Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Koostelukksepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Koostelukksepp, tase 4
EN: Assembler, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.04.2020
Kehtib kuni: 16.04.2024
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 4 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 223742 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2021 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 219866 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
3 Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Keevitus- ja metallitööd 219865 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
4 Tartu Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 207738 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
5 Tartu Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 221842 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
6 Viljandi Kutseõppekeskus Keevitus- ja metallitööd 222684 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 07.06.2021 Avatud
7 Võrumaa Kutsehariduskeskus Keevitus- ja metallitööd 220522 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
8 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keevituse- ja metallitööd 214748 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 28.04.2021 Avatud
9 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Koostelukksepp 167177 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.04.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
10 Tartu Kutsehariduskeskus Koostelukksepp 152022 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 21.04.2020 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes.
Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine.
Ko...
ostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Koostelukksepa kutsealal on kutsestandardid välja töötatud järgmistel tasemetel:
Koostelukksepp, tase 3
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 5

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud 4. taseme koostelukksepa kutsealaseid kompetentse.
Selle taseme koostelukksepp koostab erineva keerukuseastmega koostusid ning vastutab enda töö kvaliteedi eest. Ta töötab iseseisvalt, võtab oma töö piires vastu otsuseid ja teeb parendusettepanekuid ning vajadusel juhendab ka madalama taseme ning vähesema töökogemusega koostelukkseppi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1. Nõuetekohase töökoha korraldamine
2. Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
3. Töövahendite valimine ja seadistamine
4. Isikukaitsevahendite valimine

A.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine
1. Detail...
ide ettevalmistamine ja kontrollimine
2. Toote koostamiseks ettevalmistamine

A.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll
1. Toote koostamine
2. Operatsioonisisese kontrolli tegemine

A.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine
1. Koostu või alamkoostu kvaliteedi kontrollimine
2. Defektide parandamine
3. Lõppkontrolli tegemine

A.2.5 Troppimistööde tegemine
1. Materjalide peale- ja maha laadimine, ladustamine ja paigaldamine
2. Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Koostelukksepa tööpäeva pikkuseks on üldjuhul kaheksa tundi.
Töö tempo on üldiselt stabiilne, tegevused vaheldusrikkad. Koostelukksepa tervis peab olema piisavalt hea, et täita sageli ka füüsiliselt raskeid tööülesandeid. Tööd tuleb teha nii seistes kui ka istudes, kuid tema seljale ja jalgadele la...
ngev koormus võib ikkagi olla üsna suur.
Töös kasutatavad töövahendid ja -materjalid võivad vääral käsitsemisel olla inimese tervisele ohtlikud. Väga tähtis on järgida tööohutusnõudeid ning kanda töörõivaid ja kaitsevahendeid. Metallide töötlemisel tekib rohkesti saastet, seepärast kantakse spetsiaalseid tööriideid. Töö etapist olenevalt kantakse nii kaitseprille (nt keevitustöödel) kui ka kõrvaklappe, mis aitavad summutada töös tekkivat müra.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tööülesannete täitmisel kasutab koostelukksepp käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja pinke, mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kuna detailide ja koostude koostamine on väga täpne töö, peab koostelukksepp olema hea keskendumisvõimega, rutiinitaluvusega, kannatlik, täpne ja hoolas. Vajalikud on ka hea nägemine, kuulmine ja koordinatsioon. Kasuks tuleb ruumiline kujutlusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme koostelukksepana töötaval inimesel on üldjuhul erialane kutseharidus ja töökogemus või ta on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse käigus.
4. taseme koostelukksepa esmase kutse võib saada kutsekeskhariduse vastava tasemeõppe lõpetamisel.
Selle taseme kutsetunnistust võ...
ivad taotleda ka juba koostelukksepana töötavad inimesed, kellel on eelnevalt olemas erialane haridus või ka need, kes on oma kutsealased kompetentsid omandanud praktilise töökogemuse käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, koostelukksepp.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Koostelukksepp, tase 4 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.11).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töökoha korraldamine, tootmise- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab enne töö alustamist töökoha: olemas on tööks vajalik tehniline dokumentatsioon; töö- ja mõõtevahendid asuvad ettenähtud kohtades, olemas on kõik koostatavad detailid, ostutooted ja pooltooted.
2. Tutvub toote tehnoloogilise dokumentatsiooniga.
3. Valib lähtuvalt töö iseloomust otstarbekad seadmed (puurpingid, pressid, giljotiinid) ja töövahendid (mehhaanilised, elektrilised. Seadistab vajadusel vajalikud töövahendid.
4. Kontrollib, et enne töö alustamist on olemas vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid.

Teadmised:
1) töökoha ettevalmistamise ja korrasoleku nõuded;
2) koostamise juures kasutatavad komponendid: detailid, ostutooted, allhanketooted;
3) materjalide markeeringud;
4) lukksepa töövahendid: seadmed, mõõte- ja käsitööriistad, abitöövahendid märkimiseks, kinnitamiseks, puurimiseks jne;
5) lukksepatöö põhimõisted;
6) koosterakised;
7) tehniline dokumentatsioon;
8) ohutusnõuded (tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne);
9) esmaabi andmise põhimõtted.
B.2.2 Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab detailid ette koostamiseks vastavalt tehnoloogilisele protsessile. Vajadusel teostab mõõtmised, veendumaks et detailid vastavad tehnoloogilises dokumentatsioonis ette antud nõuetele.
2. Kontrollib lähtuvalt tehnoloogilisest protsessist ja tehnilisest dokumentatsioonist vajalike vahendite ja komponentide olemasolu. Komplekteerib toote valmistamiseks vajalikud detailid. Teavitab puudustest ja kõrvalekalletest oma vahetut juhti, korraldab vajalike parandustööde tegemise.

Teadmised:
1) koostamisseadmed, nende kasutuspõhimõtted;
2) lukksepatööd;
3) rihtimine ja märkimine;
4) liitetüübid;
5) tehnilise joonestamise alused;
6) detailide baseerimise alused;
7) algteadmised CAD tarkvarast;
8) algteadmised 3D printimisest;
9) mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid;
10) tolerantsid ja istud;
11) detailide defektid ja nende tuvastamise meetodid;
12) koostamisvahendid, nende tööpõhimõtted;
13) ohutusnõuded (tuletööde tuleohutusnõuded, töökeskkonnale esitatavad põhinõuded jne.);
14) detailide kohtkuumutuse ja -jahutuse meetodid, mõõtevahendid;
15) esmaabi andmise põhimõtted.
B.2.3 Toote koostamine ja jooksev kontroll 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette detaile keevitamiseks. Koostab tooteid lähtuvalt tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid.
2. Jälgib koostamisel tehnoloogilises dokumentatsioonis esitatud kvaliteedinõudeid, kontrollib töö käigus koostemõõtude täpsust ja nõuetele vastavust. Veendub visuaalse kontrolli teel selles, et ettenähtud koost vastab nõuetele. Kontrollib mõõteriistadega vajalike mõõtmete täpsust. Vigade ilmnemisel parandab need.

Teadmised:
1) koostamistehnoloogia põhimõtted;
2) pneumaatika ja hüdraulika elemendid;
3) üldteadmised tugevusõpetusest;
4) tehnilise joonestamise alused;
5) masinaelemendid;
6) lukksepatööd;
7) standardtooted;
8) materjalid, nende omadused ja tähistused;
9) tolerantsid ja istud.
B.2.4 Kvaliteedikontroll ja defektide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib nii visuaalse vaatluse teel kui ka vajalikke mõõtevahendeid kasutades koostu kvaliteeti ja selle vastavust tehnoloogilises dokumentatsioonis märgitud nõuetele. Veendub istude ja lõtkude vastavuses, tihendite, vedrustuse jms töökorras olemises, pneumo- ja hüdrosüsteemide kvaliteetsuses ning kogu koostu komplektsuses.
2. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud defektid. Reguleerib ja parandab vajadusel koostu tööomadusi.
3. Kontrollib toote vastavust tehnilise dokumentatsiooni nõuetele. Vajadusel fikseerib nõuetele vastavuse etteantud vormis. Diagnoosib oma pädevuse piires koostamisel esinenud hälvete põhjused ja teeb ettepanekud mittevastavuste kõrvaldamiseks.

Teadmised:
1) koostamisdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid;
2) koostu kvaliteedi kontrolli meetodid;
3) kontrollmõõteriistad ja –instrumendid: erinevad šabloonid, joonlaud, nihik jne;
4) lasermõõteriistad.
B.2.5 Troppimistööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
1) lastide haardevahendid;
2) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
3) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
4) koorma peale- ja maha laadimise põhimõtted;
5) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
6) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi.
2. Valmistab tooteid, järgides kvaliteedinõudeid.
3. Mõistab ja oskab hinnata oma ebakvaliteetse tööga kaasnevaid võimalikke tagajärgi. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogilisest juhendist.
B.2.7 Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine 3

Tegevusnäitajad:
1. Vältimaks tööõnnetusi järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töötades ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
2. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vahetule juhile või tööandjale.
B.2.8 Meeskonnatöös osalemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös. On koostööaldis, jagab teistega kogu tööks vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
2. Oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti, esitada ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
3. Arvestab oma tööd tehes ka teisi töid tegevate töötajatega.
B.2.9 Kohanemine muutuvate oludega 3

Tegevusnäitajad:
1. On võimeline kohanema muutuvate tööoludega.
2. Analüüsib oma tegevusi, oskab leida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ning lahendada tööalaseid probleeme.
B.2.10 Täiendõppes osalemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Omandab kiiresti uued tööülesanded, meetodid ja tehnikad.
2. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks, osaleb kutsealases täiendõppes.
B.2.11 Töövahendite kasutamine ja hoiustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-17042020-04/7k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.04.2020
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Koostelukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Riives IMECC
Allan Märk AS Norma
Juhan Anvelt Norcar-BSB Eesti AS
Grigori Geršman Ensto Ensek AS
Anu Tuuksam SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist