Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatukoguhoidja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raamatukoguhoidja, tase 6
EN: Librarian, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 09.11.2022
Kehtib kuni: 08.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandard viidi uuele vormile, sh lisati tulevikuoskused (A.6).
• Täiendati enamlevinud ametinimetuste lahtrit ja nõudeid kvalifikatsioonile. Samuti lisati regulatsioonidena Eesti Rahvusraamatukogu seadus ja säilituseksemplari seadus (A-osa).
• Ajakohastati ja täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi eesmärgiga tuua selgemalt esile kutsetasemete vahelisi erinevusi ning kirjeldada võimalikult täpselt igapäevatööd, nt kompetents „Lugeja- ja infoteenindus“ asendati nimetusega ...
„Lugejateenindus ja -koolitus“.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatukoguhoidja töö on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada ligipääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetada teadus-, loome- ja arendustegevust. Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kasutajakeskset raamatukogu- ja infoteenust, võimald...ades juurdepääsu inforessurssidele. Raamatukoguhoidja osaleb infopädevuste arendamisel.

Raamatukoguhoidja, tase 6 on spetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades - kogude kujundamises, töötlemises, säilitamises ja nende kättesaadavaks tegemises.

Raamatukoguhoidjad töötavad üldjuhul siseruumides: lugemissaalides, hoidlates ja muudes raamatukogu ruumides. Töö toimub graafiku alusel, mis võib sisaldada töötamist puhkepäevadel.

Kutsealal on ka järgmised kutsed:
raamatukoguhoidja, tase 7 - juhtivspetsialist, kes lisaks tööle raamatukogutöö põhivaldkondades juhib inimesi ja ressursse;
raamatukoguhoidja, tase 8 - tippspetsialist raamatukogutöö põhivaldkondades. Ta arendab teenuseid ja raamatukogunduse valdkonda laiemalt.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kogude kujundamine
A.2.2 Kogude töötlemine ja säilitamine
A.2.3 Lugejateenindus ja -koolitus
A.2.4 Arendustegevus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme raamatukoguhoidjal on kõrgharidus, kutseoskused on omandatud erialastel täiendkoolitustel ja erialase töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raamatukoguhoidja, kooliraamatukoguhoidja, infospetsialist jt spetsialisti ametinimetused vastavalt vastutusalale organisatsioonis.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tööd raamatukoguhoidjana reguleerivad rahvaraamatukogu seadus, põhikooli- ja gümnaasiumi-seadus, säilituseksemplari seadus ja Eesti Rahvusraamatukogu seadus.
A.6 Tulevikuoskused
Koos- ja meeskonnatöö oskus, tervikpildi nägemise oskus, sotsiaalne ja kultuuriline teadlikkus, oskus töötada suurte andmemahtudega, uue meedia kirjaoskus, oskus tegevusi eesmärgipäraselt kavandada, visualiseerida ja kommunikeerida.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutavüldoskuste ja kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Raamatukoguhoidja, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade õigusakte ja organisatsioonis kehtestatud kordasid;
2. järgib oma töös raamatukoguhoidja eetikakoodeksit;
3. lähtub oma töös ja teenuste arendamisel säästva arengu eesmärkidest;
4. kasutab oma töös korrektset ja ...
kaasaegset info- ja raamatukogutöö terminoloogiat;
5. väljendab ennast selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
6. on avatud koostööle ja toetab meeskonna tulemuslikku tegutsemist;
7. tunneb ja rakendab enesejuhtimise põhimõtteid;
8. hoiab end kursis valdkonna arengutega; seab enesearendamisele eesmärgid ja arendab ennast sihipäraselt;
9. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt keeleseaduses toodud nõuetele; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste "Mõistmine" ja "Rääkimine" osas tasemel B1 (Lisa 1);
10. kasutab oma töös digivahendeid iseseisva kasutaja tasemel, osaoskusi „Infotöötlus“ ja „Kommunikatsioon“ vilunud kasutaja tasemel (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Kogude kujundamine 6

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja ja valib kogutava info, lähtudes raamatukogu eesmärkidest ja sihtrühmade infovajadusest;
2. hangib inforessurssidele juurdepääsu ja teavikuid, kasutades erinevaid komplekteerimise viise ja allikaid;
3. hindab teavikute kogust kustutamise vajadust (sh inventuuri läbiviimist) ja analüüsib e-kogudes sisalduvate ressursside ajakohasust.
B.3.2 Kogude töötlemine ja säilitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. tunneb kataloogimise aluseid ja kasutab kataloogi, lähtudes oma tööülesannetest;
2. loob ja täiendab andmekogusid tulenevalt raamatukogu tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest;
3. järgib kogude korraldamise ja teavikute ning muude ressursside säilitamise ja ennistamise põhimõtteid; arvestab teavikute ja muude ressursside turvalisuse tagamise põhimõtteid.
B.3.3 Lugejateenindus ja -koolitus 6

Tegevusnäitajad:
1. rakendab teenindusviise lähtuvalt sihtrühma vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast; valib sobiva suhtlemisviisi, ennetab probleeme ning lahendab konflikte;
2. pakub raamatukogu- ja infoteenuseid lähtuvalt sihtrühmade vajadustest ja raamatukogu kasutamise eeskirjast;
3. korraldab raamatukogu kogusid ja teenuseid tutvustavaid näitusi ja üritusi, lähtudes raamatukogu tegevuskavast, sihtrühmade vajadustest ja kaasates kogukonda; koostab teavitusmaterjale; viib läbi koolitusi ja programme, kasutades sobivaid koolitusvorme ning -meetodeid.
B.3.4 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1. osaleb võrgustikutöös, koostööprojektides, erialases infovahetuses ja ühistegevuses vastavalt oma pädevusele, arvestades Eesti ja rahvusvahelist raamatukogude ning teiste info- ja kultuuriasutuste praktikat;
2. kogub, analüüsib ja vastavalt kontekstile üldistab oma töövaldkonnaga seotud andmeid;
3. osaleb organisatsiooni poliitikate ja strateegiate rakendamises;
4. tutvustab raamatukogu tegevust oma pädevuste piires, kasutades erinevaid kommunikatsioonivõimalusi ja -vahendeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-09112022-1.3/7k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 09.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Raamatukogundus
Kutse grupp: Raamatukoguhoidja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
262 Raamatukoguhoidjad, arhivaarid ja kuraatorid
2622 Raamatukoguhoidjad jms teabe tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Janne Andresoo Eesti Rahvusraamatukogu direktor
Reet Lubi Viljandi Linnaraamatukogu
Mai Põldaas Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu
Katre Riisalu Eesti Rahvusraamatukogu humanitaaria ja kunstide raamatukogu juhataja
Tuuliki Tõiste Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu
Ilmar Vaaro TÜ ühiskonnateaduste instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist