Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

3. taseme õmbleja kutsestandard on välja töötatud kutsehariduse- ja täiendkoolituste õppekavade ning isikute kutsealase kompetentsuse hindamisek...
s.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 3
EN: Dressmaker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.05.2015
Kehtib kuni: 10.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õmbleja põhitöö on õmblustoodete kiire ja kvaliteetne valmistamine. Ta õmbleb erineva suuruse ja kujuga tootedetaile, valmistab erinevaid tootesõlmi ja lisab vajaduse korral nööbid, haagid, lukud, paelad jms. Õmbleja mõistab tootmisprotsessi tervikuna. Ta tunneb erinevaid materjale ning oskab neid ...säästlikult kasutada. Sõltuvalt toote eripärast kasutab õmbleja erinevaid õmblusmasinaid, töövahendeid ja kuumniiske töötlemise seadmeid. Tööülesannete täitmisel juhindub ta meistri poolt etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tootenäidisest.
Õmbleja töökohustuste hulka kuuluvad ka oma töökoha korraldamine ja korrashoid ning töövahendite esmane hooldamine.
Õmbleja töö pakub võimalusi edaspidiseks loovaks tööks. Saab spetsialiseeruda näiteks rätsepaks või modelleerijaks.

3. taseme õmbleja õmbleb lihtsamaid tooteid ja tootedetaile ning kasutab oma töös peamiselt lihtühendus- ja äärestusmasinat ning aurutriikrauda.
Selle taseme õmbleja töötab iseseisvalt, täites üldjuhul etteantud, stabiilseid ja vähesel määral muutuvaid tööülesandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
2.1.1 Õmblus- ja äärestusmasinale seadistuste tegemine
2.1.2 Õmblus- ja äärestusmasina hooldamine ja puhastamine
2.1.3 Õmblusmasina programmide valimine ja kasutamine
2.1.4 Kuum-niiske seadmete kasutamine

A.2.2 Ettevalmistusoperatsioo...
nid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks
2.2.1 Ühendusõmbluste õmblemine, äärestamine ja palistamine
2.2.2 Sissevõtete õmblemine ja figuursete detailide ühendamine
2.2.3 Erinevate väikedetailide valmistamine
2.2.4 Erinevate furnituuride märkimine ja paigaldamine

A.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine
2.3.1 Lõhikute ja voltide õmblemine
2.3.2 Kraede õmblemine
2.3.3 Taskute õmblemine
2.3.4 Kinniste õmblemine
2.3.5 Varrukasuu ja toote allääre töötlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul töötavad õmblejad täistööajaga (kaheksa tundi päevas viiel päeval nädalas).
Töö on kohati rutiinne, kuid nõuab võimet kohaneda vahelduvate tööoperatsioonidega.
Õmbleja töökeskkond asub siseruumides ja võib olla tavapärasest mürarikkam. Samuti võib õmbleja töökeskkonnas esineda tekstiilit...
olmu ja viimistlusprotsessis tekkinud kuumust ning aure. Tundlikel inimestel võivad need tingimused põhjustada allergiat.
Arvestatavateks ohuteguriteks on istuvas sundasendis töö ja käte sundasend töölaual või masinal.0

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Õmbleja töövahendid on erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarvikud (nööbid, needid, trukid, haagid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õmbleja töö eeldab distsiplineeritust, hoolikust ja püsivust, vastutustunnet, tööjuhendite täitmist ja meeskonnatöö oskust.
Oluliste eelduste hulka kuuluvad ka sõrmede osavus, liigutuste kiirus ja täpsus, hea koordinatsioon ja vastupidavus intensiivseks tööks. Vajalik on hea nägemine ja silmamõõ...
t.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad sellel kutsealal inimesed, kellel on erialane haridus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse ja erialase täiendkoolitusega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, termotöötleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Õmbleja, tase 3 kutse taotlemiseks tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.3) ja õmbleja kutset läbivad (B.2.4) kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab tööülesandest ja masina eripärast lähtudes ette masina, kasutades etteantud töövahendeid: niidistab, vahetab nõela ja presstalla, reguleerib pistet.
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel.
3. Valib juhendamisel ja kasutab õmblusmasinal olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.)
4. Reguleerib juhendamisel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele. Triigib ja pressib detaile, lähtudes materjali eripärast ja etteantud tööülesandest.

Teadmised:
a) kutsealane terminoloogia;
b) materjalide liigid, omadused ja kasutamisviisid;
c) mitmesugused õmblustööstuses kasutatavad masinaid ja kuumniiske töötlemise seadmed (süstikpiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riilimasin, triikraud, press) ja nende tööpõhimõtted;
d) muud õmblustööstuses kasutatavad seadmed ja masinad (õmbluste automaadid, taskuautomaadid, ladestus-, lõikus- ja dubleerimisseadmed, teipimis-, tikkimis- ja kleeptehnoloogiaseadmed jne), nende otstarve;
e) mitmesugused õmbluste ja pistete liigid;
f) tööks vajalikud töövahendid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid);
g) tööks vajalikud õmblustarvikud;
h) üldteadmised materjalide kuumniiskest töötlemisest;
i) õmblusmasinate hooldusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine
B.2.2 Ettevalmistusoperatsioonid tehnoloogiliste sõlmede õmblemiseks 3

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab, äärestab ja palistab detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
3. Valmistab erinevaid väikedetaile (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid, lipsud jne.), järgides etteantud tehnoloogilist kaarti või tootenäidist.
4. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja paigaldab need.

Teadmised:
a) kutsealane terminoloogia;
b) tehniline dokumentatsioon ja leppemärgid;
c) erinevad tooteliigid (kerged rõivad, tekstiilitooted jne);
d) materjalide liigid ja omadused, kasutamisviisid;
e) õmbleja tööks vajalikud töövahendid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne);
f) tööks vajalikud õmblustarvikud, nende kasutamine erinevates tööetappides;
g) erinevad furnituuride kinnitamise seadmed ja nende tööpõhimõtted;
h) toote töötlemise tehnoloogiline järjestus;
i) mitmesugused õmbluste ja pistete liigid;
j) õmbluse ja pistevigade tüübid, nende tekkepõhjused ning mõju järgnevatele töölõikudele.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine
B.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleb lõhikuid ja volte vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
2. Õmbleb kannaga kraesid ja püstkraesid vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
3. Õmbleb pealeõmmeldavaid taskuid tootele, lähtudes detailidel ja tootel olevatest märgistustest, näidisest või tehnoloogilisest kaardist.
4. Õmbleb lukuga ja nööpidega kinniseid ning märgib nööpaukude kohad vastavalt detailidel olevatele märgistustele, näidisele või tehnoloogilisele kaardile.
5. Äärestab, palistab ja kandib varrukasuu või toote allääre, lähtudes detailidel olevatest märgistustest, näidisest või tehnoloogilisest kaardist.

Teadmised:
a) kutsealane terminoloogia;
b) tehniline dokumentatsioon ja vajalikud leppemärgid ;
c) erinevad tooteliigid (kerged rõivad, tekstiilitooted jne);
d) materjalide liigid, omadused ja kasutamisviisid;
e) õmbleja tööks vajalikud töövahendid (käärid, eripresstallad, palistajad, kantimisseadmed, piirdejoonlauad, šabloonid jne);
f) õmblustööstuses kasutatavaid masinaid (süstispiste-, ahelpiste-, nööpaugu-, nööbikinnitus-, riili- jt masinad), nende tööpõhimõte;
g) tööks vajalikud õmblustarvikud;
h) üldteadmised toodete kuumniiskest töötlemisest;
i) muud õmblustööstuses kasutatavad seadmed ja masinad (õmbluste automaadid, taskuautomaadid, ladestus-, lõikus- ja dubleerimisseadmed, teipimis-, tikkimis- ja kleeptehnoloogiaseadmed jne), nende tööpõhimõte;
j) erinevad furnituuride kinnitamise seadmed ja nende tööpõhimõte;
k) toote töötlemise tehnoloogiline järjestus;
l) mitmesugused õmbluste ja pistete liigid;
m) õmbluse ja pistevigade tüübid, nende tekkepõhjused ning mõju järgnevatele töölõikudele.

Hindamismeetod(id):
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine
B.2.4 Erinevate tehnoloogiliste sõlmede omavaheline ühendamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab toote põhidetailid (õla-, külje ja seljaõmblused), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
2. Ühendab krae (kannaga, püstkrae, sallkrae, reväärkrae) kaelakaarele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
3. Ühendab varruka käeaugukaarega, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
4. Ühendab lõikekohase kandi või värvli toote vööjoonele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.
5. Ühendab voodri tootega (seelik, kleit, jakk), järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist.

Hindamismeetodid:
Üldiste teadmiste kontroll kirjaliku testina ning praktilise töö tegemine.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Õmbleja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleja on oma töös orienteeritud kliendi rahulolule. Kvaliteedinõudeid ning tööaja norme järgides valmistab ta tooteid, mis vastavad etteantud standarditele.
2. Järgib oma töös asjakohaseid instruktsioone, tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
3. Planeerib oma aega, töötab süsteemselt, organiseeritult ja efektiivseid töövõtteid kasutades.
4. Õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid. Saab uuest informatsioonist aru ja mõtleb kaasa.
5. Õmbleja on meeskonnatöötaja. Ta loob head suhted kolleegidega, näidates üles huvi ja teistest arusaamist. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 09-27052015-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Kergetööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.05.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
815 Tekstiil-, karusnahk- ja nahktoodete masinate operaatorid
8153 Masinõmblejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Riimaa Baltika
Kaja Piirla Miss Mary
Maie Koroljova Baltika Tailor
Kaja Kuiv Tallinna Tööstushariduskeskus
Astra Mõistlik Tallinna Tööstushariduskeskus
Inna Soonurm Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist