Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8
EN: Chartered Biomedical Engineer, EstQF Level 8
Spetsialiseerumised:
 • Diagnostilise- ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika ekspert, tase 8
 • Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete tööd
 • Insenertehnilised desinfitseerimis- ja sterilisatsiooniseadmete tööd
 • Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd
 • Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd
 • Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd
 • Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd
 • Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd
 • Insenertehnilised meditsiinilabori seadmete tööd
 • Insenertehnilised operatsiooniseadmete tööd
 • Insenertehnilised taastusraviseadmete tööd
 • Kiiritusravi meditsiinifüüsika ekspert, tase 8
 • Meditsiiniinfotehnoloogia tööd
 • Nukleaarmeditsiinifüüsika ekspert, tase 8
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.01.2020
Kehtib kuni: 30.01.2025
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Volitatud biomedistiinitehnikainseneri kutsestandardisse viidi sisse järgmised struktuuri muudatused:
- kiirgusseadusega reguleeritud meditsiinifüüsika alastele spetsialiseerumistele on lisatud varasemalt puudunud insenertehnilised ja meditsiiniinfotehnoloogia spetsialiseerumised.
- varasem spetsialiseerumine „Diagnostilise radioloogia ja nukleaarmeditsiini tehnoloogia alased tööd“ on nüüd jagatud kaheks spetsialiseerumiseks: „Diagnostilise ja menetlusradioloogia tehnoloogia“ ja „Nukleaarmedi...
tsiini tehnoloogia“. Sel viisil on erialased kompetentsid selgemalt välja toodud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Biomeditsiinitehnikainsenerid töötavad tervishoiuasutuses, meditsiiniseadmeid tootvas, paigaldavas, hooldavas ja/või remontivas ettevõttes, ülikooli juures, katselaboris või muus ettevõttes. Eesmärk on toetada tänapäevase meditsiini ohutut ja kvaliteetset toimimist inseneriteaduse, meditsiinifüüsika... ja meditsiiniinfotehnoloogia rakenduste kaudu.
8. taseme volitatud biomeditsiinitehnikainseneri tegevus hõlmab meditsiinifüüsika, meditsiiniinfotehnoloogia või insenertehnilisi töid, sh meditsiiniseadmete funktsionaalse planeerimise, paigaldamise, käidu ja arendamisega seotud ülesandeid.
Töö eeldab interdistsiplinaarset, keerulist ja uuenduslikku käsitlust nii iseseisvalt kui meeskondades. Volitatud biomeditsiinitehnikainseneril on laiaulatuslike teadmiste ja kogemustega tippspetsialist, kes töötab välja uusi lahendusi ja meetodeid ning analüüsib ja sünteesib iseseisvalt kutsealaseid ideid. Tal on valmisolek juhtida meeskonda või organisatsiooni ning teha koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.
Vastutava eksperdina juhib ta hindamisi, auditeid ja ekspertiise.
Meditsiinifüüsika valdkonna spetsialiseerumiste valikul ja kompetentside kirjeldamisel on aluseks Euroopa Liidu juhend Radiation Protection 174 (European Guidelines on Medical Physics Expert).
Tervishoiuasutuses töötades tuleb juhinduda kliinilises keskkonnas kehtivatest nõuetest. Võimalik on kokkupuude mürgiste ainetega, nakkusohtliku materjaliga ja ioniseeriva kiirgusega, mis eeldab töötamisel kaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine
A.2.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide arendamine
A.2.3 Juhtimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.4 Diagnostilise ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika
A.2.5 Nukleaarmeditsiinifüüsika
A.2.6 Kiiritusravi meditsiinifüüsika
A.2.7 Insenertehnilised meditsiinilaboriseadmete tööd
A.2.8 Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete tööd
A.2.9 Insenertehnilised operatsiooniseadmete ...
tööd
A.2.10 Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd
A.2.11 Insenertehnilised desinfitseerimise- ja sterilisatsiooniseadmete tööd
A.2.12 Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd
A.2.13 Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd
A.2.14 Insenertehnilised taastusravi seadmete tööd
A.2.15 Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd
A.2.16 Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd
A.2.17 Meditsiiniinfotehnoloogia tööd

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.18 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine
A.2.19 Ehitiste meditsiinitehnoloogiaprojektide koostamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Volitatud biomeditsiinitehnikainsener on läbinud erialase magistriõppe, ta omab erialast piisavat töökogemust ja täiendusõpet.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Meditsiinitehnikainsener, hooldusinsener, kvaliteediinsener, meditsiinifüüsik, müügiinsener, meditsiinifüüsika ekspert jm.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
8. taseme biomeditsiinitehnikainseneri kutsetunnistuse omamine on eeltingimus vastutava spetsialistina töötamisele meditsiinifüüsika (diagnostilise radioloogia, nukleaarmeditsiini ja kiiritusravi) alal.
Alus: kiirgusseadus, 2013/59/Euratom ja 2013/35/EL ja nendega seotud õigusaktid ja juhendid, Ter...
vise- ja tööministri meditsiinikiiritusealane määrus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
8. taseme volitatud biomeditsiinitehnikainseneri kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2, kohustuslikud kompetentsid B.3.1– B.3.3. Lisaks tuleb tõendada vähemalt üks spetsialiseerumise kompetents valikust B.3.4-B.3.17.
Diagnostilise ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika kompetents B.3.4...
;
Nukleaarmeditsiinifüüsika kompetents B.3.5;
Kiiritusravi meditsiinifüüsika kompetents B.3.6;
Insenertehnilised meditsiinilabori seadmete tööd, kompetents B.3.7;
Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete tööd, kompetents B.3.8;
Insenertehnilised operatsiooniseadmete tööd, kompetents B.3.9;
Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd, kompetents B.3.10;
Insenertehnilised desinfitseerimis- ja sterilisatsiooniseadmete tööd, kompetents, B.3.11;
Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd, kompetents B.3.12;
Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd, kompetents B.3.13;
Insenertehnilised taastusravi seadmete tööd, kompetents B.3.14;
Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd, kompetents B.3.15;
Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd, kompetents B.3.16;
Meditsiiniinfotehnoloogia tööd, kompetents B.3.17.
Valitavate kompetentside B.3.18 ja B.3.19 tõendamine on vabatahtlik.

Loe edasi
Peida
B.2 Volitatud biomeditsiinitehnikainsener, tase 8 üldoskused
1. Tugineb oma tegevuses inseneriteaduse ja meditsiinifüüsika teadmistele:
a) üldteaduslikud (kõrgem matemaatika, kõrgem füüsika, füsioloogia, anatoomia);
b) insenertehnilised (infotehnoloogia, insenerigraafika, elektrotehnika, mõõtetehnika, signaali- ja pilditöötlus);
c) meditsiinitehnoloogia mõ...
isted, uurimismeetodid, rakendusvõimalused, teoreetilised arengusuunad ning aktuaalsed probleemid;
d) meditsiinitehnoloogia korralduse põhimõtted, projektijuhtimine;
e) käitamisele ja kvaliteedikontrollile esitatavad rahvusvahelised ning riiklikud toimimisnäitajate, ohutus- ja keskkonnahoiunõuded;
f) meditsiiniinformaatika põhimõtted.
2. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
3. Loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.
4. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga.
5. Kasutab oma töös vähemalt eesti ja inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 1 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
6. Juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 2).
7. Kasutab oma töös digioskuste osaoskust: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel (vt lisa 3 – Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide käitamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Täidab olemasolevate ja parendatavate seadmete ja -süsteemide kasutuselevõtmise ja käitamise protseduure järgides kvaliteedinorme.
2. Juurutab uusi lahendusi ja protseduure kasutades üldist ja spetsialiseerumisega seotud kaasaegset inseneriteaduse või meditsiinifüüsika oskusteavet.
3. Koolitab ja juhendab kasutajaid ja korraldab praktilist väljaõpet ning pakub tehnilist tuge.
B.3.2 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete ja -süsteemide arendamise ja ajakohastamise, lähtudes ravikvaliteedi ja keskkonnajuhtimise põhimõtetest.
2. Töötab iseseisvalt välja ja hindab uusi lahendusi, tehnoloogiaalaseid teenuseid ja juhtimismeetodeid lähtudes tehnoloogia arengust.
3. Analüüsib ja sünteesib uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid.
B.3.3 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1. Algatab tegevusi, juhib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist, teeb juhtimisotsuseid.
2. Juhib tegevusi: seab sihid, suunab ja teavitab ning juhendab ja kontrollib töötajate töösooritust lähtudes juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtetest.
3. Kavandab ja leiab ressursid, jälgib ja analüüsib protsesse ning korraldab probleemide lahendamise.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Diagnostilise ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika kompetents B.3.4; Nukleaarmeditsiinifüüsika kompetents B.3.5; Kiiritusravi meditsiinifüüsika kompetents B.3.6; Insenertehnilised meditsiinilabori seadmete tööd, kompetents B.3.7; Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete töö...d, kompetents B.3.8; Insenertehnilised operatsiooniseadmete tööd, kompetents B.3.9; Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd, kompetents B.3.10; Insenertehnilised desinfitseerimis- ja sterilisatsiooniseadmete tööd, kompetents, B.3.11; Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd, kompetents B.3.12; Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd, kompetents B.3.13; Insenertehnilised taastusravi seadmete tööd, kompetents B.3.14; Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd, kompetents B.3.15; Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd, kompetents B.3.16; Meditsiiniinfotehnoloogia tööd, kompetents B.3.17.
Loe edasi
Peida
Diagnostilise- ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika ekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Diagnostilise ja menetlusradioloogia meditsiinifüüsika 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab diagnostilise ja menetlusradioloogia tehnoloogia alast tegevust, mis on seotud:
a) kiirgusfüüsika ja kiirguskaitse rakendustega;
b) patsiendidosimeetriaga;
c) meditsiinikiirituse optimeerimisega;
d) diagnostiliste referentsväärtuste kohaldamise ja kasutamisega;
e) meditsiinikiirituse protseduuride kvaliteedi tagamisega;
f) meditsiinikiiritusseadme, kaitsevahendi ja mõõteseadme hankimise ja hindamisega;
g) meditsiinikiiritusseadme ja -rajatise tehnilise kirjelduse ettevalmistamisega;
h) paigaldiste järelevalve teostamisega;
i) selliste sündmuste analüüsimisega, millega kaasneb või võib kaasneda avariikiiritus või kavandamata meditsiinikiiritus;
j) arstide, õdede, radioloogiatehnikute ja teiste töötajate koolitamisega kiirguskaitses ja seadmete kasutamisel;
k) kliiniliste auditite läbiviimisega.
2. Korraldab õigusaktidest lähtuvalt meditsiinikiiritusseadmete heakskiidu- ja toimimiskatsete metoodika väljatöötamist ja katsete läbiviimist.
 
Nukleaarmeditsiinifüüsika ekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Nukleaarmeditsiinifüüsika 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab nukleaarmeditsiini tehnoloogia alast tegevust, mis on seotud:
a) kiirgusfüüsika ja kiirguskaitse rakendustega;
b) patsiendidosimeetriaga;
c) meditsiinikiirituse optimeerimisega;
d) diagnostiliste referentsväärtuste kohaldamise ja kasutamisega;
e) meditsiinikiirituse protseduuride kvaliteedi tagamisega;
f) meditsiinikiiritusseadme, radiofarmaatsiaseadme, kaitsevahendi ja mõõteseadme hankimise ja hindamisega;
g) meditsiinikiiritusseadme ja -rajatise tehnilise kirjelduse ettevalmistamisega;
h) paigaldiste järelevalve teostamisega;
i) radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja vabastamise protsessidega
j) selliste sündmuste analüüsimisega, millega kaasneb või võib kaasneda avariikiiritus või kavandamata meditsiinikiiritus;
k) arstide, õdede, radioloogiatehnikute ja teiste töötajate koolitamisega kiirguskaitses ja seadmete kasutamisel;
l) kliiniliste auditite läbiviimisega;
2. Korraldab õigusaktidest lähtuvalt meditsiinikiiritusseadmete heakskiidu- ja toimimiskatsete metoodika väljatöötamist ja katsete läbiviimist.
 
Kiiritusravi meditsiinifüüsika ekspert, tase 8
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Kiiritusravi meditsiinifüüsika 8

Tegevusnäitajad:
1. Koostab patsiendi kiiritusravi plaane ja teeb patsiendidoosi mõõtmisi ning arvutusi, kasutades diagnostiliste uuringute tulemusi;
2. Arendab ja juurutab dosimeetrilisi standardeid ja protokolle;
3. Koostab koostöös teiste erialade spetsialistidega ravijuhiseid ja -protokolle;
4. Korraldab õigusaktidest lähtuvalt kiiritusravi alaseid tegevusi, mis on seotud:
a) kiirgusfüüsika ja kiirguskaitse rakendustega;
b) meditsiinikiirituse protseduuride kvaliteeditagamisega;
c) meditsiinikiiritusseadme, kaitsevahendi ja mõõteseadme hankimise ja hindamisega;
d) meditsiinikiiritusseadme ja -rajatise tehnilise kirjelduse ettevalmistamisega;
e) paigaldiste järelevalve teostamisega;
f) selliste sündmuste analüüsimisega, millega kaasneb või võib kaasneda avariikiiritus või kavandamata meditsiinikiiritus;
g) arstide, õdede, radioloogiatehnikute ja teiste töötajate koolitamisega kiirguskaitses ja seadmete kasutamises;
h) kliiniliste auditite läbiviimisega;
i) meditsiinikiiritusseadmete heakskiidu- ja toimimiskatsete metoodika väljatöötamise ja katsete läbiviimisega vastavalt õigusaktidele.
 
Insenertehnilised meditsiinilabori seadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Insenertehnilised meditsiinilabori seadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid.
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid.
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet.
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Insenertehnilised anesteesia- ja intensiivraviseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid.
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid.
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet.
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised operatsiooniseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.9 Insenertehnilised operatsiooniseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.10 Insenertehnilised hambaraviseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised desinfitseerimis- ja sterilisatsiooniseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.11 Insenertehnilised desinfitseerimise- ja sterilisatsiooniseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid.
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.12 Insenertehnilised dialüüsiseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.13 Insenertehnilised funktsionaaldiagnostiliste seadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised taastusraviseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.14 Insenertehnilised taastusravi seadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks.
 
Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.15 Insenertehnilised meditsiinikiiritusseadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
2. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
3. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
4. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks;
 
Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.16 Insenertehnilised intrakardiaalsete seadmete tööd 8

Tegevusnäitajad:
6. Korraldab seadmete nõuetekohase paigalduse, liidestuse ja käidu, sh hoolduse ja remondi, ning analüüsib seadmetega seotud ohujuhtumeid;
7. Analüüsib olemasolevate seadmete tööressurssi ja -koormust, hindab ja soovitab uusi tehnoloogiaid;
8. Korraldab seadmete paigaldamiseks vajaliku infrastruktuuri, valmistab ette seadmete ja paigaldiste tehnilised kirjeldused, teeb seadmete paigaldamise järelevalvet;
9. Töötab välja kvaliteedinõuded ja korraldab nende regulaarse kasutamise kvaliteedi tagamiseks;
10. Konsulteerib ja nõustab meditsiinilist personali protseduuri ajal või seadme paigaldusel ja ka hilisemal järelkontrollil seadme töö optimeerimiseks ja parima ravitulemuse saamiseks.
 
Meditsiiniinfotehnoloogia tööd
    Kompetents EKR tase
B.3.17 Meditsiiniinfotehnoloogia tööd

1. Korraldab meditsiiniinfosüsteemi nõuetekohase paigalduse, liidestuse, administreerimise ja analüüsib meditsiiniinfosüsteemiga seotud ohujuhtumeid;
2. Korraldab meditsiiniinfosüsteemides sisalduvate andmete turvalisuse, käideldatavuse ning terviklikkuse vastavalt isikuandmete kaitse meetmetele;
3. Korraldab meditsiiniinfotehnoloogias ja telemeditsiinis kasutatavate seadmete käidu ja sellega seoses:
a) juhib meditsiiniinfosüsteemide planeerimise protsessi ja koostab süsteemide tehnilisi kirjeldusi;
b) teeb tehnilistele nõuetele vastavuse kontrolli.
c) juurutab meditsiiniinfotehnoloogiat ja telemeditsiini süsteeme kliinilisse töösse;
e) teeb süsteemidele järelevalvet;
g) koolitab töötajaid süsteeme kasutama.

Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.3.18 ja B.3.19 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.3.18 Meditsiiniseadmete ja -süsteemide kavandamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Kavandab, projekteerib, valmistab ja katsetab seadmeid või nende komponente.
2. Koostab seadme valmistamise tehnoloogia ja toote tehnilise dokumentatsiooni.
3. Korraldab vastavushindamise ja laseb seadmed turule.
B.3.19 Ehitiste meditsiinitehnoloogiaprojektide koostamine 8

Tegevusnäitajad:
1. Annab sisendi ehitise eriosade projekteerijatele, koostab, kontrollib ja vormistab tervishoiu-, õppe- ja teadusasutuste meditsiinitehnoloogia plaane ja projekte.
2. Valib välja vajalikud normdokumendid, järgides õigusakte.
3. Tuvastab ja hindab riske ning riskitegureid, kavandab riskide ennetamise meetmed.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-31012020-02/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.01.2020
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Biomeditsiiniinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2149 Tehnikateaduste tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0912 Meditsiin
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kaalep SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Andrus Aavik SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Annika Mikola SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eduard Gerškevitš SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Jaanus Lass AB Medical Group, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
Joosep Kepler SA Pärnu Haigla
Maie Bachmann Tallinna Tehnikaülikool
Marko Parve AS Ida-Tallinna Keskhaigla

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist