Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Telekommunikatsiooni spetsialist, tase 5
EN: Telecommunication specialist, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.08.2017
Kehtib kuni: 13.06.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine üheks aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Telekommunikatsiooni spetsialisti töö eesmärgiks on telekommunikatsioonilahenduste paigaldamine ja teenindamine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on kaablisüsteemide paigaldamine ning hooldamine, kaablisüsteemide rikete tuvastamine ja kõrvaldamine; telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine, seadista...mine ja hooldamine ning probleemide põhjuste tuvastamine, registreerimine ja lahendamine; teenuste aktiveerimine; sisendi andmine hinnapakkumiste koostamisse ja klientide nõustamine.
Telekommunikatsiooni spetsialist töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Ta juhendab telekommunikatsiooni nooremspetsialisti tööd ja vajadusel teiste kaastöötajate tööd ning võtab mõningase vastutuse teiste arendamise eest.
Telekommunikatsiooni spetsialist vastutab enda ja teiste ohutuse eest töökeskkonnas. Ta järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel. 36 e-CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas C.3.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust

1. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
2. Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
3. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
4. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompet...
ents B.1.)
5. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
6. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
7. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
8. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
9. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
10. Muutmise tugi (e-CF kompetents C.2.)
11. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
12. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
13. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
14. IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.2.)
15. Personaliarendus (e-CF kompetents D.9.)
16. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
17. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Telekommunikatsiooni spetsialisti töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas. Töö võib nõuda füüsilist pingutust, töö on periooditi kiire ja pin...geline. Tööaja hulka võib kuuluda öötöö.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Telekommunikatsiooni spetsialisti põhilisteks töövahenditeks on
mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid, tehniline dokumentatsioon ja normdokumendid (standardid, juhendid).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Telekommunikatsiooni spetsialisti töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöövõimet, arenenud vastutustunnet, õppimisvalmidust ja sallivust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Telekommunikatsiooni spetsialistidena töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on erialane või lähedase valdkonna kutsekeskharidus või keskharidus ja kutseharidus või kõrgharidus ja erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni spetsialist, raadiovõrkude spetsialist, optikavõrkude spetsialist, IP võrkude spetsialist
B Kompetentsusnõuded
B.2 Kompetentsid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-16082017-02/4k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.08.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3522 Telekommunikatsioonitehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF)
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist