Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mäeinsener, tase 6
EN: Mining Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Maavarade allmaakaevandamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
  • Markšeider, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.04.2017
Kehtib kuni: 19.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
• Mäeinseneride spetsialiseerumistes asendati „maardlate uuring“ „markšeiderimõõdistustega“ vastavalt uuele maapõueseadusele;
• Mäeinseneride kutsestandarditest võeti välja valitavad kompetentsid, kuna nende tõendamine end ei õigustanud, need seostuvad pigem isiku tööalase karjääriga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
6. taseme mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsener on kogemusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh pealmaa markšeiderimõõdistusi. Tema ülesa...
nne on käigus hoida olemasolevaid tehnoloogiaid, jagada ressursse ning vastutada nii enda kui teiste tööülesannete täitmise eest.
Ta on valmis kandma juhi rolli, töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tehnoloogiate käitamine
A.2.2 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Markšeiderimõõdistamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub sise-, välis- ja/või allmaatingimustes. Kokku võib puutuda müra, niiskuse, tolmu, heit- ja lõhkegaasidega jms. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, analüüsi- otsustus- ja kohanemisvõimet, koostöö- ja suhtlemisvalmidust, ruumitaju ning keskkonnahoidlikku ja säästvat arengut toetavat mõtlemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme mäeinsener on omandanud vähemalt esimese taseme erialase kõrghariduse. Tal on erialane töökogemus ja on end täiendanud erialastel täienduskoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, mäeinsener, peamarkšeider, markšeider.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Mäeinseneri kutsetunnistuse omamine annab õiguse töötada maavarade kaevandamise vastutava spetsialistina või markšeiderina oma spetsialiseerumise ulatuses. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
6. taseme mäeinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.2 ja B.2.6 tõendamine ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.5

Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine.

Maavarade all...
maakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine.

Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tehnoloogiate käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab olemasoleva tehnoloogia kasutamiseks teaduse, inseneriteaduse ja valdkonna alaseid teadmisi:
a) füüsika, matemaatika, informaatika, majandus, võõrkeel, filosoofia;
b) materjalitehnika*, kujutav geomeetria, tehniline joonestamine, masinatehnika*, hüdraulika*;
c) rakendusgeoloogia, kivimimehaanika, puur- ja lõhketööd*, mäetööd, mäemasinad*, insenerigeoloogia ja insenerigeodeesia alused, mäendusliku keskkonnakaitse korraldus; geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
2. valib teabe põhjal ülesannete täitmiseks sobivaimad meetodid;
3. selgitab välja kõrvalekallete põhjused ja võtab kasutusele sobivamad meetmed lahendusteni jõudmiseks;
4. kasutab eesmärgipäraselt erialatarkvara ning sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
5. juhindub kutsealaga seotud standarditest ja regulatsioonidest sh keskkonnahoiu nõuetest.

*ei ole kohustuslik markšeiderimõõdistamise spetsialiseerumisel
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab oma vastutusala meeskonna tööd, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid;
2. hoiab ressursikasutuse tasakaalus, tagades tegevuse vastavuse õigusaktidele;
3. rakendab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid;
4. koostab ja kohandab dokumente (aruanded, juhised, tööprogrammid jm) vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale.
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud m...äeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab pealmaakaevandamist ja kaevise töötlemist, lähtudes maavarade nõuetest, valitud meetodist ja tehnikast;
2. juhib ja juhendab maapõuekäitlust mäeeraldise piires mäetööde ajal ja korrastamisel, lähtudes maavarade nõuetest;
3. korraldab vajadusel lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
4. kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist, tagades seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele;
5. osaleb mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringutes, järgides valdkonna arengusuundi;
6. ohjab maavara kaevandamise ja töötlemise keskkonnamõju, juhindudes keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest;
7. koostab tüüpprojektide alusel tehnilist dokumentatsiooni (mäetööde passid, kavad, skeemid), kasutades sobivat tarkvara;
8. osaleb vajadusel maardlate uuringu projektide koostamisel, kasutades sobivat tarkvara.
 
Maavarade allmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Maavarade allmaakaevandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab allmaakaevandamist, lähtudes maavara nõuetest, valitud meetoditest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades allmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. korraldab laekäitlust, juhindudes ohutusnõuetest;
4. osaleb mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringutes, lähtudes valdkonna arengusuundadega;
5. kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele;
6. koostab tüüpprojektide alusel tehnilist dokumentatsiooni (mäetööde passid, kavad, skeemid), kasutades sobivat tarkvara.
 
Markšeider, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Markšeiderimõõdistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub etteantud tööülesandest tulenevalt pealmaamõõdistamiseks vajalikud lähteandmed;
2. valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollides nende korrasolekut;
3. mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
4. mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5. korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavaid markšeiderimõõdistusi, tööülesandele vastavalt;
6. kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemuste vastavust standarditele;
7. teeb vajalikke arvutusi ja koostab jooniseid kasutades vastavat tarkvara;
8. dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused: täidab, koostab ja vormistab markšeiderimõõdistuse aruande vastavalt töökorraldusele ja vormistuse nõuetele.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Mäeinsener, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist, vt Lisa 1 "Mäeinseneride eetikakoodeks".
2. järgib oma tegevuses tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid;
3. loob positiivse suhtluskeskkonna valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
4. teeb koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega;
5. orienteerub kutseala eri aspektides, hoiab end kursis valdkonna arengutega.
6. säilitab ja arendab oma kutseoskusi sh tööalast suhtlemisoskust;
7. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
8. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele ja standardmoodulile "Esitlus", vt. Lisa 2 "Arvuti kasutamise oskused".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.04.2017
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Viil Enefit
Heini Viilup Lemminkäinen Eesti AS
Ole Sein OÜ Inseneribüroo STEIGER
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Jaan Viru OÜ Viru Markšeideribüroo
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Margus Kukk Mäebüroo Nord OÜ
Enno Reinsalu TTÜ Geoloogia instituut
Arno Paikles Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Andrus Stimmer Eesti Mäeselts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist