Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Õmbleja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Õmbleja, tase 4
EN: Dressmaker, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.04.2022
Kehtib kuni: 18.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- korrigeeriti töö ja tegevusnäitajate kirjeldusi, toodi selgemalt välja tasemete erisused
- erialane sõnavara korrastatud ja ühtlustatud rõivatööstuses sh rätsepa kutsestandardites kasutatava sõnavaraga
- lisati kvaliteedi tagamist kindlustavad oskused ning erialast suhtlust eeldatavad keele ja IKT- alased oskused
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Õmbleja 147117 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.04.2022 Avatud
2 Tallinna Ehituskool Õmbleja 197497 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.04.2022 Avatud
3 Tallinna Tööstushariduskeskus Rõivaõmbleja 237423 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/4 22.12.2022 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine) 157253 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.04.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Õmbleja, tase 4 töötab rõiva - või tekstiilitootmise ettevõttes, kus tema töö tulemusena valmivad erineva keerukusastmega tootedetailid, tootesõlmed ning pool- ja valmistooted.
4. taseme õmbleja teeb kindlaksmääratud aja jooksul mitmekesiseid õmblusoperatsioone, kuumniisket vahetöötlust ja lõppviim...
istlust tehnoloogiliste juhendite ja tootenäidiste järgi. Vajalik on mõista tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles.
Õmbleja, tase 4 kasutab oma töös õmblusmasinaid ja -seadmeid (sh poolautomaatseadmeid) ning kuumniiske töötlemise seadmeid.
Töökeskkonnas esineb müra ja tekstiilitolmu. Ohutegurid on sundasend ja silmade ülekoormus.
Kokkupuude keemiliselt töödeldud materjalidega võib tundlikel inimestel põhjustada allergiat.
Madalam kutsetase: õmbleja, tase 3.
Teeb põhilisi õmblusoperatsioone ning kuumniisket vahetöötlust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Õmblusmasinate ja -seadmete käsitsemine.
A.2.2 Õmblusoperatsioonide tegemine.
A.2.3 Tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega.
A.2.4 Kuumniiske vahetöötlemine
A.2.5 Lõppviimistlus.
A.2.6 Kvaliteedikontroll.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme õmblejaks saab õppida kutseõppeasutuses või töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Õmbleja, õmblustoodete termotöötleja, õmbleja-õmblustoodete termotöötleja.
A.6 Tulevikuoskused
Uute materjalide ja tehnoloogiate kasutusele võtmine toob vajaduse täiendada pidevalt õmblusmasinate- ja seadmete seadistamise, sh abivahendite kasutamise oskusi.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid B.3.1- B.3.6.
B.2 Õmbleja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1) Kasutab oma töös teadmisi materjaliõpetusest, õmblustehnoloogiast ja läbilõikeskeemide koostamisest.
2) Tunneb õmblusalast terminoloogiat, loeb ja järgib tehnoloogilist dokumentatsiooni (juhendid, läbilõikeskeemid, tingmärgid jms).
3) Järgib organisatsiooni töökorraldusreeglei...
d ja ohutusnõudeid ning kutsealase tööga seonduvaid õigusakte.
4) Kasutab ohutuid ja ratsionaalseid töövõtteid ja ergonoomilisi tööasendeid.
5) Korraldab oma töölõigu sujuva toimimise, hoiab oma töökoha korras.
6) Kohandub meeskonnaga, teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas.
7) Suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise, tuleb toime erinevates suhtlusolukordades.
8) Hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega.
9) Valdab erialast eesti keelt tasemel A.2, v.a. rääkimine ja kirjutamine (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused).
10) Kasutab oma töös digiseadmeid algtasemel kasutaja tasemel v.a. sisuloome, kommunikatsioon ja probleemide lahendamine (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Õmblusmasinate ja -seadmete käsitsemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Niidistab õmblusmasina ja -seadme, paigaldab nõela, presstalla ja vajaliku lisaseadme, järgides tehnoloogilist juhendit.
2. Reguleerib piste pikkuse vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
3. Puhastab õmblusmasina või -seadme töö lõppedes, vajadusel ka tööoperatsioonide vahetumisel seest ja väljast, järgides ohutus- ja hooldusnõudeid.
4. Kasutab õmblusmasinal ja -seadmel olevaid programme (niidi lõikamine, kinnituste tegemine õmbluse alguses või lõpus, nööpaugu tüübi valimine jms) järgides õmblusmasina ja -seadme kasutusjuhendit.
B.3.2 Õmblusoperatsioonide tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb (äärestab, kandib ja palistab) detailide lõikeservad vastavalt tehnoloogilisele juhendile.
2. Õmbleb lihtsa ja figuurse kujuga väikedetailid (taskuklapid, mansetid, põõnad, pagunid, vööd, värvlid jms), järgides tehnoloogilises juhendis ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
3. Õmbleb kaunistuselemendid (rüüžid, volangid, krooked, pitsid, lipsud, kandid jms) ja ühendab need detailiga, järgides tehnoloogilist juhendit.
4. Märgib furnituuride (nööbid, pandlad, trukid, needid, haagid, tripid, öösid jne) asukohad ja kinnitab need, järgides tehnoloogilist juhendit ja vajadusel tootenäidist.
B.3.3 Tootesõlmede õmblemine ja ühendamine tootega 4

Tegevusnäitajad:
1. Õmbleb erineva keerukusastmega tootesõlmed (krae, lõhik, kinnis, tasku jms), järgides tehnoloogilises juhendis ettenähtud õmblusvaru ja vastasmärke.
2. Ühendab toote põhidetailid (esi- ja seljaosa, varrukad jms) ja tootesõlmed, järgides tehnoloogilist juhendit, vajadusel tootenäidist.
3. Ühendab voodri tootega, järgides tehnoloogilist juhendit.
4. Kontrollib detailide (taskuklapid, taskud, märgistused, kinnitused jms) mõõtude ja asukoha sümmeetrilisust tehnoloogilises juhendis toodud mõõtudele, kasutades kontroll-lekaale, mõõtejoonlaudu jms.
5. Mõistab vigade mõju järgnevatele töölõikudele, leiab probleemidele lahenduse.
B.3.4 Kuumniiske vahetöötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Töötleb vajalikud detailid liimiriide või -paelaga, järgides tehnoloogilist juhendit.
2. Teeb töö erinevatel etappidel kuumniiske vahetöötlemise vastavalt tehnoloogilisele juhendile, vajadusel kasutab šabloone.
3. Reguleerib tehnoloogilise juhendi alusel kuumniiske töötlemisseadme temperatuuri, aja ja surve vastavalt materjali omadustele.
B.3.5 Lõppviimistlus 4

Tegevusnäitajad:
1. Reguleerib kuumniiske seadme temperatuuri, aja ja surve, lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
2. Teeb valmistoote kuumniiske lõppviimistluse, lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
3. Hindab valmistoote lõppviimistluse vastavust tehnoloogilisele juhendile.
B.3.6 Kvaliteedikontroll 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib mõõtejoonlaua ja mõõdulindiga valmistoote mõõtude vastavust mõõtude tabelile.
2. Hindab visuaalselt valmistoote kvaliteedi vastavust toote näidisele, probleemide korral leiab lahenduse.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-19042022-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Rõivatootmine
Kutse grupp: Õmbleja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
81 Seadme- ja masinaoperaatorid
815 Tekstiil-, karusnahk- ja nahktoodete masinate operaatorid
8153 Masinõmblejad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0723 Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
14 Rõivatootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viivi Eskla AS Profline
Anželika Aas Hilding Anders Baltic AS
Sirje Riimaa ekspert
Liivi Lõhmussaar Tartu Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist