Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehitusjuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Ehitusjuht, tase 6
EN: Construction Site Manager, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
  • Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
  • Omanikujärelevalve tegemine
  • Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
  • Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
  • Üldehituslik ehitamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.02.2024
Kehtib kuni: 07.02.2026
Kutsestandardi versiooni number: 12
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 2 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusjuht on vastutav ehitusobjektil aset leidva tehnilise ja majandusliku tegevuse eest ning vajadusel ka tööohutuse eest. Ta juhib ehitustöid, korraldab koosolekuid (alltöövõtjate, hankijate, tellijate, projekteerijatega) ja kontrollib, kas tööd on tehtud vastavalt projektdokumentatsioonile ja eh...itusnormidele. Ehitusjuhina tegutsedes on lisaks ehitusalastele teadmistele ja oskustele oluline ka juhtimisoskus.

Ehitusjuhi kutse koosneb viiest spetsialiseerumisest:
1) Üldehituslik ehitamine
2) Sisekliima tagamise süsteemi ehitamine
3) Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
4) Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
5) Omanikujärelevalve tegemine
Üldehitustöödele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele ja omanikujärelevalvele spetsialiseerudes on sõltuvalt töökogemusest võimalik valida kas tervikspetsialiseerumine või vähemalt üks järgmistest kitsamatest valdkondadest (valikkompetentsidest):
1. Üldehituslik ehitamine
- kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine
- puitkonstruktsioonide ehitamine
- teraskonstruktsioonide ehitamine
- lammutustööde tegemine
- fassaaditööde tegemine
2. Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
- küttesüsteemide ehitamine
- jahutussüsteemide ehitamine
- ventilatsioonisüsteemide ehitamine
3. Omanikujärelevalve tegemine
- üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine
- sisekliima tagamise süsteemide ehitamise omanikujärelevalve tegemine
- hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve tegemine

Ehitusjuht, tase 6 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna ehitusseadustiku mõistes.
Selle kutsetunnistuse omanik võib iseseisvalt ja omal vastutusel juhtida ehitustegevust ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:
I KIVI- JA BETOONKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
II PUITKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
III TERASKONSTRUKTSIOONIDE EHITAMINE
IV LAMMUTUSTÖÖDE TEGEMINE
V FASSAADITÖÖDE TEGEMINE
a) Maapinnast kuni 45 m kõrguste ja 8 m sügavuste hoonete ja nende konstruktsioonide ehitamine, lammutamine ja fassaaditööde tegemine arvestades järgmisi sillete piiranguid:
- monoliitsed betoonkonstruktsioonid kuni 18 m;
- monteeritavad betoonkonstruktsioonid kuni 25 m;
- kivikonstruktsioonid;
- teraskonstruktsioonid kuni 36 m;
- puitkonstruktsioonid kuni 18 m.
- komposiitkonstruktsioonid kuni 18 m
b) Kuni teise geotehnilise kategooriaga ehitised.
c) Avalikkusele mittekasutatavad ja mittekeerukates ehitusgeoloogilistes tingimustes olevad krundisisesed teed, platsid ja transpordirajatised.

VI HOONE SISEKLIIMA TAGAMISE SÜSTEEMIDE EHITAMINE
a) Elamud (kood 11000¹)
b) Kuni 45 m kõrgused ilma erinõueteta hooned (mitteelamud²) köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus), nt muuseumid, haiglad, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- kõrghooned
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

VII HOONESISESE JA SELLE JUURDE KUULUVA VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONISÜSTEEMI
EHITAMINE
Hoonesisesed veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemid ja sinna juurde kuuluvad kinnistusisesed
torustikud ja seadmed kuni liitumispunktini (sh omapuhastid, kinnistu pumplad ja puurkaev-
pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 m³/ ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50
inimese vajaduseks) järgmiste piirangutega:
a) Elamud (kood 11000¹)
b) Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m² hooned , v.a
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused ja ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

VIII ÜHISVEEVÄRGI VÕI KANALISATSIOONI EHITAMINE
a) Ühisveevärgi süsteemid, mille torustiku siseläbimõõt ei ületa 300mm
b) Ühiskanalisatsiooni süsteemid, mille torustiku läbimõõt ei ületa 1000 mm
c) Reoveepuhastid koormusega 5000 ie ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal
d) Veetöötlusjaamad tootlikkusega kuni 2500 m³/d

V OMANIKUJÄRELEVALVE TEGEMINE
Kutse võimaldab teha omanikujärelevalvet üldehitusliku ehitamise, sisekliima tagamise süsteemide ehitamise ja hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ning selle juurde kuuluvate kinnistusiseste torustike ja seadmete ehitamisele kuni liitumispunktini järgmistel objektidel:
1) Hooned (v.a. maa-aluse parklaga hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe järgi (koodid 11100 ja 11210, 11220)¹
2) ja tagajärgede klassi CC1 (EVS-EN 1990:2002+NA:2002 järgi) liigituvad muud hooned
________________________________
¹ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 51 (02.06.2015) „Ehituse kasutamise otstarvete loetelu“

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ehituspakkumuse koostamine
1. Hankedokumentatsiooni läbitöötamine
2. Materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde hinnapakkumiste küsimine
3. Ehitustööde ajagraafiku koostamine
4. Ehitustööde omahinna arvutamine
5. Ehitustööde üld- ja isikustatud kulude määratlemine ja kalkulatsiooni koostam...
ine
6. Ehitustööde finantsplaani koostamine
7. Pakkumuse koostamine ja esitamine

A.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine
1. Ehitustöövõtulepingu sõlmimine
2. Hangete ja ehitustööde ajagraafiku koostamine
3. Projekti organisatsiooniskeemi määratlemine
4. Alltöövõtu- ja allhankelepingute ettevalmistamine ja sõlmimine
5. Tööprojekti tellimine
6. Ehituseks vajalike lubade hankimine
7. Ehitusplatsi organiseerimise skeemi koostamine

A.2.3 Ressursside juhtimine
1. Materjalikulu planeerimine
2. Töömahu ja tööaja arvestamine
3. Ehitusmehhanismide ja transpordivahendite töö planeerimine
4. Ehitusobjekti üldkulude planeerimine
5. Tegelike ehituskulude võrdlemine finantsplaaniga

A.2.4 Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga
1. Vajaliku projektdokumentatsiooni ohjamine
2. Ehituslike mõõtmete mahamärkimine ja kõrgusmärkide ülekandmine
3. Töökoosolekute juhtimine
4. Ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine
5. Lisa- ja muudatustööde kooskõlastamine ja korraldamine

A.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel
1. Ehitusobjektidel olevate põhiliste ohuallikate äratundmine ja määratlemine
2. Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise tagamine
3. Ehitusplatsi korrashoiu ja keskkonnaohutuse tagamine
4. Tegutsemine hädaolukorras (tööõnnetus, avarii, tulekahju, konstruktsiooni lagunemine vm)

A.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel
1. Kontrolltegevuste planeerimine ehitustööde kvaliteedi tagamiseks
2. Ehitustööde kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimine
3. Kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse korraldamine

A.2.7 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine
1. Ehitise üleandmise- ja vastuvõtmise kavandamine ja juhtimine
2. Ehitise täitedokumentatsiooni komplekteerimine
3. Ehitustööde, sh tehnosüsteemide lõppülevaatuse korraldamine
4. Ehitise haldajale vajalike kasutuskoolituste korraldamine
5. Garantiiperioodi toimingute korraldamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt ehitustegevuse valdkonnale kas üldehituslikule ehitamisele, sisekliima tagamise süsteemide ehitamisele, hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisele, ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamisele või omanikujärelevalve te...gemisele.
Kutsestandardis kirjeldatud kohustuslikud tööosad ja valikkompetentsid on otseselt seotud spetsialiseerumistega.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.9 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ...
ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Puitkonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.11 Teraskonstruktsioonide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Teraskonstruktsioonide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.12 Lammutustööde tegemine
1. Lammutatava objekti riskianalüüsi koostamine
2. Lammutustööde tegemine tehnoloogiast lähtuvalt
3. Lammutustöödega tegemisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.13 Fassaaditööde tegemine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Fassaadide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.14 Küttesüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Küttesüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.15 Jahutussüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Jahutussüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.16 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ventilatsioonisüsteemide ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.17 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.18 Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
1. Tööde juhtimine ehitustehnoloogiast lähtuvalt
2. Ehitustööde kvaliteedi tagamine
3. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamisega seotud tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmine

A.2.19 Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Reaalsete vundeerimistingimuste kontrollimine
5. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
6. Ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
7. Kaetavate tööde kontrollimine
8. Ehitustööde akteerimine
9. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
10. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
11. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.20 Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

A.2.21 Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas
1. Järelevalve programmi koostamine
2. Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine
3. Ehitise mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde kontrollimine
4. Ehitustegevuse vastavuse kontrollimine
5. Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontrollimine
6. Kaetavate tööde kontrollimine
7. Ehitustööde akteerimine
8. Ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis osalemine
9. Keskkonnaohutuse nõuete täitmise kontrollimine
10. Tööohutusnõuete järgimise kontrollimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ehitusjuhi põhitööd tehakse ehitusobjektil ja kontoris. Tööaeg on paindlik – üldjuhul töötatakse viiel päeval nädalas, kuid vajadusel tuleb töötada ka nädalavahetusel. Töö rütm võib sõltuvalt ehitustehnoloogilistest vajadusest, hooajalisusest või tööde ajagraafikust olla intensiivne, töötada tuleb s...õltuvalt ehitusobjektist suurtel kõrgustel või süvendis.
Töökeskkond ehitusobjektil on seotud kõrgendatud riskidega, mistõttu ehitusjuht peab järgima keskkonna-, tööohutuse- ja töötervishoiunõudeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Ehitusjuht kasutab oma töös kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jne) ja nõuetekohasuse esmaseks tõendamiseks vastavat mõõtetehnikat.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ehitusjuht peab suutma langetada otsuseid iseseisvalt, juhtima meeskonda ja töötama meeskonnas. Tal peab olema kõrge pingetaluvus, hea suhtlemisoskus ja võime ennast kehtestada. Tööks on vajalikud ka analüüsivõime, algatusvõime ja nii suuline kui kirjalik eneseväljendusoskus. Ehitusjuht peab olema... kohusetundlik ja korrektne.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme ehitusjuhina töötavad inimesed, kellel on ehitusalane või muu tehniline kõrgharidus või ehitustehniline keskeriharidus (TEMT), läbitud täiendkoolitus(ed) ja olemas kutse eeldustele vastav praktiline töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Objektijuht, projektijuht
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid
Muud erialased standardid, juhendmaterjalid ja normid
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Ehitusjuht, tase 6 kutsestandard koosneb kaheksast kohustuslikust (B.2.1 – B.2.8), neljateistkümnest spetsialiseerumisega seotud valitavast (B.2.9 – B.2.21) ja kuuest ehitusjuhi kutset läbivast (B.2.22 – B.2.27) kompetentsist.

Ehitusjuhi kutse on spetsialiseerumispõhine. Kutse saamiseks tuleb spe...
tsialiseerumisele juurde valida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt spetsialiseerumisele ja valikkompetentsi(de)le. Lisaks tuleb taotlejal tõendada kõik kutset läbivad kompetentsid.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ehituspakkumuse koostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab läbi hanke korraldaja esitatud dokumentatsiooni, vajadusel esitab täpsustavaid küsimusi.
2. Koostab allhangete plaani ja hankedokumendid. Esitab hinnaküsimised potentsiaalsetele allhankijatele.
3. Koostab ehitustööde ajagraafiku, lähtudes ehitustööde tehnoloogilistest protsessidest.
4. Arvutab välja ehitustööde omahinna, lähtudes oma jõududega tehtavate tööde maksumusest ning potentsiaalsetelt allhankijatelt saadud hinnapakkumistest.
5. Koostab ehitustööde tegemise üld- ja isikustatud kulude kalkulatsiooni, arvestades muuhulgas ehitustööde tegemise hooajalisust, asukohta ja kestust.
6. Koostab ehitustööde finantsplaani, lähtudes ehituse arvestuslikust omahinnast, üld- ja isikustatud kulude kalkulatsioonist ja tehtavate tööde aja- ja maksegraafikutest ning arvestades omafinantseeringu vajadust ja hankedokumentatsioonis esitatud tingimusi.
7. Koostab ja esitab hanke korraldajale ehituspakkumuse, lähtudes hankedokumentatsioonis esitatud tingimustest, ettevõtte majanduslikust olukorrast ning hetkel valitsevast turusituatsioonist.

Teadmised:
1) peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) peamised ehitustehnoloogiad;
3) ehituse üldmõisted ja -terminid;
4) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
5) ehituskonstruktsioonid;
6) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
7) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
8) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
9) ehitusökonoomika;
10) ehitusmõõdistamine;
11) ehitusgeoloogia alused;
12) hea ehitustava;
13) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
14) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.2 Ehitamise ettevalmistamine ja kavandamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Peab tellijaga läbirääkimisi ja sõlmib ehitustöövõtulepingu.
2. Koostab lepingu tingimusi ja valitud ehitustehnoloogiat arvestades hangete ja ehitustööde ajagraafiku.
3. Komplekteerib tööde tegemiseks vajaliku meeskonna, oma tööjõu ja valib vajalikud alltöövõtud. Jagab tööülesanded ja määrab vastutusalad objekti juhtimismeeskonna liikmete vahel (koostab vastutusmaatriksi).
4. Täpsustab hinnapakkumisi, peab läbirääkimisi, teeb valiku ja sõlmib alltöövõtu- ja allhankelepingud.
5. Vajadusel tellib ehitustööde tegemiseks tööprojektid.
6. Hangib erinevatest institutsioonidest ehituslepingu täitmiseks vajalikud load (kaeve-, raie-, tänavate sulgemise jne load)
7. Vajadusel koostab ehitusplatsi organiseerimise skeemi.

Teadmised:
1) ehituse üldmõisted ja -terminid;
2) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
3) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
4) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
5) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
6) ehitusökonoomika;
7) hea ehitustava;
8) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
9) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.3 Ressursside juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib ehitustööde tegemiseks vajalike materjalide kulu ja tellib vajalikud materjalid, arvestades ehitustööde ajagraafikut ja tarneaegu. Ohjab materjalide kasutamist ehitustöödel.
2. Planeerib ehitustööde töömahu ja komplekteerib sellest lähtuvalt vajaliku tööjõu, võttes arvesse ehitustööde ajagraafikut. Jagab vajalikud töökäsud ja -ülesanded. Tagab tööjõu optimaalse rakendamise.
3. Planeerib ehitustöödeks vajalike mehhanismide ja transpordivahendite vajaduse ja tellib need, lähtudes ehitustööde ajagraafikust.
4. Planeerib ehitusobjekti üldkulud (haldus ja hoolduskulud, ajutised rajatised ja piirded, valvesüsteem jne) ja tellib vastavad teenused. Ohjab ehitusobjekti üldkulusid ehitustööde käigus. Võrdleb ja analüüsib ehitusperioodi vältel tegelikke ehituskulusid etteantud finantsplaaniga.

Teadmised:
1) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
2) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
3) ehitusökonoomika;
4) hea ehitustava tundmine;
5) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
6) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.4 Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil kooskõlas tööde tegemise ajagraafikuga 6

Tegevusnäitajad:
1. Tagab ehitamiseks vajaliku detailsusega ja kehtiva projektdokumentatsiooni olemasolu.
2. Määrab ja märgib maha kõik ehitamiseks vajalikud mõõdud ja asukohad (välja arvatud geodeetilised tööd).
3. Valmistab ette, juhib ja dokumenteerib töökoosolekuid.
4. Tagab kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise.
5. Teostab vajalike lisa- ja muudatustööde hindamise, kooskõlastamise, korraldamise ja dokumenteerimise.

Teadmised:
1) ehituse üldmõisted ja -terminid;
2) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
3) ehituskonstruktsioonid;
4) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
5) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
6) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
7) ehitusökonoomika;
8) ehitusmõõdistamine;
9) ehitusgeoloogia alused;
10) hea ehitustava tundmine;
11) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
12) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.5 Ohutu töö korraldamine ehitustöödel 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ehitusobjekti riskianalüüsi ja abinõude plaani riskide maandamiseks.
2. Tagab töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmise ehitusobjektil, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
3. Tagab ehitusplatsi korrashoiu. Tagab ehitusplatsil keskkonnaohutuse, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
4. Ohjab ehitusobjektil tekkinud hädaolukordasid, tegutsedes lähtuvalt olukorrast ja antud volituste piires.

Teadmised:
1) peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) peamised ehitustehnoloogiad;
3) ehituse üldmõisted ja -terminid;
4) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
5) ehituskonstruktsioonid;
6) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
7) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
8) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
9) hea ehitustava tundmine;
10) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel.
B.2.6 Kvaliteedi tagamine ehitustöödel 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab lepingus ja projektdokumentatsioonis sätestatud nõuetest lähtuvalt ehitustööde kvaliteediplaani.
2. Kontrollib ehitustööde kvaliteeti, lähtudes kvaliteediplaanist ja projektdokumentatsioonist.
3. Korraldab kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatuse (vajadusel kaasab pädevad eksperdid) ja dokumenteerib ülevaatuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Teadmised:
1) peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) peamised ehitustehnoloogiad;
3) ehituse üldmõisted ja -terminid;
4) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
5) ehituskonstruktsioonid;
6) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
7) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
8) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
9) hea ehitustava tundmine;
10) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
11) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.7 Ehitustööde üleandmine ja ehitise kasutusele võtmine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab vajadusel objekti üleandmise-vastuvõtmise plaani või järgib juba olemasolevat plaani. Korraldab plaanile tuginedes üleandmise ja vastuvõtmise tegevused.
2. Tagab objekti ülevõtmise ja vastuvõtmise tegevuste käigus nõutava dokumentatsiooni täitmise. Komplekteerib lepingus ettenähtud täitedokumentatsiooni (ehituspäevikud, teostusjoonised, kaetud tööde aktid, mõõdistusprotokollid, survestusaktid jne.).
3. Korraldab ehitise üleandmise ja vastuvõtmise plaanile tuginedes objekti seadmete ja tehnosüsteemide lõppülevaatuse.
4. Korraldab ehitise haldajale lepingust tulenevalt vajalikud ehitise ja tehnosüsteemide kasutuskoolitused. Edastab kasutusjuhendid ja hooldusraamatud.
5. Korraldab lepingus sätestatud perioodilised ülevaatused, vormistab aktid ja kavandab garantiiperioodi tegevused. Ehitusvigade ilmnemisel korraldab nende hindamise ja kõrvaldamise.

Teadmised:
1) ehituse üldmõisted ja –terminid;
2) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
3) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
4) tehniline joonestamine, ehitusjooniste lugemine;
5) ehitusvaldkonda hõlmavad õigusaktid ja määrused;
6) ehitusökonoomika;
7) hea ehitustava tundmine;
8) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
9) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.8 Energiatõhus ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Enne ehituseobjektil tööde alustamist koostab tööde teostamise projekti, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid (ehitusaegsed kulud elektrile, veele, prügikäitlemisele jne).
2. Rakendab võimalusel ehitustööde juhtimisel energiasäästlikke tehnoloogiaid.
3. Kaasab vajadusel pädevaid spetsialiste energiatõhususe nõuetele vastavuse hindamiseks.
4. Tagab järgmiste tehnoloogiliste ja kvaliteedinõuete täitmise:
- ehitustööde tehnoloogilistele nõuetele vastav hoone sisekliima
- hoone välispiirete energiatõhusust mõjutavad kvaliteedinõuded
- hoone tehnosüsteemide (ventilatsioon, küte, vesi, kanalisatsioon, jahutus) tehniliste parameetrite vastavus projektdokumentatsioonis toodule ja tehnosüsteemide energiatõhus koostoime.
5. Hindab hoone energiatõhususe parendamisele suunatud ehitustööde eeldatavat maksumust.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
2) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
3) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
4) lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise nõuded väikeelamute välispiirete summaarsele soojus-erikaole;
5) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
6) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
7) mitmesugused tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
8) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
9) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
10) töötajate tegevuse ja muude ressursside planeerimine ja organiseerimine;
11) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
12) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Üldehituslik ehitamine
 
Sisekliima tagamise süsteemide ehitamine
 
Hoonesisese või selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine
 
Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine
 
Omanikujärelevalve tegemine

Valitavad kompetentsid
Kutse saamiseks tuleb spetsialiseerumisele juurde valida vähemalt üks spetsialiseerumisele kohane valitav kompetents (B.2.9 – B.2.22).
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) ehitusfüüsika;
3) ehitusmasinad ja seadmed;
4) kivikonstruktsioonides kasutatavad materjalid (looduslikud kivid, tehiskivid jne);
5) kivikonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
6) kivikonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
7) raudbetoonkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (monteeritavad betoonelemendid või monoliitbetoon), armeeringud ja tarindid;
8) betoonkonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
9) betoonkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad, tehnoloogilised seadmed (raketised jne).
10) pinnased ja nende eripärast tulenevad ehitustehnoloogiad;
11) mitmesugused vundamendid (üksik-, plaat-, vai-, lintvundamendid jne), tugi ja sulundseinad;
12) süvendid pinnases, pinnastammid ja mullatööd;
13) sillatalad;
14) pinnaseankrud ja muud kinnitussüsteemid.
B.2.10 Puitkonstruktsioonide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib puitkonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab puitkonstruktsioonide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) ehitusfüüsika;
3) ehitusmasinad ja seadmed;
4) puitkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (puidu omadused, puiduklassid jne);
5) puiduliited;
6) puitkonstruktsioonide tüübid (tööstuslikud konstruktsioonid jne) ja nende eripära;
7) puitkonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
8) pinnased ja nende eripärast tulenevad ehitustehnoloogiad;
9) mitmesugused vundamendid (üksik-, plaat-, vai-, lintvundamendid jne), tugi ja sulundseinad;
10) sillatalad.
B.2.11 Teraskonstruktsioonide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib teraskonstruktsioonide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab teraskonstruktsioonide ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) ehitusfüüsika;
3) ehitusmasinad ja seadmed;
4) teraskonstruktsioonides kasutatavad materjalid;
5) teraskonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
6) teraskonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
7) pinnased ja nende eripärast tulenevad ehitustehnoloogiad;
8) mitmesugused vundamendid (üksik-, plaat-, vai-, lintvundamendid jne), tugi ja sulundseinad;
9) sillatalad.
B.2.12 Lammutustööde tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab lammutatava ehitise kohta riskianalüüsi.
2. Valib õige tehnoloogia ja teostab lammutustööd nõuetekohaselt, lähtudes projektdokumentatsioonist, ehitusnormidest ja heast ehitustavast.
3. Tagab lammutustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) ehitusmasinad ja seadmed;
3) erinevate konstruktsioonidega seotud lammutustööde tehnoloogiad:
- betoonkonstruktsioonid
- metallkonstruktsioonid
- kivikonstruktsioonid
- puitkonstruktsioonid;
4) pinnased ja nende eripärast tulenevad tehnoloogiad lammutustöödel;
5) tugi ja sulundseinad;
6) süvendid pinnases ja mullatööd.
B.2.13 Fassaaditööde tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib fassaaditöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab tööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab fassaaditööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) ehitusmaterjalid ja nende omadused;
2) ehitusfüüsika;
3) ehitusmasinad ja seadmed;
4) fassaaditööd erinevatel kandekonstruktsioonidel:
- metallkonstruktsioonid
- puitkonstruktsioonid;
5) puitkonstruktsioonides kasutatavad materjalid (puidu omadused, puiduklassid jne.);
6) puitkandekonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad;
7) metallkandekonstruktsioonides kasutatavad materjalid;
8) metallkandekonstruktsioonide tüübid ja nende eripära;
9) metallkandekonstruktsioonide ehitamise tehnoloogiad.
B.2.14 Küttesüsteemide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib tehnosüsteemide ehitustöid. lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab ehitustööde tegemisel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) mitmesugused küttesüsteemid ja nende töötamise põhimõtted;
2) mitmesugused küttekehad ja nende paigaldamisele esitatavad nõuded;
3) kaasaegsetes küttesüsteemides kasutatavad seadmed, torustike materjalid ning nende kinnitusvahendid;
4) küttesüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
B.2.15 Jahutussüsteemide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib jahutussüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projekt-dokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab jahutussüsteemide ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) hoonete sisekliima;
2) jahutussüsteemide erinevad lahendused;
3) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad materjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne)
4) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (kompressorid, pumbad, mahutid, soojusvahetid jne.);
5) jahutussüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad;
6) hüdrotehnika alused;
7) aerodünaamika alused.
B.2.16 Ventilatsioonisüsteemide ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ventilatsioonisüsteemide ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab ventilatsioonisüsteemide ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) mitmesugused ventilatsioonilahendused;
2) kaasaegsed ventilatsioonisüsteemid ja nendes kasutatavad seadmed, kanalite materjalid ning nende kinnitusvahendid;
3) aerodünaamika alused;
4) ventilatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
B.2.17 Hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja nende tööpõhimõtted;
2) kaasaegsed vee- ja kanalisatsioonitorustike materjalid ja nende kinnitusvahendid;
3) põhiliste sanitaarseadmete tööpõhimõtted;
4) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne.);
5) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
6) välisveevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisel kasutatavad ehitusmaterjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne), nende omadused;
7) geofüüsika alused;
8) hüdrotehnika alused;
9) ehitusmasinad ja seadmed;
10) ehitustehnoloogiad tehnorajatiste ehitamise valdkonnas:
- betoonkonstruktsioonid;
- metallkonstruktsioonid;
- pumplad
- pumbad ja mahutid.
B.2.18 Ühisveevärgi või kanalisatsiooni ehitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhib ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ehitustöid, lähtudes tehnoloogiliste protsesside järjestusest ja projektdokumentatsioonist.
2. Tagab ehitustööde kvaliteedi, lähtudes projektdokumentatsioonis ja ehitusnormides kirjeldatud nõuetest ning heast ehitustavast.
3. Tagab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ehitustöödel tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuete täitmise.

Teadmised:
1) vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja nende tööpõhimõtted;
2) kaasaegsed vee- ja kanalisatsioonitorustike materjalid ja nende kinnitusvahendid;
3) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne.);
4) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad;
5) ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisel kasutatavad ehitusmaterjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne), nende omadused;
6) geofüüsika alused;
7) hüdrotehnika alused;
8) ehitusmasinad ja seadmed;
9) ehitustehnoloogiad tehnorajatiste ehitamise valdkonnas:
- betoonkonstruktsioonid;
- metallkonstruktsioonid;
- pumplad
- pumbad ja mahutid.
B.2.19 Omanikujärelevalve tegemine üldehitusliku ehitamise valdkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab oma ülesannete täitmiseks järelevalveprotseduuride programmi.
2. Kontrollib ehitusprojekti nõuetele vastavust, veendumaks ehitusprojekti terviklikkuses ja selle vastavuses ehitusseadustikule.
3. Veendub, et ehitise mahamärkimisega seotud geodeetilised tööd on teinud pädev spetsialist. Kontrollib geodeetilise mõõdistusakti vastavust projektile.
4. Võrdleb reaalseid vundeerimistingimusi ehitusprojekti koostamise aluseks olnud pinnaseandmetega või geotehniliste uuringute andmetega.
5. Kontrollib ehitatava ehitise ja selle osade vastavust ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile. Kontrollib ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete, sealhulgas püsivalt paigaldatavate seadmete, ehitusprojektile vastavust esitatud dokumentide alusel. Vastavalt kvaliteedihinnangutele teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside tegemiseks ja kontrollib nende põhjal vastu võetud otsuste täitmist.
6. Kontrollib kasutatavate ehitustoodete dokumentatsiooni olemasolu. Kontrollib esitatud dokumentide põhjal ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete ja -seadmete vastavust ehitusprojektile.
7. Kontrollib kaetavate tööde vastavust ehitusprojektile ja normidele ning annab loa järgnevateks töödeks. Kontrollib kaetud tööde nõuetekohast dokumenteerimist.
8. Osaleb omaniku esindajana ehitustöö või selle osade üleandmisel-vastuvõtmisel. Kontrollib töövõtja poolt aktiga esitatud tööde mahtude vastavust tegelikkusele.
9. Osaleb ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis, kontrollides ehitustööde täitedokumentatsiooni koosseisu, nendes esitatud andmete õigsust ja vastavust nõuetele.
10. Kontrollib keskkonnaohutuse nõuete täitmist ehitusobjektil.
11. Teeb märkusi tööohutuse nõuete rikkumise tuvastamisel. Teavitab Tehnilise Järelevalve Ametit ehitise ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavusest ning juhul, kui see on põhjustanud inimvigastusi või materiaalset kahju või võib neid põhjustada; juhul, kui seda ei ole teinud ehitusettevõtja või ehitise omanik.

Teadmised:
1) ehitiste dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
2) omanikujärelevalve tegevust reguleerivad seadusandlikud aktid;
3) peamised ehitusmaterjalid ja nende omadused;
4) peamised ehitustehnoloogiad;
5) ehitusnormid, standardid ja juhendid;
6) ehituskonstruktsioonid;
7) ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
8) ehitusmõõdistamine;
9) hea ehitustava;
10) tööohutuse ja keskkonnaohutuse nõuded ehitustöödel;
11) ehituse täitedokumentatsioon.
B.2.20 Omanikujärelevalve tegemine sisekliima tagamise süsteemide ehitamise valdkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab oma ülesannete täitmiseks järelevalveprotseduuride programmi.
2. Kontrollib ehitusprojekti nõuetele vastavust, veendumaks ehitusprojekti terviklikkuses ja selle vastavuses ehitusseadustikule.
3. Veendub, et ehitise mahamärkimisega seotud geodeetilised tööd on teinud pädev spetsialist. Kontrollib geodeetilise mõõdistusakti vastavust projektile.
4. Kontrollib ehitatava ehitise ja selle osade vastavust ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile. Vastavalt kvaliteedihinnangutele teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside tegemiseks ja kontrollib nende põhjal vastu võetud otsuste täitmist.
5. Kontrollib kasutatavate ehitustoodete dokumentatsiooni olemasolu. Kontrollib esitatud dokumentide põhjal ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete ja -seadmete vastavust ehitusprojektile.
6. Kontrollib kaetavate tööde vastavust ehitusprojektile ja normidele ning annab loa järgnevateks töödeks. Kontrollib kaetud tööde nõuetekohast dokumenteerimist.
7. Osaleb omaniku esindajana ehitustöö või selle osade üleandmisel-vastuvõtmisel. Kontrollib töövõtja poolt aktiga esitatud tööde mahtude vastavust tegelikkusele.
8. Osaleb ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis, kontrollides ehitustööde täitedokumentatsiooni koosseisu, nendes esitatud andmete õigsust ja vastavust nõuetele.
9. Kontrollib keskkonnaohutuse nõuete täitmist ehitusobjektil.
10. Teeb märkusi tööohutuse nõuete rikkumise tuvastamisel. Teavitab Tehnilise Järelevalve Ametit ehitise ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavusest ning juhul kui see on põhjustanud inimvigastusi või materiaalset kahju või võib neid põhjustada; juhul, kui seda ei ole teinud ehitusettevõtja või ehitise omanik.

Teadmised:
1) ehitiste dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
2) omanikujärelevalve tegevust reguleerivad seadusandlikud aktid;
3) mitmesugused küttesüsteemid ja nende töötamise põhimõtted;
4) mitmesugused küttekehad ja nende paigaldamisele esitatavad nõuded;
5) erinevad ventilatsioonilahendused;
6) kaasaegsed kütte- ja ventilatsioonisüsteemides kasutatavad seadmed, torustike-kanalite materjalid ning nende kinnitusvahendid;
7) hoonete sisekliima;
8) hüdrotehnika alused;
9) aerodünaamika alused;
10) tehnorajatiste seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted;
11) ehitusmasinad ja seadmed;
12) ehitustehnoloogiad tehnorajatiste ehitamise valdkonnas;
13) betoonkonstruktsioonid;
14) metallkonstruktsioonid;
15) truubid, kanalid, tunnelkollektorid, pumplad.
B.2.21 Omanikujärelevalve tegemine hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise valdkonnas 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab oma ülesannete täitmiseks järelevalveprotseduuride programmi.
2. Kontrollib ehitusprojekti nõuetele vastavust, veendumaks ehitusprojekti terviklikkuses ja selle vastavuses ehitusseadustikule.
3. Veendub, et ehitise mahamärkimisega seotud geodeetilised tööd on teinud pädev spetsialist. Kontrollib geodeetilise mõõdistusakti vastavust projektile.
4. Kontrollib ehitatava ehitise ja selle osade vastavust ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile. Vastavalt kvaliteedihinnangutele teeb vajadusel ettepanekuid täiendavate mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks ja kontrollib nende põhjal vastu võetud otsuste täitmist.
5. Kontrollib kasutatavate ehitustoodete dokumentatsiooni olemasolu. Kontrollib esitatud dokumentide põhjal ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete ja -seadmete vastavust ehitusprojektile.
6. Kontrollib kaetavate tööde vastavust ehitusprojektile ja normidele ning annab loa järgnevateks töödeks. Kontrollib kaetud tööde nõuetekohast dokumenteerimist.
7. Osaleb omaniku esindajana ehitustöö või selle osade üleandmisel-vastuvõtmisel. Kontrollib töövõtja poolt aktiga esitatud tööde mahtude vastavust tegelikkusele.
8. Osaleb ehitise üleandmise-vastuvõtmise protsessis, kontrollides ehitustööde täitedokumentatsiooni koosseisu, nendes esitatud andmete õigsust ja vastavust nõuetele.
9. Kontrollib keskkonnaohutuse nõuete täitmist ehitusobjektil.
10. Teeb märkusi tööohutuse nõuete rikkumise tuvastamisel. Teavitab Tehnilise Järelevalve Ametit ehitise ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavusest ning juhul kui see on põhjustanud inimvigastusi või materiaalset kahju või võib neid põhjustada; juhul, kui seda ei ole teinud ehitusettevõtja või ehitise omanik.

Teadmised:
1) ehitiste dokumenteerimisele esitatavad nõuded;
2) omanikujärelvalve tegevust reguleerivad seadusandlikud aktid;
3) välisveevarustuse ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisel kasutatavad ehitusmaterjalid (metall-, plast- jm torud, isolatsioonimaterjalid jne), nende omadused;
4) geofüüsika alused;
5) hüdrotehnika alused;
6) ühisveevärgi seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted;
7) ehitusmasinad ja seadmed;
8) ehitustehnoloogiad tehnorajatiste ehitamise valdkonnas;
9) betoonkonstruktsioonid;
10) metallkonstruktsioonid;
11) truubid, kanalid, tunnelkollektorid, pumplad;
12) pumbad ja mahutid;
13) vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja nende tööpõhimõtted;
14) kaasaegsed vee- ja kanalisatsioonitorustike materjalid ja nende kinnitusvahendid;
15) põhiliste sanitaarseadmete tööpõhimõtted;
16) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad seadmed (pumbad, mahutid jne.);
17) veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamisel kasutatavad ehitustehnoloogiad.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.22 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses heast ehitustavast.
2. Tunneb ja aktsepteerib koostööpartnerite käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
3. Orienteerub oma tegevuses tellija ja lõpptarbija rahulolule.
4. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning on oma sõnades ja tegudes ühtne. Näitab üles initsiatiivi ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi.
B.2.23 Meeskonnatöös osalemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Suudab töötada multidistsiplinaarses ja rahvusvahelises meeskonnas, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.
3. Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt, suhtudes mõistvalt kriitikasse.
B.2.24 Enesearendamine ja elukestva õppe protsessis osalemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. On kursis tehnoloogiliste muutustega ehitussektoris ja ühiskonnas tervikuna panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
B.2.25 Keskkonnasäästlike tööpõhimõtete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab keskkonnasäästlike tööpõhimõtete vajalikkust oma tegevusvaldkonnas ning järgib neid.
2. Mõistab energia ja ressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust ning toimib sellele vastavalt.
3. Mõistab oma tegevuse mõju ümbritseva keskkonna kujundamisel.
B.2.26 Keelteoskus 6

Tegevusnäitajad:
1. Sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles (nõutav tase B2).
2. Suhtleb tööalaselt ühes võõrkeeles (soovitavalt tasemel B1).
Vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.
B.2.27 Arvuti kasutamise oskused ja üldine digipädevus 6

1. Kasutab igapäevaselt arvutit iseseisva kasutaja tasemel järgmistes valdkondades: infotöötlus, kommunikatsioon, ohutus ja probleemilahendus.
2. Kasutab igapäevaselt arvutit algaja tasemel sisuloome valdkonnas.
3. Valdab tööks vajalikul määral erialaseid tarkvaraprogramme ja oskab kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi abivahendeid ja -rakendusi (nt nutiseadmed). Vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-08022024-1.5/12k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 52
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.02.2024
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehitusjuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
312 Kaevanduse, tööstuse ja ehituse töödejuhatajad
3123 Ehituse töödejuhatajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Enn Tammaru Tallinna Tehnikakõrgkool
Meelis Kann AS Nordecon
Enno Põder Merko Ehitus Eesti AS
Ago Rehand OÜ Viljandi Õhumeister

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist