Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mäeinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mäeinsener, tase 6
EN: Mining Engineer, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Maavarade allmaakaevandamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
  • Markšeider, tase 6
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäeinsener, tase 6 tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsener on kogemusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh pealmaa markšeiderimõõdistusi. Tema ülesanne...
on käigus hoida olemasolevaid tehnoloogiaid, jagada ressursse ning vastutada nii enda kui teiste tööülesannete täitmise eest.
Ta on valmis kandma juhi rolli, töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.
Töö toimub sise-, väli- ja/või allmaatingimustes. Kokku võib puutuda müra, niiskuse, tolmu, heit- ja lõhkegaasidega jms. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tehnoloogiate käitamine
A.2.2 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Markšeiderimõõdistamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Mäeinsener, tase 6 on omandanud vähemalt esimese taseme erialase kõrghariduse. Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täienduskoolitustel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Mäemeister, mäetööde juht, mäeinsener, peamarkšeider, markšeider.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Mäeinseneri kutsetunnistuse omamine annab õiguse töötada maavarade kaevandamise vastutava spetsialistina või markšeiderina oma spetsialiseerumise ulatuses. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1–B.3.2 ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents valikust B.3.3–B.3.5.
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.3.
Maavarade all...
maakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4.
Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5.

Loe edasi
Peida
B.2 Mäeinsener, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. rakendab olemasoleva tehnoloogia kasutamiseks teaduse, inseneriteaduse ja valdkonna alaseid teadmisi;
2. juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (Lisa 1);
3. järgib oma tegevuses tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid;
4. juhindub kutsealaga seotud standarditest...
ja regulatsioonidest, sh keskkonnahoiu nõuetest;
5. kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
6. loob positiivse suhtluskeskkonna, valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
7. teeb koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega;
8. orienteerub kutseala eri aspektides, hoiab end kursis valdkonna arengutega;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, sh tööalast suhtlemisoskust;
10. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
11. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tööks vajalikul tasemel;
12. kasutab eesmärgipäraselt erialatarkvara ning sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tehnoloogiate käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. valib teabe põhjal ülesannete täitmiseks sobivaimad meetodid;
2. selgitab välja kõrvalekallete põhjused ja võtab kasutusele sobivamad meetmed lahendusteni jõudmiseks.
B.3.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja korraldab oma vastutusala meeskonna tööd, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid;
2. hoiab ressursikasutuse tasakaalus, tagades tegevuse vastavuse õigusaktidele;
3. rakendab kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid;
4. juhendab jäätmevaldkonnaga seotud tegevusi ja osaleb neis;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
6. koostab ja kohandab dokumente (aruanded, juhised, tööprogrammid jm) vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.3. Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4. Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud mäeinseneri kut...se taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Maavarade pealmaakaevandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. korraldab pealmaakaevandamist ja kaevise töötlemist, lähtudes maavarade nõuetest, valitud meetodist ja tehnikast;
2. juhib ja juhendab maapõuekäitlust mäeeraldise piires mäetööde ajal ja korrastamisel, lähtudes maavarade nõuetest;
3. korraldab vajadusel lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
4. kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist, tagades seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele;
5. osaleb mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringutes, järgides valdkonna arengusuundi;
6. ohjab maavara kaevandamise ja töötlemise keskkonnamõju, juhindudes keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest;
7. koostab tüüpprojektide alusel tehnilist dokumentatsiooni (mäetööde passid, kavad, skeemid), kasutades sobivat tarkvara;
8. osaleb vajadusel maardlate uuringu projektide koostamisel, kasutades sobivat tarkvara.
 
Maavarade allmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Maavarade allmaakaevandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb ja juhendab allmaakaevandamist, lähtudes maavara omadustest, geoloogilistest tingimustest, valitud tehnoloogiatest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketöödeks ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades allmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. korraldab laekäitlust, juhindudes ohutusnõuetest;
4. osaleb mäeeraldiste ja kaeveväljade uuringutes, lähtudes valdkonna arengusuundadega;
5. kontrollib tehnoloogiliste protsesside protseduuridest kinnipidamist ning tagab seadmete käitamise, kasutamise ja hoolduse vastavalt standarditele;
6. koostab tüüpprojektide alusel tehnilist dokumentatsiooni (mäetööde passid, kavad, skeemid), kasutades sobivat tarkvara.
 
Markšeider, tase 6
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Markšeiderimõõdistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub etteantud tööülesandest tulenevalt pealmaa mõõdistamiseks vajalikud lähteandmed;
2. valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollides nende korrasolekut;
3. mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
4. mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5. korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavaid markšeiderimõõdistusi, tööülesandele vastavalt;
6. kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemuste vastavust standarditele;
7. teeb vajalikke arvutusi ja koostab jooniseid kasutades vastavat tarkvara;
8. dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused: täidab, koostab ja vormistab markšeiderimõõdistuse aruande vastavalt töökorraldusele ja vormistuse nõuetele.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vesta Kaljuste Eesti Mäeselts
Heini Viilup Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Helena Gailan Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Lauri Kütt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Ole Sein OÜ Eesti Killustik
Jürgen Aluoja OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Allan Viil Enefit Power AS
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Margus Kukk OÜ Mäebüroo Nord
Indrek Malm AS TREV-2 Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist