Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Harvesterioperaator, tase 4

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Harvesterioperaator, tase 4
EN: Harvester operator, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2022
Kehtib kuni: 30.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Muudatused on vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Harvesterioperaator 132957 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.03.2022 Avatud
2 Luua Metsanduskool Harvesterioperaator 215703 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 31.03.2022 Avatud
3 Luua Metsanduskool Harvesterioperaator 130517 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
4 Luua Metsanduskool Harvesterioperaator 215649 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.03.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Harvesterioperaator on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid, arvestades looduslikke tingimusi ning säästva metsamajanduse põhimõtteid. Tema tööülesandeks on valida raiutavad puud ning langetada, laasida ja järgata tüved puidu sortimentideks, tagades optimaalse majand...usliku tulemi ning metsade ökoloogilise ja majandusliku kestvuse.
Harvesterioperaator töötab töökohal üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuseid. Töö eeldab suhtlemist kolleegide, klientide ja partneritega.
Harvesterioperaatori töökeskkonnaks on mets. Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Töö on keskmisest kõrgema ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on kohustus kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid. Tööaeg on paindlik ja vahetustega, töö võib toimuda ka öisel ajal, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
Peamine töövahend on harvester (hüdromanipulaatori ja lõikepeaga varustatud metsaraie masin).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raietööd harvesteriga
A.2.2 Harvesteri seadistamine ja korrashoid
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Harvesterioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Harvesterioperaator, raiemasina operaator, harvesterijuht.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Alates 01.09.2022 peab Eestis töötaval harvesterioperaatoril olema kutsetunnistus (Metsaseadus §28 lg 10).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Harvesterioperaator, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 ja B.3.2).
B.2 Harvesterioperaator, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile ja lähtub oma töös säästliku metsamajanduse põhimõtetest.
2. Mõistab oma osa metsakasvatuses, tulevikupuistu kujundamises ja puiduvarumise tehnoloogilises ahelas (raie, kokkuvedu, väljavedu, sortimendi kasutuse eesmärk jne) ning arvest...
ab oma tegevuse mõju ja tagajärgedega selles ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Suhtleb klientide, partnerite ja kolleegidega viisakalt, kasutades sobivaid suhtlemisviise, tuleb toime keerukates suhtlusolukordades.
5. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks.
6. Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid.
7. Käitleb hooldus- ja remonditööde jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
8. Kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
9. Lähtub oma töös metsanduses kasutatavatest mõistetest ja õigusaktidest.
10. Kasutab oma töös nutiseadmeid ja muid tehnoloogilisi vahendeid: Iseseisev kasutaja – moodulid infotöötlus ja kommunikatsioon; Algtasemel kasutaja – moodulid sisuloome, ohutus, probleemilahendus (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Raietööd harvesteriga 4

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti ja elektroonilisi vahendeid kasutades raielangi õigsuses.
2. Võtab vastu ja edastab elektroonilisi andmeid.
3. Planeerib lähtuvalt tööülesandest töö raielangil.
4. Seadistab masinaarvuti ja juhtseadmed ning koostab järkamisfaili lähtudes tootmisülesandest ja kasutusjuhendist.
5. Valib raiutavad ja kasvama jäävad puud, lähtudes tööülesandest ja metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse ja rinnaspindala tagamine, bioloogilise mitmekesisuse tagamine jm).
6. Toodab ja koondab puidu sortimenti vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrinõuetele, tagades optimaalse majandusliku tulemi.
7. Väljastab laoandmete saamiseks toodangu raporti.
8. Teeb elektroonilise klupega nottide kontrollmõõtmisi ja vajadusel kalibreerib harvesteri mõõteseadmeid, kasutades elektroonilist klupet ja mõõdulinti ning järgides tarkvara juhiseid.
9. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust.
B.3.2 Harvesteri seadistamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Teeb harvesteri käivituseelse kontrolli.
2. Seadistab harvesteri töökohaasendi endale sobivaks, arvestades ergonoomiat.
3. Seadistab harvesteri, hüdrotõstuki ja lõikepea.
4. Jälgib harvesteri korrasolekut ja hooldusvälpasid.
5. Teeb kindlaks töö käigus tekkinud mehaanilised, elektrilised ja hüdraulilised rikked ja kõrvaldab need oma pädevuse piires.
6. Teeb harvesterile ja lõikepeale regulaarseid hooldustöid, lähtudes kasutusjuhendist ja hoolduse vajadusest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-31032022-1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Harvesterioperaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8341 Põllu- ja metsamasinate juhid
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kall Luua Metsanduskool
Toomas Kariste Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Tenek Mäekivi OÜ Metsatuba
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Tarmo Aava Riigimetsa Majandamise Keskus
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Allan Seim OÜ Iriscorp Transport

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist