Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Pagar, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Pagar, tase 4
EN: Baker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2019
Kehtib kuni: 13.11.2024
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tööosad on ümber struktureeritud. Erinevalt varasemast ei ole eraldi valitavat kompetentsi „Masinate ja seadmete kasutamine“, seadmete kasutamise oskus on kirjeldatud kohustuslikes kompetentsides. Uute valitavate kompetentsidena on lisandunud Teenindamine ja müügitöö ning Väikeettevõtte majandamine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Pagar 214801 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 15.09.2020 Avatud
2 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Pagar 215307 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2020 Avatud
3 Kuressaare Ametikool Pagar 215390 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 28.01.2021 Avatud
4 Kuressaare Ametikool Pagar 128237 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
5 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pagar 143742 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.08.2021 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagar 215047 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 19.03.2020 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagar- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215049 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.04.2020 Avatud
8 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia 215468 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 24.08.2020 Avatud
9 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 136377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2020 Avatud
10 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 141732 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 14.07.2020 Avatud
11 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 170437 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 07.04.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 140904 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 04.05.2020 Avatud
13 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 221007 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2021 Avatud
14 Rakvere Ametikool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 219843 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 16.12.2021 Avatud
15 Rakvere Ametikool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 139317 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.11.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
16 Tallinna Teeninduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215396 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.05.2020 Avatud
17 Tallinna Teeninduskool Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 139281 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 22.01.2020 Avatud
18 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 215626 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 13.05.2020 Avatud
19 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 138022 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.05.2020 Avatud
20 Tartu Rakenduslik Kolledž Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia 133937 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.07.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Pagari kutseala koosneb kolmest kutsest: abipagar, tase 3; pagar, tase 4 ja vanempagar, tase 5.
4. taseme pagar töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes. Pagar on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse lihtpagari- ja/või valikpagaritooteid. Pagari töö eeldab soovi valmistada kvalite...
etseid pagaritooteid. Pagari tööülesanded on liht- ja valikpagaritoodete valmistamine, toodete viimistlemine, külmutatud toodete valmistamine, toodete pakendamine ja ladustamine. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös, juhendab vajadusel abipagarit vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades töö keerukust ja kaastöötaja võimekust.
Oma igapäevatöös võib pagar kokku puutuda allergeenidega. Toiduohutusnõuete täimiseks on pagari töös vajalik kanda eririietust. Töö eripära eeldab valmisolekut töötada ka öisel ajal, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Tuleb töötada madalatel ja kõrgetel töökeskkonna temperatuuridel.
Pagar kasutab oma töös kohaseid erialaseid töövahendeid, masinaid ja seadmeid ning koristusvahendeid ja -seadmeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Pagaritoodete viimistlemine
A.2.2 Lihtpagaritoodete valmistamine
A.2.3 Valikpagaritoodete valmistamine
A.2.4 Külmutatud pagaritoodete valmistamine
A.2.5 Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on 4. taseme pagaril erialane kutseharidus või kutsekeskharidus. Võimalik on kutseoskused omandada ka töökohal või täiendusõppes.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Pagar.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal töötamiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb pagari üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest B.3.1- B.2.5. Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.6 ja B.3.7.
B.2 Pagar, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. hoiab korras oma töökoha ja selle ümbruse, järgides toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid, sh enesekontrolliplaani;
2. töötab ergonoomiliselt, järgides tööohutusnõudeid;
3. hindab lõpptoodete kvaliteeti sensoorselt, lähtudes tehnoloogilises juhendist kehtestatud nõuetest;
4....
planeerib toodete valmistamise arvestades tellimust ja tootmisressursse (nt seadmed, vahendid, töötajad, aeg, toorained ) otstarbekalt ja keskkonda säästes;
5. osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhendab teisi töötajaid, vastutab võetud kohustuste täitmise eest;
6. tunneb tootmisprotsessi tervikuna, mõistab oma rolli selles;
7. tunneb väikeettevõtluse põhimõtteid;
8. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel A2 (Lisa 1);
9. kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) tasemele "Algtasemel kasutaja ".

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Pagaritoodete viimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele; valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist;
2. valmistab ette seadmed, arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab ja kasutab puisteid, želeesid, glasuure, määrded ja kaunistustainaid, lähtudes toote valmistamise juhistest.
B.3.2 Lihtpagaritoodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele ja valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist;
2. valmistab ette seadmed (nt tainasegajad, lõikurid, kerkekapid, ahjud, külmseadmed), arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab järgmisi tooteid, lähtudes tehnoloogilisest juhendist:
- juuretise või pärmiga nisujahust tainad ja tooted (Lisa 3);
- juuretise ja keeduga või ainult juuretisega rukkijahust tainad ja tooted (Lisa 3);
- mitmest erinevast jahust tainad ja tooted pärmiga või ilma (Lisa 3), lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
B.3.3 Valikpagaritoodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele ja valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist;
2. valmistab ette seadmed (nt tainasegajad, lõikurid, kerkekapid, ahjud; külmseadmed), arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab soolased ja magusad täidised, lähtudes tehnoloogilisest juhendist;
4. valmistab pärmi-, pärmileht- ja leht-, muretainad ja neist tooted, lähtudes tehnoloogilisest juhendist.
B.3.4 Külmutatud toodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. arvutab tooraine koguse vastavalt tellimusele ja valmistab ette tooraineid, tuginedes teadmistele toorainete koostisest ja omadustest ning nende kvaliteedist ning arvestades külmutatavate toodete eripära;
2. valmistab ette seadmed, arvestades tootmiseks vajalikke tingimusi (sh temperatuur) ning seadme kasutusjuhendit;
3. valmistab külmutatavad tainad ja pooltooted, eelküpsetatud tooted, valmistooted, lähtudes tehnoloogilisest juhendist ning arvestades külmutatavate toodete eripära;
4. külmutab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile, kasutades sügavkülmseadmeid;
5. sulatab, kergitab, küpsetab külmutatud tooted vastavalt tootja juhendile.
B.3.5 Pagaritoodete pakendamine ja ladustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. pakendab tooted, tuginedes teadmistele pakkemasinate tööpõhimõtetest, erinevatest pakkematerjalidest ning lähtudes töökorraldusest ja etteantud juhistest; külmutatud toodete puhul jälgib külmaahela katkematust pakendamise ajal;
2. markeerib ja ladustab tooted vastavalt toiduseadusele; külmutatud toodete puhul jälgib külmaahela katkematust ladustamisel.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.3.6 ja B.3.7.
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Teenindus- ja müügitöö 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti, selgitab välja kliendi soovid ja vajadused;
2. tutvustab sortimendis olevaid tooteid, lähtudes toote koostisest ning tuues välja allergeenid; pakub tooteid degustatsiooniks;
3. lahendab iseseisvalt kliendi teenindusega seotud probleeme oma vastutusala piires;
4. müüb tooteid, arveldades kliendiga, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved); edastab nõuetele vastava ja tõese teabe müüdava kauba kohta;
5. teeb lisamüüki, kasutades erinevaid müügitehnikaid;
6. kogub klientidelt tagasisidet toodete kohta kogu teenindusprotsessi vältel ja edastab tagasisidet vastavalt töökorraldusele;
7. lõpetab teenindus- ja müügisituatsiooni positiivselt.
B.3.7 Väikeettevõtte majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab äriplaani vastavalt algkapitali olemasolule ja võimalustele;
2. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi;
3. korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest;
4. koostab enesekontrolliplaani, lähtudes ettevõtte tootmisruumidest, seadmetest, toodete spetsiifikast ning jälgides toiduohutusnõudeid;
5. kujundab hinnad, lähtudes tegevuskuludest ja turusituatsioonist; koostab eelarve, arvestades kulusid ja tulusid;
6. järgib eelarve täitmist; organiseerib vajalike töö- ja kulumaterjalide hankimise;
7. haldab kliendibaasi, järgides õigusakte;
8. planeerib turundustegevused;
9. optimeerib tööaja kulu, arvestades tootmises kasutatavaid tehnoloogiaid ja seadmeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-14112019-2.1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2019
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Toiduainete töötlemine ja tootmine
Kutse grupp: Pagar
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
751 Toiduainetööstuse jms töölised
7512 Pagarid, kondiitrid ja maiustustevalmistajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0721 Toiduainete töötlemine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
10 Toiduainete tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Pagaritoodete loetelu
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Viiu Magnus Eesti Pagarite Selts MTÜ
Eha Martma Eesti Leivaliit
Ülle Parbo SA Innove
Õie Pritson Mattias Café OÜ
Merle Truupõld Tartu Kutsehariduskeskus

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist