Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 kutsestandard on täiendus...
koolituse õppekava koostamise ja töömaailma kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
EN: Security and Fire Protection Systems Installer, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.04.2021
Kehtib kuni: 07.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Parendati läbivalt terminoloogiat ja tegevusnäitajate sõnastusi.
- Kirjutati selgemaks turvatehnika valdkonna erinevate tasemete kutsete omavaheline tööjaotus/korraldus.
- Kohustuslik kompetents Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine jagati eraldi kompetentsideks: Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd; Süsteemi häälestamine ja testimine; Paigaldustööde dokumenteerimine ja dokumentide allkirjastamine; Hooldustööde dokumenteerimine ja dokumentid...
e allkirjastamine. Kompetentsi jagamine on vajalik, et tuleks paremini välja kutsetaseme roll ja vastutus tööülesande, -osa täitmisel.
- lisati kompetents Kasutajakoolituste läbi viimine, mis on vajalik praktikast ja töö terviklikkusest tulenevalt.
- valitav kompetents Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldus jagati vastavalt kompetentsiga hõlmatavatele süsteemidele kaheks: häiresüsteemi paigaldamine ja hooldus; jälgimissüsteemi paigaldamine ja hooldus. Jagamise aluseks võeti turvaseaduses sätestatu.
- Lisati kompetents Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.
- Lisati kompetents „Paigaldamise järelevalve“.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamise ja hooldamise korraldamine, vajadusel paigaldamine ja hooldamine, tehtud tööde kontrollimine ja tööde eest vastutamine. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 töötab iseseisvalt.

Tur...
vasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tegutseb vähemalt ühel järgmistest tegevusvaldkondadest: häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine; tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine; gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine; vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine; suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine; ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine; hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine; tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 korraldab (vajadusel teeb) turvasüsteemide paigaldamise ja hooldamisega seonduvaid muid töid, kus on pädevuse tõendamine nõutav (nt elektri- ning automaatika jms) vastavas valdkonnas omandatud pädevuse piires.

Turvasüsteemide tehnika kutsealal töötab ka turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja turvasüsteemide tehnik, tase 4 esmane kutse, kes osalevad turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldus- ja hooldustöödes ja turvasüsteemide tehnik, tase 4, kelle tööks on turvasüsteemide ja tuleohutuspaigaldiste paigaldamine ja hooldamine.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 tööaeg on üldjuhul fikseeritud, vajadusel esineb töötamist väljaspool tööaega. Tööga võib kaasneda füüsiline ja vaimne pingutus, töötempo on periooditi kiire ja pingeline. Vajadusel tuleb töötada välitingimustes, kõrgustes, ohtlikus keskkonnas. Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, redelid, tõstukid, mõõteseadmed, tehniline dokumentatsioon, normdokumendid (standardid, juhendid), arvutid ja nende tarkvara, kontoriseadmed ja spetsiaalseid arvutusprogrammid. Turvasüsteemide vastutav spetsialist kasutab vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid. Töö eripäraks võib olla: töö kõrgustes, välitingimustes, tolm, müra, madalad ja kõrged temperatuurid, niiskus.

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 omab ka turvasüsteemide tehnik tase 4 kompetentse väljaarvatud Fluoreeritud gaase sisaldavate gaasikustutussüsteemide käitlemine.

Selle kutsestandardi raames mõistetakse:
- häireseadmestiku all häire edastussüsteeme (HES), sissetungi- ja paanikahäire süsteeme (SHS), läbipääsusüsteeme (LPS);
- jälgimisseadmestiku all videovalvesüsteeme (VVS).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Enda ja meeskonna töö planeerimine, korraldamine ja kontrollimine.
A.2.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine.
A.2.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus.
A.2.4 Süsteemi häälestamine ja testimine.
A.2.5 Paigaldiste kontroll ja hooldamine.
A.2.6 Kasutajakoolituste läbi viimine.
A.2.7 Paigaldamise...
järelevalve.
Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.
A.2.9 Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine.
A.2.10 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.11 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.12 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hoolda...
mine.
A.2.13 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.14 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
A.2.15 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine.
A.2.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 on tavapäraselt keskharidusega isik, kes on kutsealased oskused omandanud töö käigus või kutseõppeasutuses või täienduskoolitustel. Sageli on turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 varem töötanud 4. taseme turvasüsteemide tehnikuna.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Valve-, turva-, tuleohutussüsteemide vastutav spetsialist, paigaldusjuht, hooldusjuht, objektijuht, projektijuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamine turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5na on reguleeritud tuleohutuse seaduse ja turvaseadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kohustuslike kompetentside B.3.1-B.3.7 tõendamine.
Valitavatest kompetentsidest B.3.8-B.3.16 tuleb tõendada vähemalt üks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida tõendades samaaegs...
elt valitavad kompetentsid: B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.12 Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine ja B.3.13 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 üldoskused
1. Kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused"); mõistab erialast inglise keelt.
2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist.
3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala „Iseseisev kasutaja“ tasemele (vt Li...
sa 2).
4. Hoiab meeskonnavaimu; algatab koostööd; juhendab meeskonna tööd, arvestades enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; reageerib asjakohaselt meeskonnaliikmete vajadustele ja tagasisidele; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni, oma teadmisi ja kogemusi; korraldab töö sujuva toimimise.
5. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; on võimeline suhtluspartnerit aktiivselt ja kriitiliselt kuulama.
6. Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, arvestades olukorda ja suhtlemispartnerit; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
7. Hindab ja analüüsib oma olemasolevaid ja arendamist vajavaid oskusi; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt; seostab uut teavet varasema kogemusega ning rakendab omandatud teadmisi ja oskusi.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Enda ja meeskonna töö planeerimine, korraldamine ja kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. tutvub tööülesande sisuga, tuginedes projektdokumentatsioonile, tehnilistele normidele ja õigusaktidele;
2. järjestab enda ja meeskonnaliikmete tegevused, arvestades ülesannete prioriteetsust, ehitatava objekti ehitusgraafikut ning ehituse valmidust/olukorda objektil;
3. valib enda ja meeskonnaliikmete normikohased töövahendid ja materjalid vastavalt tööülesandele ja vahendite kasutusjuhenditele, arvestades ülesande eripära ning keskkonnatingimusi; kindlustab töörühmale vajalikud materjalid ja mehhanismid;
4. planeerib töövahendid, seadmed ja materjalid lähtuvalt töögraafikust ja tarneajast, arvestades säästlikkust;
5. jagab tööülesanded, arvestades töötaja pädevust ja kompetentsust;
6. kontrollib kooskõlastuse olemasolu, arvestades õigusakte; puudujääkide ilmnemisel teavitab asjaosalisi vastavalt korrale.
B.3.2 Töökeskkonna ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. arvestab oma töös ja meeskonnaliikmete töö organiseerimisel tööohutusnõuete ja objekti eeskirjadega;
2. järgib oma töös ja meekonnaliikmete töö organiseerimisel objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid;
3. järgib oma töös ja meeskonnaliikmete töö organiseerimisel tule- ja elektriohutuse nõudeid; kooskõlastab tuleohtlike ja elektritööde teostamise;
4. hoiab oma tööpaiga korras; kontrollib meeskonnaliikmete tööpaiga korrasolekut, vajadusel juhendab täiendavalt;
5. kasutab oma töös töö- ja isikukaitsevahendeid ja veendub nende korrasolekus; organiseerib ja kontrollib meeskonnaliikmete töö- ja isikukaitsevahendite eesmärgipärast kasutamist.
B.3.3 Paigaldiste ning seadmete paigaldus 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib töövahendite, materjalide ja seadmete juhenditele ja töö eesmärgile vastavat kasutamist; organiseerib varustuse tarnimise tehnikule/paigaldajale;
2. organiseerib, vajadusel teeb ise paigaldustöid oma valdkonnas vastavalt ehituse organiseerimise projektile, arvestades üldehituslike nõudeid ja projekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; järgib ehituslikke ohutusnõudeid;
3. kontrollib kaablite paigaldamise (vajadusel paigaldab ise kaablid) ja kaabliteede rajamise (vajadusel rajab ise kaabliteed) vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nõuetele; kontrollib kaablimarkeeringute olemasolu, vajadusel markeerib ise vastavalt projektile;
4. kontrollib seadmete paigaldamise vastavust tootja juhenditele, kehtivatele standarditele ja nõuetele, vajadusel paigaldab ise seadmed;
5. kontrollib süsteemi komponentide ühendamise vastavust tootja juhenditele, vajadusel teostab ise vajalikud ühendused;
6. korraldab ja kontrollib tööde dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale;
7. koostab (vajadusel) ja allkirjastab teostusdokumentatsiooni.
B.3.4 Süsteemi häälestamine ja testimine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib süsteemi häälestamist (vajadusel häälestab ise) vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära; kontrollib (vajadusel testib ise) süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile;
2. kontrollib teostatud tööde kvaliteeti vastavalt kriteeriumidele; puuduste/mittevastavuse ilmnemisel korraldab nende kõrvaldamise;
3. dokumenteerib ja allkirjastab (vajadusel) häälestamise ja testimise tulemuse vastavalt juhistele.
B.3.5 Paigaldiste kontroll ja hooldus 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab, vajadusel teeb ise kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt normidele, hooldusjuhenditele, õigusaktidele ja muudele asjakohastele regulatsioonidele;
2. teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid;
3. tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires;
4. hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teostab rikete analüüsi; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks;
5. valib sobivad meetodid süsteemi efektiivsuse, töökindluse ja stabiilsuse tõstmiseks ning vajadusel korraldab vajalike tööde tegemise;
6. korraldab (vajadusel teeb ise) ja kontrollib tööde dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale;
7. allkirjastab vajadusel paigaldise teostusdokumentatsiooni muudatused.
B.3.6 Kasutajakoolituse läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb kasutajakoolituse vastavalt juhistele;
2. vormistab koolitusakti vastavalt juhistele.
B.3.7 Paigaldamise järelevalve 6

Tegevusnäitajad:
1. teeb paigaldamise käigus järelevalvet ja konsulteerib osapooltega projektiga seotud küsimustes;
2. kontrollib paigaldise vastavust normdokumentidele ja lähteülesandele. Annab hinnangu paigaldise terviklahenduse toimivusele. Vajadusel teeb ettepanekud paigaldise parendamiseks;
3. kontrollib teostusjooniste vastavust nõuetele ja tegelikkusele;
4. osaleb vajadusel valminud paigaldise tellijale üleandmise toimingutes.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.3.8-B.3.16 tuleb tõendada vähemalt üks arvestades, et valitavat kompetentsi B.3.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine saab valida tõendades samaaegselt valitavad kompetentsid: B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine, B.3.12 Vee...- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine ja B.3.13 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.3.8 Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) häireseadmestiku paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) häireseadmestiku hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib häireseadmestiku vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) häireseadmestiku ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) häireseadmestiku testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab häireseadmestiku toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.9 Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) jälgimisseadmestiku paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) jälgimisseadmestiku hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib jälgimisseadmestiku vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) jälgimisseadmestiku ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) jälgimisseadmestiku testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab jälgimisseadmestiku toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.10 Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib tulekahjusignalisatsioonisüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) tulekahjusignalisatsioonisüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab tulekahjusignalisatsioonisüsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.11 Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussüsteemide paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussüsteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib gaaskustutussüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussüsteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) gaaskustutussüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab gaaskustutussüsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.12 Vee- ja vahtkustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse süsteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib vee- ja vahttulekustutuse süsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse süsteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) vee- ja vahttulekustutuse süsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.13 Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutõrjesüsteemide paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutõrjesüsteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib suitsutõrjesüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutõrjesüsteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) suitsutõrjesüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab suitsutõrjesüsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.14 Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissüsteemide paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissüsteemide hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib ehitise teavitamissüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissüsteemide ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) ehitise teavitamissüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab ehitise teavitamissüsteemide toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.15 Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) hädavalgustuse paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) hädavalgustuse hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib hädavalgustuse vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) hädavalgustuse ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) hädavalgustuse testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab hädavalgustuse toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
B.3.16 Tuleohutusautomaatika paigaldamine ja hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika paigaldamise ja seadistamise järgides süsteemide terviklahendust, tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele;
2. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika hoolduse vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele;
3. valib ja komplekteerib süsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust;
4. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika ja seadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele;
5. korraldab (vajadusel teeb ise) tuleohutusautomaatika testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi;
6. hindab tuleohutusautomaatika toimimist, vajadusel teeb ettepanekuid süsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01042021-1.6.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.04.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Turvasüsteemide tehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3114 Elektroonikatehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Oliver Riik Telegrupp AS
Tõnu Kutsar Eule OÜ
Tarmo Nigols G4S Eesti AS
Marina Koit Henert Grupp OÜ
Ülo Kala Selerek OÜ
Neeme Ervin Import Service OÜ
Ergo Manninen Päästeamet
Mihkel Kask Politsei- ja Piirivalveamet
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist