Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5
EN: Senior Telecommunication Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.06.2018
Kehtib kuni: 09.05.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Senise Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5 asemele koostati Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 kutsestandard. Töörühm leidis, et telekommunikatsiooni valdkonnas on vajadus tehniku väljaõppega töötajate järele ning uued kutsestandardite versioonid on koostatud nendest ootustest lähtuvalt. Kutsestandardites ei ole järgitud e-CF raamistikku, sest kõiki vajalikke kompetentse raamistikus kirjeldatud ei ole.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Telekommunikatsiooni tehniku töö on telekommunikatsiooniteenuste tarnimine, rikete lahendamine ja kasutajatoe pakkumine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on võrgukomponentide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine, rikete tuvastamine ja kõrvaldamine ning klientide nõustamine. Ta korraldab meesko...nna tööd ja osaleb ettevõtte arendus- ja haldustegevuste korraldamises.

Telekommunikatsiooni kutsealal on ka Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 kutsestandard.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võrkude opereerimine
1. Võrgukomponentide paigaldamine.
2. Seadistamine ja ühendamine.
3. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4. Võrguparameetrite mõõtmine.
5. Tarkvarauuendamine.
6. Dokumenteerimine.
7. Võrgu toimimise seiramine.

A.2.2 Kasutajatugi
1. Intsidentside lahendamine.
...
2. Lõppkasutaja nõustamine.

A.2.3 Töö korraldamine
1. Töö analüüsimine ja muudatuste elluviimine.
2. Töö koordineerimine ja koolitusvajaduse kaardistamine.
3. Töövahendite nõuetele vastavuse haldamine.
4. Hankeprotsessis ja müügipakkumiste koostamisel osalemine.
5. Alltöövõtjate töö koordineerimine.
6. Riskianalüüsi läbiviimisel osalemine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Telekommunikatsiooni vanemtehniku töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas, töö on liikuva iseloomuga. Töö võib nõuda füüsilist pingutust. Töö...aja hulka võib kuuluda öötöö.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Telekommunikatsiooni vanemtehniku põhilisteks töövahenditeks on mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Telekommunikatsiooni vanemtehniku töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöövõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Telekommunikatsiooni vanemtehnikuna töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni vanemtehnik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1- B.2.3. ning kutset läbiv kompetents B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võrkude opereerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Eristab ja paigaldab võrgu komponente, arvestades võrgu paigaldusreeglid ja ohutusnõudeid.
2. Seadistab ja ühendab võrguseadmeid, lähtudes võrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest ning ühendusskeemidest. Eristab võrguühenduse parameetreid ja vajadusel kohandab etteantud skripte.
3. Tuvastab ja lokaliseerib funktsionaalse rikke võrgukomponendi tasemeni, võimalusel kõrvaldab rikked, asendades defektse võrgukomponendi toimivaga.
4. Mõõdab põhilisi võrguparameetreid, kasutades selleks sobivaid mõõte- ja diagnostikaseadmeid.
5. Uuendab seadmete tarkvara vastavalt juhendile.
6. Dokumenteerib võrgulahenduse, selle konfiguratsiooni ja teenused, lähtudes organisatsioonis kehtivatest nõuetest.
7. Analüüsib rikete põhjuseid, lähtudes intsidendihalduse põhimõtetest.
B.2.2 Kasutajatugi 5

Tegevusnäitajad
1. Suhtleb kasutajaga, et määrata intsidendi asukoht ja ulatus ning lahendab selle
järgides ettenähtud protseduure.
2. Nõustab lõppkasutajat teenuste valikul ja kasutamisel. Juhendab, kuidas toimida probleemide korral.
B.2.3 Töö korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib tehnikute grupi tööd ja kasutajate tagasisidet, vajadusel teeb ettepanekuid muudatusteks tööprotsessides, -korralduses ja -võtetes ning viib neid ellu.
2. Seab meeskonnaliikmete tööle organisatsiooni eesmärkidest lähtuvad eesmärgid.
3. Koordineerib tehnikute tööd, kaardistab koolitusvajadusi ja organiseerib või viib läbi koolitusi.
4. Haldab töövahendite nõuetele vastavust, lähtudes töövahendi kasutamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest; teeb ettepanekuid töövahendite parendamiseks.
5. Osaleb hankeprotsessis ja müügipakkumiste koostamisel oma pädevuse piires.
6. Juhib ja koordineerib alltöövõtjate tööd.
7. Annab oma sisendi riskianalüüsi läbiviimiseks.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Telekommunikatsiooni tehniku kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest;
2. arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult;
3. järgib tööprotsessis ohutusnõudeid;
4. hoiab end kursis valdkonna arengutega;
5. hindab oma tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat mõju, väldib keskkonnakahjusid;
6. järgib oma töös kehtestatud kvaliteedi ja infoturbe tagamise eeskirju;
7. kasutab dokumentide koostamisel ja suhtlemisel korrektset terminoloogiat;
8. suhtleb klientide ja kaastöötajatega, lähtudes heast tavast;
9. järgib valdkonnaga seotud õigusakte;
10. valdab eesti keelt tasemel B2, vene või inglise keelt tasemel B1 (vt Lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-14062018-1.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.06.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3522 Telekommunikatsioonitehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Joonas Heiter Elisa Eesti AS, taristu valdkonna juht
Laur Lemendik Riigi Infokommunikatsiooni SA, juhataja
Milko Milatškov Eesti Elektroonikatööstuse Liit
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum, IT ja elektroonika kompetentsijuht
Hele Tammenurm Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Telia Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist