Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raietööline, tase 3

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raietööline, tase 3
EN: Logger, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2022
Kehtib kuni: 30.03.2027
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Muudatused on vormilised, täpsustatud on kompetentside pealkirju ja tegevusnäitajate sõnastusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Metsakasvatus 130518 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 08.04.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raietööline, tase 3 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatuse ja puidu varumisega seotud töid, arvestades looduslikke tingimusi ning säästva metsamajanduse põhimõtteid. Ta juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikust ülesandest.
Raietööline töötab nii üksi kui meeskonnas ja võtab talle antud vol...
ituste piires iseseisvalt vastu oma tööd puudutavaid otsuseid. Töö ei eelda aktiivset suhtlemist.
Raietöölise töökeskkonnaks on mets. Töö toimub välitingimustes ja sõltub ilmastikust. Töö on füüsiliselt raske ja suure ohtlikkusega, tööõnnetuste vältimiseks on kohustus kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid. Tööaeg on paindlik.
Peamised töövahendid on võsa- ja kettsaag.
Lähedased kutsed on raietööline, tase 2 ja metsur, tase 4. Erinevalt 2. taseme raietöölisest omab raietööline, tase 3 metsakasvatuse oskuseid ja teadmisi. Metsur, tase 4 juhendab oma meeskonna tööd ja seeläbi on tal suurem vastutus võrreldes raietööline, tase 3 kutsega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsauuenduse rajamine
A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie
A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie
A.3 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme raietöölisel on erialane kutseharidus või ta on omandanud kutseoskused praktilise töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raietööline, saemees, võsasaemees, raiemees.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raietööline, tase 3 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 - B.3.3).
B.2 Raietööline, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma tegevuse mõju metsa eluringile ja lähtub oma töös säästliku metsamajanduse põhimõtetest.
2. Mõistab oma osa metsakasvatuses, tulevikupuistu kujundamises ja puiduvarumise tehnoloogilises ahelas (raie, kokkuvedu, väljavedu, sortimendi kasutuse eesmärk jne) ning arvest...
ab oma tegevuse mõju ja tagajärgedega selles ahelas.
3. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Kasutab võsa- ja kettsaega töötamisel ohutuid ja säästvaid töövõtteid. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) ja ohutusnõuetele vastava saega.
5. Hindab tööga seotud ohufaktoreid: väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks.
6. Järgib töökeskkonna- ja ohutusnõudeid, kasutades isikukaitsevahendeid ja ohutuid ning ergonoomilisi töövõtteid.
7. Käitleb hooldus- ja remonditööde jäätmeid vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.
8. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale.
9. Lähtub oma töös metsanduses kasutavatest mõistetest ja õigusaktidest.
10. Kasutab oma töös nutiseadmeid: Algtasemel kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Metsauuenduse rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi vahendeid kasutades tööala õigsuses.
2. Veab ja säilitab metsataimi, arvestades taimetüüpi ja nende säilitusnõudeid.
3. Hindab visuaalselt metsataimede kvaliteeti ja valmistab metsataimed istutamiseks ette lähtudes taimetüübist.
4. Rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsataimede tüüpi ning peab metsataimede üle arvestust.
5. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust (metsataimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, metsataimede ja külvikohtade algtihedus).
6. Edastab tehtud tööde andmed töö tellijale.
B.3.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi vahendeid kasutades tööala õigsuses.
2. Hooldab metsauuendust ja teeb valgustusraiet, raiudes peapuuliigi kasvu takistavaid ning tulevikupuistusse sobimatuid puid, põõsaid ja rohttaimi, vältides kasvama jäävate puude vigastamist ning tagades optimaalse puude vahekauguse ja bioloogilise mitmekesisuse.
3. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust (tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteet, nende arv hektaril, vahekaugus, metsakahjustuste ulatus).
4. Hooldab võsasaagi vastavalt vajadusele ja lähtudes kasutusjuhendist. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) saega.
B.3.3 Hooldus- ja uuendusraie 3

Tegevusnäitajad:
1. Veendub kaarti või elektroonilisi vahendeid kasutades raielangi õigsuses.
2. Valib raiutavad ja kasvama jäävad puud, lähtudes tööülesandest ja metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine, rinnaspindala tagamine, bioloogilise mitmekesisuse tagamine jm).
3. Toodab ja koondab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrinõuetele.
4. Hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes mõõtmise ja mahumääramise meetoditest;
5. Hindab oma töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust.
6. Hooldab kettsaagi vastavalt vajadusele ja lähtudes kasutusjuhendist. Töötab ainult tehniliselt korras (nt vibratsioonitase) saega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-31032022-1.4/9k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Raietööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Reinsalu Luua Metsanduskool
Tenek Mäekivi Metsatuba OÜ
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Andres Olesk OÜ Valga Puu
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist