Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud mäeinsener, tase 7
EN: Diploma Mining Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Allmaakaevandamise projekteerimine
  • Maavarade allmaakaevandamine
  • Maavarade pealmaakaevandamine
  • Markšeider, tase 7
  • Pealmaakaevandamise projekteerimine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2022
Kehtib kuni: 19.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on eelkõige vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 tegevuse eesmärk on tagada maavarade ohutu, keskkonnasäästlik ja efektiivne kaevandamine ja töötlemine.
Diplomeeritud mäeinsener on kogemusega tehnika- või tehnoloogiaspetsialist, kes plaanib ja juhib maavarade kaevandamisega seotud protsesse, sh peal- ja allmaa mar...
kšeiderimõõdistusi.
Tema roll on käigus hoida ja arendada olemasolevaid tehnoloogiaid. Ta on valmis töötama meeskonnas koos sidusvaldkondade (ehitus, geoloogia, mehaanika) inseneride ja spetsialistidega, juhtima töörühmi ja/või organisatsiooni ning kandma vastutust teiste töö tulemuste eest.
Töö toimub sise-, väli- ja/või allmaatingimustes. Kokku võib puutuda müra, niiskuse, tolmu, heit- ja lõhkegaasidega jms. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse erialast arvutitarkvara ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), vajadusel ka mootorsõidukit.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tehnoloogiate käitamine ja arendamine
A.2.2 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Maavarade pealmaakaevandamine
A.2.4 Maavarade allmaakaevandamine
A.2.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine
A.2.5 Allmaakaevandamise projekteerimine
A.2.6 Markšeiderimõõdistamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 on omandanud magistriõppe tasemel kõrghariduse. Tal on erialane töökogemus ja ta on end täiendanud erialastel täienduskoolitustel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Tootmisüksuse: kaevanduse, karjääri, jaoskonna osakkonna juhataja, projektiinsener, mäe-, puurimis- jm tööjuht, mäeinsener, peamarkšeider, markšeider.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistuse omamine annab õiguse töötada maavarade kaevandamise, markšeiderimõõdistuse või projekteerimise vastutava spetsialistina oma spetsialiseerumise ulatuses. Alus: maapõueseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1–B.3.2 ning vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents valikust B.3.3–B.3.7.
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.3.3.
Maavar...
ade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4.
Pealmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5.
Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.6.
Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.7.

Loe edasi
Peida
B.2 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. rakendab olemasoleva ja arendatava tehnoloogiate kasutamiseks teaduse, inseneriteaduse ja valdkonna alaseid teadmisi;
2. juhindub mäeinseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (Lisa 1);
3. järgib oma tegevuses tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid;
4. juhindub kutsealaga seot...
ud standarditest ja regulatsioonidest, sh keskkonnahoiu nõuetest;
5. kasutab otstarbekalt ettevõtte ja maapõue ressursse;
6. loob positiivse suhtluskeskkonna, valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi;
7. teeb koostööd kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustikega;
8. hoiab end kursis tehnoloogiliste arengutega, orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muudatusteks;
9. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, sh tööalast suhtlemisoskust;
10. esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
11. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tööks vajalikul tasemel;
12. kasutab eesmärgipäraselt erialast tarkvara ning sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi vastavalt digioskuste enesehindamise skaala vilunud kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tehnoloogiate käitamine ja arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. kombineerib üldist ja spetsialiseerumisega seotud inseneriteavet töö korraldamiseks ning seadmete käitamise ja hoolduse kavandamiseks;
2. valib inseneritöö ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest, tehnoloogiatest ja protseduuridest sobivamad;
3. leiab keerulistele erialastele probleemidele parimaid lahendusi, kasutades diagnostilisi meetodeid probleemide põhjuste määratlemisel.
B.3.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. planeerib ja juhib oma vastutusala meeskonna tegevust, kasutades sobivaid juhtimisvõtteid
2. hangib vajalikke ressursse, hoiab nende kasutamist tasakaalus, tagades majandustegevuse vastavuse õigusaktidele;
3. rakendab organisatsiooni või üksuse kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtteid, teeb ettepanekuid kvaliteedinäitajate tõstmiseks;
4. osaleb, juhendab ja korraldab jäätmevaldkonnaga seotud tegevusi;
5. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
6. koostab ja uuendab dokumente vastavalt dokumentatsiooni eesmärgile ja sihtrühmale.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Maavarade pealmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetents B.3.3. Maavarade allmaakaevandamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.4. Pealmaakaevandamise projekteerimisele ...spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.5. Allmaakaevandamise projekteerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.6. Markšeiderimõõdistamisele spetsialiseerunud diplomeeritud mäeinseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada lisaks kompetents B.3.7.
Loe edasi
Peida
Maavarade pealmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.3 Maavarade pealmaakaevandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab pealmaakaevandamist ja osaleb selles, lähtudes maavara omadustest, geoloogilistest tingimustest, valitud tehnoloogiatest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketöödeks ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades pealmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. osaleb vajadusel maardlate ja kaeveväljade uuringutes, lähtudes valdkonna arengusuundadest;
4. juhib ja kontrollib kaevandamise ala korrastamist ning kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist, lähtudes keskkonnajuhtimise põhimõtetest;
5. juhib ja juhendab kaevise töötlemist ja rikastamist, lähtudes valitud meetodist ja tehnikast;
6. ohjab maavarade töötlemise ja rikastusjääkide keskkonnamõju, juhindudes keskkonnamõju ohjamise põhimõtetest;
7. optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale, lähtudes maavaramajanduse põhimõtetest; korraldab kaevandamisjääkide ja jäätmete keskkonnanõuetele vastavat käitlemist.
 
Maavarade allmaakaevandamine
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Maavarade allmaakaevandamine 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab allmaakaevandamist ja osaleb selles, lähtudes maavara omadustest, geoloogilistest tingimustest, valitud tehnoloogiatest ja tehnikast;
2. korraldab lõhketöödeks ettevalmistamist oma ettevõttes või selle allüksuses, arvestades allmaalõhketööde eripära ja mõju töö-, loodus- ning sotsiaalkeskkonnale;
3. korraldab ja kontrollib laekäitlust, tuulutamist jt allmaatöö spetsiifilise protsesse, järgides ohutusnõudeid;
4. osaleb maardlate ja kaeveväljade uuringute projektide koostamisel, järgides valdkonna arengusuundi;
5. juhib ja juhendab allmaakaeveõõnte kohaldamist selle teiseseks kasutamiseks, arvestades geoloogiliste ja mäetehniliste riskidega;
6. juhib kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju ohjamist mäetööde ajal ja vajadusel ka altkaevandatud ala korrastamisel;
7. juhib kaevise töötlemist ja rikastamist, järgides maavarade töötlemise keskkonnamõju ohjamise põhimõtteid;
8. optimeerib töötlemisproduktide müüki ja vedu tarbijale lähtudes maavaramajanduse põhimõtetest; korraldab kaevandamisjääkide ja jäätmete keskkonnanõuetele vastavat käitlemist.
 
Pealmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Pealmaakaevandamise projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile;
2. tuvastab ja hindab pealmaa kaevandamise riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed, lähtudes ettevõtte riskianalüüsist;
3. määrab projekti etappidest lähtuvalt projektdokumentatsiooni mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja vastavat tarkvara;
4. koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente vastavalt töökorraldusele.
 
Allmaakaevandamise projekteerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Allmaakaevandamise projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib välja vajalikud normdokumendid, tuginedes projekteerimisdokumentatsioonile;
2. tuvastab ja hindab allmaakaevandamise riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed, lähtudes ettevõtte riskianalüüsist;
3. määrab projektdokumentatsiooni mahu, kasutades arvutusmetoodikaid ja vastavat tarkvara;
4. koostab, kontrollib ja vormistab projektdokumentatsiooni, kasutades vastavat tarkvara;
5. koostab projekteerimiseks vajalikke normdokumente vastavalt töökorraldusele.
 
Markšeider, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Markšeiderimõõdistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. kogub etteantud tööülesandest tulenevalt peal- ja allmaamõõdistamiseks vajalikud lähteandmed;
2. valib tööülesandest lähtuvalt mõõdistusvahendid, kontrollides nende korrasolekut;
3. mõõdistab kaevise ja katendi mahtu massiivis, järgides õigusaktides kehtestatud nõudeid;
4. mõõdistab väljatud ja siiratud kivimite ning setete mahtu, rakendades sobivat mõõtmistehnikat;
5. korraldab ja juhendab alltöövõtjate poolt tehtavaid markšeiderimõõdistusi, tööülesandele vastavalt;
6. kontrollib ja analüüsib mõõtmistulemuste vastavust standarditele;
7. teeb vajalikke arvutusi ja koostab jooniseid, kasutades vastavat tarkvara;
8. dokumenteerib mõõtmisandmed ja arvutustulemused: täidab, koostab ja vormistab markšeiderimõõdistuse aruande vastavalt töökorraldusele ja vormistuse nõuetele.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-20042022-3.5/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2022
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Kaevandamine
Kutse grupp: Mäeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2146 Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0724 Kaevandamine ja rikastamine
EMTAK klassifikaator: B MÄETÖÖSTUS
05 Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mäeinseneride eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vesta Kaljuste Eesti Mäeselts
Heini Viilup Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Helena Gailan Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Lauri Kütt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Jaan Kallandi Eesti Geodeetide Ühing
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit
Erik Väli Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituut
Ole Sein OÜ Eesti Killustik
Jürgen Aluoja OÜ J.Viru Markšeideribüroo
Allan Viil Enefit Power AS
Allan Koger OÜ Inseneribüroo STEIGER
Margus Kukk OÜ Mäebüroo Nord
Indrek Malm AS TREV-2 Grupp

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist