Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Õmbleja 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:

a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks

b) Isikute kutsealase kompetentsuse hind...
amiseks

c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 4
EN: Dressmaker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.05.2017
Kehtib kuni: 18.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemise ja sisuliste muudatuste vajadusega.

Standardi kutsekirjelduses korrigeeritud töö eesmärki, töö sisu, tasemekirjeldust ja tööosade struktuuri ning viidud kompetentsid tööosadega vastavusse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Kuressaare Ametikool Õmbleja 152120 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.06.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tartu Rakenduslik Kolledž Rõivaõmbleja 134477 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.11.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme õmbleja töö eesmärk: õmmelda kiirelt ja kvaliteetselt tehnoloogilisi sõlmi õmblustoodete valmistamiseks. 4. taseme õmbleja õmbleb määratud aja jooksul erineva suuruse ja kujuga tootedetaile ning ühendab need tehnoloogilisteks sõlmedeks ja seejärel pooltoodeteks. Töö hõlmab kinnituste tege...mist ja toote lõppviimistlemist. 4. taseme õmbleja lähtub oma töös tehnoloogilisest dokumentatsioonist, tootenäidisest ja tööjuhistest. Õmbleja mõistab tootmisprotsessi tervikuna ja oma töö töölõigu tähtsust selles. 4. taseme õmblejal on võimalus peale eriväljaõppe läbimist töötada individuaalõmbluses.

Seotud kutse:
Õmbleja, tase 3 teeb lihtsaid õmblusoperatsioone: ühendab ja äärestab detaile, teeb kinnitusi, dubleerib detaile ja teeb kuumniisket töötlust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine
1) Õmblusseadmete seadistamine
2) Õmblusseadmete hooldamine ja puhastamine
3) Õmblusseadmete programmide valimine ja kasutamine
4) Kuum-niiske töötluse seadmete reguleerimine

A.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine
1) Ühendusõmbluste õmblemine...
, äärestamine ja palistamine
2) Sissevõtete õmblemine ja figuursete detailide ühendamine
3) Erikujuliste väikedetailide valmistamine
4) Kaunistuselementide õmblemine
5) Furnituuride märkimine ja paigaldamine

A.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine
1) Tootesõlmede õmblemine
2) Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine

A.2.4 Kuumniiske töötlemine
1) Detailide dubleerimine
2) Pooltoote kuumniiske töötlemine
3) Toote lõppviimistlus

A.2.5 Valmistoote kvaliteedikontroll
1) Tooote kvaliteedi hindamine
2) Mõõtude kontrollimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööoperatsioonid võivad vahelduda või olla rutiinsed. Õmbleja töökeskkonnas võib esineda müra, tekstiilitolmu ning viimistlusprotsessis tekkinud kuumust ja auru, mis võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat. Töö võib koormata silmi ja tekitada sundasendist tingitud vaevusi.
A.4 Töövahendid
Õmbleja töövahendid on erinevad õmblusmasinad (nt süstikpistemasin, ahelpistemasinad, nööbikinnitusmasin), kuumniiske töötlemise seadmed (triikrauad), abivahendid (käärid, palistajad, šabloonid, kantimisseadmed), õmblusmaterjalid (kangad, niidid) ja õmblustarvikud (nööbid, needid, trukid, haagid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Õmbleja töö eeldab distsiplineeritust, hoolikust ja püsivust, vastutustunnet ja meeskonnatöö oskust. Oluliste eelduste hulka kuuluvad käeline osavus, liigutuste kiirus ja täpsus, hea koordinatsioon ja vastupidavus intensiivseks tööks. Vajalik on hea nägemine ja silmamõõt.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme õmbleja kutseoskused on omandatud kutseõppesasutuses või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, termotöötleja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1-B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab õmblusseadme ette (niidistab, valib nõela ja presstalla, reguleerib pistet), lähtudes tööülesandest, materjali liigist ja masina eripärast;
2. Puhastab töö lõppedes masina seest ja väljast, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel, järgides õmblusmasinate hooldusnõudeid;
3. Valib õmblusseadmel olevaid programme (näit. niidi lõikamine, õmbluse algus- ja lõppkinnituse tegemine jne.), järgides tehnoloogilist kaarti;
4. Reguleerib juhiste alusel kuum-niiske seadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.
B.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab, äärestab ja palistab detaile vastavalt toote- ja materjaliliigile, järgides ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke;
2. Õmbleb sissevõtteid, järgides detailil olevaid märgistusi või tehnoloogilist kaarti. Ühendab figuurseid detaile, järgides ettenähtud õmblusvaru, vastasmärke ja tehnoloogilist kaarti;
3. Valmistab väikedetailid (nt taskuklapid, mansetid ja kätised, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jne.), järgides etteantud tootenäidist või tehnoloogilist kaarti;
4. Õmbleb kaunistuselemendid (nt rüüsid, volangid, krooked, pitsid, lipsud, kandid jm) ja ühendab need detailiga, järgides tootenäidist või tehnoloogilist kaarti;
5. Märgib erinevate furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne.) asukohad ja kinnitab need, järgides etteantud tootenäidist või tehnoloogilist kaarti.
B.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ühendab toote põhidetailid (õla-, külje ja seljaosa) vastavalt materjali- ja tooteliigile. Järgib vastasmärke, tootenäidist või tehnoloogilist kaarti;
2. Ühendab krae (kannaga, püstkrae, sallkrae, reväärkrae) kaelakaarele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist;
3. Ühendab varruka käeaugukaarega, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist;
4. Ühendab lõikekohase kandi või värvli toote vööjoonele, järgides vastasmärke, tehnoloogilist kaarti või näidist;
5. Ühendab voodri tootega, järgides vastasmärke, tootenäidist või tehnoloogilist kaarti.
B.2.4 Kuumniiske töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriidega või liimipaelaga arvestades materjali ja toote eripära, järgides tootenäidist või tehnoloogilist kaarti;
2. Triigib või pressib pooltoote, arvestades materjali koostist ja omadusi;
3. Triigib, pressib või aurutab valmistoote lähtudes materjali ja toote eripära tehnoloogilisest kaardist.
B.2.5 Valmistoote kvaliteedikontroll 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab visuaalsel vaatlusel valmistoote kvaliteedi vastavust toote näidisele;
2. Kontrollib valmistoote vastavust mõõtude tabelile.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Õmbleja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös töötervishoiu, -ohutuse, -korralduse ja keskkonnahoiu nõudeid;
2. Töötab iseseisvalt tootenäidise ja tehnoloogilisel kaardil olevate juhiste alusel, etteantud ajanormi piires, kasutades ratsionaalseid töövõtteid;
3. Paigutab töövahendid ja detailid töökohal tsoonidesse, mis tagavad õmblemisel ratsionaalsete töövõtete kasutamise ja ergonoomilise tööasendi;
4. Omab ülevaadet toote- ja materjaliliikidest (kerged rõivad, tekstiilitooted, looduslikud, tehis- ja sünteetilised materjalid jne);
5. Kasutab õmblusseadmeid otstarbekalt;
6. Järgib igas tööetapis kvaliteedinõudeid, hindab oma töö lõpptulemust, tuvastab ja parandab vead. Mõistab vigade mõju järgnevatele töölõikudele;
7. Hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
8. Suhtleb sõbralikult ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
9. Kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud olukordades;
10. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
11. Hoiab igas tööetapis oma töökoha korras;
12. Vajadusel juhendab vähemkogenud kaastöötajaid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-11052017-3.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
753 Rõivatööstuse jms töölised
7533 Õmblejad, tikkijad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Maie Koroljova Baltika Tailor OÜ
Sirje Riimaa AS Baltika
Inna Soonurm SA Innove
Kaja Piirla Miss Mary of Sweden OÜ
Maive Sein Nurme Production

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist