Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5
EN: Senior Telecommunication Technician, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.11.2023
Kehtib kuni: 01.11.2028
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardist eemaldati A.2 „Tööosad“ alt tööülesanded, sõnastati A.6. „Tulevikuoskused“, sõnastati kutset läbiva kompetentsi asemele B.2. „ Üldoskused“. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Telekommunikatsiooni spetsialist 127637 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.11.2023 Avatud
2 Kehtna Kutsehariduskeskus Telekommunikatsiooni vanemtehnik 205623 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.11.2023 Avatud
3 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Telekommunikatsiooni vanemtehnik 208497 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 05.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Telekommunikatsiooni tehniku töö on telekommunikatsiooniteenuste tarnimine, rikete lahendamine ja kasutajatoe pakkumine. Tema põhilisteks tööülesanneteks on võrgukomponentide paigaldamine, seadistamine ning hooldamine, rikete tuvastamine ja kõrvaldamine ning klientide nõustamine. Ta korraldab meesko...nna tööd ja osaleb ettevõtte arendus- ja haldustegevuste korraldamises.

Telekommunikatsiooni vanemtehniku töökeskkond on seotud kõrgendatud elektriohuga ning raadio- ja laserkiirgusohuga; vajadusel tuleb töötada välitingimustes ja kõrgustes. Ta täidab tööülesandeid erisuguses ja vahelduvas töökeskkonnas, töö on liikuva iseloomuga. Töö võib nõuda füüsilist pingutust. Tööaja hulka võib kuuluda öötöö.

Telekommunikatsiooni vanemtehniku põhilisteks töövahenditeks on mõõteseadmed ja -vahendid, infotehnoloogiline riist- ja tarkvara, tööriistad, kaitsevahendid.

Telekommunikatsiooni vanemtehniku töö eeldab analüütilist mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöövõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.

Telekommunikatsiooni kutsealal on ka telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 kutsestandard.

Käesolevas standardis kirjeldatakse 5. taseme telekommunikatsiooni vanemtehniku töökompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1. Võrkude opereerimine
A.2.2. Kasutajatugi
A.2.3. Töö korraldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Telekommunikatsiooni vanemtehnikuna töötavad tavapäraselt inimesed, kellel on vähemalt keskharidus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Telekommunikatsiooni vanemtehnik, arendustehnik, tehnikute tiimijuht.
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.

Kuna tehnoloogia areneb kiiresti ja lõpp-seadmete valik laieneb, siis eeldab see tehnikutelt dünaamilist lähenemist ja tehnilist taiplikkust. Valdkonnas muutuvad järjest olulisemaks jätkusuutlikkusega ning ringmajandusega seotud te...
admised ja tegevused, nt pakendite taaskasutus ning seadmete ringlus. Seoses kiire tehnoloogia arenguga on tulevikus veelgi olulisemad kohanemisoskus, avatus, huvi muutustele ja kiire õppimisvõime.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.3.1.- B.3.3. ning B.2. üldoskused.
B.2 Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad
1. Järgib oma tegevuses nii isiklikke, ühiskondlikke kui ka organisatsiooni väärtusi ja põhimõtteid.
2. Püstitab soovitavast tulemusest lähtuvad selgelt sõnastatud, mõõdetavad, saavutatavad ja asjakohased eesmärgid ning määrab nende täitmise tähtajaga.
3. Hoiab ja kasutab teiste...
inimeste, organisatsiooni, ühiskonna ja loodusvarasid (töökoht, materjalid, seadmed jmt) hoolivalt ja otstarbekalt.
4. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
5. Jälgib valdkonnas toimuvaid muutusi ja suundumusi, et olla kursis tehnoloogia, meetodite jm uuendustega.
6. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
7. Hoiab delikaatseid ja tundlikke kliendi ja ettevõtte andmeid turvaliselt ning töötleb neid vaid asjakohase volituse korral.
8. Kasutab oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
9. Loob teiste inimestega hea kontakti, väljendab end viisakalt ja arusaadavalt.
10. Jälgib, et tema tegevus oleks vastavuses riiklike, kohalike, valdkonna ja organisatsiooni õigusaktidega.
11. Kasutab arvutit tasemel „Iseseisev kasutaja" (Lisa 1 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).
12. Valdab eesti keelt tasemel B2, vene või inglise keelt tasemel B1 (vt Lisa 2„Keelte oskustasemete kirjeldused“).
13. Kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust, et näha nähtustevahelisi suhteid, teha järeldusi, tuvastada alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid.
14. Motiveerib teisi ühise eesmärgi nimel tegutsema ja soovitud tulemusi saavutama.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Võrkude opereerimine 5

Tegevusnäitajad
1. Eristab ja paigaldab võrgu komponente, arvestades võrgu paigaldusreeglid ja ohutusnõudeid.
2. Seadistab ja ühendab võrguseadmeid, lähtudes võrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest ning ühendusskeemidest. Eristab võrguühenduse parameetreid ja vajadusel kohandab etteantud skripte.
3. Tuvastab ja lokaliseerib funktsionaalse rikke võrgukomponendi tasemeni, võimalusel kõrvaldab rikked, asendades defektse võrgukomponendi toimivaga.
4. Mõõdab põhilisi võrguparameetreid, kasutades selleks sobivaid mõõte- ja diagnostikaseadmeid.
5. Uuendab seadmete tarkvara vastavalt juhendile.
6. Dokumenteerib võrgulahenduse, selle konfiguratsiooni ja teenused, lähtudes organisatsioonis kehtivatest nõuetest.
7. Analüüsib rikete põhjuseid, lähtudes intsidendihalduse põhimõtetest.
B.3.2 Kasutajatugi 5

Tegevusnäitajad
1. Suhtleb kasutajaga, et määrata intsidendi asukoht ja ulatus ning lahendab selle
järgides ettenähtud protseduure.
2. Nõustab lõppkasutajat teenuste valikul ja kasutamisel. Juhendab, kuidas toimida probleemide korral.
B.3.3 Töö korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1. Analüüsib tehnikute grupi tööd ja kasutajate tagasisidet, vajadusel teeb ettepanekuid muudatusteks tööprotsessides, -korralduses ja -võtetes ning viib neid ellu.
2. Seab meeskonnaliikmete tööle organisatsiooni eesmärkidest lähtuvad eesmärgid.
3. Koordineerib tehnikute tööd, kaardistab koolitusvajadusi ja organiseerib või viib läbi koolitusi.
4. Haldab töövahendite nõuetele vastavust, lähtudes töövahendi kasutamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest; teeb ettepanekuid töövahendite parendamiseks.
5. Osaleb hankeprotsessis ja müügipakkumiste koostamisel oma pädevuse piires.
6. Juhib ja koordineerib alltöövõtjate tööd.
7. Annab oma sisendi riskianalüüsi läbiviimiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 08-02112023-2.5/7k
Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon
Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 25
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2023
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA
Kutseala: Telekommunikatsioon
Kutse grupp: Telekommunikatsiooni spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3522 Telekommunikatsioonitehnikud
ISCED klassifikaator: 06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
EMTAK klassifikaator: J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Risto Raud Telia Eesti AS
Kim Artemjev Elisa Eesti AS
Tanel Petersell Tele2 Eesti AS
Andres Ojalill Tallinna Polütehnikum
Toivo Pärnpuu Tallinna Polütehnikum
Ain Ellam Kehtna Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist