Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arborist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Arborist, tase 4
EN: Arborist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Tõstukil töötav arborist, tase 4
Kehtib alates: 06.12.2018
Kehtib kuni: 29.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
04.12.2023
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/75 04.12.2023.

--------------------------
06.12.2018
Senise 3 osakutse asemel on kutsestandardis uus osakutse – tõstukilt töötav arborist. Uus osakutse võimaldab kutset taotleda/taastõendada ka neil arboristidel, ronimiskõite abil töötada ei saa.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Arborist 209299 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 26.04.2019 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Arborist 214522 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 20.01.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arborist, tase 4 on oskustöötaja, kes istutab puid tiheasustusega aladel ning hooldab neid kogu nende elukaare jooksul. Arboristi töö eesmärgiks on tagada puude võimalikult hea tervislik seisund ning turvaline ja esteetiline elukeskkond inimestele. Arborist langetab iseseisvalt puuhooldustööga seotu...d otsuseid, lähtudes tööülesandest või projektist, puu bioloogiast ning arboristi kutse-eetikast (lisa 1). Arboristitöö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega ja nõuab füüsilist vastupidavust, töötamist sundasendites ning kõrgustaluvust. Arborist on kohustatud kasutama asjakohast turva- ja töövarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1. Töö ettevalmistamine ja planeerimine
2. Töötamine võsasaega
3. Töötamine kettsaega
4. Töö- ja turvavarustuse hooldamine
5. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.2 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine
1. Töökoha tähistamine ja ettevalmistamine...

2. Istikute valik ja istutuseelne säilitamine
3. Puittaimede istutamine
4. Puude ümberistutamine
5. Istutatud puittaimede järelhooldamine
6. Objekti korrastamine

A.2.3 Puittaimede lõikamine ja raie
1. Riskianalüüsi koostamine
2. Lõikustööde planeerimine
3. Kujunduslõikuse tegemine
4. Hoolduslõikuse tegemine
5. Puude raie
6. Parkmetsade hooldamine
7. Objekti korrastamine

A.2.4 Viljapuude hooldamine
1. Lõikustööde planeerimine
2. Viljapuude hoolduslõikuse tegemine
3. Tüvede ja võrade kaitsmine
4. Väetamine
5. Taimekaitsetööde tegemine

A.2.5 Puittaimede erihooldustööde tegemine
1. Riskianalüüsi koostamine
2. Puittaimede ehitusaegne kaitsmine
3. Puudele tugivööde paigaldamine
4. Kasvupinnaste hooldamine
5. Puittaimede kaitsmine kahjustavate mõjude eest
6. Taimekaitsetööde tegemine
7. Objekti korrastamine

A.2.6 Tõstukilt töötamine
1. Riskianalüüsi koostamine
2. Tõstuki valimine ja tellimine
3. Tõstuki ettevalmistamine tööks
4. Tõstukilt töötamine

A.2.7 Ronimisköitega töötamine
1. Riskianalüüsi koostamine
2. Ronimisvarustuse ja töövahendite valimine
3. Tellitud töö tegemine
4. Ronimisvarustuse korrasoleku kontrollimine ja hooldamine

A.2.8 Esmaabi osutamine ja päästmine
1. Olukorra hindamine
2. Kannatanu seisundi hindamine
3. Kannatanu toomine maapinnale
4. Esmaabi andmine
5. Õnnetusest teavitamine

A.2.9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine
1. Kulude kalkuleerimine
2. Lepingute sõlmimine
3. Klientide nõustamine
4. Lubade ja kooskõlastuste olemasolu kontrollimine
5. Töötajate juhtimine ja juhendamine

Osakutse tõstukil töötav arborist, tase 4 koosneb tööosadest A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.8 ja A.2.9.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Arborist töötab välitingimustes. Märkimisväärne osa tööst toimub maapinnast kõrgemal, kas tõstukil või ronimismeetodil. Töö nõuab füüsilist vastupidavust, valmisolekut töötada kõrgustes ja sundasendites ning avalikus ruumis möödakäijate tähelepanu all. Töötamisel kõrgustes on nõutav asjakohane julge...stus maapinnal tegutseva, päästevõimekust omava isiku poolt.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Võsa- ja kettsaed, oksasaed ja sekaatorid, ronimisvarustus, vintsid jm. Arborist peab töö ajal kandma nõuetele vastavat turvavarustust.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Arboristi töö nõuab kõrgusetaluvust, koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ning füüsilist vastupidavust. Olulised on ka tähelepanu- ja keskendumisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Arboristi kutse saadakse
a) kutsehariduse vastava õppekava läbimise järel kutseõppeasutuse lõpetamisel või
b) metsandusalase kutsehariduse ja erialase praktilise töökogemuse olemasolu korral.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arborist, puuhooldusspetsialist, kõrghaljastusspetsialist.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohalikel omavalitsustel on õigus oma territooriumil kehtestada arboristi kutsealal tegutsevatele isikutele kutsetunnistuse nõue.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Arborist, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.10).
Tõstukil töötav arborist, tase 4 osakutse saamiseks on vajalik tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ning B.2.8 – B.2.10.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1. Hindab töömaad ja selle eripärast tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja turvavahendid vastavalt töö iseloomule. Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
2. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
3. Töötab kettsaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Hooldab töö- ja turvavarustust, lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid.
5. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt etteantud korrale asjakohaseid isikuid.

Teadmised:
1) raietöö alused;
2) võsa- ja kettsaagide ehitus, kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
3) turvaseadmed ja -varustus, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
4) ergonoomia alused, töötervishoiu ja tööohutusnõuded;
5) teadmised keskkonnahoiust;
6) algteadmised enamlevinud puuliikidest;
7) algteadmised ümarmaterjalidest.
B.2.2 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tähistab istutustööde teostamise koha, tagamaks võimalike kõrvaliste isikute ja vara turvalisuse.
2. Valmistab ette istutuskoha, lähtudes tööülesandest ning arvestades istiku ja selle juurestiku suurust, kasvupinnase iseloomu ning muid asjaolusid.
3. Valib istutamiseks kvaliteetsed ja tööülesandele vastavad istikud; tagab objektil olevate taimede nõuetekohase hoiustamise.
4. Istutab puittaimi, arvestades istiku ja kasvukoha eripära, puu bioloogiat ning juhindudes projektist ja kehtivatest istikute kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-2:2020).
5. Vajadusel teeb nõuetekohase istutuslõikuse lähtudes istiku seisundist, bioloogiast ja kehtivatest puuhooldustööde kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-4:2020).
6. Valmistab püsival kasvukohal kasvava puu juurekava ja võra ette ümberistutamiseks uuele kasvukohale ja teostab istutustöö.
7. Hindab visuaalselt istutatud taimede seisundit ja hooldusvajadust.
8. Teeb istutatud puittaimedele või ümberistutatud puudele järelhooldust lähtudes puu seisundist, kasvukoha eripärast ning bioloogiast; kasutab järelhoolduseks sobivaid töövahendeid ja -materjale.
B.2.3 Puittaimede raie 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu raie vajadust arvestades puu seisundit ja kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib raietöö lähtudes puu seisundist, mõõtmetest, asukohast ning võimalikest riskidest; valib töö teostamise vahendid (nt saed) ja viisid (tõstuk, redelid jne); seab töövahendid töökorda.
5. Langetab ohutult puid, sh piiratud alal nii täistüvedena kui sektsioonidena; tagab raie käigus inimeste, vara ja ümbritseva keskkonna ohutuse.
6. Teeb puude raiet tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
7. Assisteerib puude raiet tegevat arboristi maapinnalt.
8. Teeb ohutult raiet tormikahjustuse aladel.
B.2.4 Viljapuude hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib lõikustööd lähtudes hoolduse eesmärgist, viljapuude liigist, bioloogiast ning seisundist.
2. Teeb viljapuude hoolduslõikust kasutades sobivaid töövahendeid, õigeid ja ohutuid töövõtteid ning lõikusviise lähtudes liigist, pookealuse tüübist ning hooldusvajadusest.
B.2.5 Puittaimede erihooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab puu hoolduse vajadust; planeerib töö lähtudes projektist, puuliigist, seisundist, hooldusvajadusest ning kasvukohast.
2. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed
3. Rakendab ehitusobjektil kasvavate puittaimede võra, tüve ja juurte kaitseks asjakohaseid meetmeid lähtudes puu bioloogiast ja puu kaitset reguleerivate normdokumentide ning muude ettekirjutuste nõuetest.
4. Valib sobiva tüveharude toestamise viisi, paigaldamise skeemi ja materjali; paigaldab puudele tugivööd vm toestamise vahendid lähtudes puu seisundist.
5. Hindab kasvupinnase seisundit ning rakendab meetmeid kasvupinnase parandamiseks (nt õhustamine ja väetamine).
6. Rakendab kaitsemeetmeid puittaimi kahjustavate mõjurite vastu lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest (nt päike, soolad, ulukid, mehaanilised vigastused jne).
7. Rakendab meetmeid puittaimede haiguste levimise ennetamiseks ja teeb taimekaitsetöid lähtudes kahjustajast ja preparaatide kasutusjuhenditest.
B.2.6 Tõstukilt töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
2. Valib ja tellib sobiva tõstuki, lähtudes töö iseloomust.
3. Veendub, et tõstuk on töökorras ja läbinud ettenähtud tehnilise kontrolli. Seab tõstuki ohutusse tööasendisse.
4. Juhib tõstuki liikumist ja/või suhtleb tõstukijuhiga või groundsmaniga, kasutades kokkulepitud märguandeid. Hooldab või langetab puid, arvestades tõstukilt töötamise ohutusjuhendeid ja puude hoolduseesmärke. Teeb koostööd korvis töötava abilisega. Tagab inimeste, vara ja keskkonna ohutuse töö käigus.

Teadmised:
1) tõstukite tüübid ja nende eripära;
2) ohutusnõuded ja piirangud tõstukil töötamisel;
3) sõlmed ja nende kasutusvõtted;
4) puuhooldusvõtted lähtuvalt puu seisundist ja hooldusvajadusest.
B.2.7 Ronimisköitega töötamine 4

Tegevusnäitajad
1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
2. Valib tööülesandest lähtudes nõuetekohaselt sertifitseeritud ronimisvarustuse, isikukaitse- ja töövahendid ning veendub nende tehnilises korrasolekus.
3. Teeb köielt puuhooldus- või langetustöid arvestades hoolduse- ja raie eesmärke.
4. Teeb koostööd maatoega ning tagab inimeste, vara ja keskkonna ohutuse töö käigus.
5. Hooldab ronimisvarustust arvestades tootjapoolseid juhiseid.
B.2.8 Esmaabi andmine ja päästevõimekus 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olukorda sündmuskohal lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest; maandab järgneda võivate õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.
4. Kasutab kannatanu juurde jõudmiseks tõstukit või ronimissüsteemi ja toimetab võimalusel kannatanu maapinnale kasutades ronimissüsteemi.
5. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
6. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.
B.2.9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub lähteülesandega ning koostab tööga seotud kulude kalkulatsiooni ja hinnapakkumise lähtudes tööeripärast ning arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
2. Sõlmib tellijaga lepinguid, võtab objekte tööks vastu ja annab neid üle; dokumenteerib tehtud tööd vastavalt lepingule.
3. Annab klientidele erialast nõu (nt istutamise, puuhoolduse, raie kohta).
4. Veendub vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolus; nende puudumisel korraldab nende hankimise või hangib need arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
5. Juhib ja juhendab kaastöötajaid, annab edasi erialast oskusteavet.
Osakutsega seotud kompetentsid
Tõstukil töötav arborist, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1. Hindab töömaad ja selle eripärast tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja turvavahendid vastavalt töö iseloomule. Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
2. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
3. Töötab kettsaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Hooldab töö- ja turvavarustust, lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid.
5. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt etteantud korrale asjakohaseid isikuid.

Teadmised:
1) raietöö alused;
2) võsa- ja kettsaagide ehitus, kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
3) turvaseadmed ja -varustus, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
4) ergonoomia alused, töötervishoiu ja tööohutusnõuded;
5) teadmised keskkonnahoiust;
6) algteadmised enamlevinud puuliikidest;
7) algteadmised ümarmaterjalidest.
B.2.2 Puittaimede istutamine ja ümberistutamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tähistab istutustööde teostamise koha, tagamaks võimalike kõrvaliste isikute ja vara turvalisuse.
2. Valmistab ette istutuskoha, lähtudes tööülesandest ning arvestades istiku ja selle juurestiku suurust, kasvupinnase iseloomu ning muid asjaolusid.
3. Valib istutamiseks kvaliteetsed ja tööülesandele vastavad istikud; tagab objektil olevate taimede nõuetekohase hoiustamise.
4. Istutab puittaimi, arvestades istiku ja kasvukoha eripära, puu bioloogiat ning juhindudes projektist ja kehtivatest istikute kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-2:2020).
5. Vajadusel teeb nõuetekohase istutuslõikuse lähtudes istiku seisundist, bioloogiast ja kehtivatest puuhooldustööde kvaliteedinõuetest (nt standard EVS 939-4:2020).
6. Valmistab püsival kasvukohal kasvava puu juurekava ja võra ette ümberistutamiseks uuele kasvukohale ja teostab istutustöö.
7. Hindab visuaalselt istutatud taimede seisundit ja hooldusvajadust.
8. Teeb istutatud puittaimedele või ümberistutatud puudele järelhooldust lähtudes puu seisundist, kasvukoha eripärast ning bioloogiast; kasutab järelhoolduseks sobivaid töövahendeid ja -materjale.
B.2.3 Puittaimede raie 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib tööks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu.
2. Hindab puu raie vajadust arvestades puu seisundit ja kasvukohta (tänav, park, parkmets, koduaed, õhuliini lähedus vm).
3. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
4. Planeerib raietöö lähtudes puu seisundist, mõõtmetest, asukohast ning võimalikest riskidest; valib töö teostamise vahendid (nt saed) ja viisid (tõstuk, redelid jne); seab töövahendid töökorda.
5. Langetab ohutult puid, sh piiratud alal nii täistüvedena kui sektsioonidena; tagab raie käigus inimeste, vara ja ümbritseva keskkonna ohutuse.
6. Teeb puude raiet tõstukilt seades selle ohutusse tööasendisse juhtides tõstuki liikumist, vajadusel suheldes tõstukijuhiga ja maatoega kasutades kokkulepitud märguandeid või sobivaid sidevahendeid.
7. Assisteerib puude raiet tegevat arboristi maapinnalt.
8. Teeb ohutult raiet tormikahjustuse aladel.
B.2.4 Viljapuude hooldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Planeerib lõikustööd lähtudes hoolduse eesmärgist, viljapuude liigist, bioloogiast ning seisundist.
2. Teeb viljapuude hoolduslõikust kasutades sobivaid töövahendeid, õigeid ja ohutuid töövõtteid ning lõikusviise lähtudes liigist, pookealuse tüübist ning hooldusvajadusest.
B.2.5 Puittaimede erihooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab puu hoolduse vajadust; planeerib töö lähtudes projektist, puuliigist, seisundist, hooldusvajadusest ning kasvukohast.
2. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed
3. Rakendab ehitusobjektil kasvavate puittaimede võra, tüve ja juurte kaitseks asjakohaseid meetmeid lähtudes puu bioloogiast ja puu kaitset reguleerivate normdokumentide ning muude ettekirjutuste nõuetest.
4. Valib sobiva tüveharude toestamise viisi, paigaldamise skeemi ja materjali; paigaldab puudele tugivööd vm toestamise vahendid lähtudes puu seisundist.
5. Hindab kasvupinnase seisundit ning rakendab meetmeid kasvupinnase parandamiseks (nt õhustamine ja väetamine).
6. Rakendab kaitsemeetmeid puittaimi kahjustavate mõjurite vastu lähtudes liigist, kasvukohast ja kahjustavatest teguritest (nt päike, soolad, ulukid, mehaanilised vigastused jne).
7. Rakendab meetmeid puittaimede haiguste levimise ennetamiseks ja teeb taimekaitsetöid lähtudes kahjustajast ja preparaatide kasutusjuhenditest.
B.2.6 Tõstukilt töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Koostab riskianalüüsi ja valib sobivad riskide maandamise meetmed.
2. Valib ja tellib sobiva tõstuki, lähtudes töö iseloomust.
3. Veendub, et tõstuk on töökorras ja läbinud ettenähtud tehnilise kontrolli. Seab tõstuki ohutusse tööasendisse.
4. Juhib tõstuki liikumist ja/või suhtleb tõstukijuhiga või groundsmaniga, kasutades kokkulepitud märguandeid. Hooldab või langetab puid, arvestades tõstukilt töötamise ohutusjuhendeid ja puude hoolduseesmärke. Teeb koostööd korvis töötava abilisega. Tagab inimeste, vara ja keskkonna ohutuse töö käigus.

Teadmised:
1) tõstukite tüübid ja nende eripära;
2) ohutusnõuded ja piirangud tõstukil töötamisel;
3) sõlmed ja nende kasutusvõtted;
4) puuhooldusvõtted lähtuvalt puu seisundist ja hooldusvajadusest.
B.2.8 Esmaabi andmine ja päästevõimekus 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olukorda sündmuskohal lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest; maandab järgneda võivate õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.
4. Kasutab kannatanu juurde jõudmiseks tõstukit või ronimissüsteemi ja toimetab võimalusel kannatanu maapinnale kasutades ronimissüsteemi.
5. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
6. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.
B.2.9 Juhtimine, juhendamine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad
1. Tutvub lähteülesandega ning koostab tööga seotud kulude kalkulatsiooni ja hinnapakkumise lähtudes tööeripärast ning arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
2. Sõlmib tellijaga lepinguid, võtab objekte tööks vastu ja annab neid üle; dokumenteerib tehtud tööd vastavalt lepingule.
3. Annab klientidele erialast nõu (nt istutamise, puuhoolduse, raie kohta).
4. Veendub vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolus; nende puudumisel korraldab nende hankimise või hangib need arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
5. Juhib ja juhendab kaastöötajaid, annab edasi erialast oskusteavet.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Arborist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Tagab töö käigus inimeste, vara ja keskkonna ohutuse.
2. Järgib liiklusohutuse ja liiniohutuse (elekter, side jt) nõudeid.
3. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Töötab kettsaega maapinnalt, tõstukilt, köielt lähtudes tööülesandest, kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
5. Hooldab töö- ja turvavahendeid (nt lõikurid, võsa- ja kettsaed, ronimisvarustus) heaperemehelikult vastavalt kasutus- ja hooldusjuhenditele.
6. Teeb eesmärgipäraseid lõikusi kasutades asjakohaseid lõikeid, lõikuse liike ja viise.
7. Kasutab arboristitöödel eesmärgipäraselt sõlmi.
8. Korrastab objekti vastavalt tööülesandele.

Teadmised
1. puubioloogia, sh puidusisesed kaitsemehhanismid; puuliikide omadused ja kasvukoha nõuded, ökoloogia;
2. kasvupinnased, nende liigid ja omadused, mullaparandusmeetmed;
3. puittaimede kahjurid ja haigused;
4. väetised ja taimekaitsevahendid, nende ohutu ja eesmärgipärane kasutamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-06122018-5.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Arborist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arboristi eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve-Viktoria Lasberg OÜ Sõbra Lilled
Sulev Järve Tallinna Keskkonnaamet
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Piia Kivisild OÜ Kivikodu, Viljandi Kutseõppekeskus
Arpo Põld Revatrin Grupp OÜ
Tiit Pajuste Vesilõigu OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist