Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
EN: Diploma Mining Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Allmaakaevandamise projekteerimine
  • Maavarade allmaakaevandamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
  • Markšeider, tase 7
  • Pealmaakaevandamise projekteerimine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.04.2017
Kehtib kuni: 19.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
• Mäeinseneride spetsialiseerumistes asendati „maardlate uuring“ „markšeiderimõõdistustega“ vastavalt uuele maapõueseadusele;
• Mäeinseneride kutsestandarditest võeti välja valitavad kompetentsid, kuna nende tõendamine end ei õigustanud, need seostuvad pigem isiku tööalase karjääriga;
• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 ja volitatud mäeinsener, tase 8 kutsestandardites esitati eraldi spetsialiseerumised allmaa- ja pealmaaprojekteerimisele, mis varem olid koos. See lähenemine suurendab taotleja...
te võimalusi.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
7. taseme diplomeeritud mäeinseneri tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Diplomeeritud mäeinsener on kogemusega tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse sh peal- ja allmaa m...
arkšeiderimõõdistusi.
Tema roll on käigus hoida ja arendada olemasolevaid tehnoloogiaid. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega, juhtima töörühmi ja/või organisatsiooni ning kandma vastutust teiste töö tulemuste eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tehnoloogiate käitamine ja arendamine
A.2.2 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine
A.2.6 Allmaakaevandamise projekteerimine
A.2.7 Markšeiderimõõdistamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub sise-, välis- ja/või allmaatingimustes. Kokku võib puutuda müra, niiskuse, tolmu, heit- ja lõhkegaasidega jms. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, analüüsi- otsustus- ja kohanemisvõimet, koostöö- ja suhtlemisvalmidust, ruumitaju ning keskkonnahoidlikku ja säästvat arengut toetavat mõtlemist, uuendusmeelset, keskkonnahoidlikku ning -säästvat arengut toetavat mõtlemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud mäeinsener on omandanud magistriõppe tasemel kõrghariduse . Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täienduskoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tootmisüksuse: kaevanduse, karjääri, jaoskonna, osakkonna juhataja, projektiinsener, mäe-, puurimis- jm tööjuht, mäeinsener, peamarkšeider, markšeider.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistuse omamine annab õiguse töötada maavarade kaevandamise, markšeiderimõõdistuse või projekteerimise vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.2 ja B.2.8 tõendamine ning vähemalt ühe kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.7

Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine...
.

Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine.

Pealmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine.

Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.7 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tehnoloogiate käitamine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. rakendab olemasoleva ja arendatava tehnoloogiate kasutamiseks teaduse, inseneriteaduse ja valdkonna alaseid teadmisi:
a) füüsika, matemaatika, informaatika, majandus, võõrkeeled, filosoofia;
b) materjalitehnika*, kujutav geomeetria, tehniline joonestamine, masinatehnika*, hüdraulika*;
c) geoloogia, kivimimehaanika, mäetööd, mäemasinad*, insenerigeodeesia ja insenerigeoloogia alused, geoinfosüsteem (edaspidi MGIS), mäendusliku keskkonnakaitse korraldus, geoloogilised ja mäetehnilised riskid;
2. kombineerib üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet töö korraldamiseks ning seadmete käitamise ja hoolduse kavandamiseks;
3. valib inseneritöö ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest, tehnoloogiatest ja protseduuridest sobivamad;
4. leiab keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades diagnostilisi meetodeid probleemide põhjuste määratlemisel;
5. kasutab eesmärgipäraselt erialast tarkvara ning sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi.
6. juhindub kutsealaga seotud standarditest ja regulatsioonidest sh keskkonnahoiu nõuetest.

*ei ole kohustuslik markšeiderimõõdistamise spetsialiseerumisel
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja juhib oma vastutusala meeskonna tegevust, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid
2. hangib vajalikke ressursse, hoiab nende kasutamist tasakaalus, tagades majandustegevuse vastavuse õigusaktidele;
3. rakendab organisatsiooni või üksuse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid, teeb ettepanekuid kvaliteedinäitajate tõstmiseks,
4. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
5. koostab ja uuendab dokumente vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.3 tõendamine. Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.4 tõendamine. Pealmaakaevandami...se projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine. Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine. Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.7 tõendamine.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. juhib ja korraldab pealmaakaevandamist, lähtudes maavarade nõuetest, valitud meetodist ja tehnikast
2. osaleb vajadusel maardlate ja kaeveväljade uuringutes, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
3. korraldab vajadusel lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades lõhketööde eripära ja lõhketööde mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
4. juhib ja kontrollib kaevandamise ala korrastamist ning kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist, lähtudes keskkonnajuhtimise põhimõtetest;
5. juhib ja juhendab kaevise töötlemist ja rikastamist, lähtudes valitud meetodist ja tehnikast;
6. ohjab maavarade töötlemise ja rikastusjääkide keskkonnamõju, juhindudes keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest ;
7. optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale, lähtudes maavaramajanduse põhimõtetest.
 
Maavarade allmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Maavarade allmaakaevandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. juhib ja korraldab allmaakaevandamist, lähtudes valitud meetoditest ja tehnikast;
2. osaleb maardlate uuringute projektide koostamisel ja kaeveväljade, järgides valdkonna arengusuundi;
3. korraldab laekäitlust, tuulutamist jt allmaatöö spetsiifilise protsesse järgides ohutusnõudeid;
4. korraldab lõhketööde ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses arvestades allmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
5. juhib ja juhendab allmaakaeveõõnte kohaldamist selle teiseseks kasutamiseks arvestades geoloogiliste ja mäetehniliste riskidega;
6. juhib kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel;
7. juhib kaevise töötlemist ja rikastamist, järgides maavarade töötlemise keskkonnamõju ohjamise põhimõtteid;
8. optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale lähtudes maavaramajanduse põhimõtetest.
 
Pealmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile;
2. tuvastab ja hindab pealmaa kaevandamise riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed, lähtudes ettevõtte riskianalüüsist;
3. määrab projekti etappidest lähtuvalt projektdokumentatsiooni mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja vastavat tarkvara;
4. koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente vastavalt töökorraldusele.
 
Allmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Allmaakaevandamise projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile;
2. tuvastab ja hindab allmaakaevandamise riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed, lähtudes ettevõtte riskianalüüsist;
3. määrab projektdokumentatsiooni mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja vastavat tarkvara;
4. koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente vastavalt töökorraldusele.
 
Markšeider, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Markšeiderimõõdistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. kogub etteantud tööülesandest tulenevalt peal- ja allmaamõõdistamiseks vajalikud lähteandmed;
2. valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollides nende korrasolekut;
3. mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
4. mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5. korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavaid markšeiderimõõdistusi, tööülesandele vastavalt;
6. kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemuste vastavust standarditele;
7. teeb vajalikke arvutusi ja koostab jooniseid kasutades vastavat tarkvara;
8. dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused: täidab, koostab ja vormistab markšeiderimõõdistuse aruande vastavalt töökorraldusele ja vormistuse nõuetele.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist, vt Lisa 1 "Mäeinseneride eetikakoodeks".
2. järgib oma tegevuses tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid;
3. loob positiivse suhtluskeskkonna valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
4. teeb koostööd kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustikega;
5. hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega, orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muudatusteks;
6. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, sh tööalast suhtlemisoskust;
7. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
8. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele ja standardmoodulile "Esitlus", vt. Lisa 2 "Arvuti kasutamise oskused";
9. kasutab oma töös vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 vt. lisa 3 "Keelte oskustasemete kirjeldused".

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-26042017-2.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.04.2017
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Viil Enefit
Heini Viilup Lemminkäinen Eesti AS
Ole Sein OÜ Inseneribüroo STEIGER
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Jaan Viru OÜ Viru Markšeideribüroo
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Margus Kukk Mäebüroo Nord OÜ
Enno Reinsalu TTÜ Geoloogia instituut
Arno Paikles Tehnilise Järelevalve Amet
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Andrus Stimmer Eesti Mäeselts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist