Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Krohvija, tase 4 esmane kutse

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Kutsestandard Krohvija, tase 4 esmane kutse on tasemeõppe õppekava nin...
g koolilõpu kutse andmise aluseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Krohvija, tase 4 esmane kutse
EN: Plasterer, EstQF Level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.05.2022
Kehtib kuni: 05.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Muudatused on tehnilised ja sisulised. Kutseõppe õppekavaga seotud esmase kutse kutsestandardi muutmisest tingituna on vajalik analüüsida ka õppekava muutmise vajadust.
• Kutsestandardites olev teave on kantud uuele, varasemaga võrreldes muudetud, kutsestandardi vormile.
• Kutsestandardites olev teave on läbivalt ajakohastatud, sh sõnastatud tulevikuoskused ja üldoskused.
• Kompetentsid „Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine“ ja „Parapetile ja fassaadipinnale plekkdetailide paigalda...
mine“ ning „Kuivkrohvplaatide paigaldamine“ on viidud kohustuslikest tööosadest valitavateks tööosadeks, kuna need ei ole otseselt krohvija töö tööosad. Nii annab see ka õppetöös võimaluse keskenduda senisest enam krohvija oskuste õpetamisele.
• Kompetents „Energiatõhus ehitamine“ on viidud üldistesse kompetentsidesse.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 191997 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 240282 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
3 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 157321 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 151687 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 244642 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 09.11.2023 Avatud
6 Järvamaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 144258 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
7 Järvamaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 240862 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 02.03.2023 Avatud
8 Kehtna Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 141397 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
9 Kuressaare Ametikool Ehitusviimistlus 245282 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
10 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Ehitusviimistlus 241322 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
11 Rakvere Ametikool Ehitusviimistlus 182938 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
12 Tallinna Ehituskool Ehitusviimistlus 134377 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 30.12.2022 Avatud
13 Tallinna Ehituskool Ehitusviimistlus 241982 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
14 Tartu Rakenduslik Kolledž Ehitusviimistlus 239423 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
15 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Ehitusviimistlus 242206 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.04.2023 Avatud
16 Viljandi Kutseõppekeskus Ehitusviimistlus 240547 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.03.2023 Avatud
17 Rakvere Ametikool Ehitusviimitlus 245482 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 19.06.2023 Avatud
18 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Krohvija 201284 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
19 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Krohvija 246142 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.08.2023 Avatud
20 Rakvere Ametikool Krohvija 135677 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.12.2022 Avatud
21 Valgamaa Kutseõppekeskus Krohvija 182757 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 29.12.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Krohvija peamisteks tööülesanneteks on hoonete ja rajatiste erinevate pindade krohvimine ja tasandamine. Tööülesanded hõlmavad ka krohvitavate pindade ettevalmistust ja materjalide arvestust.

Krohvija, tase 4 esmane kutse annab ...
isikule valmisoleku kutsealal tööd alustada. Selle taseme krohvija korraldab iseseisvalt oma töökoha ning täidab kvaliteetselt tööülesandeid tavapärastes olukordades. Vastutust nõudvate otsuste vastuvõtmise ning keerulisemate tööde tegemise juures vajab esmast kutset omav krohvija juhendamist.

Üldjuhul töötavad krohvijad täistööajaga (kaheksa tundi päevas, viis päeva nädalas). Töö toimub nii siseruumides kui ka välitingimustes, sõltuvalt krohvitavast pinnast (siseviimistlus või välisviimistlus).
Krohvija töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv ja sõltub täidetavatest tööülesannetest. Töötatakse sageli sundasendites: redelil või tellingutel seistes, kummargil, põlvili asendis. Käte asend võib olla ka pea kohal. Töö võib toimuda erinevatel kõrgustel ja muutuvates keskkonnatingimustes. Krohvija peab järgima tööeeskirju ja ohutusnõudeid, ettevaatlik tuleb olla komistamiste ja libastumistega. Krohvija töös tuleb kokku puutuda tolmu ja erinevate kemikaalidega, mis võivad tundlikel inimestel põhjustada tervisekahjustusi ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja vahendeid.

Peamised töövahendid on krohvimistöödeks vajalikud käsi- ja elektrilised mõõteriistad ja töövahendid (loodid, mootorsegistid, kellud, hõõrutid, tasandus- ja rihtlatid, krohvisilurid jt).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine
A.2.2 Ehitise ehisdetailide parandamine
Valitavad tööosad
A.2.3 Kuivkrohvplaatide paigaldamine
A.2.4 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
A.2.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme krohvija esmane kutse saadakse kutseõppeasutuses vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Krohvija, viimistleja.
A.6 Tulevikuoskused
Ehitusvaldkonna spetsialistide töös muutub järjest olulisemaks ehitusprotsessi kui terviku mõistmine, teadlikkus rohemajanduse põhimõtetest ehituses, energiatõhususe nõuetega arvestamise, lammutus- ja ehitustööde käigus tekkivate jäätmete korrektse sorteerimise ning saastatuse ärahoidmise oskus (tag...amaks ressursside maksimaalset ringlussevõttu). Samuti jooniste lugemise, sh 3D-jooniste, ning erialaste veebi- ja nutiseadmete rakenduste kasutamise oskus.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Krohvija, tase 4 esmane kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest ning valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kohustuslike kompetentside tõendamine. Lisaks on võimalik tõendada valitavad kompetentsid järgmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine või 2. soojusisolats...iooni liitsüsteemide paigaldamine ning parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Krohvija, tase 4 esmane kutse üldoskused
1. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
2. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab ki...
nni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest; on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist; jagab meeskonnaliikmetega vajalikku informatsiooni; korraldab enda töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest.
3. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös.
4. Mõistab ehitusprotsesse ja nende järjestatust (üldine arusaam ehitustegevusest ja energiatõhususest ehitiste ehitamisel ehitustööde ettevalmistamisest kuni ehitise valmimiseni) ja arvestab seda oma töös.
5. Järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
6. Tunneb tööks vajalikke mõõte vahendeid/instrumente (lasermõõtja, lood jt) ja nende tööspetsiifikat ja kasutab neid töö tegemisel hoiab neid korras järgides kasutus ning hooldusjuhiseid.
7. Käitleb ehitusjäätmeid vastavalt juhistele.
8. Oskab lugeda ja saab aru ehitusjoonistest ja projektdokumentatsioonist. Määratleb vajadusel tööks vajalikud materjalid ja materjalide mahud.
9. Kasutab oma töös ergonoomilisi, energiasäästlikke ja ohutuid töövõtteid ning isikukaitsevahendeid, järgides kõikides tööprotsessietappides töötervishoiu-, keskkonnahoiu-, tööohutusnõudeid (sh tööaluste (väiketellingute) - ja ohutuspiirete paigaldamine, tagab töökoha valgustatuse, järgib ohutusnõudeid töötamisel tõstemehhanismide haardealas).
10. Tegutseb õnnetusjuhtumi korral vastavalt kokkulepitud juhistele, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
11. Tugineb oma töös algteadmistele energiatõhususest, ehitusfüüsikast (sh soojusisoleerimine, niiskuse- ja hüdroisoleerimine), viimistlustöödega seonduvate ehitusmaterjalide omadustest ja lähtub keskkonna tingimustest.
12. Kasutab oma igapäevatöös arvutit algasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala)

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade krohvimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette krohvitavad pinnad, juhindudes aluspinna seisukorrast, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest.
2. Krundib krohvitavad pinnad sobiliku krundiga lähtudes aluspinna omadustest.
3. Krohvib ja armeerib pinnad, lähtudes erinevatest krohvimismeetoditest ja järgides kvaliteedinõudeid.
4. Krundib ja värvib krohvitud pinnad, juhindudes tööülesandest ja materjali tootja kasutusjuhenditest.
5. Hindab juhendamisel olemasoleva krohvipinna seisundit ja kasutatud krohvisegude koostist krohvipindade parandamiseks, juhindudes tööülesandest, krohvimismaterjalide ja pindade omadustest. Parandab krohvipinna, järgides etteantud kvaliteedinõudeid.
B.3.2 Ehitise ehisdetailide parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab juhendamisel parandamist vajavate ehisdetailide seisundit, lähtudes tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest.
2. Valmistab ette parandatavate detailide pinnad, juhindudes pinna seisukorrast, materjalide ja pindade omadustest.
3. Taastab juhendamisel karniisidetailide algse kuju, juhindudes etteantud projektist või eskiisist ja järgides kvaliteedinõudeid.
Valitavad kompetentsid
Valitavad kompetentsid on võimalik tõendada järgmiselt: 1. kuivkrohvplaatide paigaldamine või 2. soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine ning parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine.
    Nimetus EKR tase
B.3.3 Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Hindab juhendamisel soojusisolatsiooni liitsüsteemidega kaetavate pindade seisundit ja loodsust, kasutades õigeid töövahendeid ja võtteid. Valmistab pinnad ette (nt parandab vuugid, täidab suuremad ebatasasused, eemaldab lahtise krohvi- või viimistluskihi), krundib aluspinna.
2. Paigaldab soojusisolatsiooniplaadid, juhindudes pindade seisundi hinnangust, soojusisolatsioonimaterjalide ja pindade omadustest, järgides paigaldusjuhendit ja kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab juhendamisel lisatarvikud (nt sokliprofiilid, vuugitihenduslindid, tüüblid), juhindudes projektist ja/või paigaldusjuhendist või objekti omapärast.
4. Armeerib välisnurgad ja kogu pinna, järgides paigaldusjuhendit ja pinnale esitatavaid kvaliteedinõudeid.
5. Krundib krohvitavad pinnad, kasutades sobivat krunti ja kruntimismeetodit. Kannab pinnale viimistluskrohvi või paigaldab viimistlusplaadid, järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendit. Tagab viimistletava pinna ühtlase tasapinnalise välisilme või soovitud optilise välisilme (näit taotlusliku kumerpinna puhul).
B.3.4 Kuivkrohvplaatide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette aluspinna, juhindudes aluspinna seisukorrast, kasutatavate materjalide ja aluspinna omadustest. Vajaduse korral küsib nõu kõrgema kvalifikatsiooniga krohvijalt.
2. Ehitab puit- või metallkarkassi lihtsamad konstruktsioonid (näit aknapaled, sirged pinnad), järgides paigaldusjuhist ja kvaliteedinõudeid.
3. Paigaldab kuivkrohvplaadid järgides tootjapoolsest paigaldusjuhendit ja ja kvaliteedinõudeid.
4. Pahteldab ja armeerib vuugid, pahteldab kruvipead ja parandab löögikohad, järgides vuukide viimistlusjuhendist ja kvaliteedinõudeid.
B.3.5 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks, juhindudes projektist ja esitatud nõuetest.
2. Töötleb juhendamisel plekkdetaile (näit akna-, parapetiplekid), juhindudes tööjoonisest ja materjali omadustest ning tegelikust olukorrast kohapeal. Kasutab õigeid töövahendeid ja -võtteid.
3. Paigaldab, kinnitab ja tihendab juhendamisel lihtsamad plekkdetailid (näit akna-, parapetiplekid) vastavalt etteantud projektlahendusele ja paigaldusjuhisele, juhindudes valmistus- ja paigaldusnormidest (näit plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused).
4. Katab juhendamisel paigaldatud plekkdetailid kinni, kaitsmaks neid järgnevate tööde käigus tekkida võivate kahjustuste eest. Kasutab õigeid kattematerjale ja töövõtteid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-14122021-1.3.6/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 40
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.12.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitusviimistlus
Kutse grupp: Krohvija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7123 Krohvijad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Kaupo Tammepuu Vanalinna Ehitus OÜ
Rain Vahtla Puko OÜ
Jaan Vikat SIA Caparol Baltica Eesti filiaal
Tiina Friedrichson Tartu KHK
Terje Jaksen Tallinna Ehituskool
Margus Mägedi Marcellus OÜ
Rain Ader RM Stock OÜ
Hants Olop Loyatic OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist