Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 5
EN: Railway Mechanic, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 12.04.2023
Kehtib kuni: 11.04.2028
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Muudeti kutsestandardi struktuuri:
a. Jäeti ära valitav kompetents „Pikkrööbastega rööbastee neutraliseerimise kavandamine, korraldamine ja tegemine“, sest selle järele puudub vajadus.
b. Jäeti ära kompetents „Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine“, sest vastav sisu on kirjas üldoskustes.
2. Täiendati A-osa ja kõigi kompetentside sõnastusi ja võeti välja kordused.
3. Üldoskused (varem kutset läbiv kompetents) sõnastati ümber koostöös Kutsekoja oskuste registri spetsialistiga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 5 tööks on rööbastee ja muldkeha hooldus-, remondi- ning ehitustööde planeerimine, teostamine (sh materjalide ja mehhanismide vajaduse määramine) ja juhtimine, tehtud tööde kontrollimine ning vastuvõtmine. Töö eeldab tähelepanelikkust ja vastutust raudtee seisukorra kontrol...limisel, tulemuste analüüsimisel, meetmete rakendamisel, töö planeerimisel ning remonttööde õigeaegsel juhtimisel, liiklusohutuse tagamisel ja töötulemuste kontrollimisel.

Raudtee teemehaanik, tase 5 on keskastme spetsialist, kes töötab iseseisvalt ettearvamatutes olukordades ja vastutab meeskondade töö eest.

Raudtee teemehaanik, tase 5 töö toimub üldjuhul välitingimustes ja tööpäeval. Mõnikord on vaja rikete kõrvaldamiseks töötada väljaspool tavapärast tööaega - ööpäevaringselt, puhkepäevadel või riiklikel pühadel.
Töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja erinevates ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus, ta peab järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kasutama töö iseloomule ja ilmastikule vastavat kõrgnähtavat tööriietust ning isikukaitsevahendeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeohutust mõjutava juhtumi või tööõnnetuse.
Kohustuslik on läbida eelnev ja perioodiline raudteetöötaja tervisekontroll.

Põhilisteks töövahenditeks on raudtee väikemehhanismid, signaalid, side-, IKT ja mõõtevahendid ning dokumendid (projekte, tööplaane) ja bürootehnika.
Rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde kutseala koosneb neljast kutsest:
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 teeb brigaadi liikmena lihtsamaid raudtee hooldus- ja remonttöid, vajades mõnikord ka kogenud töötaja juhendamist.
Raudtee teemehaanik, tase 3 töötab brigaadi liikmena, kontrollib iseseisvalt raudtee tehnilist seisukorda, teeb tehnohooldust ja remonti ning leiab võimalike vigade põhjusi.
Raudtee teemehaanik, tase 4 korraldab ja teeb rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid, juhendab brigaadi liikmeid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul ning kontrollib tehtud töö tulemust etteantud juhiste järgi.
Raudtee teemehaanik, tase 5 planeerib ja juhib hooldus-, remont- ja ehitustöid (sh määrab materjalide ja mehhanismide vajadust), kontrollib tehtud töö tulemust, kavandab ja korraldab parendustegevused ning võtab töö vastu või kontrollib rööbastee ja raudteerajatiste seisukorda ning teeb raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustöid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
A.2.2 Liiklusohutuse tagamine
A.2.3 Tee seisukorra kontrollimine
A.2.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine
A.2.5 Liiprite ja pöörmeprusside paigaldamise ning vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandami...
ne ja korraldamine
A.2.6 Rööbastee rööpa, sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ning puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine
A.2.7 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine
A.2.8 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine
A.2.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
A.2.10 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine
A.2.11 Truupide ja veeviimarite ehitus, remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning tööde teostamine
A.2.12 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine
A.2.13 Rajatiste (raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide, veeviimarite, estakaadide, tugiseinade, platvormide) ehituse, remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning tööde teostamine
A.2.14 Juhendamine ja juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 5. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kelle kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Teemeister, teejärelevaataja, tööjuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on vajalik kutsetunnistus raudteeseaduse kohaselt.
A.6 Tulevikuoskused
Teemehaaniku tööd mõjutavad uute materjalide kasutuselevõtmine ja raudtee šablooni 1435 mm raudteede ehitamine, mistõttu on vajalik uuendada ja arendada seadmete kasutamise oskuseid ja tunda uusi kasutusele võetavaid materjaliliike ning normatiivseid nõudeid ja erisusi lähtuvalt raudtee šabloonist. ...
Seoses sõidukiiruste kasvamisega on oodatud praegusest paremad spetsiifilised ohutusalased teadmised ning tööprotsesside alased laiemad alusteadmised.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee teemehaanik, tase 5 kutse taotlemisel on nõutud üldoskuste B2 ja kõikide kompetentside B.3.1 - B 3.14 tõendamine.
B.2 Raudtee teemehaanik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid oma kutsetaseme piires;
2. järgib oma töös kõikide asjakohaste standardite, juhendite ja õigusaktide nõudeid;
3. järgib tööohutusnõudeid (sh kasutab isikukaitsevahendeid) töö planeerimisel, töökoha ettevalmistam...
isel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel; kontrollib, et seda teeksid ka töötajad;
4. oskab rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid; rakendab tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asendeid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel; kontrollib, et seda teeksid ka töötajad;
5. hoiab puhtust ja korda ning hoiab ja kasutab teiste inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jm) hoolivalt ja otstarbekalt;
6. kavandab teadlikult oma aega;
7. püstitab soovitavast tulemusest lähtuvad selgelt sõnastatud, mõõdetavad, saavutatavad ja asjakohased eesmärgid ning määrab nende täitmise tähtajaga;
8. arutab töötajaga töötulemusi ning annab tagasisidet kutsealase ja sotsiaalse käitumise kohta töökeskkonnas;
9. teatab vastutavale töötajale töö valmisolekust ja lõpetamisest;
10. oskab märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks;
11. katkestab töö tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides; teavitab koheselt vastavalt nõuetele;
12. oskab kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada ning teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha, sealhulgas vajalikku ja kasulikku informatsiooni jagada;
13. osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires; oskab konstruktiivses väitluses ja arutelus argumente koostada ja esitada, et veenda vastaspoolt või neutraalset kolmandat poolt oma seisukohas;
14. osaleb kutsealases täiendusõppes, rakendab õpitut oma töös;
15. valdab eesti keelt vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1);
16. mõistab ja kasutab digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töötleb digitaalset teavet iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja kasutab projektides olevat teavet oma alluvate ning töörühmade tööülesannete määratlemiseks;
2. koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest, määrates lähteandmete põhjal vajamineva materjalikulu ja ligikaudse tööaja ning tööoperatsioonide järjestuse;
3. kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest;
4. kontrollib tehnoloogilise protsessi valmisolekut või valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ning tööjõu olemasolu ja juhindudes tööülesannetest;
5. otsustab ja tagab tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete vajaduse, juhindudes töö iseloomust ning tehnoloogiast;
6. dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.
B.3.2 Liiklusohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2. esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3. kontrollib töökoha piiramist ajutiste signaalmärkidega ohutuse tagamiseks või teeb neid töid ise;
4. määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5. teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded;
6. kavandab ning korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ning eemaldamist raudteehoiutöödel või teeb neid töid ise;
7. kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ning seisukorda raudteehoiutöödel.
B.3.3 Tee seisukorra kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. ennetab ja teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras, kavandab tegevused ning vahendid rikke likvideerimiseks;
2. järgib tööprotsessi tehnoloogiat, kontrollib selle järgimist ja muudab seda;
3. korraldab raudteerajatiste mõõdistamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ning juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust;
4. analüüsib ja kasutab teemõõduvaguni mõõdistusandmeid raudteehoiutöödel ning planeerib mõõdistusandmete alusel edasist tegevust.
B.3.4 Raudteel lumetõrjetööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ning korraldab raudteerajatiste (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm) käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. kavandab ning korraldab raudteerajatiste (raudteeületuskohad, pöörmed, platvormid jm) lumetõrjetööde tegemist väikemehhanismidega või teeb neid töid ise, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhenditest;
3. kavandab, korraldab ja kontrollib lumetõrjetööde tegemist masinate ning mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale.
B.3.5 Liiprite ja prusside paigaldamise ning vahetamise kavandamine ja kontrollimine ning kvaliteedi kontrollimise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ning korraldab liiprite ja pöörmeprusside seisukorra kontrollimist, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolltulemuste alusel liiprite ja pöörmeprusside vahetamist;
2. hindab liiprite ja pöörmeprusside maha paneku ja vahetamise tulemust;
3. kavandab ja korraldab liiprite vahetamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
4. kavandab ja korraldab pöörmeprusside paigaldamist või vahetab pöörmeprusse, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
5. kavandab ja korraldab sillaprusside vahetamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.6 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamise, kontrollimise ning puuduste kõrvaldamise kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja korraldab rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimist, paigaldamist ning vahetamist ja hindab töötulemust;
2. kavandab ja korraldab erinevate kinnituste paigaldamist ning vahetamist ja hindab töötulemust, juhindudes töötehnoloogiast;
3. kavandab ja korraldab lukupilude reguleerimist rööpaniiti katkestamata ning lukupilude hajutamist rööpaniidikatkestamisega ja hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast;
4. kavandab ja korraldab rööbaste ärajooksu tõkestamist ning hindab töötulemust, juhindudes töö tehnoloogiast;
5. kontrollib või korraldab lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamist ning hindamist ja planeerib edasist tegevust.
B.3.7 Raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja korraldab raudtee muldkeha seisukorra hindamist või hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust ning teeb kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, planeerib hindamistulemuste põhjal edasist tegevust;
2. kavandab ning korraldab raudtee muldkeha remont- ja hooldustöid või teeb neid töid ise, sh kõrvaldab muldkeha defektid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
3. kavandab ning korraldab veeviimarite ja kraavide rajamist ning korrastamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4. hindab raudtee muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust, juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.8 Ballasti paigaldus- ja hooldustööde kavandamine ning korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ballasti seisukorra hindamist või hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, ning planeerib hindamistulemuste alusel edasist tegevust;
2. kavandab ning korraldab ballasti puhastus- ja paigaldustöid või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
3. hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust.
B.3.9 Raudtee geomeetria korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab ballasti seisukorra hindamist või hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, ning planeerib hindamistulemuste alusel edasist tegevust;
2. kavandab ning korraldab ballasti puhastus- ja paigaldustöid või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
3. hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust.
B.3.10 Rööbasahelate korrashoiutööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib rööbasahela seisukorda (isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite jm korrasolek) rikete ennetamiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest, ning planeerib kontrolli tulemuste alusel edasist tegevust;
2. kavandab ja korraldab rööbasahela töid (isoleerlukkude, isolatsioonimaterjali ja ühendite paigaldamist jm) ja hindab töötulemust, juhindudes projektist.
B.3.11 Rööbastee korrashoiu- ja remonttööde kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja korraldab rööbastee seisukorra kontrollimist või teeb neid töid ise ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
2. kavandab ja korraldab pöörmete seisukorra kontrollimist või teeb neid töid ise ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
3. kavandab ja korraldab rööbaste paigaldamist ning vahetamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
4. Kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee paigaldamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
5. kavandab ja korraldab pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamist kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
6. kavandab ja korraldab purunenud, teravdefektse ja defektse pikkrööpa ajutiselt taastamist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
7. hindab pikkrööpa ja rööbaste kokku keevitamise töötulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast;
8. korraldab rööbaste temperatuuripingetest vabastamise või teeb neid töid ise;
9. kavandab ja korraldab pöörmete reguleerimist ning täieliku või üksikute metallosade vahetamist ja hindab töötulemust ning juhindudes töö tehnoloogiast;
10. korraldab kompleksse pöörme paigaldamist, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast.
B.3.12 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine, remontimine ja ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade remontimist ja ehitamist ning hindab töötulemust või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade katte vahetamist ja remontimist ning hindab töötulemust;
3. korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimist ning rikete kindlakstegemist või teeb neid töid ise ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust;
4. kavandab ja korraldab raudteeülesõidu- ning -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimist või teeb neid töid ise ning planeerib kontrolltulemuste alusel edasist tegevust.
B.3.13 Rajatiste (raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide, veeviimarite, estakaadide, tugiseinade, platvormide) ehituse, remontimise, seisukorra hindamise ning kontrollimise kavandamine ja korraldamine ning tööde teostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. kavandab ja korraldab rajatiste remontimist või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2. kavandab ja korraldab rajatiste puhastamist ning hindab töötulemust;
3. kavandab ja korraldab rajatiste seisukorra kontrollimist ning rikete kindlakstegemist või kontrollib rajatiste seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel ning planeerib kontrollimise tulemuste alusel edasist tegevust;
4. kavandab ja korraldab rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ning remonttöid või teeb neid töid ise, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
5. kavandab ning korraldab rajatiste seisukorra kontrollimist ja rikete kõrvaldamist ning hindab töötulemust.
B.3.14 Juhendamine ja juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. määrab tööde juhi ja juhendab teda, juhindudes tööiseloomust;
2. juhendab madalama kutsetasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid;
3. koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust;
4. haldab ressursse, juhindudes töö iseloomust, töö mahust ja -ajast;
5. kavandab ja korraldab parendustegevused, lähtudes töötulemuste analüüsist ning tagasisidest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-12042023-1.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 12.04.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Kaliste Leonhard Weiss OÜ
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Tavo Sarnik Go Track OÜ
Moonika Siniallik Edelaraudtee AS
Meeri Sõerd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Peep Õim SA Raudteekutsed

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist