Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metalltoodete koostaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metalltoodete koostaja, tase 4
EN: Assembler of metal products, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.03.2024
Kehtib kuni: 26.03.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1. Koostelukksepa kutsenimetus muudeti Metalltoodete koostajaks, mis on ajakohasem, kuna kasutatavad tehnoloogiad on mitmekesisemad.
2. Lisatud on tulevikuoskused A.6 ja kutse taotlemise eeltingimused B.1
3. Endised Läbivad oskused on jaotatud nüüd üldoskusteks B.2 ja kutset läbivateks kompetentsideks B.3.5
4. Troppimist eraldi enam välja ei tooda, kuna see on kaetud tõsteseadmete kasutusega
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metalltoodete koostaja töötab enamasti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise, laevaehituse vm ettevõttes.
4. taseme metalltoodete koostaja põhitööks on valmistada ja koostada nõuete kohaselt mitmesuguseid kooste, seadmeid, komponente ja tooteid, s.h. elektroonika, pneum...
aatika ja hüdraulika komponente sisaldavaid tooteid.
Töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist ning tööriistade ja seadmete (sh tõsteseadmete) kasutamise oskust.

Metalltoodete koostaja töötab vastavalt töökorraldusele iseseisvalt või töörühmas täites mitmekülgseid tööülesandeid olukordades, mis võivad muutuda.
Vajadusel juhendab ta madalama kvalifikatsiooniga metalltoodete koostajaid.

Töö eeldab tehnilist taipu ja käelist osavust.
Tööülesannete täitmine võib nõuda füüsilist pingutust. Töö võib toimuda graafiku alusel vahetustega. Tööga kaasnevad tervise- ja keskkonnariskid on töötavad seadmed, vibratsioon, müra ja abrasiivtolm. Kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Metalltoodete koostamisel kasutatakse käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja tööpinke, tõsteseadmeid, mõõtevahendeid ning info ja kommunikatsiooni vahendeid (tootmistarkvara süsteemid jms).

Kutsealal on kehtestatud lihtsamat tööd ja väiksemat iseseisvust nõudev Metalltoodete koostaja, tase 3 kutse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö korraldamine
A.2.2 Detailide valmistamine
A.2.3 Toote koostamine ja reguleerimine
A.2.4 Töötulemuse vastavuse kontroll
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Metalltoodete koostajaks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp-koostaja, lukksepp, koostelukksepp, koostaja, metallitoodete koostaja, metalltoodete koostaja, metallväikelaeva ehitaja
A.6 Tulevikuoskused
Kasvava tähtsusega on:
1. masinjooniste lugemine, 3D- ja CAD-CAM programmide ja automatiseeritud tootmisseadmete ja robotsüsteemide kasutamine;
2. teadlikkus digitaliseeritud tootmisprotsesside küberturbest ja keskkonnasõbralikest tootmisprotsessidest;
3. oskus suunata kasutatud pakendid, materja...
lid, jmt ümbertöötamisele, et neist uut väärtust luua ja seeläbi jäätmeteket vähendada.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metalltoodete koostaja, tase 4 kutse koosneb üldoskustest (B.2), kohustuslikest kompetentsidest (B.3.1–B.3.4) ja läbivatest oskustest (B.5). Kutse taotlemisel on nõutav kõigi kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1.Töömaailma taotlejale: pidev erialane töökogemus
2. Kutseõppe tasemeõppe lõpetajale: täies mahus läbitud vastava eriala tasemeõppe õppekava
Nõuded kutse taastõendamisel
Metalltoodete koostaja, tase 4 kutse on tähtajatu, mistõttu kutse taastõendamist ei toimu
Kutse an...
dmise korraldamist reguleerib „Mehaanika ja metallitöö kutsete kutse andmise kord“.
Loe edasi
Peida
B.2 Metalltoodete koostaja, tase 4 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Omandab uusi teadmisi ja oskusi. Mõtestab ja väärtustab õpitu sisulist tähendust.
2. Tajub adekvaatselt esemete ja ruumi kolmemõõtmelisust ning nende osade vahelisi suhteid ja mõõte.
3. Tuvastab ja sõnastab tekkida võivad ning juba tekkinud probleemid. Hindab võimalusi lahendu...
se leidmiseks.
Enesejuhtimisoskused
4. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlike nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid, konventsioone jmt.
5. Järgib töötervishoiu ja ohutusnõudeid, kasutades töö tegemist soodustavaid ning enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, asendeid, vahendeid ja võtteid.
6. Seostab oma otsuseid ja tegevust võimalike tagajärgedega ning on valmis ja võimeline tulemustest aru andma.
Lävimisoskused
7. Teeb koostööd nii ühiste eesmärkide saavutamise nimel kui ka erinevate eesmärkide korral, arvestades kõigi poolte vajaduste ja seisukohtadega.
8. Kasutab arvutit tasemel „Iseseisev kasutaja“, v.a. algtasemel sisuloome (vt Lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö korraldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Leiab projekti joonistest (sh 2- ja 3-mõõtmelied CAD joonised), juhenditest jm tehnilisest dokumentatsioonist tööülesande täitmiseks vajaliku teabe.
2. Visualiseerib detailide mõõdud, suuruse, kuju ja valmistustäpsuse.
3. Kogub arvutisüsteemi abil tööks vajalikud lisamõõdud jm vajaliku lisainfo
4. Teeb vajalikud mõõtmised ja arvutused, kasutades CAD jooniseid.
5. Määrab teabe alusel kindlaks tööetappide järjestuse.
6. Valib kasutatavale tehnoloogiale vastavad töövahendid ja seadmed (puurpingid, pressid, giljotiinid), arvestades ühilduvust ja sobivust.
8. Valib ja komplekteerib tehnilisele dokumentatsioonile vastavad materjalid ja tarvikud.
9. Seadistab tööks vajalikud tööpingid, seadmed ning rakised, lähtudes tehnoloogiast.

Teadmised
1. Tehniline joonestamine (algtase).
2. Tööpinkide ja seadmete ehitus, lõikerežiimid ja häälestamine.
B.3.2 Detailide valmistamine 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab visuaalselt tooriku vastavust joonistele.
2. Kontrollib käsimõõteriistadega (nt nihik, kaliiber) tooriku mõõtudele vastavust.
3. Märgib puurimiseks, lõikamiseks ja painutamiseks vm töötlemiseks vajaliku koha toorikul vastavalt tööjoonisele.
4. Valmistab tööülesandele vastava tehnoloogia (lõikamine, painutamine, puurimine, keermestamine) alusel detailid, andes neile vajaliku kuju, mõõtmed ja pinna kareduse.
5. Faasib detaili servad, kasutades asjakohaseid seadmeid või tööriistu.
6. Kontrollib käsimõõteriistadega (nt nihik, kaliiber jms) detailide vastavust tööjoonisele.
7. Kvaliteedi mittevastavuse korral teavitab vastutavat töötajat.
8. Dokumenteerib valmistatud detaili andmed vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.

Teadmised
1. Üldteadmised lukksepatöödest.
2. Tehnilise joonestamine (algtase).
3. Tolerantside mõiste ja kasutusal.
4. Mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid.
5. Mustad ja värvilised metallid, nende põhiomadused ja tähistused.
6. Mittemetalsete materjalide põhiomadused ja tähistused.
B.3.3 Toote koostamine 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab detailid ette toote koostamiseks, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja sobitamistehnikaid.
2. Koostab toote (s.h elektroonika, pneumaatika ja hüdraulika komponente sisaldava toote) lähtuvalt tehnilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades koostamisseadmeid, koosterakiseid ja -abivahendeid.
3. Seob detailid ajutise keevisõmblusega koostuks, kasutades keevitusseadmeid.
4. Teeb ettepanekuid toote tehnoloogilise protsessi parendamiseks.
5. Kontrollib töö käigus mõõteriistadega koostemõõtude täpsust ja tööjoonistele vastavust.
6. Kontrollib istude ja lõtkude vastavust ning tihendite, vedrustuse jms. elementide toimimist, mittevastavuse korral teavitab vastutavat töötajat ja teeb ettepanekuid defektide likvideerimiseks.
7. Likvideerib mittevastavuse juhistele vastavalt.
8. Seadistab toote parameetrid vastavalt juhenditele ja joonistele, et tagada toote kasutuskõlblikkus.

Teadmised
1. Algteadmised keevitusest.
2. Tehniline joonestamine (algtase).
3. Mõõtmete kontrollimise meetodid ja vahendid.
4. Masinaelemendid: liitetüübid ja standardtooted.
5. Tolerantside ja istude mõiste ja kasutusala.
6. Pneumaatika ja hüdraulika põhielemendid.
B.3.4 Töötulemuste vastavuse kontroll 4

Tegevusnäitajad
1. Kontrollib visuaalse vaatluse ja sobivate mõõtevahenditega koostu kvaliteedi vastavust tehnilises dokumentatsioonis esitatud nõuetele ning kogu koostu komplektsust.
2. Kontrollib visuaalselt ja vajadusel mõõteriistadega pneumo- ja hüdrosüsteemide korrasolekut. Mittevastavuse tuvastamisel teavitab vastutavat töötajat, teeb ettepanekuid defektide parandamiseks. Likvideerib mittevastavuse juhistele vastavalt.
3. Dokumenteerib töö tulemused ja tehtud muudatused ning salvestab need digitaalselt vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised
1. Kontrollmõõtevahendid (erinevad šabloonid, joonlaud, nihik, lasermõõteriistad), nende kasutamise põhimõtted.
2. Koostamisdefektide tekkepõhjused, nende ennetamise meetodid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.5 Metalltoodete koostaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Valmistab töö tegemiseks ette tööala ning pärast töö lõpetamist korrastab selle.
2. Käitub ohuolukordades adekvaatselt, annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi ja kutsub vajadusel professionaalse abi. Teavitab vastutavaid isikuid.
3. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt.
4. Kogub, sorteerib, suunab ringlusse ja kõrvaldab mitmesuguseid jäätmeid eesmärgiga vähendada keskkonnamõjusid.
5. Kasutab tõsteseadmeid materjalide laadimisel, ladustamisel ja paigaldamisel.

Teadmised
1. Põhiteadmised toote eluringist, tootmistöö üldpõhimõtetest, tootmise tervikpildist ja toote elutsükli olemusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-27032024-1.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.03.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: Koostelukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7222 Tööriistavalmistajad jms töölised
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Nikolai Jukin Tartu Rakenduslik Kolledž
Marko Kokla Virtuaalettevõte OÜ
Raul Kütt Eesti Masinatööstuse Liit
Tauno Supper AS Rakiste Tehas

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist