Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehitusjuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Ehitusjuht, tase 6
EN: Construction Site Manager, level 6
Kutsestandardi tähis: 22-13022019-2.1/10k
Kutsestandardi versiooni number: 10
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
  • Omanikujärelevalve tegemine
  • Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
  • Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
  • Üldehituslik ehitamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.02.2019
Kehtib alates: 13.02.2019
Kehtib kuni: 12.02.2024
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Muudatused:
Kutsestandardisse on uuendamise käigus tehtud järgmised muudatused:
1) Kutsestandardi struktuur
- Muudeti samasuguseks inseneride kutsestandarditega (spetsialiseerumine ja valitavad kompetentsid). Senise 15 spetsialiseerumise asemel jäi alles 5. Kõik senised tehnoloogia- ja materjalipõhised spetsialiseerumised (nt puitkonstruktsioonid, teraskonstruktsioonid jne) viidi üldehitusliku ehitamise alla valikkompetentsideks.
2) Pädevuse piirid
- Vaadati üle ja ühtlustati pädevuse piirid kehtivate ...
EKR 6. taseme insenerikutsetega (nii parameetrid kui sõnastus).
Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Enn Tammaru Tallinna Tehnikakõrgkool
Meelis Kann AS Nordecon
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Ago Rehand OÜ Viljandi Õhumeister
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Ehitusjuht on vastutav ehitusobjektil aset leidva tehnilise ja majandusliku tegevuse eest ning vajadusel ka tööohutuse eest. Ta juhib ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate, projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt projektdokumentatsioonile ja eh...itusnormidele. Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline ka juhtimisoskus.

Ehitusjuhi kutse koosneb viiest spetsialiseerumisest:
1) Üldehituslik ehitamine
2) Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine
3) Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
4) Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
5) Omanikujärelevalve tegemine
Üldehitustöödele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele ja omanikujärelevalvele spetsialiseerudes on sõltuvalt töökogemusest võimalik valida kas tervikspetsialiseerumine või vähemalt üks järgmistest kitsamatest valdkondadest (valikkompetentsidest):
1. Üldehituslik ehitamine
- kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine
- puitkonstruktsioonide ehitamine
- teraskonstruktsioonide ehitamine
- lammutustööde tegemine
- fassaaditööde tegemine
2. Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
- küttesüsteemide ehitamine
- jahutussüsteemide ehitamine
- ventilatsioonisüsteemide ehitamine
3. Omanikujärelevalve tegemine
- üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine
- sisekliima tagamise süsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine
- hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve tegemine

Ehitusjuht, tase 6 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna ehitusseadustiku mõistes.
Selle kutsetunnistuse omanik võib iseseisvalt ja omal vastutusel juhtida ehitustegevust ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:
I KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
II PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
III TERASKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
IV LAMMUTUSTÖÖDE TEGEMINE
V FASSAADITÖÖDE TEGEMINE
a) Maapinnast kuni 45 m kõrguste ja 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine, lammutamine ja fassaaditööde tegemine arvestades järgmisi sillete piiranguid:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m;
- monteeritavad betoonkonstruktsioonid kuni 25 m;
- kivikonstruktsioonid;
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m;
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m.
- komposiitkonstruktsioonid kuni 18 m
b) Kuni teise geotehnilise kategooriaga ehitised.
c) Avalikkusele mittekasutatavad ja mittekeerukates ehitusgeoloogilistes tingimustes olevad krundisisesed teed, platsid ja transpordirajatised.

VI HOONE SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE
a) Elamud (kood 11000¹)
b) Kuni 45 m kõrgused ilma erinõueteta hooned (mitteelamud²) köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- kõrghooned
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

VII HOONESISESE JA SELLE JUURDE KUULUVA VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI
EHITAMINE
Hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid ja sinna juurde kuuluvad kinnistusisesed
torustikud ja seadmed kuni liitumispunktini (sh omapuhastid, kinnistu pumplad ja puurkaev-
pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 m³/ ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50
inimese vajaduseks) järgmiste piirangutega:
a) Elamud (kood 11000¹)
b) Kõik hooned löetava pinnaga kuni 10 000 m² hooned , v.a
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused ja ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

VIII ÜHISVEEVÄRGI VÕI KANALISATSIOONI EHITAMINE
a) Ühisveevärgi süsteemid, mille torustiku siseläbimõõt ei ületa 300mm
b) Ühiskanalisatsiooni süsteemid, mille torustiku läbimõõt ei ületa 1000 mm
c) Reoveepuhastid koormusega 5000 ie ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal
d) Veetöötlusjaamad tootlikkusega kuni 2500 m³/d

V OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE
Kutse võimaldab teha omanikujärelevalvet üldehitusliku ehitamise, sisekliima tagamise süsteemide ehitamise ja hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ning selle juurde kuuluvate kinnistusiseste torustike ja seadmete ehitamisele kuni liitumispunktini järgmistel objektidel:
1) Hooned (v.a. maa-aluse parklaga hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe järgi (koodid 11100 ja 11210, 11220)¹
________________________________
¹ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 51 (02.06.2015) „Ehituse kasutamise otstarvete loetelu“

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
1. Hankedokumentatsiooni läbitöötamine
2. Materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde hinnapakkumiste küsimine
3. Ehitustööde ajagraafiku koostamine
4. Ehitustööde omahinna arvutamine
5. Ehitustööde üld- ja isikustatud kulude määratlemine ja kalkulatsiooni koostam...
ine
6. Ehitustööde finantsplaani koostamine
7. Pakkumuse koostamine ja esitamine

A.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
1. Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2. Hangete ja ehitustööde ajagraafiku koostamine
3. Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
4. Alltöövõtu- ja allhankelepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
5. Tööprojekti tellimine
6. Ehituseks vajalike lubade hankimine
7. Ehitusplatsi organiseerimise skeemi koostamine

A.2.3 Ressursside juhtimine
1. Materjalikulu planeerimine
2. Töömahu ja tööaja arvestamine
3. Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
4. Ehitusobjekti üldkulude planeerimine
5. Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga

A.2.4 Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga
1. Vajaliku projektdokumentatsiooni ohjamine
2. Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
3. Töökoosolekute juhtimine
4. Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
5. Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine

A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
1. Ehitusobjektidel olevate põhiliste ohuallikate äratundmine ja määratlemine
2. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
3. Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
4. Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)

A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
1. Kontrolltegevuste planeerimine ehitustööde kvaliteedi tagamiseks
2. Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
3. Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine

A.2.7 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine
1. Ehitise üleandmise- ja vastuvõtmise kavandamine ja juhtimine
2. Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
3. Ehitustööde, sh tehnosüsteemide lõppülevaatuse korraldamine
4. Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
5. Garantiiperioodi toimingute korraldamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt ehitustegevuse valdkonnale kas üldehituslikule ehitamisele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele, hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisele, ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamisele või omanikujärelevalve te...gemisele.
Kutsestandardis kirjeldatud kohustuslikud tööosad ja valikkompetentsid on otseselt seotud spetsialiseerumistega.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.9 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ...
ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.11 Teraskonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Teraskonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.12 Lammutustööde tegemine
1. Lammutatava objekti riskianalüüsi koostamine
2. Lammutustööde tegemine tehnoloogiast lähtuvalt
3. Lammutustöödega tegemisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.13 Fassaaditööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Fassaadide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.14 Küttesüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Küttesüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.15 Jahutussüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Jahutussüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.16 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ventilatsioonisüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.17 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.18 Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.19 Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Reaalsete vundeerimistingimuste kontrollimine
5. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
6. Ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
7. Kaetavate tööde kontrollimine
8. Ehitustööde akteerimine
9. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
10. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
11. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.20 Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.21 Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
Ehitusjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil ja kontoris. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka nädalavahetusel. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb s...õltuvalt ehitusobjektist suurtel kõrgustel või süvendis.
Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu ehitusjuht peab järgima keskkonna-, tööohutuse- ja töötervishoiunõudeid.

Loe edasi
Peida
Töövahendid: Ehitusjuht kasutab oma töös kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat mõõtetehnikat.
Tööks vajalikud isikuomadused:
Ehitusjuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas. Tal peab olema kõrge pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada. Tööks on vajalikud ka analüüsivõime, algatusvõime ja nii suuline kui kirjalik eneseväljendusoskus. Ehitusjuht peab olema... kohusetundlik ja korrektne.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus: 6. taseme ehitusjuhina töötavad inimesed, kellel on ehitusalane või muu tehniline kõrgharidus või ehitustehniline keskeriharidus (TEMT), läbitud täiendkoolitus(ed) ja olemas kutse eeldustele vastav praktiline töökogemus.
Enamlevinud ametinimetused: Objektijuht, projektijuht
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks: Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Ehitusjuht, tase 6 kutsestandard koosneb kaheksast kohustuslikust (B.2.1 – B.2.8), neljateistkümnest spetsialiseerumisega seotud valitavast (B.2.9 – B.2.22) ja kuuest ehitusjuhi kutset läbivast (B.2.22 – B.2.27) kompetentsist. Ehitusjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Kutse saamiseks tuleb spe...tsialiseerumisele juurde valida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents. Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele ja valikkompetentsi(de)le. Lisaks tuleb taotlejal tõendada kõik kutset läbivad kompetentsid.
Loe edasi
Peida
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Ehituspakkumuse koostamine 6
Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine 6
Ressursside juhtimine 6
Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga 6
Ohutu töö korraldamine ehitustöödel 6
Kvaliteedi tagamine ehitustöödel 6
Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine 6
Energiatõhus ehitamine 5
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Üldehituslik ehitamine
 
Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
 
Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
 
Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
 
Omanikujärelevalve tegemine

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb spetsialiseerumisele juurde valida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents (B.2.9 – B.2.22).
  Nimetus EKR tase
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine 6
Puitkonstruktsioonide ehitamine 6
Teraskonstruktsioonide ehitamine 6
Lammutustööde tegemine 6
Fassaaditööde tegemine 6
Küttesüsteemide ehitamine 6
Jahutussüsteemide ehitamine 6
Ventilatsioonisüsteemide ehitamine 6
Hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 6
Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine 6
Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas 6
Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas 6
Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas 6
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Kutse-eetika põhimõtete järgimine 6
Meeskonnatöös osalemine 6
Enesearendamine ja elukestva õppe protsessis osalemine 6
Keskkonnasäästlike tööpõhimõtete järgimine 6
Keelteoskus 6
Arvuti kasutamise oskused ja üldine digipädevus 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist