Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 3
EN: Dressmaker, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2022
Kehtib kuni: 18.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- korrigeeriti töö ja tegevusnäitajate kirjeldusi, toodi selgemalt välja tasemete erisused
- erialane sõnavara korrastatud ja ühtlustatud rõivatööstuses sh rätsepa kutsestandardites kasutatava sõnavaraga
- lisati kvaliteedi tagamist kindlustavad oskused ning erialast suhtlust eeldatavad keele ja IKT- alased oskused
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Õmbleja 201277 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.04.2022 Avatud
2 Tallinna Ehituskool Õmbleja 239862 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 21.01.2023 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Õmbleja 196098 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 15.08.2022 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Õmbleja 245162 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 08.06.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õmbleja, tase 3 töötab rõiva -või tekstiilitootmise ettevõttes, kus tema töö tulemusena valmivad lihtsa kujuga tootedetailid, tootesõlmed ning pool- ja valmistooted.
3. taseme õmbleja teeb kindlaksmääratud aja jooksul põhilisi õmblusoperatsioone ning kuumniisket vahetöötlust etteantud tehnoloogilis...
te juhendite ja tootenäidiste järgi.
Vajalik on mõista tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles.
Õmbleja, tase 3 kasutab oma töös õmblusmasinaid (nt süstik-ja ahelpistemasinad) ja nende abivahendeid (nt piirajad, suunajad, pöörajad) ning aurutriikrauda.
Töökeskkonnas esineb müra ja tekstiilitolmu. Ohutegurid on sundasend ja silmade ülekoormus.
Kokkupuude keemiliselt töödeldud materjalidega võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat.

Kõrgem kutsetase õmbleja, tase, 4.
Teeb erinevaid õmblusoperatsioone, kuumniisket vahetöötlust ja lõppviimistlust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õmblusmasinate käsitsemine.
A.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine.
A.2.3 Lihtsa keerukusastmega tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega.
A.2.4 Kuumniiske vahetöötlemine.
A.2.5 Kvaliteedikontroll.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme õmblejaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, õmblustoodete termotöötleja, õmbleja-õmblustoodete termotöötleja.
A.6 Tulevikuoskused
Uute materjalide ja tehnoloogiate kasutusele võtmine toob vajaduse täiendada pidevalt õmblusmasinate- ja seadmete seadistamise ning nende abivahendite kasutamise oskusi.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid B.3.1- B.3.5.
B.2 Õmbleja, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) Kasutab oma töös teadmisi materjaliõpetusest, õmblustehnoloogiast ja läbilõikeskeemide koostamisest.
2) Kasutab ohutuid ja ratsionaalseid töövõtteid ja ergonoomilisi tööasendeid.
3) Tunneb õmblusalast terminoloogiat, loeb ja järgib tehnoloogilist dokumentatsiooni (juhendid, lä...
bilõikeskeemid, tingmärgid jms).
4) Järgib oma töös organisatsiooni töökorraldusreegleid ja ohutusnõudeid ning kutsealase tööga seonduvaid õigusakte.
5) Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas.
6) Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, tuleb toime erinevates suhtlusolukordades.
7) Korraldab oma töölõigu sujuva toimimise, hoiab oma töökoha korras.
8) Hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega.
9) Valdab erialast eesti keelt tasemel A.2, v.a. rääkimine ja kirjutamine (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
10) Kasutab oma töös digiseadmeid algtasemel kasutaja tasemel, v.a. sisuloome, kommunikatsioon ja probleemide lahendamine (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Õmblusmasinate käsitsemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Niidistab õmblusmasina, paigaldab nõela ja vajaliku lisaseadme, järgides tehnoloogilist juhendit.
2. Reguleerib piste pikkuse vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
3. Puhastab töö lõppedes õmblusmasina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides ohutus- ja hooldusnõudeid.
4. Kasutab õmblusmasinal olevaid programme (niidi lõikamine, kinnituste tegemine õmbluse alguses või lõpus jms), järgides õmblusmasina kasutusjuhendit.
B.3.2 Õmblusoperatsioonide tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb detailide lõikeservad (äärestab, kandib ja palistab) vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
2. Õmbleb lihtsa kujuga väikedetailid (taskuklapid, mansetid, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jms), järgides tehnoloogilist juhendis ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
3. Märgib furnituuri (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja kinnitab need, järgides tehnoloogilist juhendit ja tootenäidist.
B.3.3 Lihtsa keerukusastmega tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega 3

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleb lihtsa keerukusastmega tootesõlmed (lõhik, volt, kinnis, krae, peale õmmeldud tasku jms), järgides tehnoloogilises juhendis ettenähtud, õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Ühendab toote põhidetailid (esi- ja seljaosa, varrukad jms) ja tootesõlmed (taskud, kraed, värvlid, kinnised jms), järgides tehnoloogilist juhendit ja vajadusel tootenäidist.
3. Kontrollib detailide (taskuklapid, taskud, märgistused, kinnitused jms) mõõtude ja asukoha sümmeetrilisust kasutades kontroll-lekaale, mõõtejoonlaudu jms.
4. Mõistab vigade mõju järgnevatele töölõikudele, leiab probleemidele lahenduse, kasutades vajadusel juhendaja abi.
B.3.4 Kuumniiske vahetöötlemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriide või -paelaga, järgides tehnoloogilist juhendit.
2. Teeb töö erinevatel etappidel kuumniiske vahetöötlemise vastavalt tehnoloogilisele juhendile, vajadusel kasutab šabloone.
3. Reguleerib kuumniiske töötlemisseadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
B.3.5 Kvaliteedikontroll 3

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib mõõtejoonlaua, mõõdulindi või kontroll-lekaaliga detailide mõõtude vastavust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele.
2. Kontrollib mõõtejoonlaua, mõõdulindi või kontroll-lekaaliga detailide asukoha vastavust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele.
3. Leiab probleemidele lahenduse, kasutades vajadusel juhendaja abi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-19042022-1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
815 Tekstiil-, karusnahk- ja nahktoodete masinate operaatorid
8153 Masinõmblejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viivi Eskla AS Profline
Anželika Aas Hilding Anders Baltic AS
Sirje Riimaa ekspert
Liivi Lõhmussaar Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist