Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

6. taseme mäeinseneri kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, esmase kutse andmise, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifika...
tsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Mäeinsener, tase 6
EN: Mining Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Maardlate uurimine
  • Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.05.2014
Kehtib kuni: 25.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäeinseneride tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes plaanivad ja juhivad maavarade kaevandamisega seotud protsesse ning osalevad maardlate uuringu...
tes. Nad on valmis töötama valdkondadevahelises meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab 6. taseme mäeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
6. taseme mäeinsener on kogemustega spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasolevate tehnoloogiate käigushoidmiseks. Ta vastutab enda ja teiste tööülesannete täitmise eest. Tööga kaasneb ressursside jagamine ning töötajate juhendamine.

Mäeinseneride spetsialiseerumisalad:
1) maavarade pealmaakaevandamine;
2) maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine;
3) maardlate uurimine.
Mäeinseneri ametialane suunitlus võib spetsialiseerumise piirides olla tehniliste jooniste koostamine ja/või maavarade töötlemine ja kaubastamine.

Mäeinseneride teised kutsed:
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7;
Volitatud mäeinsener, tase 8.

Mäeinseneride kutsetasemete ülevaadet vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneritöö olemasolevate tehnoloogiate käigushoidmisel.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine
A.2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine.
A 2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine.
A 2.7 Maardlate uurimine.
Valitavad tööosad
A.2.8 Tehniliste jooniste koostamine.
A.2.9 Maavara töötlemine ja kaubastamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mäeinsener töötab sise-, välis- ja/või allmaatingimustes. Töötades võib kokku puutuda müra, niiskuse, heit- ja lõhkegaasidega. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Mäeinseneri kutse saamine eeldab vähemalt bakalaureuseõppe tasemel kõrgharidust mäenduses, geoloogias või muul maapõuega seotud erialal või kehtiva Tehnilise Järelevalve Ameti kaevandamise vastutava spetsialisti pädevustunnistuse olemasolu ning töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise...
eeldusi ja täiendusõppe läbimise nõudeid vt lisadest 2 ja 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, mäeinsener (vastavalt kompetentsusele ja ettevõtte struktuurile).
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
6. taseme mäeinseneri kutsetunnistuse omamine on kaevandamisseaduse kohaselt eeltingimus töötamaks enamohtlike tegevusalade ettevõtte vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
6. taseme mäeinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 tõendamine, vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5–B.2.7 ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.

Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav ...
kompetentside B.2.1–B.2.5 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.

Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.

Maardlate uurimisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneritöö olemasolevate tehnoloogiate käigushoidmisel 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab inseneriteavet ja valib ülesannete täitmiseks sobivaima meetodi;
2) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
3) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
4) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
5) tuvastab probleeme ja rakendab meetmeid, et määratleda probleemide põhjuseid ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
6) määratleb, organiseerib ja kasutab ressursse tõhusalt, et täita ülesandeid, mille puhul tuleb arvesse võtta kulusid, toote kvaliteeti, tööohutust ning töö mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: füüsika, matemaatika, informaatika, majandus, võõrkeel, filosoofia;
2) insener-tehnilised: materjalitehnika, kujutav geomeetria, tehniline joonestamine, masinatehnika, insenerigeoloogia alused, hüdraulika;
3) valdkondlikud üldteadmised: geoloogia, kivimimehaanika, puur- ja lõhketööd, mäetööd, mäemasinad, mäemõõdistamise alused, baasteadmised mäenduslikest erialatarkvaradest ja mäenduslikust geoinfosüsteemist (edaspidi MGIS) ning mäenduslikust keskkonnakaitsest;
4) valdkondlik seadusandlus, normdokumendid ja standardid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajd:
1) rakendab sobivaid juhtimisvõtteid;
2) hoiab ressursikasutust tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidele;
3) otsustab, mida ja kuidas teha ja võtab vastutuse oma töö või töölõigu juhtimise eest;
4) kogub jooksvalt infot, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
5) töötab projekti dokumentidega, koostab aruandeid ja juhiseid, täpsustab töökorralduse üksikasju, tööprogramme, kirjeldusi jm.

Teadmised:
1) praktilise juhtimise ja juhendamise alused;
2) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
3) maavaramajanduse alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutusi ja kohustusi;
2) juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
4) vastutab oma alluvate ja kaastöötajate ning enda kutsealaga seotud tegevuse eest;
5) orienteerub kutseala eri aspektides;
6) säilitab ja arendab oma kutseoskusi;
7) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid;
2) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.4 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) töötab meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega;
2) kasutab korrektset keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
3) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5);
4) osaleb diskussioonidel ja koosolekutel;
5) koostab dokumente, kirju, aruandeid, esitlusi;
6) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) kommunikatsioonitehnoloogiad;
2) suhtekorraldus;
3) esitlemistehnika;
4) erialaterminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.5 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9. Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse t...õendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9. Maardlate uurimisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab pealmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse tähenduses enamohtlikku mäetööd;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) juhib ja juhendab maapõuekäitlust mäeeraldise piires mäetööde ajal ja korrastamisel;
4) korraldab sobivate meetodite ja tehnika valikut;
5) kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia;
2) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
3) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
4) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning majandus karjääris;
5) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
6) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
7) mäemõõdistamise alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab allmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse mõistes enamohtlikke mäetöid; allmaakaevandamisel;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) korraldab laekäitlust;
4) juhib ja juhendab maapõuekäitlust mäeeraldise piires mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel;
1) korraldab sobivate meetodite ja tehnika valikut;
5) kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia, geokeemia;
2) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
3) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
4) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning majandus kaevanduses: ettevalmistus-, laadimis-, puurlõhketööd, laekäitlus, tuulutus, vedu, tõste, rikastamine jmt;
5) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
6) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
7) mäemõõdistamise alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maardlate uurimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Maardlate uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1) teostab maardla uuringut;
2) osaleb mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringutes;
3) osaleb maardlate uuringu projektide (uuringu lähteülesannete) koostamisel.

Teadmised:
1) geoloogia baasteadmised: maapõue ehitus;
2) geoloogilise uuringu nõuded, tehnika ja tehnoloogia;
3) maavarade ja teiste maapõueressursside kasutamise õiguslikud alused;
4) maavarade uuringu keskkonnamõju ja selle ohjamise tehnika;
5) hüdrogeoloogia alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide ja vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.9.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tehniliste jooniste koostamine 6

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid;
2) kasutab sobivat tarkvara;
3) koostab tüüpprojektide alusel tehnilist dokumentatsiooni (mäetööde passid, kavad, skeemid);
4) loeb valmis projekte, sh graafilisi lisasid korrektselt.

Teadmised:
1) valdkonna eripära;
2) seadused ja normdokumendid;
3) joonestamistarkvara.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.9 Maavara töötlemine ja kaubastamine 6

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) korraldab kaevise töötlemist ja rikastamist;
2) valib töötlemismeetodid, -viisid ja -masinad ning osaleb ja/või korraldab nende hankeid;
3) ohjab maavarade töötlemise ja rikastusjääkide keskkonnamõju;
4) korraldab kaevise töötlemisproduktide müüki ja jääkide ladustamist.

Teadmised:
1) looduslikud mineraalsed ehitusmaterjalid;
2) mineraaltoorme tarbijate nõuded ja võimalused;
3) puistematerjalide omadused ja käitlemistehnika;
4) töötlemisseadmete ja masinate omadused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-20052014-1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.05.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
053 Füüsikalised loodusteadused
0532 Maateadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride kutsete tasemete ülevaade
Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Mäeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ingo Valgma TTÜ Mäeinstituut
Gaia Grossfeldt TTÜ Mäeinstituut
Enno Reinsalu MTÜ Eesti Mäeselts
Eike Simmer Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli AS Eesti Energia Kaevandused
Erkki Kaisla AS Eesti Energia
Heini Viilup EMTEL
Rein Raudsep Eesti Geoloogia Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist