Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Õmbleja 3. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsuse hind...
amiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 3
EN: Dressmaker, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.05.2017
Kehtib kuni: 18.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard ühtlustati 4. taseme standardiga seoses viimase sisulise uuendamisega.
Standardi kutsekirjelduses korrigeeritud töö eesmärki, töö sisu, tasemekirjeldust ja tööosade struktuuri ning viidud kompetentsid tööosadega vastavusse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Õmbleja 194227 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 23.01.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
3. taseme õmbleja töö eesmärk: õmmelda kiirelt ja kvaliteetselt tootedetaile.
3. taseme õmbleja teeb määratud aja jooksul lihtsaid õmblusoperatsioone: ühendab ja äärestab detaile, teeb kinnitusi, dubleerib detaile ja teeb kuumniisket töötlust. Ta täidab tööjuhi poolt ette antud ja vähesel määral m...
uutuvaid tööülesandeid. Õmbleja mõistab tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles.

Seotud kutse:
Õmbleja, tase 4 õmbleb erineva suuruse ja kujuga tootedetaile ning ühendab need tehnoloogilisteks sõlmedeks ja seejärel pooltoodeteks. Töö hõlmab kinnituste tegemist ja toote lõppviimistlemist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
1) Õmblus- ja äärestusmasina seadistamine
2) Õmblus- ja äärestusmasina hooldamine ja puhastamine
3) Õmblusmasina programmide valimine ja kasutamine
4) Kuum-niiske töötluse seadmete reguleerimine

A.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine
1) Ühend...
usõmbluste õmblemine, äärestamine ja palistamine
2) Sissevõtete õmblemine ja figuursete detailide ühendamine
3) Väikedetailide valmistamine
4) Furnituuride märkimine ja paigaldamine

A.2.3 Kuumniiske töötlemine
1) Detailide dubleerimine
2) Pooltoote kuumniiske töötlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööoperatsioonid võivad vahelduda või olla rutiinsed. Õmbleja töökeskkonnas võib esineda müra, tekstiilitolmu ning viimistlusprotsessis tekkinud kuumust ja auru, mis võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö võib koormata silmi ja tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
A.4 Töövahendid
Õmbleja töövahendid on erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarvikud (nööbid, needid, trukid, haagid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õmbleja töö eeldab distsiplineeritust, hoolikust ja püsivust, vastutustunnet ja meeskonnatöö oskust. Oluliste eelduste hulka kuuluvad käeline osavus, liigutuste kiirus ja täpsus, hea koordinatsioon ja vastupidavus intensiivseks tööks. Vajalik on hea nägemine ja silmamõõt.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme õmbleja kutseoskused on omandatud kutseõppesasutuses või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, termotöötleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1-B.2.4).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab masina ette (niidistab, valib nõela ja presstalla, reguleerib pistet), lähtudes tööülesandest, materjali liigist ja masina eripärast;
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides õmblusmasinate hooldusnõudeid;
3. Valib juhendamisel masinal olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.);
4. Reguleerib juhiste alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.
B.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab, äärestab ja palistab detaile vastavalt toote- ja materjaliliigile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;
2. Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;
3. Valmistab väikedetailid (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid, lipsud jne), järgides tehnoloogilise järjestuse juhiseid;
4. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja kinnitab need, vastavalt tööülesandele ja juhistele.


B.2.3 Kuumniiske töötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga vastavalt juhistele arvestades materjali ja toote eripärale;
2. Triigib või pressib pooltoote, vastavalt juhisele, arvestades materjali koostist ja omadusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Õmbleja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös töötervishoiu, -ohutuse, -korralduse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. Töötab suuliste juhiste alusel, teeb tööoperatsioone etteantud ajanormi piires;
3. Paigutab töövahendid ja detailid töökohal tsoonidesse, mis tagavad õmblemisel ratsionaalsete töövõtete kasutamise ja ergonoomilise tööasendi;
4. Omab ülevaadet toote- ja materjaliliikidest (kerged rõivad, tekstiilitooted, looduslikud, tehis- ja sünteetilised materjalid jne);
5. Järgib igas tööetapis kvaliteedinõudeid;
6. Kasutab õmblusmasinaid otstarbekalt;
7. Suhtleb sõbralikult ning korrektselt;
8. Kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli ja tegutseb vastutustundlikult;
9. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
10. Hoiab igas tööetapis oma töökoha korras.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-11052017-3.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.05.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
815 Tekstiil-, karusnahk- ja nahktoodete masinate operaatorid
8153 Masinõmblejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Maie Koroljova Baltika Tailor OÜ
Sirje Riimaa AS Baltika
Inna Soonurm SA Innove
Kaja Piirla Miss Mary of Sweden OÜ
Maive Sein Nurme Production

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist