Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Forvarderioperaator, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Forvarderioperaator, tase 4
EN: Forwarder operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2022
Kehtib kuni: 30.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Muudatused on vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Forvarderioperaator 130497 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Luua Metsanduskool Forvarderioperaator 132937 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.03.2022 Avatud
3 Luua Metsanduskool Forvarderioperaator 215647 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2022 Avatud
4 Luua Metsanduskool Forvarderioperaator 215702 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.03.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Forvarderioperaator on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid, arvestades looduslikke tingimusi ning säästva metsamajanduse põhimõtteid. Tema tööülesandeks on forvarderiga puidu laoplatsile vedamine ja virnastamine, puidu sortimendi kvaliteedi hindamine ning koguse üle... arvestuse pidamine.
Forvarderioperaator töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuseid. Töö eeldab suhtlemist kolleegide, klientide ja partneritega.
Forvarderioperaatori töökeskkonnaks on mets. Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on kohustus kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, töö võib toimuda ka öisel ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel.
Peamine töövahend on forvarder (hüdromanipulaatoriga puidu kokkuveo masin).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kokkuveotööd forvarderiga
A.2.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Forvarderioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Forvarderioperaator, kokkuveomasina operaator, forvarderijuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Forvarderioperaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 ja B.3.2).
B.2 Forvarderioperaator, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile ja lähtub oma töös säästva metsamajanduse põhimõtetest.
2. Mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas (raie, kokkuvedu, väljavedu, sortimendi kasutuse eesmärk jne) ning arvestab oma tegevuse mõju ja tagajärgedega selles ahela...
s.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Suhtleb klientide, partnerite ja kolleegidega viisakalt, kasutades sobivaid suhtlemisviise, tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
5. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks.
6. Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid.
7. Käitleb hooldus- ja remonditööde jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
8. Kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
9. Lähtub oma töös metsanduses kasutatavatest mõistetest ja õigusaktidest.
10. Kasutab oma töös nutiseadmeid ja muid tehnoloogilisi vahendeid: Iseseisev kasutaja – moodulid infotöötlus ja kommunikatsioon; Algtasemel kasutaja – moodulid sisuloome, ohutus, probleemilahendus (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kokkuveotööd forvarderiga 4

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti ja elektroonilisi vahendeid kasutades raielangi, kokkuveotee ja laoplatsi õigsuses ning ohutuses.
2. Võtab vastu ja edastab elektroonilisi andmeid.
3. Planeerib lähtuvalt tööülesandest puidu kokkuveo ja paigutamise laoplatsil, arvestades puidu sortimentide arvu ja kogust ning laoplatsi eripära.
4. Laadib, veab ja virnastab puitu, lähtudes tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrinõuetest.
5. Hindab laoandmete saamiseks puidu sortimendi kogust koormas, lähtudes puidu ja koorma parameetritest.
6. Väljastab laoandmete saamiseks toodangu raporti.
7. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust.
B.3.2 Forvarderi seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb forvarderi käivituseelse kontrolli.
2. Seadistab forvarderi töökohaasendi endale sobivaks, arvestades ergonoomiat.
3. Seadistab forvarderi ja hüdrotõstuki.
4. Jälgib forvarderi korrasolekut ja hooldusvälpasid.
5. Teeb kindlaks töö käigus tekkinud mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked ning kõrvaldab need oma pädevuse piires.
6. Teeb forvarderile regulaarseid hooldustöid, lähtudes kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-16032022-1.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Forvarderioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Toomas Kariste Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Tenek Mäekivi OÜ Metsatuba
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Tarmo Aava Riigimetsa Majandamise Keskus
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Allan Seim OÜ Iriscorp Transport

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist