Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja, tase 4
EN: Boat Outfitter and Installer of Equipment and Supplies, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4
  • Mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine, tase 4
  • Varustuse ja sisustuse paigaldamine, tase 4
Kehtib alates: 03.12.2019
Kehtib kuni: 02.12.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard on valminud üldise 4. taseme väikelaevaehitaja kutsestandardi uuendusena.
Asjatundjad jõudsid järelduseni, et väikelaevaehituses vajatakse spetsiifilisemaid kutsestandardeid, mis võimaldavad läbi viia paindlikumat koolitust ja hinnata täpsemalt kutseoskusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja tööks on valmis komponentidest paatide, jahtlaevade, kaatrite jm väikelaevade seadmete* ning varustuse** koostamine, paigaldamine ja käigushoidmine.

Seadmete ja varustuse paigaldaja täidab oma tööülesandeid iseseisvalt või meeskonnas.

Töö ...
eeldab elektrotehnika, mehaanika ja pindade viimistlemise baasteadmiseid.
Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja tööülesanded võivad osaliselt kattuda mehaanikute, mootorsõidukitehnikute, elektri- ja automaatikapaigaldajate tööülesannetega.

*väikelaevade seadmete liigitus: propulsioonseadmed ja taglastusvahendid (nt mootorid, käiturid, purjestus, juhtsüsteemid jms), elektri- ja haalseadmed, navigatsiooni- ja kommunikatsiooniseadmed;
**väikelaevade varustuse liigitus: mugavus- ja olmevarustus (küte, ventilatsioon, vesi jms), pääste- ja ohutusvarustus, sisustus (istmed, mööbel, polstrid jms) ning inventar (pootshaak, binokkel jms).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
1. Teabe leidmine ja töö organiseerimine
2. Töövahendite ja seadmete komplekteerimine
3. Materjalide valimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Ohutusnõuete järgimine
1. Ohutusnõuete täitmine
2. Ohutu töökoha korraldamine
3. Ohutus- ja isikukaitsevahendite kasutamine

A....
2.3 Kontroll- ja hooldustoimingud
1. Tehtud tööde vastavuse kontroll
2. Defektide tuvastamine ja parandamine
3. Hooldustoimingud
4. Tööde dokumenteerimine

A.2.4 Mehaanikaseadmetest mehaanikasüsteemide paigaldamine
1. Paigaldustööde ettevalmistamine
2. Valmiskomponentidest süsteemide koostamine ja paigaldamine
3. Lõppkontroll, dokumenteerimine

A.2.5 Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine
1. Paigaldustööde ettevalmistamine
2. Seadmetest ja võrgukomponentidest süsteemide koostamine ja paigaldamine
3. Lõppkontroll, dokumenteerimine

A.2.6 Varustuse ja sisustuse paigaldamine
1. Paigaldustööde ettevalmistamine
2. Varustuse ja sõlmede koostamine ja paigaldamine
3. Lõppkontroll, dokumenteerimine

4. taseme väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja tervikkutse sisaldab:
- osakutset „Mehaanikaseadmete- ja süsteemide paigaldamine, tase 4“ mis moodustub tööosadest:
A.2.1, A.2.2, A.2.3 ja A.2.4

- osakutset „Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4“, mis moodustub tööosadest:
A.2.1, A.2.2, A.2.3 ja A.2.5

- osakutset „Varustuse ja sisustuse paigaldamine, tase 4“, mis moodustub tööosadest:
A.2.1, A.2.2, A.2.3 ja A.2.6.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö on hooajaline, töötempo on periooditi kiire ja pingeline. Aeg-ajalt tuleb töötada õuetingimustes ja kõrgustes, mis eeldab füüsilist ja vaimset pingutust. Arvestada tuleb ekstreemsete ilmastikuolude, vibratsiooni, müra ja tolmuga. Võimalik on kokkupuude kemikaalidega, mis võib esile kutsuda alle...rgiat. Traumade vältimiseks ja keskkonnasaaste vältimiseks on kohustuslik kasutada ohutus- ja isikukaitsevahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Käsi- ja elektrilised tööriistad, mehhanismid (nt tõstukid, talid), mõõte- ja häälestusseadmed (testrid, ampermeetrid), arvuti koos lisaseadmetega jm info- ja kommunikatsiooniseadmed, tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab täpsust, vastutus-, õppimis-, kohanemis- ja koosvõimet. Oluline on omada tehnilist taipu, kontsentreerumisvõimet, käelist osavust, füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse kutseõppes või töö käigus ja kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevamehaanik, taglastaja, väikelaeva elektriseadmete paigaldaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja tegevust reguleerib Seadme ohutuse seadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja siseministri määrus „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldaja tervikkutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.7.
Mehaanikaseadmed ja -süsteemide paigaldamise osakutse saamiseks on vajalik tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.4 ja B.2.7.
Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamise osakutse saamiseks on va...
jalik tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.3, B.2.5 ja B.2.7.
Varustuse ja sisustuse paigaldamise osakutse saamiseks on vajalik tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.6, B.2.7.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras, täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
4. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
5. Kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades seadmete vastavust juhendile, Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
2. Tuvastab kontrolli käigus võimaliku mittevastavuse ja teavitab sellest vastutavat töötajat, Kõrvaldab mittevastavuse vastavalt vastutava töötaja juhistele;Viib läbi seadmete plaanilise hoolduse: määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale;
3. Kontrollib seadme valmisolekut taaskäivituseks;
4. Kontrollib seadme toimimist ja vastavust projektile;
5. Dokumenteerib töö tulemused, tehtud muudatused ja salvestab need vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) hooldustöödel kasutatavad töö- ja mõõtevahendid.
B.2.4 Mehaanikaseadmetest mehaanikasüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad seadmete ja süsteemide paigaldamiseks eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid. Vajadusel viimistleb pinnad lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
3. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
4. Ühendab ja kinnitab seadmed mehaaniliste liitmismeetodite (poltimine, neetimine) teel;
5. Ühendab ja tihendab toruliitmikud lukksepatöö võtteid kasutades;
6. Paigaldab seadmed vastavalt juhistele ja projektdokumentatsioonile;
7. Kontrollib visuaalselt ja mehaaniliselt paigaldatud seadmete toimimist ja projektile vastavust;
8. Seadistab ja käivitab seadmeid vastavalt juhendile;
9. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised
1) Lukksepa baasteadmised;
2) Materjalide liigitus, omadused ja kasutusala;
3) Jõu-, käitur- ja juhtseadmed;
4) Taglastus (taglaste ja taglase osade tööpõhimõtted);
5) Hüdraulika ja pneumaatikasüsteemid;
6) Sanitaarsüsteemid;
7) Vee- ja reoveesüsteemid;
8) Kliima ja ventilatsioonisüsteemid;
9) Kuivendussüsteemid.
B.2.5 Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad süsteemide paigaldamise eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid. Vajadusel viimistleb pinnad, lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
3. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
4. Rajab kaabliteed, paigaldab madal-, signaal- ja väikepinge toitekaabli seinale, lakke ja kaabliriiulile (kaabliredelile), lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti;
5. Paigaldab ja ühendab seadmed kaablitega, järgides juhiseid ja projektdokumentatsiooni ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
6. Kontrollib visuaalselt ja elektriliselt paigaldatud seadmete toimimist ja projektile vastavust;
7. Seadistab ja käivitab seadmeid vastavalt juhendile;
8. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised:
1) Tüüpilised navigatsiooni- ja sidesüsteemid seadmed ja -paigaldised liigitus, otstarve;
2) Audio videosüsteemide struktuur, parameetrid ja toimimispõhimõtted;
3) Tulekahjuennetussüsteemid;
4) Üldelektriseadmed;
5) Elektrialased baasteadmised;
6) Elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid;
7) Si-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud ning lihtsad teisendamis- ja võrdlusarvutused;
8) Elektrimaterjalide omadused ja kasutusala;
9) Elektriseadmete paigaldus ja ühendamine.
B.2.6 Varustuse ja sisustuse paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad varustuse või sisustuse paigaldamiseks eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid;
3. Vajadusel valmistab ette ja viimistleb pinnad, lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
4. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile:
5. Ühendab ja kinnitab varustuse ja sisustuse mehaaniliste liitmismeetodite (poltimise, neetimise, liimimise, lamineerimise jms) teel;
6. Paigaldab sisustuse ja varustuse vastavalt juhistele ja projektdokumentatsioonile;
7. Valmistab ette ja viimistleb vajalikud pinnad vastavalt juhistele;
8. Kontrollib visuaalselt ja funktsionaalselt paigaldatud seadmete ja varustuse toimimist ning projektile vastavust;
9. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised:
1) Varustuses ja sisustuses kasutatavad materjalid, töövahendid ja tehnoloogiad;
2) Laeva- ja päästevarustuse toimimise üldpõhimõtted.
Osakutsega seotud kompetentsid
Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras, täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
4. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
5. Kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades seadmete vastavust juhendile, Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
2. Tuvastab kontrolli käigus võimaliku mittevastavuse ja teavitab sellest vastutavat töötajat, Kõrvaldab mittevastavuse vastavalt vastutava töötaja juhistele;Viib läbi seadmete plaanilise hoolduse: määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale;
3. Kontrollib seadme valmisolekut taaskäivituseks;
4. Kontrollib seadme toimimist ja vastavust projektile;
5. Dokumenteerib töö tulemused, tehtud muudatused ja salvestab need vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) hooldustöödel kasutatavad töö- ja mõõtevahendid.
B.2.5 Elektri- ja elektroonikaseadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad süsteemide paigaldamise eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid. Vajadusel viimistleb pinnad, lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
3. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
4. Rajab kaabliteed, paigaldab madal-, signaal- ja väikepinge toitekaabli seinale, lakke ja kaabliriiulile (kaabliredelile), lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti;
5. Paigaldab ja ühendab seadmed kaablitega, järgides juhiseid ja projektdokumentatsiooni ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid;
6. Kontrollib visuaalselt ja elektriliselt paigaldatud seadmete toimimist ja projektile vastavust;
7. Seadistab ja käivitab seadmeid vastavalt juhendile;
8. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised:
1) Tüüpilised navigatsiooni- ja sidesüsteemid seadmed ja -paigaldised liigitus, otstarve;
2) Audio videosüsteemide struktuur, parameetrid ja toimimispõhimõtted;
3) Tulekahjuennetussüsteemid;
4) Üldelektriseadmed;
5) Elektrialased baasteadmised;
6) Elektrijoonistes kasutatavad tingmärgid;
7) Si-süsteemi põhi- ja tuletatud elektriühikud ning lihtsad teisendamis- ja võrdlusarvutused;
8) Elektrimaterjalide omadused ja kasutusala;
9) Elektriseadmete paigaldus ja ühendamine.
B.2.7 Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldustehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele;
5. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse, sisuloome, probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1) Mehaanika, hüdraulika, elektroonika, elektrotehnika ning arvuti- ja tarkvaratehnika põhiteadmised;
2) Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
3) Seadmete ja komponentide paigaldustööd ja nende käigus kasutatavate materjalide (konstruktsioonilised, elektrotehnilised jne) omadused, mehaaniline ja keemiline kokkusobivus;
4) Tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Varustuse ja sisustuse paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras, täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
4. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
5. Kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades seadmete vastavust juhendile, Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
2. Tuvastab kontrolli käigus võimaliku mittevastavuse ja teavitab sellest vastutavat töötajat, Kõrvaldab mittevastavuse vastavalt vastutava töötaja juhistele;Viib läbi seadmete plaanilise hoolduse: määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale;
3. Kontrollib seadme valmisolekut taaskäivituseks;
4. Kontrollib seadme toimimist ja vastavust projektile;
5. Dokumenteerib töö tulemused, tehtud muudatused ja salvestab need vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) hooldustöödel kasutatavad töö- ja mõõtevahendid.
B.2.6 Varustuse ja sisustuse paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad varustuse või sisustuse paigaldamiseks eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid;
3. Vajadusel valmistab ette ja viimistleb pinnad, lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
4. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile:
5. Ühendab ja kinnitab varustuse ja sisustuse mehaaniliste liitmismeetodite (poltimise, neetimise, liimimise, lamineerimise jms) teel;
6. Paigaldab sisustuse ja varustuse vastavalt juhistele ja projektdokumentatsioonile;
7. Valmistab ette ja viimistleb vajalikud pinnad vastavalt juhistele;
8. Kontrollib visuaalselt ja funktsionaalselt paigaldatud seadmete ja varustuse toimimist ning projektile vastavust;
9. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised:
1) Varustuses ja sisustuses kasutatavad materjalid, töövahendid ja tehnoloogiad;
2) Laeva- ja päästevarustuse toimimise üldpõhimõtted.
B.2.7 Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldustehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele;
5. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse, sisuloome, probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1) Mehaanika, hüdraulika, elektroonika, elektrotehnika ning arvuti- ja tarkvaratehnika põhiteadmised;
2) Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
3) Seadmete ja komponentide paigaldustööd ja nende käigus kasutatavate materjalide (konstruktsioonilised, elektrotehnilised jne) omadused, mehaaniline ja keemiline kokkusobivus;
4) Tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Leiab projekti joonistest, juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande lahendamiseks vajaliku teabe, kasutades asjakohast rakendustarkvara;
2. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse ja töökoha ohutegurid;
3. Komplekteerib tööülesandele, juhendmaterjalidele ning kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja -seadmed;
4. Kontrollib töövahendite nõuetele vastavust;
5. Arvestab materjali koguse lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja materjalide markeeringutest;
6. Komplekteerib tööks ettenähtud materjalid ja tarvikud;
7. Hoiustab materjalid nõuetekohaselt.
B.2.2 Ohutusnõuete järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Täidab igas tööetapis elektri- ja tuleohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi;
2. Piiritleb ja seab valmis tööprotsessist lähtuva ohutu töökoha, hoiab selle korras, täidab töökohale kehtestatud tööohutusnõudeid;
3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
4. Kasutab nõuetekohaselt ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid vältimaks õnnetusi ja riske tervisele;
5. Kontrollib ohutus- ja isikukaitse­vahendite korrasolekut.
B.2.3 Kontrolli- ja hooldustoimingud 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades seadmete vastavust juhendile, Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
2. Tuvastab kontrolli käigus võimaliku mittevastavuse ja teavitab sellest vastutavat töötajat, Kõrvaldab mittevastavuse vastavalt vastutava töötaja juhistele;Viib läbi seadmete plaanilise hoolduse: määrib, puhastab, pingutab, seadistab ja joondab seadmed ja komponendid vastavalt hoolduskavale;
3. Kontrollib seadme valmisolekut taaskäivituseks;
4. Kontrollib seadme toimimist ja vastavust projektile;
5. Dokumenteerib töö tulemused, tehtud muudatused ja salvestab need vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) hooldustöödel kasutatavad töö- ja mõõtevahendid.
B.2.4 Mehaanikaseadmetest mehaanikasüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib paigalduskoha vastavust visuaalse vaatluse või tehnilise dokumentatsiooni põhjal;
2. Lõikab, puurib ja keermestab avad seadmete ja süsteemide paigaldamiseks eelnevalt mõõdetud ja märgistatud asukohtadele, kasutades sobivaid töövõtteid. Vajadusel viimistleb pinnad lähtudes viimistletava pinna materjalist ja selle otstarbest;
3. Komplekteerib komponendid vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile;
4. Ühendab ja kinnitab seadmed mehaaniliste liitmismeetodite (poltimine, neetimine) teel;
5. Ühendab ja tihendab toruliitmikud lukksepatöö võtteid kasutades;
6. Paigaldab seadmed vastavalt juhistele ja projektdokumentatsioonile;
7. Kontrollib visuaalselt ja mehaaniliselt paigaldatud seadmete toimimist ja projektile vastavust;
8. Seadistab ja käivitab seadmeid vastavalt juhendile;
9. Dokumenteerib töö tulemused vastavalt juhistele ja salvestab need.

Teadmised
1) Lukksepa baasteadmised;
2) Materjalide liigitus, omadused ja kasutusala;
3) Jõu-, käitur- ja juhtseadmed;
4) Taglastus (taglaste ja taglase osade tööpõhimõtted);
5) Hüdraulika ja pneumaatikasüsteemid;
6) Sanitaarsüsteemid;
7) Vee- ja reoveesüsteemid;
8) Kliima ja ventilatsioonisüsteemid;
9) Kuivendussüsteemid.
B.2.7 Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldustehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele;
5. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse, sisuloome, probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1) Mehaanika, hüdraulika, elektroonika, elektrotehnika ning arvuti- ja tarkvaratehnika põhiteadmised;
2) Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
3) Seadmete ja komponentide paigaldustööd ja nende käigus kasutatavate materjalide (konstruktsioonilised, elektrotehnilised jne) omadused, mehaaniline ja keemiline kokkusobivus;
4) Tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Väikelaeva seadmete ja varustuse paigaldustehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.
2. Loeb jooniseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
3. Suhtleb kaastöötajate ja klientidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
4. Kohaneb meeskonnaga, tegutseb vastutustundlikult, vajadusel reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud muutustele;
5. Kasutab erialast IKT riistvara ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda;
6. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
7. Kasutab oma töös arvutit ohutuse, sisuloome, probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas algtasemel kasutajatasemel, vt lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala
8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, juhendmaterjaliga töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused.

Teadmised:
1) Mehaanika, hüdraulika, elektroonika, elektrotehnika ning arvuti- ja tarkvaratehnika põhiteadmised;
2) Kutsealane terminoloogia: instruktsioonides, kasutusjuhendites ja töökäsus kasutatav sõnavara;
3) Seadmete ja komponentide paigaldustööd ja nende käigus kasutatavate materjalide (konstruktsioonilised, elektrotehnilised jne) omadused, mehaaniline ja keemiline kokkusobivus;
4) Tõsteseadmete (vints, lift) ja -vahendite (köied, tropid jt) ohutu kasutamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-03122019-2.1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.12.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7412 Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mark Muru OÜ Alunaut
Peeter Sääsk Saare Yachts OÜ
Andres Meisterson Kuressaare Ametikool
Andres Kõnd Veeteede Amet
Raivo Lepik Baltic Workboats Ltd
Andres Toom Luksusjaht

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist