Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehhatroonik-tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mehhatroonik-tehnik, tase 5
EN: Mechatronic, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Ühtlustatud on terminid, tööosade struktuur on esitatud nüüd tööprotsessi kesksemalt, seadmete ja süsteemide korrashoid on jagatud kaasaegsel viisil plaaniliseks hooldustööks ja hooldusremondiks. Töö kirjelduses on toodud seosed lähedaste valdkondadega.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Mehhatroonik 127697 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.06.2020 Avatud
2 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Mehhatroonik-tehnik 215244 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.11.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehhatroonik-tehnik, tase 5
koostab, paigaldab, seadistab, häälestab ja hooldab mehhaanilisi, hüdraulilisi, pneumaatilisi, elektromehhaanilisi, elektroonilisi süsteeme. Tema ülesanne on kontrollida ja jälgida mehhatroonilise süsteemi toimivust.

5. taseme mehhatroonik-tehnik on valmis kandma mee...
skonnas juhi rolli ning tegema terviksüsteemide koostamisel koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Töö eeldab mehaanika, elektri, elektroonika ja infotehnoloogia alaseid kompleksseid kutseoskusi. Mehhatroonik-tehnik leiab rakendust mehaanika-, automaatika-, elektroonikatööstuse ja hooldusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Rõiva- , toiduainete-, plasti-, metallitööstuse jm tootmisettevõttes töötav mehhatroonik mõistab vastava tootmisprotsessi olemust. Mehhatroonik-tehniku tööülesanded võivad osaliselt kattuda sidusvaldkondade ettevõtete oskustöötajate (nt automaatik-tehnik, automaatik, robotitehnik) tööülesannetega.

Kutseala madalam tase:
Mehhatroonik, tase 4
Kutseala kõrgem tase:
Mehhatroonikainsener, tase 6

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine
2. Tegevuse planeerimine
3. Materjalide ja töövahendite valimine ja ettevalmistamine

A.2.2. Ohutuse tagamine
1. Ohutusnõuete järgimine ja kontrollimine
2. Ohutu töökoha korraldamine
3. Ohutus- ja isikukaitse­...
vahendite kasutamine ja kasutamise kontrollimine

A.2.3 Süsteemide koostamine ja paigaldamine
1. Süsteemiosade komplekteerimine ja paigaldamine
2. Kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude paigaldamine
3. Juhtsüsteemide programmeerimine
4. Süsteemiosade seadistamine
5. Dokumenteerimine

A.2.4 Süsteemide plaanilised hooldustööd
1. Kontroll- ja hooldustoimingute läbiviimine ja korraldamine
2. Süsteemide tark- ja riistvaraline häälestamine
3. Dokumenteerimine

A.2.5 Süsteemide hooldusremont
1. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine
2. Seadmete ja komponentide parandamine ja asendamine
3. Kontroll ja käivitamine
4. Dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehhatrooniku tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töö võib nõuda tööoperatsioonide täitmist sundasendis. Töökeskkond võib asuda nii siseruumides kui ka väljas.
A.4 Töövahendid
Seadmed, mõõte- ja tööriistad, arvuti koos spetsiaaltarkvaraga.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist ja süsteemset mõtlemist, analüüsivõimet, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu, koordinatsiooni ning head nägemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse töö käigus ja koolituskursustel või jätkuõppes, mis eeldab elektri- ja mehaanikaalaseid kutseoskusi ning erialast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mehhatroonik, seadistaja, lennukitehnik, laevaseadmete tehnik, hooldustehnik, elektrituuliku hooldustehnik jt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Paigaldus- ja hooldustöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu õigusaktides ja valdkondlikes kutsestandardites sätestatud nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö kavandamine 5

Tegevusnäitajad:
1. leiab tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe tööülesande lahendamiseks;
2. teeb vajadusel ettepanekuid tehnilise dokumentatsiooni muutmiseks;
3. teeb juhendite ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks vajalikud toimingud
4. arvestab vahendite vajaduse, kasutades vastavat tarkvara ja järgides kuluarvestuse ja kalkulatsioonide koostamise põhimõtteid;
5. koostab lähteandmete põhjal tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja töökohtade ohutegurid;
6. valib ja valmistab ette tööülesandele vastavad materjalid;
7. komplekteerib tööülesandele vastavad töövahendid ja seadmed;
8. kontrollib töövahendite nõuetele vastavust.
B.2.2 Ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. täidab igas tööetapis tööohutusnõudeid ja kontrollib nende täitmist vältimaks tööõnnetusi;
2. järgib seadmete kasutus- ja ohutusnõudeid;
3. korraldab enda ja töötajate ohutud töökohad, arvestades võimalikke ohutegurite ja riskidega;
4. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, korraldab jäätmete kogumist, järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
5. raporteerib ohuallikast vastutavale isikule vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
7. kontrollib regulaarselt ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut ja kasutamist;
8. tagab vajalike isikukaitsevahendite olemasolu.
B.2.3 Seadmete koostamine ja paigaldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib süsteemiosad vastavalt projektdokumentatsioonile;
2. korraldab paigalduskoha ettevalmistuse;
3. paigaldab süsteemiosad järgides tootja juhiseid ja projektdokumentatsiooni;
4. paigaldab kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrgud vastavalt tootja juhistele ja projektdokumentatsioonile;
5. programmeerib tööstuskontrollerid sobivas programmeerimiskeeles, lähtudes tehnilisest ülesandest;
6. teeb programmist varukoopia, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes;
7. korrigeerib vajadusel juhtsüsteemide programme kasutades sobivat programmeerimiskeelt;
8. korrigeerib andurite ja täiturite parameetreid lähtudes süsteemitingimustest;
9. kontrollib terviksüsteemi toimimist ja vastavust projektile;
10. dokumenteerib süsteemis tehtud muudatused ja salvestab need digitaalselt.
B.2.4 Süsteemide plaanilised hooldustööd 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib visuaalselt ja mõõteriistadega seadme toimivuse vastavust juhendile, leiab võimaliku mittevastavuse;
2. edastab info vastutavale töötajale;
3. korraldab süsteemide plaanilisi hooldustöid;
4. hooldab perioodiliselt mehhatroonikasüsteeme, järgides hoolduskava;
5. korraldab ja kontrollib hooldustoimingute läbiviimist;
6. kontrollib süsteemi toimivust ja häälestab tarkvara vastavalt juhendmaterjalidele;
7. dokumenteerib töö tulemused, tehtud muudatused ja salvestab need vastavalt kehtestatud korrale;
8. dokumenteerib kontrolli- ja hooldustulemused vastavalt kehtestatud korrale.
B.2.5 Süsteemide hooldusremont 5

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab vea põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel;
2. analüüsib tootjajuhenditest lähtuvalt vea tekkimise põhjuseid, kasutades elektri- ja mehaanikaalast oskusteavet;
3. kõrvaldab vea või teavitab vastutavat isikut täiendava remondi vajadusest, teeb ettepanekuid remondi toiminguteks;
4. kõrvaldab vead ja rikked, asendab rikkega seadmed ja nende komponendid vastavalt remondiplaanile;
5. seadistab seadmed vastavalt etteantud parameetritele;
6. korraldab seadmete ja komponentide parandamise ja asendamise;
7. kontrollib paigaldatud komponentide toimimist visuaalselt, mehaaniliselt ja tarkvaraliselt, teeb sobivate mõõteriistadega automaatika- ja elektrimõõtmisi veendumaks, et seade vastab nõuetele;
8. kontrollib juhtarvutist remonditud seadme veateadete likvideerimist ja valmisolekut taaskäivituseks, käivitab seadme;
9. koostab tehnilise raporti tehtud remonttööde kohta ning mõõteprotokolli;
10. orienteerub remondi- ja hooldustöödel kasutatavates dokumentides (paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid, skeemid, tehnilised joonised (sisu ja tingmärgid).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Mehhatroonik-tehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. loeb ja mõistab jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni, kasutab kutsealast terminoloogiat;
2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
3. osaleb meeskonnatöös, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamise nimel, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
4. töörühma juhina korraldab meeskonna tööd: algatab tegevusi, kontrollib nende elluviimist, vajadusel rakendab parendusmeetmeid;
5. juhendab kaastöötajaid: kontrollib ja parandab juhendatava töösooritusi, annab asjakohast tagasisidet;
6. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
7. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
8. kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
9. kasutab oma töös arvutit ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
10. kasutab inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, materjalidega töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1. mehhaaniliste, hüdrauliliste, pneumaatiliste, elektromehhaaniliste, elektrooniliste ning tarkvaraseadmete liigitus, otstarve ning ehitus- ja koostenõuded;
2. infotöötluse ja -edastuse ning signaalide muundamise põhimõtted;
3. enamlevinud mehhatroonika ja hüdraulika komponendid (andurid, täiturid, plc-kontrollerid jne), nende funktsioonid, tööpõhimõte ja tootemarkeeringud;
4. tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-2.2.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Mehhatroonik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool
Jüri Riives IMECC OÜ
Ene Krimpus Magnetic MRO AS
Frid Kaljas Festo

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist