Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Nimetus: ET: Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5
EN: CNC machine operator, level 5
Kutsestandardi tähis: 10-16092014-1.3/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • APJ-freespinkidel töötaja, tase 5
  • APJ-treipinkidel töötaja, tase 5
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.09.2014
Kehtib alates: 16.09.2014
Kehtib kuni: 07.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Pählapuu Hissmekano Eesti OÜ
Allan Märk AS NORMA
Anu Kull Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

5. taseme metallilõikepinkidel töötaja kutsestandard on välja töötatud kutsehariduse õppekavade, täiendkoolituste õppekavade ja isikute kutseal...
ase kompetentsuse hindamiseks.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Metallilõikepinkidel töötajad on ametis peamiselt masinaehitusettevõtetes, mis tegelevad metallide töötlemisega treimise või freesimise teel.
Töö toimub sõltuvalt töötaja spetsialiseerumisest APJ-freespingil või APJ-treipingil (APJ on inglise k CNC - Computer Numerical Control, kus ta töötleb joo...
nise ja juhtprogrammi järgi detaile. Metallilõikepinkidel töötaja põhiline tööülesanne on mitmesuguste kujupindade töötlemine, keermestamine ja puurimine.

5. taseme metallilõikepinkidel töötaja seadistab etteantud tehnilisest dokumentatsioonist lähtudes tööpingi või töötab eelnevalt seadistatud tööpinkidel. Vajadusel teeb olemasolevates seadistustes muudatusi või koostab ise CAD/CAM-süsteemis juhtprogrammid.
Sõltuvalt töökorraldusest võib juhendada ka vähem kogenud kolleege või korraldada väiksema meeskonna tööd.

5. taseme metallilõikepinkidel töötaja kutse on spetsialiseerumispõhine:
 APJ freespinkidel töötaja, tase 5
 APJ treipinkidel töötaja, tase 5
Freesija tööülesanne on detailide valmistamine freespingil pindade, astmete ja soonte töötlemise teel.
Treiali tööülesanne on valdavalt pöördkeha-tüüpi detailide valmistamine treipingil pindade, astmete ja soonte töötlemise ja keermestamise teel.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
2.1.1 Tööjooniste ja dokumentidega tutvumine
2.1.2 Nõuetekohase töökoha korraldamine
2.1.3 Tööpingi korrasoleku kontrollimine
2.1.4 Tooriku vastavuse kontrollimine
A.2.2 Tööpingi hooldustööde tegemine
2.2.1 Regulaarsete hooldus- ja puhastustööde tegemine
2....
2.2 Tehniliste probleemide registreerimine
A.2.3 Töö korraldamine ja juhendamine
2.3.1 Tegevuste planeerimine
2.3.2 Ressursside kavandamine ja organiseerimine
2.3.3 Materjalikulu minimeerimine
2.3.4 Tähtaegadest kinnipidamise jälgimine
2.3.5 Tööpingi mitmesuguste võimaluste kasutamine
2.3.6 Töö delegeerimine
2.3.7 Töötajate juhendamine, ettepanekute tegemine täiendõppe
2.3.8 Ettepanekute tegemine töökorralduse parendamiseks

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.4 Detailide töötlemine APJ-freespingil
2.4.1 APJ-freespingi seadistamine detailide valmistamiseks
2.4.2 Detailide valmistamine APJ-freespingil
2.4.3 Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires
A.2.5 Detailide töötlemine APJ-treipingil
2.5.1 APJ-treipingi seadistamine de...
tailide valmistamiseks
2.5.2 Detailide valmistamine APJ-treipingil
2.5.3 Detailide järeltöötlemine ja ladustamine oma töökoha piires

Tööosadega seotud tööülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
APJ-metallilõikepinkidel töötajate tööaeg on üldjuhul fikseeritud, ettevõtte töökorraldusest lähtudes võib töö toimuda ka paindliku töögraafiku alusel. Sõltuvalt ettevõtte tootmissegmendist (seeriatootmine või individuaaltootmine) võib töö olla nii rutiinne kui vahelduv, töötempo on üldjuhul mõõduka...s. Töökeskkond paikneb siseruumides ning on mürarikas.
Töökeskkonnas esinevad metallitolm ja jahutusvedelike aurud võivad tekitada allergilisi reaktsioone. Kuna töötatakse masinatega, siis võib ohutusnõuete eiramine endaga kaasa tuua tööõnnetuse, mistõttu on kohustuslik järgida täpselt tööohutusnõudeid ja kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Universaal- ja erirakised, mõõtmisvahendid, käsitööriistad (nt viil, laasturoop, abrasiivkivi jne), tõsteseadmed, isikukaitsevahendid.
Tööks vajalikud isikuomadused: Vastutustunne ja ausus, hoolikus, täpsus, iseseisva töö planeerimise oskus, ruumiline kujutlusvõime, rahulikkus, hea nägemine ja kuulmine, hea füüsiline vorm. Keskendumisvõime, rutiinitaluvus, koordinatsioon, matemaatiline võimekus.
Kutsealane ettevalmistus: Üldjuhul on selle taseme metallilõikepinkidel töötajatel erialane baasharidus ja läbitud vastav täiendõpe, kuid kutsealased oskused võivad olla omandanud ka pikaajalise praktilise töökogemuse ja erialase täiendkoolitusega.
Enamlevinud ametinimetused: Treial, freesija.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 kutsestandard koosneb kolmest kohustuslikust (B.2.1 – B.2.3), neljast spetsialiseerumisega seotud (B.2.4 – B.2.5) ja kutset läbivast (B.2.6) kompetentsist. 5. taseme metallilõikepinkidel töötaja kutse on spetsialiseerumispõhine, võimalik on spetsialiseeruda ka...hel suunal: 1. APJ-freespinkidel töötaja, tase 5 2. APJ-treipinkidel töötaja, tase 5 APJ-freespinkidel töötaja, tase 5 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4 ja B.2.6 APJ-treipinkidel töötaja, tase 5 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.5 ja B.2.6
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 4
Tööpingi hooldustööde tegemine 4
Töö korraldamine ja töötajate juhendamine 5
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
5. taseme metallilõikepinkidel töötaja kutse on spetsialiseerumispõhine, võimalik on spetsialiseeruda kahel suunal: 1. APJ-freespinkidel töötaja, tase 5 2. APJ-treipinkidel töötaja, tase 5 APJ-freespinkidel töötaja, tase 5 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2....3, B.2.4 ja B.2.6 APJ-treipinkidel töötaja, tase 5 kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.5 ja B.2.6
Loe edasi
Peida
APJ-freespinkidel töötaja, tase 5
  Kompetents EKR tase
Detailide töötlemine APJ-freespingil 5
 
APJ-treipinkidel töötaja, tase 5
  Kompetents EKR tase
Detailide töötlemine APJ-treipingil 5

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist