Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arborist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Arborist, tase 4 kutsestandard on aluseks kutsehariduse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse an...
dmisel.

Selle kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks;
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Arborist, tase 4
EN: Tree Worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4
  • Raietööline, tase 2
  • Viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4
Kehtib alates: 20.02.2014
Kehtib kuni: 19.02.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arboriste on kahel tasemel: arborist, tase 4 ja meisterarborist, tase 5.
Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab ja hooldab puittaimi asustatud piirkondades, et tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist töötab välitingimust...
es ja avalikus ruumis ning langetab iseseisvalt oma tööga seotud otsuseid. Sellel kutsealal töötamine eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.
Arborist, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) raietööline, tase 2,
2) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4,
3) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4.
Töötamisel avalikus ruumis järgib arborist oma tegevuste planeerimisel projekti või tööjuhendit ning arboristi kutse-eetikat (lisa 1).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Arborist, tase 4 kutse koosneb 11 töö osast.

A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1) Töövahendi valimine
2) Ohufaktorite hindamine ja töö kavandamine
3) Turva- ja töövarustuse valimine ja kasutamine
4) Turva- ja töövarustuse hooldamine
5) Võsa- ja kettsae hooldamine
6) Töötamine võsasae...
ga
7) Töötamine kettsaega
8) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.2 Puittaimede istutamine
1) Istikute säilimise tagamine nende transpordil, istutustöödel ja ladustamisel
2) Töökoha piiramine ja tähistamine
3) Istutuskoha ettevalmistamine
4) Puittaimede istutamine kasvukohale
5) Puittaimede istutusaegne lõikamine
6) Istutatud puittaimede järelhooldamine

A.2.3 Puude ümberistutamine
1) Puu ettevalmistamine ümberistutamiseks
2) Puittaimede ümberistutamine uuele kasvukohale
3) Puude istutusaegne lõikamine
4) Ümberistutatud puude järelhooldamine

A.2.4 Puittaimede hoolduslõikuse tegemine
1) Lõikustööde planeerimine
2) Kujundus- ja hoolduslõikuse tegemine
3) Hekkide ja põõsaste hoolduslõikuse tegemine

A.2.5 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine
1) Lõikustööde planeerimine
2) Marjapõõsaste hoolduslõikuse tegemine
3) Viljapuude hoolduslõikuse tegemine
4) Tüvede ja võrade kaitsmine
5) Väetamisvajaduse hindamine
6) Taimekaitsetööde tegemine

A.2.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine
1) Puittaimede ehitusaegne kaitsmine
2) Puudele tugivööde paigaldamine
3) Puittaimede kaitsmine kahjustavate mõjude eest
4) Puittaime väetamisvajaduse hindamine ja väetamine
5) Taimekaitsetööde tegemine

A.2.7 Puude raie eritingimustes (kallakud, elektriliini alus ja lähedus, teede ja rajatiste lähedus, piiratud ruum, tormimurd jm)
1) Langetusmeetodi valimine
2) Puude langetamine
3) Töötamine tormimurru aladel
4) Langetatud tüvede, valmistatud materjalide ja raidmete käitlemine,transportimine või ladustamine
5) Puiduhakkuri kasutamine
6) Langetatavate puude hindamine tarbepuiduna
7) Objekti viimistlemine

A.2.8 Parkmetsade ja haljastute hooldustööde planeerimine ja tegemine
1) Hooldustööde planeerimine
2) Parkmetsade ja haljastute hooldamine
3) Langetatavate puude hindamine tarbepuiduna
4) Langetatud tüvede ja raidmete käitlemine
5) Kändude eemaldamine
6) Objekti viimistlemine

A.2.9 Korvtõstukilt töötamine
1) Tõstuki valimine ja tellimine
2) Tõstuki ohutu kasutamine
3) Tõstukilt töötamine
4) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.10 Ronimisköitega töötamine
1) Ronimisvarustuse ja töövahendite valimine
2) Riskianalüüsi läbiviimine
3) Tellitud töö tegemine
4) Ronimisvarustuse hooldamine
5) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.11 Juhtimine, juhendamine ja majandamine
1) Kulude kalkuleerimine
2) Kokkulepete sõlmimine
3) Lubade ja kooskõlastuste olemasolu kontrollimine
4) Töö juhtimine ja juhendamine

Arborist, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) raietööline, tase 2, mis moodustub töö osast A.2.1;
2) viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.1 ja A.2.5;
3) parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.1 ja A.2.8

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Arborist töötab välistingimustes, vibratsiooni- ja müra keskkonnas. Töö nõuab füüsilist pingutust, töötamist kõrgustes ja sundasendites. Oma töös puutub ta kokku heitgaasidega.
A.4 Töövahendid
Arboristi põhilisteks töövahenditeks on võsa- ja kettsaed ning mootorlõikurid, oksasaed ja -käärid, puude seisukorra määramise vahendid ja teised abivahendid: tõstukid, köied, kännufreesid, oksapurustid, vintsid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Arboristi töö nõuab kõrgusetaluvust, koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Arborist, tase 4 esmakutse saadakse kutseõppeasutuse lõpetamisel.
Arborist, tase 4 omab tavapäraselt metsandusalast kutseharidust või kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arborist, puuhooldusspetsialist, kõrghaljastusspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Arborist, tase 4 kutse saamiseks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.12 tõendamine.
Arborist, tase 4 kutset on võimalik tõendada osade kaupa.
Kompetentsi B.2.1 tõendamisel saadakse raietööline, tase 2 osakutse.
Kompetentside B.2.1, B.2.5 ja B.2.12 tõendamisel saadakse viljapuude ja marjapõõsaste ...
hooldaja, tase 4 osakutse.
Kompetentside B.2.1, B.2.8 ja B.2.12 tõendamisel saadakse parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4 osakutse.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva töövahendi ja nendega seotud töövarustuse ning abivahendid, lähtudes töö iseloomust ja tööobjekti eripärast;
2) hindab ohufaktoreid; planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist ning võtab kasutusele abinõud riski maandamiseks;
3) valib sobivad turva- ja töövarustuse, lähtudes tööobjektist ja töövahenditest ning kasutab neid eesmärgipäraselt, arvestades etteantud nõudeid;
4) hooldab turva- ja töövarustust, arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid;
5) hooldab võsa- ja kettsaagi vastavalt töö iseloomule, hooldusvajadusele ja kasutusjuhenditele;
6) langetab puid kettsaega, laasib ning järkab tüved ja koondab valmistatud materjalid, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) hooldab võsasaega metsasihte, teeservi, kraave, liinikoridore, põõsastikke jm, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

Teadmised:
1) võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
4) ergonoomia alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
5) algteadmised metsapuuliikidest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.2 Puittaimede istutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tagab istikute säilimise nende transpordil ja istutustööde eel, arvestades ilmastikuoludega;
2) piirab ja tähistab tööde teostamise koha, arvestades tööohutusnõuete ja jalakäijate ning sõidukite liiklemisega;
3) kontrollib ja valmistab ette istutuskoha, arvestades istiku ning selle juurestiku suurust ja kasvupinnase iseloomu ning arvestades etteantud juhiste nõudeid;
4) istutab puittaimi, arvestades kasvukohast tingitud nõudeid ja tehes õigesti tagasitäitmise, toestamise, kastmise ja multšimise;
5) lõikab istutamise ajal puittaimi, tundes ära eelnevad hooldusvead ning kasutades õigeid töövõtteid ja -vahendeid, arvestades seejuures ka puu elusvõra maksimaalse säilimisega;
6) teeb järelhooldust (kastmine, multšimine, kaitsmine, toestamine jne), arvestades puu suurust, kasvukoha eripära ning kasutades sobivaid töömaterjale. Hindab väliste tundemärkide järgi istikute kasvamaminekut ning võimalusel parandab vead, samuti eemaldab õigeaegselt sidemed ja toed.

Teadmised:
1) enamlevinud puuliigid ja nende omadused;
2) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
alused;
3) mulla, kasvusubstraatide ja multšide liigid ning nende omadused;
4) projekti lugemise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.3 Puude ümberistutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab puu juurestiku ja võra ümberistutamiseks ette, arvestades puu suurust ja juurestiku mahtu ning valmistab ette uue kasvukoha;
2) istutab puittaimi, arvestades kasvukohast tingitud nõudeid, samuti teostades õigesti tagasitäitmise, toestamise, kastmise ja multšimise;
3) lõikab istutamise ajal puittaimi, kasutades ohutuid töövõtteid ja sobivaid vahendeid, arvestades seejuures ka puu elusvõra maksimaalse säilimisega;
4) hooldab ümberistutatud puud (kastab, toestab, multšib jm), järgides järelhoolduse kava nõudeid.

Teadmised:
1) enamlevinud puuliigid ja nende omadused;
2) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
3) mulla, kasvusubstraatide ja multšide liigid ning nende omadused;
4) projekti lugemise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline ülesanne (juhtumi analüüs)
B.2.4 Puittaimede hoolduslõikus 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu seisundit ja sellest tulenevat lõikusvajadust arvestades puu bioloogiat, kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib lõikustöö lähtudes lõikusvajadusest, mahust, võimalikest riskidest.
5. Valib vastavalt töö iseloomule nõuetekohased, sertifitseeritud ja tehniliselt korras vahendid (sekaatorid, käsisaed, kettsaed, tõstuk, redelid jne) ja viisid.
6. Teeb puittaimede kujundus- ja hoolduslõikust (nt võra puhastamine, harvendamine, tõstmine) lähtudes puu bioloogiast, vanusest, tervislikust seisundist, liigilisest eripärast, kasutades sobivad töövahendeid ning õigeid ja ohutuid töövõtteid.
7. Teeb hoolduslõikust tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
8. Hooldab põõsaid ja hekke lähtudes puittaime liigist, bioloogiast, hoolduse eesmärgist ja hooldusvajadusest.
9. Tagab töö käigus inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.
10. Assisteerib puuhooldust tegevat arboristi maapinnalt.
B.2.5 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
lähtudes majandamissuundadest ja hooldusvajadusest:
1) planeerib lõikustööd, lähtudes viljapuude ja marjapõõsaste bioloogiast ning seisundist;
2) teeb marjapõõsaste hoolduslõikust kasutades asjakohaseid käsi- ja mootorlõikureid, arvestades põõsa bioloogiat;
3) teeb ohutult viljapuude hoolduslõikust kasutades asjakohaseid käsi- ja mootorlõikureid, lähtudes liigist, sordist ja pookealuse tüübist;
4) kaitseb tüvesid ja võrasid kahjustavate mõjude eest, lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest;
5) hindab väetamisvajadust ja väetab;
6) teeb taimekaitsetöid, lähtudes preparaatide kasutusjuhistest.

Teadmised:
1) erinevate lõigete liigid ja nende kasutamine;
2) lõikusvõtted, -liigid ja -viisid, nende mõju puittaime võra hilisemale kujule, oksastiku tugevale ehitusele ning kasvukiirusele;
3) pookealuste liigid;
4) viljapuude ja marjapõõsaste liigid, nende anatoomia ja füsioloogia alused ning majandamissuunad;
5) taimede kahjustajate liigid;
6) väetiste liigid, nende kasutamine ja säilitamine;
7) taimekaitsevahendite liigid, nende kasutamine ja säilitamine;
8) isikukaitsevahendite liigid ja omadused;
9) käsi- ja mootorlõikurite ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne
B.2.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) kaitseb puittaimi ehitustegevuse ajal, lähtudes puu bioloogiast ja puukaitset reguleerivate normdokumentide ning muude ettekirjutuste nõuetest;
2) paigaldab puudele tugivööd, lähtudes etteantud juhistest;
3) kaitseb puittaimi kahjustuste eest, lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest;
4) hindab väetamisvajadust ja väetab, lähtudes hindamistulemustest;
5) teeb taimekaitsetöid, lähtudes preparaatide kasutusjuhistest.

Teadmised:
1) enamlevinud puuliigid ja nende omadused;
2) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
3) ehitusobjektidel kasvavate puude kaitsmise põhimõtted;
4) puittaimede kahjustajate liigid;
5) väetiste ja taimekaitsevahendite liigid ja nende omadused;
6) puude väetamise põhimõtted ja viisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.7 Puude raie eritingimustes (kallakud, elektriliini alus ja lähedus, teede ja rajatiste lähedus, piiratud ruum, tormimurd jm) 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab töötamisega seotud riske ning valib sobiva langetusmeetodi (sh sektsiooniline langetamine), isikukaitsevahendid ning abivahendid, (vints, korvtõstuk jm), lähtudes riskianalüüsist;
2) langetab puid ohutult, tagades nii iseenese kui möödakäijate turvalisuse, ehitiste ja rajatiste säilimise ning tekitades minimaalset kahju pinnasele ja taimestikule;
3) töötab tormimurru aladel, laasides ja järgates ohutult pinge all olevaid tüvesid;
vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele:
4) korraldab raiejäätmete äraveo ja/või ladustamise;
5) kasutab puiduhakkurit;
6) hindab langetatavate puude sobivust tarbepuidu valmistamiseks ning valmistab neist võimalusel tarbesortimente;
7) viimistleb objekti, taastab haljastuse.

Teadmised:
1) enamlevinud puuliigid ja nende omadused;
2) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
3) tööohutuse nõuded tormimurru aladel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.8 Parkmetsade hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib töö lähtudes parkmetsa hoolduskavast või lähteülesandest; koostab riskianalüüsi.
2. Hooldab parkmetsi, lähtudes kas parkmetsa hoolduskavast, metsamajanduslikest või parkmetsa majandamise põhimõtetest sh arvestades ökoloogia, looduskaitse jms nõudeid.
B.2.9 Korvtõstukilt töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib ja tellib sobiva tõstuki, lähtudes töö iseloomust;
2) seab tõstuki ohutusse tööasendisse; juhib tõstuki liikumist ja töötab ohutult, suhtleb tõstukijuhiga, kasutades kokkulepitud märguandeid;
3) hooldab või langetab puid, arvestades tõstukilt töötamise ohutusjuhendeid ja puude hoolduseesmärke;
4) õnnetusjuhtumi korral kõrgustes toob kannatanu maapinnale, tagades enda turvalisuse ning vältides kannatanu seisundi halvenemist.

Teadmised:
1) tõstukite tüübid ja nende eripära;
2) ohutusnõuded ja piirangud tõstukil töötamisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö
B.2.10 Ronimisköitega töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib ohutu ja nõuetekohaselt sertifitseeritud ronimisvarustuse ja töövahendid, lähtudes tööülesandest, sihtotstarbest, ilmastikuoludest jm;
2) viib läbi puupõhise ronimiseelse riskianalüüsi, valib ohutu ning sobiva ronimismeetodi, lähtudes tööülesandest, ilmastikuoludest jm;
3) teeb tellitud puuhooldus - või langetustöid köielt, arvestades hoolduseesmärke ja tagades tööohutuse;
4) hooldab ronimisvarustust, arvestades tootjapoolseid juhiseid;
5) õnnetusjuhtumi korral kõrgustes toob kannatanu maapinnale, tagades enda turvalisuse ning vältides kannatanu seisundi halvenemist.

Teadmised:
1) köite tüübid ja nende juurde kuuluv lisavarustuse liigid ning nende kasutamise põhimõtted;
2) köitega töötamise/ronimise meetodid ja tehnikad;
3) turvavarustuse liigid ja nõuded nende kasutamisel;
4) ohutud töövõtted töötamisel köitega;
5) sõlmede liigid ja nende kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö
B.2.11 Juhtimine, juhendamine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab tööga seotud kulude kalkulatsioone, lähtudes töö eesmärgist ja kehtivate õigusaktide nõuetest;
2) sõlmib kokkuleppeid tellijaga pooltevaheliste kohustuste täpsustamiseks, võtab objekte hoolduseks vastu ja annab üle hooldatud objekte, dokumenteerib tehtud tööd;
3) veendub puude raie lubatavuses ning hangib kooskõlastused vastavalt kehtivate õigus nõuetele;
4) juhendab kaastöötajaid, juhindudes tööülesannetest, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides kvaliteedinõudeid.

Teadmised:
1) organisatsioonikäitumise alused;
2) asjaajamise ja ettevõtluse alused;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuded, sh nõuded kaitsealuste liikidega töötamiseks.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
Osakutsega seotud kompetentsid
Raietööline, tase 2 EKR tase: 2
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva töövahendi ja nendega seotud töövarustuse ning abivahendid, lähtudes töö iseloomust ja tööobjekti eripärast;
2) hindab ohufaktoreid; planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist ning võtab kasutusele abinõud riski maandamiseks;
3) valib sobivad turva- ja töövarustuse, lähtudes tööobjektist ja töövahenditest ning kasutab neid eesmärgipäraselt, arvestades etteantud nõudeid;
4) hooldab turva- ja töövarustust, arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid;
5) hooldab võsa- ja kettsaagi vastavalt töö iseloomule, hooldusvajadusele ja kasutusjuhenditele;
6) langetab puid kettsaega, laasib ning järkab tüved ja koondab valmistatud materjalid, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) hooldab võsasaega metsasihte, teeservi, kraave, liinikoridore, põõsastikke jm, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

Teadmised:
1) võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
4) ergonoomia alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
5) algteadmised metsapuuliikidest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
 
Viljapuude ja marjapõõsaste hooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva töövahendi ja nendega seotud töövarustuse ning abivahendid, lähtudes töö iseloomust ja tööobjekti eripärast;
2) hindab ohufaktoreid; planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist ning võtab kasutusele abinõud riski maandamiseks;
3) valib sobivad turva- ja töövarustuse, lähtudes tööobjektist ja töövahenditest ning kasutab neid eesmärgipäraselt, arvestades etteantud nõudeid;
4) hooldab turva- ja töövarustust, arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid;
5) hooldab võsa- ja kettsaagi vastavalt töö iseloomule, hooldusvajadusele ja kasutusjuhenditele;
6) langetab puid kettsaega, laasib ning järkab tüved ja koondab valmistatud materjalid, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) hooldab võsasaega metsasihte, teeservi, kraave, liinikoridore, põõsastikke jm, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

Teadmised:
1) võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
4) ergonoomia alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
5) algteadmised metsapuuliikidest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.5 Viljapuude ja marjapõõsaste hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
lähtudes majandamissuundadest ja hooldusvajadusest:
1) planeerib lõikustööd, lähtudes viljapuude ja marjapõõsaste bioloogiast ning seisundist;
2) teeb marjapõõsaste hoolduslõikust kasutades asjakohaseid käsi- ja mootorlõikureid, arvestades põõsa bioloogiat;
3) teeb ohutult viljapuude hoolduslõikust kasutades asjakohaseid käsi- ja mootorlõikureid, lähtudes liigist, sordist ja pookealuse tüübist;
4) kaitseb tüvesid ja võrasid kahjustavate mõjude eest, lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest;
5) hindab väetamisvajadust ja väetab;
6) teeb taimekaitsetöid, lähtudes preparaatide kasutusjuhistest.

Teadmised:
1) erinevate lõigete liigid ja nende kasutamine;
2) lõikusvõtted, -liigid ja -viisid, nende mõju puittaime võra hilisemale kujule, oksastiku tugevale ehitusele ning kasvukiirusele;
3) pookealuste liigid;
4) viljapuude ja marjapõõsaste liigid, nende anatoomia ja füsioloogia alused ning majandamissuunad;
5) taimede kahjustajate liigid;
6) väetiste liigid, nende kasutamine ja säilitamine;
7) taimekaitsevahendite liigid, nende kasutamine ja säilitamine;
8) isikukaitsevahendite liigid ja omadused;
9) käsi- ja mootorlõikurite ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne
B.2.12 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides arboristi eetikanorme (lisa 1);
2) koostab objekti riskianalüüsi, planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist;
3) võtab kohustusi ja vastutab nende tähtajalise täitmise eest;
4) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning turva- ja töövarustust;
6) kontrollib regulaarselt varustuse ohutust; hooldab oma turva- ja töövarustust vastavalt vajadusele, sh desinfitseerib tööriistu;
7) korraldab töö käigus tekkivate orgaaniliste ning mitteorgaaniliste jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
9) õnnetusjuhtumi korral kõrgustes toob kannatanu maapinnale, tagades enda turvalisuse ning vältides kannatanu seisundi halvenemist;
10) kasutab arvutit tasemetel moodul 1-moodul 4 ja moodul 7 (vt lisa 2);
11) kasutab emakeelt tasemel B2 või ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
2) ergonoomika alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
3) juhistes kasutatavate mõistete tähendused;
4) ehitus- ja haljastusprojekti ja tööjooniste põhimõtted ning staadiumid;
5) jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Parkmetsade ja haljastute hooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva töövahendi ja nendega seotud töövarustuse ning abivahendid, lähtudes töö iseloomust ja tööobjekti eripärast;
2) hindab ohufaktoreid; planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist ning võtab kasutusele abinõud riski maandamiseks;
3) valib sobivad turva- ja töövarustuse, lähtudes tööobjektist ja töövahenditest ning kasutab neid eesmärgipäraselt, arvestades etteantud nõudeid;
4) hooldab turva- ja töövarustust, arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid;
5) hooldab võsa- ja kettsaagi vastavalt töö iseloomule, hooldusvajadusele ja kasutusjuhenditele;
6) langetab puid kettsaega, laasib ning järkab tüved ja koondab valmistatud materjalid, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
7) hooldab võsasaega metsasihte, teeservi, kraave, liinikoridore, põõsastikke jm, lähtudes tööülesandest ning kasutades oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.

Teadmised:
1) võsa- ja kettsaagide ehitus ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
2) turva- ja töövarustuse liigid ja nende hooldamise põhimõtted;
3) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
4) ergonoomia alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
5) algteadmised metsapuuliikidest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.7 Puude raie eritingimustes (kallakud, elektriliini alus ja lähedus, teede ja rajatiste lähedus, piiratud ruum, tormimurd jm) 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab töötamisega seotud riske ning valib sobiva langetusmeetodi (sh sektsiooniline langetamine), isikukaitsevahendid ning abivahendid, (vints, korvtõstuk jm), lähtudes riskianalüüsist;
2) langetab puid ohutult, tagades nii iseenese kui möödakäijate turvalisuse, ehitiste ja rajatiste säilimise ning tekitades minimaalset kahju pinnasele ja taimestikule;
3) töötab tormimurru aladel, laasides ja järgates ohutult pinge all olevaid tüvesid;
vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele:
4) korraldab raiejäätmete äraveo ja/või ladustamise;
5) kasutab puiduhakkurit;
6) hindab langetatavate puude sobivust tarbepuidu valmistamiseks ning valmistab neist võimalusel tarbesortimente;
7) viimistleb objekti, taastab haljastuse.

Teadmised:
1) enamlevinud puuliigid ja nende omadused;
2) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
3) tööohutuse nõuded tormimurru aladel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja kirjalik ülesanne
B.2.12 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides arboristi eetikanorme (lisa 1);
2) koostab objekti riskianalüüsi, planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist;
3) võtab kohustusi ja vastutab nende tähtajalise täitmise eest;
4) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning turva- ja töövarustust;
6) kontrollib regulaarselt varustuse ohutust; hooldab oma turva- ja töövarustust vastavalt vajadusele, sh desinfitseerib tööriistu;
7) korraldab töö käigus tekkivate orgaaniliste ning mitteorgaaniliste jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
9) õnnetusjuhtumi korral kõrgustes toob kannatanu maapinnale, tagades enda turvalisuse ning vältides kannatanu seisundi halvenemist;
10) kasutab arvutit tasemetel moodul 1-moodul 4 ja moodul 7 (vt lisa 2);
11) kasutab emakeelt tasemel B2 või ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
2) ergonoomika alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
3) juhistes kasutatavate mõistete tähendused;
4) ehitus- ja haljastusprojekti ja tööjooniste põhimõtted ning staadiumid;
5) jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides arboristi eetikanorme (lisa 1);
2) koostab objekti riskianalüüsi, planeerib oma tööd, lähtudes riski astmest ja seatud tööeesmärgist;
3) võtab kohustusi ja vastutab nende tähtajalise täitmise eest;
4) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) kasutab oma töös ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning turva- ja töövarustust;
6) kontrollib regulaarselt varustuse ohutust; hooldab oma turva- ja töövarustust vastavalt vajadusele, sh desinfitseerib tööriistu;
7) korraldab töö käigus tekkivate orgaaniliste ning mitteorgaaniliste jääkide käitlemise vastavalt keskkonnakaitsenõuetele;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
9) õnnetusjuhtumi korral kõrgustes toob kannatanu maapinnale, tagades enda turvalisuse ning vältides kannatanu seisundi halvenemist;
10) kasutab arvutit tasemetel moodul 1-moodul 4 ja moodul 7 (vt lisa 2);
11) kasutab emakeelt tasemel B2 või ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) valdkonda reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
2) ergonoomika alused, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
3) juhistes kasutatavate mõistete tähendused;
4) ehitus- ja haljastusprojekti ja tööjooniste põhimõtted ning staadiumid;
5) jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-20022014-4.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.02.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Arborist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arboristi eetikakoodeks
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Sulev Järve Eesti Arboristide Ühing MTÜ, Tallinna Keskkonnaamet
Heiki Hanso Arboristide Koda, ArborEst OÜ
Aivar Paat A-Kuller & Partnerid OÜ
Eero Tali Roheline Ruum OÜ
Liina Jürisoo Eesti Maaülikool
Anu-Kristin Tara OÜ Puudehooldus
Ulve Pärn Teede Projektijuhtimise AS
Ain Järve Tallinna Kommunaalamet, Kadrioru Park
Aita Sauemägi SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist