Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arborist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Arborist, tase 4
EN: Arborist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Tõstukil töötav arborist, tase 4
Kehtib alates: 30.11.2023
Kehtib kuni: 29.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudeti kutsestandardi struktuuri - eelmise kompetentsi B.2.3 „Puittaimede lõikamine ja raie“ asemel koostati kolm uut kompetentsi: B.3.2 „Puittaimede hoolduslõikus“, B.3.3 „Parkmetsade hooldamine“ ja B.3.4 „Puittaimede raie“. Eelmise kompetentsi B.2.1 „Võsa- ja kettsaagidega töötamine“ tegevusnäitajad viidi „Kutset läbiva kompetentsi“ B.3.10 alla; „Võsa- ja kettsaagidega töötamise“ kompetentsi eraldi enam ei ole. Kutsestandardisse lisati A.6 „Tulevikuoskused“ ja B.2 „Üldoskused“. Tulenevalt muu...detud „Kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist“ lisati Kutse struktuuri B.1 alajaotus, mis määratleb nõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arborist, tase 4, on oskustöötaja, kes istutab puittaimi tiheasustusega aladel ning hooldab neid kogu nende elukaare jooksul. Arboristi töö eesmärgiks on tagada puittaimede võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele.

Arborist langetab iseseisvalt puuho...
oldustöödega seotud otsuseid, lähtudes tööülesandest või projektist, puu bioloogiast ning arboristi kutse-eetikast. Arborist töötab enamasti meeskonnas. Arboristi töö eeldab suhtlemist avalikkuse ja klientidega.

Arborist töötab välitingimustes, tööaja ja töövõtete valikul arvestab ilmastikust tulenevate riskidega. Märkimisväärne osa tööst toimub maapinnast kõrgemal - kas tõstukil või ronides. Töö nõuab füüsilist vastupidavust, valmisolekut töötada kõrgustes ja sundasendites ning avalikus ruumis möödakäijate tähelepanu all. Töötamisel kõrgustes on nõutav asjakohane julgestus maapinnal tegutseva, päästevõimekust omava isiku poolt.

Arborist on kohustatud kasutama asjakohast turva- ja töövarustust ning järgima tööohutusnõudeid. Arboristi töövahendid on nt võsa- ja kettsaed, oksasaed ja sekaatorid, ronimisvarustus, tõstukid, vintsid.

Kutsealas on veel puittaimede spetsialist, tase 5 kutse, lähedane kutse on raietööline, tase 2 kutse. Erinevalt arboristist ei tegele puittaimede spetsialist puude istutamise ja hooldamisega, vaid korraldab ja teeb järelevalvet puuhooldustööde (sh istutustööde) ja ehitusobjektidel puude kaitsemeetmete rakendamise üle. Raietööline, tase 2 teeb raietöid etteantud tööülesande järgi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine
A.2.2 Puittaimede hoolduslõikus
A.2.3 Puittaimede raie
A.2.4 Parkmetsade hooldamine
A.2.5 Viljapuude hooldamine
A.2.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine
A.2.7 Ronimisköitega töötamine
A.2.8 Esmaabi osutamine ja päästmine
A.2.9 Juhtimine, j...
uhendamine ja majandamine

Arborist, tase 4 kutse sisaldab osakutset tõstukil töötav arborist, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.8 ja A.2.9.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Arboristina töötavad üldjuhul inimesed, kes on kas läbinud kutseõppe tasemeõppe või omavad praktilist töökogemust (vt ka B.1).
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Arborist, puuhooldusspetsialist, kõrghaljastusspetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohalikel omavalitsustel on õigus oma haldusalal õigusaktidega kehtestada arboristi töö teostajatele kutsetunnistuse nõue.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Arboristi töös on jätkuvalt olulised keskkonnalased teadmised, samuti teadmised rohepöördest ja kliimamuutustest. Vajalikud on teadmised suurte linnapuude istutamisest, metsataimekasvatusest, taimekasvatuse tehnoloogiatest, taimeka...
itsest ja väetistest. Kasvab vajadus oskuse järele andmeid töödelda ning neid kasutada.
Kuna valdkonnas on palju iseendale tööandjaid ja projektipõhist tööd, siis on olulised ettevõtlusoskused, sh enesereklaami ja turundusoskused ning enese- ja ajaplaneerimisoskus. Tähtis on erialase inglise keele oskus (nt erialase IKT kasutamisel).

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Arborist, tase 4 kutsestandard koosneb üldoskustest ja kompetentsidest. Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.9 ning kutset läbiv kompetents B.3.10

Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud ko...
mpetentsid B.3.1-B.3.6 ja B.3.8-B.3.9 ning kutset läbiv kompetents B.3.10
Loe edasi
Peida
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
Töömaailma taotlejale
1. Erialane kutseharidus või vähemalt 3-aastane töökogemus
2. Läbitud esmaabikoolitus

Kutseõppe lõpetajale
1. Täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aas...
ta tagasi kehtivuse kaotanud kutse (tõstukil töötaval arboristil võib olla eelnevalt ka arboristi kutse)
2. Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus vahetult enne taastõendamist
3. Läbitud täienduskoolitused vähemalt 40 akadeemilise tunni ulatuses taastõendamisele eelneva 5 aasta jooksul
4. Läbitud esmaabikoolitus

Kutse andmise korraldus on reguleeritud arboristi kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Arborist, tase 4 üldoskused
1. Järgib tööd tehes asjakohaseid juhiseid, nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Järgib oma tegevuses keskkonnakaitsega seotud eeskirju, standardeid, juhiseid, seadusi ja tavasid.
3. Juhindub oma töös ja kutsealases tegevuses üldtunnustatud ja tööalastest eetikanõuetest (vt lisa 1); a...
rvestab ka teiste kutsevaldkondade spetsialistide käitumise aluseks olevate heade tavadega.
4. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise ning järgib ohutusnõudeid.
5. Mõistab ja kasutab tekstides, arvudes, sümbolites, graafikutes ja kujutistes olevat olulist teavet.
6. Planeerib ja koordineerib ise oma tegevust, paneb paika ajakava ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
7. Seostab oma tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
8. Suhtleb, vahetab teavet, peab nõu ja teeb koostööd isikute ja isikute rühmadega, et leida ühine mõistmine, leppida vajaduse korral kokku kompromissides ja tagada töö maksimaalne tõhusus.
9. Teeb ühiste eesmärkide nimel tõhusat koostööd, mõistes oma ja kolleegide rolli meeskonnas ning käitudes usaldusväärselt ja koostööd soodustavalt.
10. Säilitab teistega suheldes hea kontakti, väljendab end arusaadavalt ja arvestab suhtluspartneri vajadustega.
11. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
12. Mõistab võõrkeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline suhtlema tasemel A2 (vt lisa 2).
13. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks vähemalt üht keelt või keelesüsteemi ning saab aru teiste samal moel väljendatust.
14. Mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tähistab istutustööde teostamise koha, tagamaks võimalike kõrvaliste isikute ja vara turvalisuse.
2. Valmistab ette istutuskoha, lähtudes tööülesandest ning arvestades istiku ja selle juurestiku suurust, kasvupinnase iseloomu ning muid asjaolusid.
3. Valib istutamiseks kvaliteetsed ja tööülesandele vastavad istikud; tagab objektil olevate taimede nõuetekohase hoiustamise.
4. Istutab puittaimi, arvestades istiku ja kasvukoha eripära, puu bioloogiat ning juhindudes projektist ja kehtivatest istikute kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-2:2020).
5. Vajadusel teeb nõuetekohase istutuslõikuse lähtudes istiku seisundist, bioloogiast ja kehtivatest puuhooldustööde kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-4:2020).
6. Valmistab püsival kasvukohal kasvava puu juurekava ja võra ette ümberistutamiseks uuele kasvukohale ja teostab istutustöö.
7. Hindab visuaalselt istutatud taimede seisundit ja hooldusvajadust.
8. Teeb istutatud puittaimedele või ümberistutatud puudele järelhooldust lähtudes puu seisundist, kasvukoha eripärast ning bioloogiast; kasutab järelhoolduseks sobivaid töövahendeid ja -materjale.
B.3.2 Puittaimede hoolduslõikus 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu seisundit ja sellest tulenevat lõikusvajadust arvestades puu bioloogiat, kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib lõikustöö lähtudes lõikusvajadusest, mahust, võimalikest riskidest.
5. Valib vastavalt töö iseloomule nõuetekohased, sertifitseeritud ja tehniliselt korras vahendid (sekaatorid, käsisaed, kettsaed, tõstuk, redelid jne) ja viisid.
6. Teeb puittaimede kujundus- ja hoolduslõikust (nt võra puhastamine, harvendamine, tõstmine) lähtudes puu bioloogiast, vanusest, tervislikust seisundist, liigilisest eripärast, kasutades sobivad töövahendeid ning õigeid ja ohutuid töövõtteid.
7. Teeb hoolduslõikust tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
8. Hooldab põõsaid ja hekke lähtudes puittaime liigist, bioloogiast, hoolduse eesmärgist ja hooldusvajadusest.
9. Tagab töö käigus inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.
10. Assisteerib puuhooldust tegevat arboristi maapinnalt.
B.3.3 Puittaimede raie 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu raie vajadust arvestades puu seisundit ja kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib raietöö lähtudes puu seisundist, mõõtmetest, asukohast ning võimalikest riskidest; valib töö teostamise vahendid (nt saed) ja viisid (tõstuk, redelid jne); seab töövahendid töökorda.
5. Langetab ohutult puid, sh piiratud alal nii täistüvedena kui sektsioonidena; tagab raie käigus inimeste, vara ja ümbritseva keskkonna ohutuse.
6. Teeb puude raiet tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
7. Assisteerib puude raiet tegevat arboristi maapinnalt.
8. Teeb ohutult raiet tormikahjustuse aladel.
B.3.4 Parkmetsade hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib töö lähtudes parkmetsa hoolduskavast või lähteülesandest; koostab riskianalüüsi.
2. Hooldab parkmetsi, lähtudes kas parkmetsa hoolduskavast, metsamajanduslikest või parkmetsa majandamise põhimõtetest sh arvestades ökoloogia, looduskaitse jms nõudeid.
B.3.5 Viljapuude hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib lõikustööd lähtudes hoolduse eesmärgist, viljapuude liigist, bioloogiast ning seisundist.
2. Teeb viljapuude hoolduslõikust kasutades sobivaid töövahendeid, õigeid ja ohutuid töövõtteid ning lõikusviise lähtudes liigist, pookealuse tüübist ning hooldusvajadusest.
B.3.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab puu hoolduse vajadust; planeerib töö lähtudes projektist, puuliigist, seisundist, hooldusvajadusest ning kasvukohast.
2. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed
3. Rakendab ehitusobjektil kasvavate puittaimede võra, tüve ja juurte kaitseks asjakohaseid meetmeid lähtudes puu bioloogiast ja puu kaitset reguleerivate normdokumentide ning muude ettekirjutuste nõuetest.
4. Valib sobiva tüveharude toestamise viisi, paigaldamise skeemi ja materjali; paigaldab puudele tugivööd vm toestamise vahendid lähtudes puu seisundist.
5. Hindab kasvupinnase seisundit ning rakendab meetmeid kasvupinnase parandamiseks (nt õhustamine ja väetamine).
6. Rakendab kaitsemeetmeid puittaimi kahjustavate mõjurite vastu lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest (nt päike, soolad, ulukid, mehaanilised vigastused jne).
7. Rakendab meetmeid puittaimede haiguste levimise ennetamiseks ja teeb taimekaitsetöid lähtudes kahjustajast ja preparaatide kasutusjuhenditest.
B.3.7 Ronimisköitega töötamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
2. Valib tööülesandest lähtudes nõuetekohaselt sertifitseeritud ronimisvarustuse, isikukaitse- ja töövahendid ning veendub nende tehnilises korrasolekus.
3. Teeb köielt puuhooldus- või langetustöid arvestades hoolduse- ja raie eesmärke.
4. Teeb koostööd maatoega ning tagab inimeste, vara ja keskkonna ohutuse töö käigus.
5. Hooldab ronimisvarustust arvestades tootjapoolseid juhiseid.
B.3.8 Esmaabi andmine ja päästevõimekus 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olukorda sündmuskohal lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest; maandab järgneda võivate õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.
4. Kasutab kannatanu juurde jõudmiseks tõstukit või ronimissüsteemi ja toimetab võimalusel kannatanu maapinnale kasutades ronimissüsteemi.
5. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
6. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.
B.3.9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub lähteülesandega ning koostab tööga seotud kulude kalkulatsiooni ja hinnapakkumise lähtudes tööeripärast ning arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
2. Sõlmib tellijaga lepinguid, võtab objekte tööks vastu ja annab neid üle; dokumenteerib tehtud tööd vastavalt lepingule.
3. Annab klientidele erialast nõu (nt istutamise, puuhoolduse, raie kohta).
4. Veendub vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolus; nende puudumisel korraldab nende hankimise või hangib need arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
5. Juhib ja juhendab kaastöötajaid, annab edasi erialast oskusteavet.
Osakutsega seotud kompetentsid
Tõstukil töötav arborist, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tähistab istutustööde teostamise koha, tagamaks võimalike kõrvaliste isikute ja vara turvalisuse.
2. Valmistab ette istutuskoha, lähtudes tööülesandest ning arvestades istiku ja selle juurestiku suurust, kasvupinnase iseloomu ning muid asjaolusid.
3. Valib istutamiseks kvaliteetsed ja tööülesandele vastavad istikud; tagab objektil olevate taimede nõuetekohase hoiustamise.
4. Istutab puittaimi, arvestades istiku ja kasvukoha eripära, puu bioloogiat ning juhindudes projektist ja kehtivatest istikute kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-2:2020).
5. Vajadusel teeb nõuetekohase istutuslõikuse lähtudes istiku seisundist, bioloogiast ja kehtivatest puuhooldustööde kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-4:2020).
6. Valmistab püsival kasvukohal kasvava puu juurekava ja võra ette ümberistutamiseks uuele kasvukohale ja teostab istutustöö.
7. Hindab visuaalselt istutatud taimede seisundit ja hooldusvajadust.
8. Teeb istutatud puittaimedele või ümberistutatud puudele järelhooldust lähtudes puu seisundist, kasvukoha eripärast ning bioloogiast; kasutab järelhoolduseks sobivaid töövahendeid ja -materjale.
B.3.2 Puittaimede hoolduslõikus 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu seisundit ja sellest tulenevat lõikusvajadust arvestades puu bioloogiat, kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib lõikustöö lähtudes lõikusvajadusest, mahust, võimalikest riskidest.
5. Valib vastavalt töö iseloomule nõuetekohased, sertifitseeritud ja tehniliselt korras vahendid (sekaatorid, käsisaed, kettsaed, tõstuk, redelid jne) ja viisid.
6. Teeb puittaimede kujundus- ja hoolduslõikust (nt võra puhastamine, harvendamine, tõstmine) lähtudes puu bioloogiast, vanusest, tervislikust seisundist, liigilisest eripärast, kasutades sobivad töövahendeid ning õigeid ja ohutuid töövõtteid.
7. Teeb hoolduslõikust tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
8. Hooldab põõsaid ja hekke lähtudes puittaime liigist, bioloogiast, hoolduse eesmärgist ja hooldusvajadusest.
9. Tagab töö käigus inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.
10. Assisteerib puuhooldust tegevat arboristi maapinnalt.
B.3.3 Puittaimede raie 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu raie vajadust arvestades puu seisundit ja kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib raietöö lähtudes puu seisundist, mõõtmetest, asukohast ning võimalikest riskidest; valib töö teostamise vahendid (nt saed) ja viisid (tõstuk, redelid jne); seab töövahendid töökorda.
5. Langetab ohutult puid, sh piiratud alal nii täistüvedena kui sektsioonidena; tagab raie käigus inimeste, vara ja ümbritseva keskkonna ohutuse.
6. Teeb puude raiet tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
7. Assisteerib puude raiet tegevat arboristi maapinnalt.
8. Teeb ohutult raiet tormikahjustuse aladel.
B.3.4 Parkmetsade hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib töö lähtudes parkmetsa hoolduskavast või lähteülesandest; koostab riskianalüüsi.
2. Hooldab parkmetsi, lähtudes kas parkmetsa hoolduskavast, metsamajanduslikest või parkmetsa majandamise põhimõtetest sh arvestades ökoloogia, looduskaitse jms nõudeid.
B.3.5 Viljapuude hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib lõikustööd lähtudes hoolduse eesmärgist, viljapuude liigist, bioloogiast ning seisundist.
2. Teeb viljapuude hoolduslõikust kasutades sobivaid töövahendeid, õigeid ja ohutuid töövõtteid ning lõikusviise lähtudes liigist, pookealuse tüübist ning hooldusvajadusest.
B.3.6 Puittaimede erihooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab puu hoolduse vajadust; planeerib töö lähtudes projektist, puuliigist, seisundist, hooldusvajadusest ning kasvukohast.
2. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed
3. Rakendab ehitusobjektil kasvavate puittaimede võra, tüve ja juurte kaitseks asjakohaseid meetmeid lähtudes puu bioloogiast ja puu kaitset reguleerivate normdokumentide ning muude ettekirjutuste nõuetest.
4. Valib sobiva tüveharude toestamise viisi, paigaldamise skeemi ja materjali; paigaldab puudele tugivööd vm toestamise vahendid lähtudes puu seisundist.
5. Hindab kasvupinnase seisundit ning rakendab meetmeid kasvupinnase parandamiseks (nt õhustamine ja väetamine).
6. Rakendab kaitsemeetmeid puittaimi kahjustavate mõjurite vastu lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest (nt päike, soolad, ulukid, mehaanilised vigastused jne).
7. Rakendab meetmeid puittaimede haiguste levimise ennetamiseks ja teeb taimekaitsetöid lähtudes kahjustajast ja preparaatide kasutusjuhenditest.
B.3.8 Esmaabi andmine ja päästevõimekus 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olukorda sündmuskohal lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest; maandab järgneda võivate õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.
4. Kasutab kannatanu juurde jõudmiseks tõstukit või ronimissüsteemi ja toimetab võimalusel kannatanu maapinnale kasutades ronimissüsteemi.
5. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
6. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.
B.3.9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub lähteülesandega ning koostab tööga seotud kulude kalkulatsiooni ja hinnapakkumise lähtudes tööeripärast ning arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
2. Sõlmib tellijaga lepinguid, võtab objekte tööks vastu ja annab neid üle; dokumenteerib tehtud tööd vastavalt lepingule.
3. Annab klientidele erialast nõu (nt istutamise, puuhoolduse, raie kohta).
4. Veendub vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolus; nende puudumisel korraldab nende hankimise või hangib need arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
5. Juhib ja juhendab kaastöötajaid, annab edasi erialast oskusteavet.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.10 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab töö käigus inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.
2. Järgib liiklusohutuse ja liiniohutuse (elekter, side jt) nõudeid.
3. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Töötab kettsaega maapinnalt, tõstukilt, köielt lähtudes tööülesandest, kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
5. Hooldab töö- ja turvavahendeid (nt lõikurid, võsa- ja kettsaed, ronimisvarustus) heaperemehelikult vastavalt kasutus- ja hooldusjuhenditele.
6. Teeb eesmärgipäraseid lõikusi kasutades asjakohaseid lõikeid, lõikuse liike ja viise.
7. Kasutab arboristitöödel eesmärgipäraselt sõlmi.
8. Korrastab objekti vastavalt tööülesandele.

Teadmised
1. puubioloogia, sh puidusisesed kaitsemehhanismid; puuliikide omadused ja kasvukoha nõuded, ökoloogia;
2. kasvupinnased, nende liigid ja omadused, mullaparandusmeetmed;
3. puittaimede kahjurid ja haigused;
4. väetised ja taimekaitsevahendid, nende ohutu ja eesmärgipärane kasutamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-30112023-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Arborist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arboristi eetikakoodeks
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mart Hiio Eesti Arboristide Ühing MTÜ
Marje Kask Luua Metsanduskool
Eve Viktoria Lasberg OÜ Sõbra Lilled
Ats Mölder Atscender OÜ
Tiit Pajuste Vesilõigu OÜ
Andreas Kaal Puu Värk OÜ
Arpo Põld Revatrin Grupp OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist