Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja, tase 5

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja, tase 5
EN: CNC Operator, EstQF Level 5 (milling machine, lathe)
Spetsialiseerumised:
  • CNC freespingi operaator-seadistaja, tase 5
  • CNC treipingi operaator-seadistaja, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2020
Kehtib kuni: 16.04.2025
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- varasem kutsenimetus metallilõikepinkidel töötaja, tase 5 on asendatud täpsema ja töö funktsionaalsust esitava kutsenimetusega;
- lisatati struktuuri juhtprogrammide koostamine;
- varasemalt eraldi loetletud teadmised seostati tegevusnäitajatega;
- lisatud kaasaegsed infotehnoloogia ja seadistamisega seotud kompetentsid;
- kompetentside kirjeldamisel kasutati rahvusvahelist projekti 4CHANGE materjali.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool CNC freespingi operaator-seadistaja 223593 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 13.04.2022 Avatud
2 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus CNC freespingi operaator-seadistaja 220523 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.03.2021 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool CNC treipingi operaator-seadistaja 223594 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 13.04.2022 Avatud
4 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus CNC treipingi operaator-seadistaja 220524 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.03.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme CNC metallilõikepingi operaator töötleb juhtprogrammi järgi mitmesuguste kujupindadega masinaehituslikke detaile ja detailide elemente ühel või mitmel arvjuhtimisega trei- või freespingil.
Tööülesanded on seotud metallilõikepingi opereerimisega: ettevalmistamine, käivitamine, seadistamin...
e, jälgimine, perioodiline hooldus ja detailide töötlemine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile.
Operaator-seadistaja töö eeldab CNC lõikepinkide juhtprogrammide koostamist, tööpinkidega seotud automatiseeritud süsteemide käitamist, töödeldava detaili vastavuse kontrolli ja mittevastavuste korral probleemide lahendamist.
Operaator-seadistaja on kogenud töötaja, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid iseseisvalt või töörühma juhina.
Töös on oluline täpsus, kontsentreerumisvõime ja üksikasjade märkamise oskus.
Töö võib olla nii rutiinse kui vahelduva iseloomuga. Töökeskkonnas esineb müra- ja tolmu. Kasutatavad kemikaalid võivad põhjustada allergiat.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja korraldamine.
A.2.2 Ohutusnõuete järgimine ja kontrollimine.
A.2.3 Regulaarsed hooldustööd.
A.2.4 Juhtprogrammide koostamine CAM/CADis.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Detailide töötlemine CNC freespingil.
A.2.6 Detailide töötlemine CNC treipingil.
A.3 Kutsealane ettevalmistus
CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja on läbinud erialase kutseõppe jätkuõppe, mis eeldab eelnevat töökogemust ja keskharidust.
Kutseoskused võivad olla omandatud ka töö käigus ja koolituskursustel õppides, vajalik on keskharidus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
5. taseme CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskuste kompetents B.2, kohustuslikud kompetentsid (B.3.1 – B.3.4) ja vähemalt üks spetsialiseerumisega seotud kompetents:
detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil (B.3.5) või
detailide töötle...
mine käsijuhtimisega ja CNC treipingil (B.3.6).
Loe edasi
Peida
B.2 CNC metallilõikepingi operaator-seadistaja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala nõuetest;
2. osaleb meeskonnatöös, töörühma juhina algatab ja juhib tegevusi ning korraldab probleemide lahendamise;
3. suhtleb kaastöötajatega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadaval...
t;
4. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis erialase tehnoloogia arenguga;
5. kasutab inglise keelt erialase teabe hankimiseks ja läbitöötamiseks tasemel B1 ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel A2, vt lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused;
6. kasutab oma töös digioskusi infotöötluse ja kommunikatsiooni osas vähemalt iseseisva kasutaja tasemel ning ohutuse ja probleemilahenduse osas vähemalt algtasemel kasutaja tasemel, vt lisa 2 – digipädevuste enesehindamise skaala.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö ettevalmistamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. leiab tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande täitmiseks vajaliku teabe, teeb ettepanekuid tehnilise dokumentatsiooni parendamiseks;
2. kontrollib visuaalse vaatluse teel tööpinkide korrasolekut;
3. planeerib tööpinkide töö valides vastavad rakised ja lõikeinstrumendid, veendub nende korrasolekus;
4. jagab tööülesanded ja jälgib nende täitmist, nõustab operaatoreid detaili töötlemise tehnoloogilise protsessi alaselt;
5. töö ettevalmistamisel tugineb järgmistele teadmistele:
a) tehniline joonestamine;
b) mõõtmestamine ja tolereerimine;
c) materjaliõpetus: materjalide tähised
d) lõiketeooria;
e) universaal- ja erirakised, lõikeinstrumendid
f) CNC metallilõikepinkide tehnilised võimalused sh robotiseerimise võimalus.
B.3.2 Ohutusnõuete järgimine ja kontrollimine 5

Tegevusnäitajad:
1. järgib seadmete kasutamise turvameetmeid, kemikaalide käsitsemise ja jäätmete kogumise ohutusnõudeid, kontrollib nende täitmist;
2. korraldab tööprotsessist lähtuvad ohutud töökohad, kontrollib nende korrasolekut;
3. kasutab ettenähtud ohutus- ja isikukaitsevahendeid, kontrollib oma vastutusalas nende korrasolekut ja kasutamist.
B.3.3 Regulaarsed hooldustööd 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb vastavalt juhenditele tööpinkidele regulaarseid hooldustöid sh korraldab regulaarset hooldust;
2. tuvastab ja registreerib tehnilised probleemid (rikkele viitavad märgid ja veateated) ning teavitab nendest oma vahetut juhti;
3. teeb ettepanekuid tehniliste hälvete kõrvaldamise toiminguteks.
B.3.4 Juhtprogrammide koostamine CAM/CADis 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab detaili töötlemise juhtprogrammi või muudab olemasolevat juhtprogrammi kasutades CAD/CAM-i ning juhendab töötajaid juhtprogrammide koostamisel;
2. edastab juhtprogrammi CNC metalllõikepinkide juhtseadmetesse võrgu PC-st või andmekandjal;
3. kontrollib juhtprogrammide toimimist kasutades sobivat kontrolli meetodit, juhendab töötajaid juhtprogrammide kontrollimisel.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt tõendada üks spetsialiseerumisega seotud kompetents: detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC freespingil (B.3.5) või detailide töötlemine käsijuhtimisega ja CNC treipingil (B.3.6).
CNC freespingi operaator-seadistaja, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.5 Detailide töötlemine CNC freespingil 5

Tegevusnäitajad:
1. määrab lõikeinstrumentide korrektsioonid (pikkus, läbimõõt) ja sisestab need freespinki;
2. kontrollib sobiva kontrollimeetodiga (nt dry run) juhtprogrammi toimimist CNC freespingis, teeb vajalikud muudatused;
3. juhendab ja korraldab freespinkide grupi tööd;
4. automatiseeritud süsteemide olemasolul seob need freespingi juhtprogrammiga.
5. töötleb detaile vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) tolerantsijärgu IT 7 nõuetele
6. jälgib ja optimeerib tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime;
7. seadistab freespingi eraldiseisvate automatiseeritud süsteemidega vastavalt freespingi juhtsüsteemi võimalustele;
8. kontrollib töödeldava detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid (nihikud, kruvikud, etalondetailid, kaliibrid, tööpingi mõõteseadmed jm);
9. järeltöötleb (sh eemaldab kraatid) ja puhastab valmisdetailid;
10. ladustab töödeldud detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks.
 
CNC treipingi operaator-seadistaja, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Detailide töötlemine CNC treipingil 5

Tegevusnäitajad:
1. määrab lõikeinstrumentide korrektsioonid (pikkus, läbimõõt) ja sisestab need treipinki;
2. kontrollib sobiva kontrollimeetodiga (nt dry run) juhtprogrammi toimimist CNC treipingis, teeb vajalikud muudatused;
3. juhendab ja korraldab treipinkide grupi tööd;
4. töötleb detaile vastavalt ISO standardi DIN ISO 286-1 (1990-11) tolerantsijärgu IT 7 nõuetele;
5. jälgib ja optimeerib tööprotsessi, muutes vajadusel detailide töötlemisrežiime;
6. seadistab treipingi eraldiseisvate automatiseeritud süsteemidega vastavalt treipingi juhtsüsteemi võimalustele;
7. kontrollib töödeldava detaili vastavust tehnilisele dokumentatsioonile, kasutades vajalikke mõõtevahendeid (nihikud, kruvikud, etalondetailid, kaliibrid, tööpingi mõõteseadmed jm);
8. järeltöötleb (sh eemaldab kraatid) ja puhastab valmisdetailid;
9. ladustab töödeldud detailid neid vigastamata järgmiseks operatsiooniks.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-17042020-02/8k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2020
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Metallilõikepinkidel töötaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Allan Märk AS Norma
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Enn Helemäe Tallinna Mehaanikakool
Andres Pählapuu Hissmekano Eesti OÜ
Kristo Kaugija Radius Machining
Alvar Sass Harju Elekter
Allar Aidma Favor AS
Peeter Sekavin Demek CNC
Henri Tabri Aider OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist