Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 5
EN: Railway Mechanic, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 15.05.2019
Kehtib kuni: 11.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud, välja on võetud sillameistri osakutse nõuded. Töörühm koostas eraldi Raudtee sillameister, tase 5 kutsestandardi, kuna sillameistri töö on spetsiifiline ja 5. taseme raudtee teemehaaniku tervikkutse taotlejal ei ole vajalik seda kompetentsust omandada.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 5 tööks on rööbastee ja muldkeha hooldus-, remondi- ning ehitustööde planeerimine, teostamine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse määramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontrollimine ning vastuvõtmine.
5. taseme raudtee teemehaanik on keskastme spetsialist, kes töötab ...
iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.
Raudtee teemehaanik, tase 5 töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.
Raudtee teemehaanik, tase 5 sisaldab valitavat kompetentsi: pikkrööbastega rööbastee neutraliseerimine.
Lähedased kutsed:
Raudtee sillameister, tase 5
Raudtee teemehaanik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1. Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine.
2. Tööplaanide koostamine.
3. Tööülesannete täitmiseks informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine.
4. Töö tehnoloogilise protsessi valmisoleku kontrollimine ja ettevalmistamine.
5. Tööri...
istade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse otsustamine.
6. Isikukaitsevahendite kasutamine ja kasutamise kontrollimine.
7. Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine.
A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
1. Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine.
2. Hoiatuse nõudeavalduse esitamine.
3. Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks.
4. Signalisti määramine ohutuse tagamiseks.
5. Jaamas ja jaamavahel töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine ning telefonogrammide andmine.
6. Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, eemaldamise, hooldamise ning kavandamine ja korraldamine.
7. Tee- ja signaalmärkide olemasolu ning seisukorra kontrollimine.
A.2.3 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1. Liiklusohtliku rikke ennetamine ja kindlakstegemine ning tegutsemine selle likvideerimiseks.
2. Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine kogu tööprotsessis.
3. Tööprotsessi tehnoloogia järgimine, järgimise kontrollimine ja tehnoloogia muutmine.
4. Raudteerajatiste mõõdistamise korraldamine ja edasiste tegevuste planeerimine.
5. Teemõõduvaguni mõõdistusandmete analüüsimine ja kasutamine ning edasiste tegevuste planeerimine.
A.2.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
1. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine.
2. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete väikemehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine.
3. Masinate ja mehhanismidega lumetõrjetööde kavandamine, korraldamine ja kontrollimine.
A.2.5 Liiprite ja pöörmeprusside paigaldamise ning vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1. Liiprite ja pöörmeprusside kõlblikkuse kontrollimise kavandamine ning korraldamine ja vahetamise planeerimine.
2. Liiprite ja pöörmeprusside paigaldamise ning vahetamise töötulemuse hindamine.
3. Liiprite ja pöörmeprusside paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuste hindamine.
4. Sillaprusside vahetamise kavandamine, korraldamine ja teostamine.
A.2.6 Rööbastee rööpa, sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ning puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
1. Rööbastee rööpa, sideosade ja kinnituste kontrollimise, paigaldamise ning vahetamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
2. Erinevate kinnituste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ja korraldamine ja töötulemuse hindamine.
3. Rööpaniiti katkestamata lukupilude hajutamise ja rööpaniidi katkestamisega lukupilude reguleerimise kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
4. Rööbaste ärajooksu tõkestamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
5. Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine, hindamise korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
A.2.7 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine
1. Muldkeha seisukorra ja kuju muutuse hindamise kavandamine ning korraldamine.
2. Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine.
3. Muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine.
4. Veeviimarite ja kraavide rajamise ning korrastamise kavandamine ja korraldamine.
A.2.8 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine
1. Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine.
2. Ballasti seisukorra hindamise korraldamine ja edasise tegevuse planeerimine.
3. Ballasti paigaldamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
4. Ballasti puhastamise ja lisamise kavandamine ning korraldamine.
A.2.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1. Raudtee geomeetria kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
2. Raudtee rihtimis- ja tõstetööde tulemuse hindamine.
3. Raudtee rihtimise ja tõstmise kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
4. Raudtee kõveriku rihtimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
5. Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimise ning puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine.
6. Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine.
7. Rööpmelaiuse korrigeerimise kavandamine ja korraldamine.
8. Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamise ja teekergete kõrvaldamise kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
A.2.10 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
1. Isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite korrasoleku kontrollimise kavandamine ning korraldamine.
2. Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimisekavandamine ning korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
3. Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
4. Automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela korrastustööde kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
A.2.11 Truupide ja veeviimarite ehitus, remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning tööde teostamine
1. Raudteetruubi remontimise kavandamine.
2. Raudteetruubi puhastamise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
3. Raudteetruubi seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise kavandamine ning korraldamine ja edasisetegevuse planeerimine.
4. Raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttööde kavandamine ning korraldamine ja tööde teostamine.
5. Raudteerennide seisukorra kontrollimise ja rikete kõrvaldamise kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
6. Veeviimarite seisukorra kontrollimise ja rikete kõrvaldamise kavandamine ning korraldamine ja läbiviimine ning töötulemuste hindamine.
A.2.12 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
1. Rööbaste seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
2. Pöörmete seisukorra kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
3. Rööbaste paigaldamise ja vahetamise kavandamine ning korraldamine.
4. Pikkrööbastega tee paigaldamise kavandamine ja korraldamine.
5. Pikkrööbaste ja rööbastee temperatuuripingest vabastamise kavandamine ja korraldamine ning teostamine.
6. Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamise kavandamine ja korraldamine.
7. Purunenud, teravdefektse ja defektse pikkrööpa ajutise taastamise korraldamine.
8. Pikkrööpa, rööba ja pöörmete kokku keevitamise töötulemuse hindamine.
9. Pöörmete reguleerimine ja täieliku või üksikute metallosade vahetamine, töö kavandamine ning korraldamine ja töötulemuse hindamine.
10. Pöörmete paigaldamise ja metallosade vahetamise korraldamine.
A.2.13 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise, ehitamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine
1. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ehitamise ning remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
2. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamise ning remontimise kavandamine ja korraldamine ning töötulemuse hindamine.
3. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimise ning rikete kindlakstegemise korraldamine ja edasisetegevuse planeerimine.
4. Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ning nähtavuse olemasolu kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning edasise tegevuse planeerimine.
A.2.14 Ohutuse tagamine tööde teostamisel
1. Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine.
2. Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine.
3. Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine.
4. Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine.
5. Pöörderingide remontimisel ohutuse tagamine.
6. Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine.
7. Raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatiste kontrollimine ning rikete kindlakstegemine.
8. Ohutuse tagamise kontrollimine.
A.2.15 Juhendamine ja juhtimine
1. Tööde juhi määramine ja juhendamine.
2. Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine.
3. Mehhanismide töö koordineerimine töökohal.
4. Ressursside haldamine.
5. Parendustegevuste kavandamine ja korraldamine.
6. Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.16 Pikkrööbastega raudtee neutraliseerimine
1. Pikkrööbastega raudtee neutraliseerimise kavandamine ja korraldamine ning teostamine.
2. Pikkrööbaste temperatuuripingest vabastamise kavandamine ja korraldamine ning teostamine.
3. Rööpaniitide arvutuslikku temperatuurivahemikku venitamise kava...
ndamine ja korraldamine ning teostamine.
4. Rööbaste kokku keevitamise korraldamine ning töötulemuste hindamine.
5. Keevisliidete kontrollimine ja lihvimise teostamine.
6. Kokku keevitatud rööpaniitide liipritele ja pöörmeprussidele kinnitamise korraldamine ning teostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
5. taseme raudtee teemehaaniku töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega - ööpäevaringselt, puhkepäevadel või riiklikel pühadel.
Raudtee teemehaanik, tase 5 töö on vaheldusrikas, eeldab tähelepanelikkus...
t ja vastutust raudtee seisukorra kontrollimisel, tulemuste analüüsimisel, meetmete rakendamisel, töö planeerimisel ning remonttööde õigeaegsel juhtimisel, liiklusohutuse tagamisel ja töötulemuste kontrollimisel.
Raudtee teemehaaniku töökeskkond on raudteel töötamise ajal kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes.
Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee teemehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ning ilmastikule vastavat tööriietust ja isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee teemehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee väikemehhanismid, signaalid, side-, IKT ja mõõtevahendid.
5. taseme teemehaanik kasutab oma töös dokumente (projekte, tööplaane) ja bürootehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee teemehaaniku töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada brigaadis. Juhtida brigaadi saadud töökorralduse järgi, loogilist mõtlemist, korrektsust ja loomingulisust, analüüsioskust, saavutusvajadust,... enesedistsipliini ning positiivset eluhoiakut. Valmidust reageerida positiivselt ja negatiivselt inimeste ning olukordade suhtes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kel on vähemalt keskharidus ja kes on kutseoskused omandanud praktilise töö käigus kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Teemeister, teejärelevaataja, tööjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee teemehaanik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 - B 2.15 ning kompetents B.2.17 tõendamine. Valitava kompetentsi B.2.16. tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet oma alluvate ning töörühmade tööülesannete määratlemiseks.
2. Koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest, määrates lähteandmete põhjal vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja ning tööoperatsioonide järjestuse.
3. Kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest.
4. Kontrollib tehnoloogilise protsessi valmisolekut või valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ning tööjõu olemasolu ja juhindudes tööülesannetest.
5. Otsustab tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse, juhindudes töö iseloomust ning tehnoloogiast.
6. Kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ning normdokumentide nõuetest.
7. Dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektide kooseisust, neis kasutatav kutsealane terminoloogia ja jooniste tingmärgid;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töötlemise alused.
B.2.2 Liiklusohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
Juhindudes normdokumentide nõuetest:
1. Valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist.
2. Esitab hoiatuse nõudeavalduse.
3. Kontrollib töökoha piiramist signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid.
4. Määrab signalisti ohutuse tagamiseks.
5. Teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
6. Kavandab ning korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ning eemaldamist või teeb neid töid.
7. Kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ning seisukorda.
B.2.3 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ning vahendid rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist kogu tööprotsessis, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Järgib tööprotsessi tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda, juhindudes normdokumentide nõuetest.
4. Korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
5. Analüüsib ja kasutab teemõõduvaguni mõõdistusandmeid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.2.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ning korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ning korraldab väikemehhanismidega lumetõrjetööde tegemist raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel või teeb neid töid, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab, korraldab ja kontrollib lumetõrjetööde tegemist masinate ning mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale ja juhindudes normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) lumetõrjemasinate ning -mehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.
B.2.5 Liiprite ja pöörmeprusside paigaldamise ning vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ning korraldab liiprite ja pöörmeprusside kõlblikkuse kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel liiprite ja pöörmeprusside vahetamist.
2. Hindab liiprite ja pöörmeprusside maha paneku ja vahetamise tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab liiprite vahetamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab pöörmeprusside paigaldamist või vahetab pöörmeprusse, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.6 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ja puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab rööbastee, sideosade ja kinnituste kontrollimist, paigaldamist ning vahetamist ja hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab erinevate kinnituste paigaldamist ning vahetamist ja hindab töötulemust, juhindudes töötehnoloogiast ning normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab lukupilude hajutamist rööpaniiti katkestamata ning lukupilude hajutamist rööpaniidikatkestamisega ja hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ning normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab rööbaste ärajooksu tõkestamist ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
5. Kontrollib või korraldab lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamist ning hindamist ja planeerib edasist tegevust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.7 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudtee muldkeha seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust.
2. Hindab raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ning normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ning korraldab raudtee muldkeha remont- ja hooldustöid või teeb neid töid, sh kõrvaldab muldkeha defektid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ning korraldab veeviimarite ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.8 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Korraldab ballasti seisukorra hindamist või hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib hindamistulemuste alusel edasist tegevust.
3. Kavandab ja korraldab ballasti paigaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ning korraldab ballasti puhastamist ja lisamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudtee geomeetria kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust.
2. Hindab raudtee rihtimis- ja tõstetööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab raudtee rihtimist ning tõstmist ja hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab raudtee kõveriku rihtimist ja hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ja korraldab pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimist ja puuduste kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
6. Hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
7. Kavandab ja korraldab rööpmelaiuse korrigeerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
8. Kavandab ning korraldab loodihälvete, vajumite ja risttõugete parandamist ning teekergete kõrvaldamist ja hindab töö tulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.10 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ning korraldab isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite korrasoleku kontrollimist rööbasahela rikete ennetamiseks või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust.
2. Kavandab ja korraldab automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ning elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes seadmete kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust.
3. Kavandab ja korraldab rööpaühendite ning isolatsioonimaterjali paigaldamist ja hindab töötulemust, juhindudes projektist ning normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab või korraldab rööbasahela korrastustöid automaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga ja elektriveoga liinil ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.11 Truupide ja -veeviimarite remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudteetruubi remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab raudteetruubi puhastamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Kavandab ja korraldab raudteetruubi seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist või kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrollimise tulemuste alusel edasist tegevust.
4. Kavandab ja korraldab raudteerennide ehitus-, rekonstrueerimis- ning remonttöid või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ning korraldab raudteerennide seisukorra kontrollimist ja rikete kõrvaldamist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.12 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab rööbaste seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
2. Kavandab ja korraldab pöörmete seisukorra kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
3. Kavandab ja korraldab rööbaste paigaldamist ning vahetamist, sh rööbaste üksik- ja lausvahetamist ning vahetamist sillal, või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
4. Kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee paigaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
5. Kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamist kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
6. Korraldab purunenud, teravdefektse ja defektse pikkrööpa ajutiselt taastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
7. Hindab pikkrööpa ja rööbaste kokku keevitamise töötulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
8. korraldab rööbaste temperatuuripingetest vabastamise või teeb neid töid juhindudes normdokumentide nõuetes.
9. Kavandab ja korraldab pöörmete reguleerimist ning täieliku või üksikute metallosade vahetamist ja hindab töötulemust ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
10. Korraldab paigaldatava pöörme komplektsuse kontrollimist ja metallosade vahetamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.13 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise, ehitamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning tööde teostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade remontimist ja ehitamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
2. Kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade katte vahetamist ja remontimist ning hindab töötulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimist ning rikete kindlakstegemist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
4. Kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetes, ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
B.2.14 Ohutuse tagamine tööde teostamisel 5

Tegevusnäitajad:
Juhindudes normdokumentide nõuetest tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamist tööobjektidel:
1. reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
2. laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
3. raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel;
4. raudteekaalude remontimisel;
5. pöördesildade remontimisel;
6. raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel;
7. raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatistel ning teeb kindlaks nende rikked.
B.2.15 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Määrab tööde juhi ja juhendab teda, juhindudes tööiseloomust ja normdokumentide nõuetest.
2. Juhendab madalama kutsetasemega töötajaid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimisel, tööga kaasneda võivate riskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes normdokumentide nõuetest.
3. Koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
4. Haldab ressursse, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja -ajast.
5. Kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ning tagasisidest.
6. Hindab tööprotsessi tulemusi ja kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning annab töötajatele tagasisidet, juhindudes töö iseloomust ja töö mahust.
Valitavad kompetentsid
Valitava kompetentsi B.2.16. tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Pikkrööbastega rööbastee neutraliseerimise kavandamine, korraldamine ja tegemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab, korraldab ja teostab pikkrööbastega raudteelõigu neutraliseerimist.
2. Korraldav keevitajate, keevitusmaterjalide ja –seadmete kohale transportimise.
3. Korraldab pikkrööbaste temperatuuripingetest vabastamise või teeb neid töid juhindudes normdokumentide nõuetest.
4. Korraldab kooskõlas normdokumentide nõuetega pikkrööbaste temperatuuripingetest vabastamise või teeb neid töid juhindudes normdokumentide nõuetest.
5. Arvutab juhindudes normdokumentidele ja olenevalt rööpa temperatuurist rööpaotste vahelise pilu suuruse.
6. Korraldab rööpaniitide arvutuslikku temperatuurivahemikku venitamise.
7. Korraldab pikkrööbaste kokku keevitamise ja keevise esialgse lihvimise.
8. Korraldab keevituspäeviku täitmise vastavalt normdokumentide nõuetele.
9. Korraldab pikkrööbaste kinnitamist liipritele.
10. Kontrollib ja hindab neutraliseeritud rööbastee vastavust normdokumentidele.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.17 Raudtee teemehaanik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid.
2. Täidab raudtee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhutemperatuurist sõltuvaid erisusi.
3. Teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ning energeetika töötajatega.
4. Teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil.
5. Kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6. Kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest.
7. Teab pöörme otstarbest ja oskab liigitada rööpa tüübi, riströöpa margi ning poolsuse järgi.
8. Järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid.
9. Töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ning teiste inimeste tervist, vara või keskkonda.
10. Korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne tööalustamist nende korrasolekus ja ohutuses.
11. Järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökohakorrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel.
12. Kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist.
13. Määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.
14. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale.
15. Tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat.
16. Tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid).
17. Järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid.
18. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ning heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid.
19. Korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ning kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid.
20. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
21. On võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet omatööülesannete täitmiseks ning lahendada probleeme.
22. Osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti.
23. Osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös.
24. Suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).
25. Kasutab igapäevaselt arvutit iseseisva kasutaja tasemel järgmistes valdkondades: infotöötlus, kommunikatsioon, ohutus ja probleemilahendus; valdab tööks vajalikul määral erialaseid tarkvaraprogramme ja oskab kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi abivahendeid ja -rakendusi (nt nutiseadmed). Vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“.

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) raudteeülesõidu- ja ülekäigukoha ehitus- ning korrashoiunõuded;
4) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ning liiklusohutusmeetmed;
5) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
6) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
7) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
8) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
9) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
10) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
11) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
12) gabariidinõuded;
13) tööpiirkonna skeemi ja teede profiili alused;
14) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
15) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
16) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
17) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
18) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
19) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
20) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
21) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ning hooldamisepõhimõtted;
22) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
23) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
24) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
25) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-15052019-2.2.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.05.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksei Gornev Tehnilise Järelevalve Amet
Anto Looken SA Raudteekutsed
Moonika Siniallik Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Gennadi Jurkin AS Eesti Raudtee
Tatjana Beljatskaja EMLINTE OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist