Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehhatroonik-tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Mehhatroonik-tehnik, tase 5
EN: Mechatronic, level 5
Kutsestandardi tähis: 10-18122014-1.2/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Mehhatroonik
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.12.2014
Kehtib alates: 18.12.2014
Kehtib kuni: 17.12.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Muudatused:
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Raivo Sell Tallinna Tehnikaülikool
Jüri Riives IMECC OÜ
Tõnu Vaher Eli OÜ
Anu Tuuksam SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mehhatroonik-tehniku 5. taseme kutsestandard on aluseks kutsehariduse jätkuõppekavadele, täiskasvanute täiendusõppe õppekavadele ja isikute kut...
sealase kompetentsuse hindamisele.
Loe edasi
Peida
Töö kirjeldus:
Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.

Mehhatroonik on oskustööline, kes töötab mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on mehhatrooniliste se...
admete ja süsteemide koostamine, kasutamine ja testimine, kindlustamaks nende tõrgeteta toimimise. Ta häälestab tööjuhendi alusel mehhatroonilisi süsteeme, kasutades selleks sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub mehhatroonik etteantud tööjuhendist, tehnilistest ja normdokumentidest ning kvaliteedinõuetest.

5. taseme mehhatroonik-tehnik töötab iseseisvalt või meeskonnas, juhtides mehhatroonika projektide teostamist ning vastutades meeskonna töö tulemuste eest. Ta valib ja rakendab uute lahenduste leidmiseks erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, võttes seejuures arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.
Mehhatroonik-tehniku töö eeldab lisaks kutsespetsiifilistele tegevustele ka meeskonna juhendamist, klientide nõustamist, ressursside jaotamist ja tööde delegeerimist ning koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, IT- jm sidusvaldkondade spetsialistidega.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Mehhatroonikasüsteemide koostamine ja paigaldamine
2.1.1 Mehhatroonikasüsteemi komponentide ja lülituste koostamine, paigaldamine ja demonteerimine.
2.1.2 Mehhatroonikasüsteemide koostamine, paigaldamine ja demonteerimine.
2.1.3 Tööde dokumenteerimine, kasutusjuhendite ja teostusjoo...
niste koostamine.
2.1.4 Tööde kvaliteedi hindamine.
A.2.2 Mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide käit
2.2.1 Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine.
2.2.2 Seadmete seire.
2.2.3 Mehhatroonikaseadmete ja -süsteemida hooldus- ja remonditööde tegemine.
A.2.3 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja süsteemide paigaldamine, seadistamine ja käit
2.3.1 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning süsteemide paigaldamine ja seadistamine.
2.3.2 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning süsteemide juhtprogrammide sisestamine ja häälestamine.
2.3.3 Tööstus- ja tootmismehhatroonika süsteemide tehnoloogiliste protsesside jälgimine ja kontrollimine.
2.3.4 Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ning süsteemide hooldamine.
A.2.4 Integreeritud mehhatroonikasüsteemide paigaldamine ja käit
2.4.1 Integreeritud mehhatroonikasüsteemide väljatöötamine.
2.4.2 Integreeritud mehhatroonikasüsteemide paigaldamine ja seadistamine.
2.4.3 Integreeritud mehhatroonikasüsteemide tehnoloogiliste protsesside jälgimine, kontrollimine ja häälestamine.
2.4.4 Integreeritud mehhatroonikasüsteemide hooldus- ja remonditööde tegemine.
A.2.5 Mehhatroonikaprojektide juhtimine
2.5.1 Mehhatroonikaprojektide tehnoloogia valik ja planeerimine.
2.5.2 Mehhatroonikaprojekti tegevuste ja meeskonna töö koordineerimine.
2.5.3 Mehhatroonikaprojekti tegevuste analüüs ja dokumenteerimine.
2.5.4 Mehhatroonikaprojekt aruandlus, kvaliteedikontroll ja hindamine.
A.2.6 Tööde korraldamine, meeskonna juhtimine ja juhendamine
2.6.1 Tööde korraldamine ja delegeerimine.
2.6.2 Tööplaani koostamine ja tegevuste planeerimine.
2.6.3 Ressursside ohjamine.
2.6.4 Tootmisgraafiku järgimine.
2.6.5 Töötajate vahetu juhendamine, täiendõppe vajaduse väljaselgitamine.
2.6.6 Ettevõttesiseste täiendkoolituste korraldamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Mehhatrooniku tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega ja töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töö võib nõuda tööoperatsioonide täitmist sundasendis. Töökeskkond võib asuda nii siseruumides kui ka õu...es.
Töökeskkonna ohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
Töövahendid:
Mehhatroonik-tehniku peamised töövahendid on arvuti koos spetsiaaltarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ostsilloskoop jms); käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid jms); käsi-töövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintset...id, juhtmelõikur, kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb jms); elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell jms); eritehnika (foto- ja videosalvestustehnika, andurid, täiturid) aga ka kontoritehnika. Mõningatel juhtudel tuleb kokku puutuda ka hüdro- või pneumosüsteemidega.
Loe edasi
Peida
Tööks vajalikud isikuomadused:
Mehhatroonik-tehniku töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, suhtlemis- ja väljendusoskust, head keskendumisvõimet, järjekindlust, koordinatsioonivõ...
imet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: Üldjuhul on mehhatroonik-tehnikutena töötavatel inimestel erialane kutseharidus, praktiline töökogemus ning läbitud kutsealased täiendkoolitused.
Enamlevinud ametinimetused: Mehhatroonik-tehnik.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutse saamiseks peab taotleja tõendama kõik kohustuslikud (B.2.1-B.2.6) ja kutset läbivad (B.2.7) kompetentsid.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide koostamine ja paigaldamine 5
Mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide käit 5
Tööstus- ja tootmismehhatroonika alamsüsteemide ja süsteemide paigaldamine ja käit 5
Integreeritud mehhatroonikasüsteemide paigaldus ja käit 5
Mehhatroonikaprojektide juhtimine 5
Tööde korraldamine, meeskonna juhtimine ja juhendamine 5
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist