Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Mehhatroonik, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Mehhatroonik, tase 4
EN: Mechatronic, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Ühtlustatud on terminid, tööosade struktuur on esitatud nüüd tööprotsessi kesksemalt, seadmete ja süsteemide korrashoid on jagatud kaasaegsel viisil plaaniliseks hooldustööks ja hooldusremondiks. Töö kirjelduses on toodud seosed lähedaste valdkondadega.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mehhatroonik 157279 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 05.12.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mehhatroonik 157280 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.04.2021 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Mehhatroonik 211277 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
4 Tallinna Tööstushariduskeskus Mehhatroonik 133821 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 08.05.2020 Avatud
5 Tallinna Tööstushariduskeskus Mehhatroonik 154199 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.05.2021 Avatud
6 Tallinna Tööstushariduskeskus Mehhatroonik 205097 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 27.04.2021 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Mehhatroonik 150397 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.12.2019 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Mehhatroonik 199697 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.11.2021 Avatud
9 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Mehhatroonik 134868 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 12.05.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehhatroonik, tase 4 koostab, paigaldab, seadistab ja hooldab mehhaanilisi, hüdraulilisi, pneumaatilisi, elektromehhaanilisi ja elektroonilisi seadmeid.
Ta täidab oma tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas.
Töö eeldab mehaanika, elektri, elektroonika ja infotehnoloogia alaseid baasteadmisi.
4. ...
taseme mehhatroonik leiab rakendust mehaanika-, automaatika-, elektroonikatööstuse ja hooldusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Rõiva-, toiduainete-, plasti-, metallitööstuse jm tootmisettevõttes töötav mehhatroonik mõistab vastava tootmisprotsessi olemust.
Mehhatrooniku tööülesanded võivad osaliselt kattuda sidusvaldkondade ettevõtete oskustöötajate (nt automaatik, roboti operaator) tööülesannetega.

Kutseala kõrgem tase:
Mehhatroonik-tehnik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine
2. Oma tegevuse kavandamine
3. Materjalide ja töövahendite valimine ja ettevalmistamine

A.2.2. Ohutusnõuete täitmine
1. Ohutusnõuete järgimine
2. Ohutu töökoha korraldamine
3. Ohutus- ja isikukaitse­vahendite...
kasutamine

A.2.3 Seadmete koostamine ja paigaldamine
1. Komponentide komplekteerimine ja paigaldamine
2. Seadmete programmeerimine
3. Seadmete seadistamine
4. Dokumenteerimine

A.2.4 Seadmete plaanilised hooldustööd
1. Kontrolltoimingute läbiviimine
2. Hooldustoimingute läbiviimine
3. Dokumenteerimine

A.2.5 Seadmete hooldusremont
1. Rikete tuvastamine ja kõrvaldamine
2. Seadmete ja komponentide parandamine ja asendamine
3. Kontroll ja käivitamine
4. Dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehhatrooniku tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töö võib nõuda tööoperatsioonide täitmist sundasendis. Töökeskkond võib asuda nii siseruumides kui ka väljas.
A.4 Töövahendid
Seadmed, mõõte- ja tööriistad, arvuti koos spetsiaaltarkvaraga.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab loogilist ja süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu, koordinatsiooni ning head nägemist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse õppeasutuses või kutsealal töötades ja koolituskursusi läbides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Mehhatroonik, seadistaja, lennukimehaanik, laevaseadmete mehaanik, mehaanik, operaator jt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Paigaldus- ja hooldustöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu õigusaktides ja valdkondlikes kutsestandardites sätestatud nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Mehhatroonik, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö kavandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. leiab tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe tööülesande lahendamiseks;
2. teeb juhendite ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks vajalikud toimingud ja tööoperatsioonide järjestuse;
3. valib ja valmistab ette tööülesandele vastavad materjalid;
4. komplekteerib tööülesandele vastavad töövahendid ja seadmed;
5. kontrollib töövahendite nõuetele vastavust.
B.2.2 Ohutusnõuete täitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. täidab igas tööetapis tööohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. järgib seadmete kasutus- ja ohutusnõudeid;
3. valmistab ette ohutu töökoha ning kontrollib töö käigus selle ohutust, hoiab tööpaiga korras;
4. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireegleid ja järelevalve eeskirju;
5. raporteerib ohuallikast vastutavale isikule vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
6. kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
7. kontrollib regulaarselt ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Seadmete koostamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
2. kontrollib paigalduskoha tehnilistele tingimuste vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
3. paigaldab komponendid lähtudes tootja juhistele ja projektdokumentatsioonile;
4. programmeerib tööstuskontrollerid sobivas programmeerimiskeeles, lähtudes tehnilisest ülesandest;
5. teeb programmist varukoopia, salvestades ja kirjeldades muudatusi kvaliteediohjes;
6. seadistab seadme juhtsüsteemiparameetreid, järgides tehnilist dokumentatsiooni;
7. korrigeerib andurite ja täiturite parameetreid, lähtudes süsteemi tingimustest tark- ja riistvara koostoimimise;
8. kontrollib seadme toimimist ja vastavust projektile;
9. dokumenteerib süsteemis tehtud muudatused ja salvestab need digitaalselt.
B.2.4 Süsteemide plaanilised hooldustööd 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib visuaalselt ja mõõteriistadega seadme toimivuse vastavust juhendile, leiab seadmes esineva võimaliku tõrke või vea asukoha;
2. edastab info vastutavale töötajale;
3. määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale kasutades sobivaid töövahendeid;
4. dokumenteerib kontrolli- ja hooldustulemused vastavalt kehtestatud korrale;
5. orienteerub kasutus- ja hooldusjuhendites, skeemides, tehnilistes joonistes jm dokumentatsioonis.
B.2.5 Seadmete hooldusremont 4

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab vea põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel kasutades elektri- ja mehaanikaalast oskusteavet;
2. kõrvaldab seadme vea vastavalt seadme juhendile oma pädevuse piires;
3. kõrvaldab vead ja rikked, asendab rikkega seadmed ja nende komponendid vastavalt remondiplaanile;
4. seadistab seadmed vastavalt etteantud parameetritele;
5. kontrollib paigaldatud komponentide toimimist visuaalselt, mehaaniliselt ja tarkvaraliselt;
6. teeb sobivate mõõteriistadega automaatika- ja elektrimõõtmisi veendumaks, et seade vastab nõuetele;
7. kontrollib juhtarvutist remonditud seadme veateadete likvideerimist ja valmisolekut taaskäivituseks, käivitab seadme;
8. dokumenteerib remonditulemused vastavalt kehtestatud korrale;
9. orienteerub remondi- ja hooldustöödel kasutatavates dokumentides (paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendid, skeemid, tehnilised joonised (sisu ja tingmärgid).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Mehhatroonik, tase 4 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. loeb ja mõistab jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni, kasutab kutsealast terminoloogiat;
2. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
3. osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
4. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
5. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
6. kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
7. kasutab oma töös arvutit ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala;
8. kasutab inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, materjalidega töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1. mehhaaniliste, hüdrauliliste, pneumaatiliste, elektromehhaaniliste, elektrooniliste ning tarkvaraseadmete liigitus, otstarve ning ehitus- ja koostenõuded;
2. infotöötluse ja -edastuse ning signaalide muundamise põhimõtted;
3. enamlevinud mehhatroonika ja hüdraulika komponendid (andurid, täiturid, plc-kontrollerid jne), nende funktsioonid, tööpõhimõte ja tootemarkeeringud;
4. tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-2.2.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Mehhatroonik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
742 Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete paigaldajad ja hooldajad
7421 Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskeskus
Kristo Vaher Tallinna Tehnikakõrgkool
Jüri Riives IMECC OÜ
Ene Krimpus Magnetic MRO AS
Frid Kaljas Festo

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist