Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide tehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Turvasüsteemide tehnik, tase 5
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.03.2017
Kehtib kuni: 15.01.2018
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Täpsustatud on kutsestandardi osa A.1 Töö kirjeldus.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise korraldamine. 5. taseme turvasüsteemide tehnik töötab iseseisvalt. Ta vastutab turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamise ja hooldamise eest ning kontrollib nende teostust.

Turvasüst...
eemide tehnik, tase 5 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest:
turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine;
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine;
suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine;
hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide tehniku kutsealal töötab ka turvasüsteemide tehnik, tase 4, kelle tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
1) Tööülesande sisuga tutvumine.
2) Tegevuste järjestamine ja ajagraafiku koostamine.
3) Töövahendite ja materjalide valimine vastavalt tööülesandele.
4) Töövahendite, materjalide ja seadmetega varustamise planeerimine.
5) Töörühmale tööülesannete jagamin...
e.
6) Kooskõlastuste olemasolu või vajaduse kontrollimine.

A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1) Tööohutusnõuetega arvestamine.
2) Töökeskkonna ohutuse järgimine määratud objektil.
3) Tule- ja elektriohutuse nõuete järgimine.
4) Tööpaiga korrashoid.
5) Töö- ja kaitsevahendite kasutamine.

A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine
1) Töövahendite ja seadmete tööks ette valmistamine/komplekteerimine.
2) Ehitustööd oma valdkonnas.
3) Kaablite paigaldamine ja kaabliteede rajamine, vajalike markeeringute tegemine.
4) Seadmete paigaldamine.
5) Süsteemi komponentide ühendamine.
6) Süsteemi häälestamine ja testimine.
7) Töö kvaliteedi kontrollimine.
8) Töö dokumenteerimine.
9) Oma töö üleandmine.

A.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus
1) Kontrolli- ja hooldustoimingud.
2) Hooldustegevuse ja tulemuste dokumenteerimine.
3) Süsteemi ja hooldustegevuste hindamine.

A.2.5 Juhtimine ja juhendamine
1) Töötajate juhendamine.
2) Juhtimine.
3) Töö korraldamine.
4) Töötajate töö tulemuse hindamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Turvasüsteemidest terviklahenduste koostamine.
2) Turvasüsteemide valimine ja komplekteerimine.
3) Turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimine.
4) Turvasüsteemide testimine ja kontroll.
5) Turvasüsteemide uuendamine ja täiendamine.

A....
2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine.
4) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi üleandmine.
5) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldamine.
6) Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Gaaskustutussüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Gaaskustutussüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Gaaskustutussüsteemide paigaldamine.
4) Gaaskustutussüsteemi üleandmine.
5) Gaaskustutussüsteemi hooldamine.
6) Gaaskustutussüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine
1) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide terviklahenduse koostamine.
2) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide valimine ja komplekteerimine.
3) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine
4) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide üleandmine.
5) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide hooldamine.
6) Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide uuendamine ja täiendamine.

A.2.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Suitsutõrjesüsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Suitsutõrjesüsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine.
4) Suitsutõrjesüsteemi üleandmine.
5) Suitsutõrjesüsteemi hooldamine.
6) Suitsutõrjesüsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.11 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine
1) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi terviklahenduse koostamine.
2) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi valimine ja komplekteerimine.
3) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamine.
4) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi üleandmine.
5) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi hooldamine.
6) Tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi uuendamine ja täiendamine.

A.2.12 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine
1) Hädavalgustuse terviklahenduse koostamine.
2) Hädavalgustuse valimine ja komplekteerimine.
3) Hädavalgustuse paigaldamine.
4) Hädavalgustussüsteemi üleandmine.
5) Hädavalgustussüsteemi hooldamine.
6) Hädavalgustuse uuendamine ja täiendamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Turvasüsteemide tehniku tööaeg on üldjuhul fikseeritud, vajadusel esineb töötamist väljaspool tööaega. Tööga võib kaasneda füüsiline ja vaimne pingutus, töötempo on periooditi kiire ja pingeline. Vajadusel tuleb töötada välitingimustes, kõrgustes, ohtlikus keskkonnas.
A.4 Töövahendid
Turvasüsteemide tehniku töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon, normdokumendid (standardid, juhendid), arvutid ja nende tarkvara, kontoriseadmed ja spetsiaalseid arvutusprogrammid. Turvasüsteemide tehnik kasutab vastavalt objekti er...ipärale isikukaitsevahendeid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Turvasüsteemide tehniku töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustamisjulgus, iseseisvus ja head juhiomadused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on turvasüsteemide tehnik, tase 5 keskharidusega, kutseoskused on omandatud töö käigus või kutseõppeasutuses. Üldjuhul on turvasüsteemide tehnik, tase 5 varem töötanud 4. taseme turvasüsteemide tehnikuna.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Turvasüsteemide spetsialist, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht, projektijuht.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide tehnikuna vastutava spetsialisti pädevuses on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1- B.2.5, läbiv kompetents B.2.13 ja vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.6 – B.2.12:
Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.6;
Tulekah...
jusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.7;
Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.8;
Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.9;
Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.10;
Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.11;
Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine, kompetents B.2.12.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvub tööülesande sisuga, tuginedes projektdokumentatsioonile, tehnilistele normidele ja õigusaktidele;
2) järjestab enda ja alluvate tegevused, arvestades ülesannete prioriteetsust, ehitatava objekti ehitusgraafikut ning ehituse valmidust/olukorda objektil;
3) valib enda ja alluvate normikohased töövahendid ja materjalid vastavalt tööülesandele ja vahendite kasutusjuhenditele, arvestades ülesande eripära ning keskkonnatingimusi; kindlustab töörühmale vajalikud materjalid ja mehhanismid;
4) planeerib töövahendid, seadmed ja materjalid lähtuvalt töögraafikust ja tarneajast, arvestades säästlikkust;
5) jagab tööülesanded, arvestades töötaja pädevust ja kompetentsust;
6) kontrollib kooskõlastuste olemasolu, arvestades õigusakte; puudujääkide ilmnemisel teavitab asjaosalisi vastavalt korrale.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1) arvestab tööohutusnõuete ja objekti eeskirjadega; kontrollib alluvate teadlikkust tööohutusnõuetest;
2) järgib objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid; kontrollib alluvate töökeskkonna ohutuse reeglite järgimist;
3) järgib tule- ja elektriohutuse nõudeid; kontrollib alluvate tule- ja elektriohutuse nõuete järgimist; kooskõlastab tuleohtlike ja elektritööde teostamise; tuleohtlike ja elektritööde teostamise;
4) hoiab oma tööpaiga korras; kontrollib alluvate tööpaiga korrasolekut, teeb vajalikke ettekirjutusi;
5) kontrollib töö- ja kaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut; kasutab ettenähtud kaitsevahendeid; kontrollib alluvate töö- ja kaitsevahendite eesmärgipärast kasutamist.

Hindamismeetod(id): vestlus.
B.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib töövahendite, materjalide ja seadmete juhenditele ja töö eesmärgile vastavat kasutamist; organiseerib varustuse õigeaegse tarnimise tehnikule/paigaldajale;
2) organiseerib ehitustöid oma valdkonnas vastavalt ehituse organiseerimise projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; järgib olulisi ehituslikke ohutusnõudeid;
3) kontrollib kaablite paigaldamise ja kaabliteede rajamise vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nõuetele; kontrollib markeeringute vastavust tööprojektile;
4) kontrollib seadmete paigaldamise vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nõuetele;
5) kontrollib süsteemi komponentide ühendamise vastavust tootja juhenditele;
6) häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära; testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile;
7) kontrollib teostatud tööde kvaliteeti vastavalt kriteeriumidele; puuduste/mittevastavuse ilmnemisel korraldab nende kõrvaldamise;
8) kontrollib paigaldus- ja ehitustööde dokumentatsiooni vastavust kehtestatud korrale; vastutab dokumentatsiooni normidele/kokkulepetele vastavuse eest;
9) annab oma töö üle objekti omanikule/tellijale vastavalt lepingus sätestatud korrale; korraldab kasutajakoolituse.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.4 Paigaldiste kontroll ja hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele ja muudele asjakohastele regulatsioonidele;
2) kontrollib hooldustegevuste ja tulemuste dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale;
3) hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teostab rikete analüüsi; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.5 Juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhendab, arvestades juhendatava vajadusi ja võimekust; kuulab juhendatavat ja esitab edasiviivaid küsimusi; annab nõu, näitab ette; lahendab probleemid; jälgib juhendatavat, sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt;
2) valib ja seab prioriteete, lähtudes tööülesannetest;
jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda, vajadusel sekkub ning kavandab muudatused õigeaegselt; on orienteeritud tulemusele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; arendab oma juhtimisalaseid kompetentse;
3) korraldab alluvate töö; langetab asjakohaseid otsuseid, sh mittetäieliku info alusel tehtavaid otsuseid;
4) hindab töötajate töö tulemust ja annab tagasisidet; motiveerib alluvaid.

Hindamismeetod(id): vestlus.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.6 – B.2.12.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib turvasüsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib turvasüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
4) korraldab turvasüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
5) hindab süsteemide toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid turvasüsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.7 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.8 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib gaaskustutussüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab gaaskustutussüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab gaaskustutussüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab gaaskustutussüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab gaaskustutussüsteemi toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.9 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib vee- ja vahttulekustutuse süsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab vee- ja vahttulekustutuse süsteemid üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.10 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib suitsutõrjesüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab suitsutõrjesüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab suitsutõrjesüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab suitsutõrjesüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab suitsutõrjesüsteemi toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.11 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
B.2.12 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib süsteemi terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2) valib ja komplekteerib hädavalgustuse vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
3) korraldab hädavalgustuse paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist;
4) annab hädavalgustussüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
5) korraldab hädavalgustuse õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist;
6) hindab hädavalgustuse toimimist; vajadusel teeb ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, situatsioonülesanne, vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
2) kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus, standardmoodulitele Esitlus, Andmebaasid, Pilditöötlus, IT-turvalisus ja Koostöö internetis (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused") ning programmi konfigureerimiseks vajalikke programme ja tarkvara/vahendeid;
3) järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-21032017-02/7k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.03.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3114 Elektroonikatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Vassil Hartšuk Päästeamet
Ülo Kala Eltron AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Martin Lambing Siseministeerium
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Erik Pikknurm Antifire Tuleohutuslahendused OÜ
Jüri Teder G4S Eesti AS
Tamur Vaher Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist