Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Raudtee teemehaanik, tase 5 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetents...
use hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 5
EN: Railway Mechanic, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Sillameister, tase 5
Kehtib alates: 30.01.2018
Kehtib kuni: 14.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud seoses raudtee keevitusmeister, tase 5 kutsestandardi koostamise ja kehtivusaja lõppemisega.

Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 5 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remondi- ja ehitustööde planeerimine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse määramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontrollimine ja vastuvõtmine.
5. taseme raudtee teemehaanik on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisv...
alt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.
Raudtee teemehaanik, tase 5 töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.
Raudtee teemehaanik, tase 5 kutse sisaldab osakutset sillameister, tase 5.

Lähedased kutsed
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Raudtee teemehaanik, tase 3
Raudtee teemehaanik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi valmisoleku kontrollimine ja ettevalmistamine
5) Tööriista...
de, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse otsustamine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine ja kasutamise kontrollimine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillameistri töös
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
5) Tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete valimine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
6) Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise kavandamine ja korraldamine
7) Tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorra kontrollimine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillameistri töös
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine kogu tööprotsessis
3) Tööprotsessi tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine
4) Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasiste tegevuste planeerimine
5) Teemõõduvaguni mõõdistusandmete analüüsimine ja kasutamine ning edasiste tegevuste planeerimine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillameistri töös
1) Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine
3) Töö tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine
4) Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine

A.2.7 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete väikemehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
3) Masinate ja mehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine, korraldamine ja kontrollimine

A.2.8 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning vahetamise planeerimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise töötulemuse hindamine
3) Liiprite vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Pöörmeprusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
5) Riströöpa liikuva südamiku ja pöörme seademehhanismide kinnitusprusside vahetamise kavandamine
6) Sillaprusside vahetamise kavandamine ja korraldamine

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning vahetamise planeerimine
2) Sillaprusside vahetamise kavandamine ja korraldamine

A.2.10 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
1) Rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimise, paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
2) Erinevate kinnituste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
3) Rööpaniiti katkestamata lukupilude hajutamise ja rööpaniidi katkestamisega lukupilude reguleerimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Rööbaste ärajooksu tõkestamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
5) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine, hindamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine

A.2.11 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
1) Muldkeha seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ja korraldamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine
3) Muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
4) Veeviimarite ja kraavide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine

A.2.12 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Raudtee muldkeha seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ja korraldamine
2) Veeviimarite ja kraavide rajamise ja korrastamise kavandamine ning korraldamine

A.2.13 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine
3) Ballasti paigaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Ballasti puhastamise ja lisamise kavandamine ja korraldamine

A.2.14 Tee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1) Tee geomeetria kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuse hindamine
3) Tee rihtimise ja tõstmise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Teekõveriku rihtimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
5) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
6) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
7) Rööpmelaiuse korrigeerimise kavandamine ja korraldamine
8) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamise ja teekergete kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.15 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1) Isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite korrasoleku kontrollimise kavandamine ja korraldamine
2) Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
3) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
4) Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela korrastustööde kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.16 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite ja -rennide remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Raudteesilla remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine
2) Raudteesilla seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
3) Raudteetruubi rajamise ja rekonstrueerimise kavandamine ja korraldamine
4) Raudteetruubi remontimise kavandamine ja korraldamine
5) Raudteetruubi puhastamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
6) Raudteetruubi seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
7) Raudteeviadukti remontimine
8) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
9) Raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
10) Raudteerennide seisukorra kontrollimise ja rikete kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine

A.2.17 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
1) Rööbaste seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
3) Rööbaste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
4) Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine
5) Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamise kavandamine ja korraldamine
6) Purunenud pikkrööpa ajutise taastamise korraldamine
7) Pikkrööbaste temperatuuripingest vabastamine
8) Rööpaniitide venitamine arvutuslikku temperatuurivahemikku
9) Pikkrööpa ja rööbaste kokkukeevitamise töötulemuse hindamine
10) Pöörmete reguleerimine ja üksikute metallosade vahetamine, töö kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
11) Pöörmete paigaldamise ja metallosade vahetamise korraldamine

A.2.18 Rööbastee korrashoiutööde ja remontimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös
1) Rööbaste seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
2) Sillarööbaste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine
3) Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine

A.2.19 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise, ehitamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ehitamise ja remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamise ja remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine
3) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimise ja rikete kindlakstegemise korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine
4) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine

A.2.20 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
7) Raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatiste kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
8) Ohutuse tagamise kontrollimine

A.2.21 Juhendamine ja juhtimine
1) Tööde juhi määramine ja juhendamine
2) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
3) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal
4) Ressursside haldamine
5) Parendustegevuste kavandamine ja korraldamine
6) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine

A.2.22 Juhendamine ja juhtimine sillameistri töös
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal

Sillameister, tase 5 osakutse moodustub tööosadest A.2.2, A.2.4, A.2.6, A.2.9, A.2.12, A.2.16, A.2.18 ja A.2.22.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
5. taseme raudtee teemehaaniku töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega - ööpäevaringselt, puhkepäevadel või riiklikel pühadel.
Raudtee teemehaanik, tase 5 töö on vaheldusrikas, eeldab tähelepanelikkus...
t ja vastutust raudtee seisukorra kontrollimisel, tulemuste analüüsimisel, meetmete rakendamisel, töö planeerimisel ja remonttööde õigeaegsel juhtimisel, liiklusohutuse tagamisel ning töötulemuste kontrollimisel.

Raudtee teemehaaniku töökeskkond on raudteel töötamise ajal kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes.
Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus.
Lisaks on 5. taseme raudtee teemehaanikul vaja inimeste juhtimise ning dokumendihalduse oskust.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee teemehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust ja isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee teemehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee väikemehhanismid (näit lumepuhur, mutrikeeraja jmt), signaalid (signaallipp, -lamp, piiramissignaalid), sidevahendid (käsiraadiojaam, mobiiltelefon) ja mõõtevahendid (näit mõõdulint, -ratas, teešabloon, universaalnihik, nivelliir).
5. taseme teemehaanik kasutab...
oma töös ka dokumente (näit projekte, tööplaane) ja bürootehnikat (näit arvutit, printerit). Vajalikuks võib osutuda liiklusvahend töökohtadele jõudmiseks.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee teemehaaniku töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada brigaadis ja juhtida brigaadi saadud töökorralduse järgi, loogilist mõtlemist, korrektsust ja loomingulisust, analüüsioskust, saavutusvajadus...t, enesedistsipliini ja positiivset eluhoiakut, valmidust reageerida positiivselt ja negatiivselt inimeste ja olukordade suhtes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on
• vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 3-aastase praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel
või
• erialane kõrgharidus ja kutseoskused on omandatud 3-kuulise praktilise töö ...
käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teemeister, sillameister, teejärelevaataja, tööjuht
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudtee teemehaanik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3, B.2.5, B.2.7, B.2.8, B.2.10, B.2.11, B.2.13-B.2.17, B.2.19-B.2.21 ja B.2.23 tõendamine.

Sillameister, tase 5 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2, B.2.4, B.2.6, B.2.9, B.2.12, B.2.16, B.2.18, B.2.22 ...
ja B.2.23 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet oma alluvate ja töörühmade tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest, määrates lähteandmete põhjal vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja ning tööoperatsioonide järjestuse;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest;
4) kontrollib tehnoloogilise protsessi valmisolekut või valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) otsustab tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektide kooseisust, neis kasutatav kutsealane terminoloogia ja jooniste tingmärgid,
2) tööplaanide koostamise põhimõtted,
3) töö dokumenteerimise ja andmete töötlemise alused.
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet, juhindudes tööülesandest;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest;
4) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) valib tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentidee nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektide kooseisust, neis kasutatav kutsealane terminoloogia ja jooniste tingmärgid,
2) tööplaanide koostamise põhimõtted,
3) töö dokumenteerimise ja andmete töötlemise alused.
B.2.3 Liiklusohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded;
6) kavandab ja korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ja eemaldamist või teeb neid töid;
7) kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorda.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillameistri töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.5 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1) ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ja vahendid rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist kogu tööprotsessis, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib tööprotsessi tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust;
5) analüüsib ja kasutab teemõõduvaguni mõõdistusandmeid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ja vahendid rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.2.7 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kavandab ja korraldab väikemehhanismidega lumetõrjetööde tegemist raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel või teeb neid töid, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
3) kavandab, korraldab ja kontrollib lumetõrjetööde tegemist masinate ja mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) lumetõrjemasinate ja -mehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.
B.2.8 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel liiprite ja prusside vahetamist;
2) hindab liiprite ja prusside mahapaneku ja vahetamise tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab liiprite vahetamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab pöörmeprusside paigaldamist või vahetab pöörmeprusse, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) kavandab riströöpa liikuva südamiku ja pöörme seademehhanismi kinnitusprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel prusside vahetust;
2) kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.10 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimist, paigaldamist ja vahetamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kavandab ja korraldab erinevate kinnituste paigaldamist ja vahetamist ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab lukupilude hajutamist rööpaniiti katkestamata ja lukupilude hajutamist rööpaniidi katkestamisega ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab rööbaste ärajooksu tõkestamist ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) kontrollib või korraldab lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamist ja hindamist ning planeerib edasist tegevust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.11 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudtee muldkeha seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust;
2) hindab raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab raudtee muldkeha remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, sh kõrvaldab muldkeha defektid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab veeviimarite ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.12 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudtee muldkeha seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab veeviimarite ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.13 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab ballasti seisukorra hindamist või hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste alusel edasist tegevust;
3) kavandab ja korraldab ballasti paigaldamist ja hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab ballasti puhastamist ja lisamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.14 Tee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab tee geomeetria kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust;
2) hindab tee rihtimis- ja tõstetööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab tee rihtimist ja tõstmist ja hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab teekõveriku rihtimist ja hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) kavandab ja korraldab pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimist ja puuduste kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
7) kavandab ja korraldab rööpmelaiuse korrigeerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
8) kavandab ja korraldab loodihälvete, vajumite ja risttõugete parandamist ning teekergete kõrvaldamist ning hindab töö tulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.15 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite korrasoleku kontrollimist rööbasahela rikete ennetamiseks või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes seadmete kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust;
3) kavandab ja korraldab rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes projektist ning normdokumentide nõuetest;
4) kavandab või korraldab rööbasahela korrastustöid automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.16 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite ja -rennide remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudteesilla (koonuste, kalda- ja vahesammaste, sildeehitiste ja tugiosade) remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib raudteesilla seisukorda ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab raudteetruubi rajamist ja rekonstrueerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes projektdokumentatsiooni ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab raudteetruubi remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) kavandab ja korraldab raudteetruubi puhastamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
6) kavandab ja korraldab raudteetruubi seisukorra kontrollimist ja rikete kindlakstegemist või kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrollimise tulemuste alusel edasist tegevust;
7) remondib raudteeviadukti, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
8) kontrollib raudteeviadukti seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
9) kavandab ja korraldab raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
10) kavandab ja korraldab raudteerennide seisukorra kontrollimist ja rikete kõrvaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.17 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab rööbaste seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab pöörmete seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
3) kavandab ja korraldab rööbaste paigaldamist ja vahetamist, sh rööbaste üksik- ja lausvahetamist ja vahetamist sillal, või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee paigaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) korraldab purunenud pikkrööpa ajutiselt taastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
7) korraldab pikkrööpad temperatuuripingest vabastamist või teeb neid töid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
8) korraldab rööpaniite arvestuslikku temperatuurivahemikku pikendamist või teeb neid töid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
9) hindab pikkrööpa ja rööbaste kokku keevitamise töötulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
10) kavandab ja korraldab pöörmete reguleerimist ja üksikute metallosade vahetamist ja hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
11) korraldab paigaldatava pöörme komplektsuse kontrollimist ja metallosade vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.18 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab rööbaste seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab sillal rööbaste paigaldamist ja vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee paigaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.19 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise, ehitamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimist ja ehitamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamist ja remontimist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimist ning rikete kindlakstegemist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
4) kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetes, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
B.2.20 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
2) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
3) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel;
4) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudteekaalude remontimisel;
5) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise pöördesildade remontimisel;
6) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel;
7) kontrollib raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatisi ja teeb kindlaks nende rikked;
8) kontrollib ohutuse tagamist.
B.2.21 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab tööde juhi ja juhendab teda, juhindudes tööiseloomust ja normdokumentide nõuetest;
2) juhendab madalama kutsetasemega töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel, tööga kaasneda võivate riskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest;
4) haldab ressursse, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja -ajast;
5) kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ja tagasisidest;
6) hindab tööprotsessi tulemusi ja kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning annab töötajatele tagasisidet, juhindudes töö iseloomust ja töö mahust.
B.2.22 Juhendamine ja juhtimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama kutsetasemega töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel, tööga kaasneda võivate riskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab mehhanismide töö koordineerimise või koordineerib mehhanismide tööd, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
Osakutsega seotud kompetentsid
Sillameister, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet, juhindudes tööülesandest;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest;
4) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) valib tööriistad, väikemehhanismid ja abiseadmed, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kasutab isikukaitsevahendeid, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentidee nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektide kooseisust, neis kasutatav kutsealane terminoloogia ja jooniste tingmärgid,
2) tööplaanide koostamise põhimõtted,
3) töö dokumenteerimise ja andmete töötlemise alused.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine sillameistri töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ja vahendid rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel prusside vahetust;
2) kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.12 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ja korraldamine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudtee muldkeha seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab veeviimarite ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.16 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite ja -rennide remontimise, seisukorra hindamise ja kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab raudteesilla (koonuste, kalda- ja vahesammaste, sildeehitiste ja tugiosade) remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib raudteesilla seisukorda ja teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab raudteetruubi rajamist ja rekonstrueerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes projektdokumentatsiooni ja normdokumentide nõuetest;
4) kavandab ja korraldab raudteetruubi remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) kavandab ja korraldab raudteetruubi puhastamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
6) kavandab ja korraldab raudteetruubi seisukorra kontrollimist ja rikete kindlakstegemist või kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrollimise tulemuste alusel edasist tegevust;
7) remondib raudteeviadukti, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
8) kontrollib raudteeviadukti seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
9) kavandab ja korraldab raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
10) kavandab ja korraldab raudteerennide seisukorra kontrollimist ja rikete kõrvaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.18 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) kavandab ja korraldab rööbaste seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
2) kavandab ja korraldab sillal rööbaste paigaldamist ja vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee paigaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.22 Juhendamine ja juhtimine sillameistri töös 5

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama kutsetasemega töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel, tööga kaasneda võivate riskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab mehhanismide töö koordineerimise või koordineerib mehhanismide tööd, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.23 Raudtee teemehaanik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhutemperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil;
5) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
7) saab aru pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüübi, riströöpa margi ja liikumise suuna järgi;
8) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
12) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
13) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
14) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
15) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
16) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
17) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
18) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
19) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
20) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
21) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
22) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
23) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
24) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitus- ja korrashoiunõuded;
5) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
6) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
7) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
8) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
9) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
10) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
11) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
12) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
13) gabariidinõuded;
14) tööpiirkonna skeemi ja teedeprofiili alused;
15) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
16) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
17) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
18) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
19) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
20) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
21) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
22) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
23) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
24) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
25) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
26) jäätmekäitluse põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.3/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.01.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksei Gornev Tehnilise Järelevalve Amet
Anto Looken SA Raudteekutsed
Moonika Siniallik Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Tallinna Tehnikakõrgkool
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Valentina Voropai AS Eesti Raudtee
Indrek Kaliste Leonhard Weiss RTE AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist