Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

7. taseme diplomeeritud mäeinseneri kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, esmase kutse andmise, isikute kompetentsuse hindamise ning kutset...
e ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
EN: Diploma Mining Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Maardlate uurimine
  • Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.05.2014
Kehtib kuni: 25.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mäeinseneride tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Mäeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes plaanivad ja juhivad maavarade kaevandamisega seotud protsesse ning osalevad maardlate uuringu...
tes. Nad on valmis töötama valdkondadevahelises meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega.

See kutsestandard sisaldab 7. taseme diplomeeritud mäeinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.
7. taseme diplomeeritud mäeinsener on kogemustega spetsialist, kes rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasolevate tehnoloogiate käigushoidmiseks ja arendamiseks.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Ta on võimeline juhtima töörühmi ja/või organisatsiooni ning kandma vastutust teiste töö tulemuste eest.

Diplomeeritud mäeinseneride spetsialiseerumisalad:
1) maavarade pealmaakaevandamine;
2) maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine;
3) maardlate uurimine.
Diplomeeritud mäeinseneri ametialane suunitlus võib spetsialiseerumise piirides olla projekteerimine, teadus- ja õppetöö, arendus ja juhtimine, maavara töötlemine ja kaubastamine, mäetööstuse arengukavade koostamine ning ohutus- ja omanikujärelevalve.

Mäeinseneride muud kutsetasemed on:
Mäeinsener, tase 6;
Volitatud mäeinsener, tase 8.

Mäeinseneride kutsetasemete ülevaadet vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneritöö tehnoloogiate käitamisel ja arendamisel.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine.
A.2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaakaeveõõne teisene kasutamine.
A.2.7 Maardlate uurimine.
Valitavad tööosad
A.2.8 Projekteerimine.
A.2.9 Teadus- ja õppetöö.
A.2.10 Arendus ja juhtimine.
A.2.11 Maavara töötlemine ja kaubastamine.
A.2.12 Mäetööstuse arengukavade koostamine.
A.2.13 Ohutus- ja omanikujärelevalve.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mäeinsener töötab sise-, välis- ja/või allmaatingimustes. Töötades võib kokku võib puutuda müra, niiskuse, heit- ja lõhkegaasidega. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab uuendusmeelset, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud mäeinseneri kutse saamine eeldab vähemalt magistriõppe tasemel kõrgharidust mäenduses, geoloogias või muul maapõuega seotud erialal ning töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi ja täiendusõppe läbimise nõudeid vt lisadest 2 ja 3.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Jaoskonna (üksuse, karjääri) juhataja, projektiinsener, mäe-, puurimis- jm töö juht, mäeinsener (vastavalt kompetentsusele ja ettevõtte struktuurile).
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistuse omamine on kaevandamisseaduse kohaselt eeltingimus töötamaks enamohtlike tegevusalade ettevõtte vastutava spetsialistina ja/või projekteerimisega tegeleva ettevõtte vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses.
Projekteerimise alal vastutava spe...
tsialistina töötamiseks on kohustus tõendada kompetents B.2.8 Projekteerimine.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 tõendamine, vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.5–B.2.7 ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.

Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse tõen...
damiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.5. tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.

Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8. –B.2.13.

Maardlate uurimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneritöö tehnoloogiate käitamisel ja arendamisel 7

Tegevusnäitajad:
1) kombineerib üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet olemasoleva ja arendatava tehnoloogia kasutamiseks;
2) rakendab asjakohaseid teoreetilisi ja praktilisi meetodeid töö korraldamiseks; seadmete käitamiseks, ja nende hoolduse kavandamiseks;
3) valib inseneritöö ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest, tehnoloogiatest ja protseduuridest sobivaimad;
4) leiab keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutab diagnostilisi meetodeid probleemide põhjuste määratlemisel;
5) rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele;
6) hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
7) kasutab erialast tarkvara ning sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: füüsika, matemaatika, informaatika, majandus, võõrkeel, filosoofia;
2) insener-tehnilised: materjalitehnika, kujutav geomeetria, tehniline joonestamine, masinatehnika, insenerigeoloogia alused, hüdraulika;
3) valdkondlikud üldteadmised: geoloogia, kivimimehaanika, mäetööd, mäemasinad, mäemõõdistamise alused, baasteadmised mäenduslikest erialatarkvaradest ja mäenduslikust geoinfosüsteemist (edaspidi MGIS) ning mäenduslikust keskkonnakaitsest;
4) valdkondlik seadusandlus, normdokumendid ja standardid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajd:
1) kasutab ja arendab juhtimisalaseid teadmisi ning rakendab sobivaid juhtimisvõtteid;
2) hangib vajalikke ressursse, hoiab nende kasutamist tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidele;
3) kogub jooksvalt infot, analüüsib tegevusi ja annab tagasisidet;
4) tuvastab töötajate võimeid ja arenguvajadusi ning planeerib nende arengut;
5) planeerib ja juhib oma vastutusala majandustegevust;
6) kasutab sobivaid IKT vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) maavaramajandus ja majandusteaduse alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutusi ja kohustusi;
2) juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
4) vastutab töörühma ja enda kutsealaga seotud tegevuse eest;
5) orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muutusteks;
6) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega;
7) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd;
8) edendab insenerikultuuri ja arendab mäeinseneride kutsesüsteemi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis;
3) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab valdkondadevahelises meeskonnas, suhtleb sidusvaldkondade spetsialistidega;
2) kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
3) valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5);
4) osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
5) arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
6) koostab tehnilist teksti, kirju, aruandeid, artikleid, esitlusi;
7) annab tagasisidet ja teeb vahekokkuvõtteid;
8) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) kommunikatsioonitehnoloogiad;
2) suhtekorraldus;
3) avaliku esinemise oskus;
4) esitlemistehnika;
5) erialaterminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu alusel.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.5. tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13. Maavarade allmaakaevandamisele ja allmaakaeveõõne teisesele kasutamisele spetsialiseerunud di...plomeeritud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.6 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8. –B.2.13. Maardlate uurimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja B.2.7 tõendamine ja vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Maavarade pealmaakaevandamine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhib ja korraldab pealmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse tähenduses enamohtlikku mäetööd;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) juhib maapõuekäitlust mäeeraldise piires, valib vastavad meetodid ja tehnika;
4) juhib ja kontrollib kaevandamisega rikutud maa korrastamist ning kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia;
2) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
3) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
4) hüdrogeoloogia ja mäetööde veekäitlus;
5) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning majandus karjääris;
6) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
7) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
8) mäemõõdistamise alused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Maavarade allmaakaevandamine ja allmaa-kaeveõõne teisene kasutamine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhib ja korraldab allmaakaevandamist, sh kaevandamisseaduse mõistes enamohtlikke mäetöid;
2) korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses;
3) korraldab laekäitlust;
4) juhib ja juhendab maapõuekäitlust mäeeraldise piires, valib sobivad meetodid ja tehnika;
5) juhib ja juhendab allmaakaeveõõnte kohaldamist selle teiseseks kasutamiseks;
6) juhib ja kontrollib kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel.

Teadmised:
1) geomehaanika, geoloogia, geokeemia;
2) kivimimehaanika;
3) geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
4) kivimite mehaanika, töötlemine ja raimamine;
5) hüdrogeoloogia ja kaevanduste veekäitlus;
6) mäetehnika, tehnoloogia ja mäetööde protsessid ning kaevandamise majandus: ettevalmistus-, laadimis-, puurlõhketööd, laekäitlus, tuulutus, vedu, tõste, rikastamine jmt;
7) lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
8) kaevandamise mõju keskkonnale (elus ja eluta loodusele, maakattele, veekeskkonnale, teistele loodusressurssidele ja piirkonna taristule) ning selle ohjamine;
9) allmaarajatised;
10) mäemõõdistamise alused, kaevandusgeodeesia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
 
Maardlate uurimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Maardlate uurimine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhib maardlate ja kaeveväljade uuringut;
2) juhib või korraldab maavarade varundamise tegevusi: maardla kasutuselevõtu tasuvusuuringut, maavara geoloogilist uuringut;
3) juhib maardlate uuringu projekti või uuringu lähteülesande koostamist.

Teadmised:
1) geoloogia baasteadmised: maapõue ehitus, geokeemia;
2) geoloogilise uuringu nõuded, tehnika ja tehnoloogia;
3) maapõueressursside kasutamise õiguslikud alused;
4) eri tüüpi maardlate kasutamise majanduslikud eeldused;
5) maavarade uuringu keskkonnamõju ja selle ohjamise tehnika;
6) hüdrogeoloogia alused;
7) geoloogilise keskkonna modelleerimine ja MGIS.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide ja vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.13.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile;
2) tuvastab ja hindab riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed;
3) määrab projekti etappidest lähtuvalt projektdokumentatsiooni mahu, kasutades selleks arvutusmetoodikaid ja projekteerimistarkvara;
4) koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5) koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente.

Teadmised:
1) projekteeritava valdkonna eripära;
2) seadused ja normdokumendid;
3) projekteerimistarkvara;
4) projekteerimise hea tava ja metoodika.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.9 Teadus- ja õppetöö 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) teeb uuringuid ja analüüsib teadustöid;
2) hindab ja analüüsib katsetulemusi ning teeb üldistusi;
3) publitseerib tulemusi;
4) osaleb õppe- ja ainekavade koostamisel;
5) vajadusel õpetab, rakendades sobivaid õpetamismeetodeid;
6) teostab ja korraldab täienduskoolitusi ja kursusi.

Teadmised:
1) põhjalikud erialateadmised oma spetsialiseerumise valdkonnas;
2) pedagoogika ja andragoogika;
3) teadustöö metodoloogia.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.10 Arendus ja juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) koostab ettevõttete arengukavasid või osaleb nende koostamisel;
2) juhib või korraldab ettevõtte tootearendust;
3) arendab ja juhib meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks ja saavutab seatud eesmärgid.

Teadmised:
1) mäendusvaldkonna arengutrendid;
2) maavarade kaevandamise arengukavad;
3) kaasaegsed organisatsioonide juhtimisteooriad.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.11 Maavara töötlemine ja kaubastamine 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) juhib ja juhendab kaevise töötlemist ja rikastamist;
2) valib rikastamismeetodid, -viisid ja -masinad ning korraldab nende hankeid;
3) koostab kaevise töötlemise ja rikastamise lähteülesandeid;
4) ohjab maavarade töötlemise ja rikastusjääkide keskkonnamõju;
5) optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale.

Teadmised:
1) looduslikud mineraalsed ehitusmaterjalid;
2) mineraaltoorme tarbijate nõuded ja võimalused;
3) puistematerjalide omadused ja käitlemistehnika;
4) töötlemisseadmete ja masinate omadused.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.12 Mäetööstuse arengukavade koostamine 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) väärindab maavara ühiskonna tarbeks;
2) suunab ettevõtte arengut sõltuvalt mõjutavatest teguritest;
3) selgitab üldsusele ja otsustajatele võimalikke arengusuundi mäetööstuses;
4) osaleb mäetööstuse arengukavade koostamisel vastavalt arengustsenaariumitele;
5) teeb ettepanekuid seadusandlike aktide ja normatiivdokumentide koostamiseks.

Teadmised:
1) mineraaltoorme hankimise poliitika ja arendamise põhimõtted;
2) mineraaltoorme ja energiaga varustamise poliitika suunad;
3) mäenduse tootmistehnoloogia arengusuunad.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või teadmiste kontrolli alusel.
B.2.13 Ohutus- ja omanikujärelevalve 7

Tegevusnäitajad:
Oma spetsialiseerumise piires:
1) korraldab ja teeb mäe-, töö- ja keskkonnajärelevalvet;
2) loeb projekte ja projektjooniseid ning saab neist aru;
3) teeb projektide ja sündmuste (õnnetusjuhtumite, avariide, keskkonnarikkumiste) ekspertiise ja osaleb neis;
4) rakendab kehtivaid õigusakte, standardeid ja muid normdokumente;
5) kasutab diagnostikas asjakohaseid seadmeid ja tehnoloogiaid.

Teadmised:
1) õigusaktid ja standardid;
2) töö organiseerimise alused;
3) seadmed ja tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse esitatud dokumentide, vajadusel intervjuu või eksami alusel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-20052014-1.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.05.2014
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 05 Loodusteadused, matemaatika ja statistika
053 Füüsikalised loodusteadused
0532 Maateadus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride kutsete tasemete ülevaade
Lisa 2 Mäeinseneride kutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Mäeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ingo Valgma TTÜ Mäeinstituut
Gaia Grossfeldt TTÜ Mäeinstituut
Enno Reinsalu MTÜ Eesti Mäeselts
Eike Simmer Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli AS Eesti Energia Kaevandused
Erkki Kaisla AS Eesti Energia
Heini Viilup EMTEL
Rein Raudsep Eesti Geoloogia Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist