpedagoogika põhimõtteid ja praktikaid oma organisatsioonis, tuginedes oma töökogemusele ja erialasele teabele.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik täiendavalt tõendada valitav kompetents B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Kollektiivi juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhib rühma ja juhendab kolleege rühmade juhendamisel, tuginedes ametijuhendile ja praktilisele kogemusele;
2) juhib ja arendab ühiskondlike ja/või kutseorganisatsioonide tööd, tuginedes uuemale tõenduspõhisele metoodikale.

Hindamismeetod(id): eneseanalüüs, portfoolio, vestlus, vaatlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab töökeelt tasemel B2 ning ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“); kasutab korrektset keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
2) kasutab sobivaid IKT- vahendeid ja võimalusi; kasutab kaasaegseid IKT-põhiseid suhtlusvahendeid;
3) suheldes näitab üles austust ja hoolivust; aktsepteerib inimeste erinevusi ning arvestab neid koostöö tegemisel;
4) käitub lugupidavalt inimestega erinevatelt tasanditelt ja sihtgruppidest; analüüsib ja arendab oma suhtlemisoskusi;
5) juhindub oma töös üldinimlikest väärtustest; kujundab oma eeskujuga sihtrühma väärtusi;
6) märkab probleeme ja neis peituvaid võimalusi; töötab eesmärgi nimel;
7) järgib sotsiaalpedagoogi tööga seonduvaid õigusakte ja ametieetikat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-13122013-03/1k
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.12.2013
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Õpetamine
Kutse grupp: Sotsiaalpedagoog
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2635 Sotsiaaltöötajad ja nõustajad
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Gerttu Aavik SA Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskus
Leena Arras Tallinna Pääsküla Gümnaasium
Hille Ilves Eesti Linnade Liit
Mare Leino Tallinna Ülikool
Tiina Naarits-Linn Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
Kristiina Raud MTÜ Sotsiaalpedagoogide Ühendus
Lea Voltri Tartu Laste Turvakodu
Mari Väljaots Sotsiaalministeerium

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist