Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jumestaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jumestaja, tase 4
EN: Beauty Make-up Artist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.03.2024
Kehtib kuni: 25.03.2029
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati tegevusnäitajaid ja töö kirjeldust. Lisati üldoskused, mh täpsustati digioskuste ja inglise keele oskuse nõutav tase. Kutsestandardisse lisati nõutavad teadmised nakkushaigustest, nahahaigustest ja desinfitseerimisvahenditest.
Lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel ning sõnastati tulevikuoskused.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Jumestaja, tase 4 töö eesmärk on muuta kliendi välimus jumestusega isikupäraseks, kasutades klassikalist jumestusstiili. Jumestaja töös on oluline kliendile sobivate jumestustoodete soovitamine. Jumestaja assisteerib jumestuskunstnikku mahukamate tööde tegemisel. Ta vastutab isiklikult oma töö tulem...uste eest, täiendab ennast pidevalt ja hoiab end kursis erialaste uuendustega.

Jumestaja töö on vahelduva iseloomuga, tööaeg sõltub etenduste/sündmuste ajast, töötatakse ka õhtuti/öösiti ja nädalavahetustel. Jumestaja töös kasutatavad ained võivad põhjustada allergiat. Takistuseks jumestajana töötamisel võib olla värvipimedus. Töövahendid on jumestustooted ja vahendid.

Kutsealal tegutseb ka jumestuskunstnik, tase 6, kes teeb keerukamaid ja loomingulisemaid jumestustöid, loob tervikliku visuaali, korraldab ning juhendab jumestusmeeskonna tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks
A.2.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine
A.2.3 Kliendisuhtlus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on jumestajal keskharidus ja ta on läbinud erialase koolituse.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Jumestaja
A.6 Tulevikuoskused
Teave oskuste ja trendide kohta, mille tähtsus valdkonnas kasvab.
Erialased digioskused, uue tehnoloogia kasutamise oskused, turundusoskused.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Jumestaja, tase 4 kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
Nõuded kutse taotlemisel
1. Üldjuhul keskharidus
2. Taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus
3. Erialase praktika läbimine

Nõuded kutse taastõendamisel
1. Jumestaja, tase 4 kutse, mille kehtivusaja lõpust ei ole möödunud üle kuue kuu
2. Soovituslik on jumestaja täiendkoolit...
uste läbimine

Kutse andmise korraldus on reguleeritud jumestaja ja grimeerija kutsete kutse andmise korras.

Loe edasi
Peida
B.2 Jumestaja, tase 4 üldoskused
Mõtlemisoskused
1. Arendab oma tööalaseid teadmisi ja oskusi, leiab viise, kuidas ennast täiendada ja arendada (nt osaleb konverentsidel, koolitustel, kutseühingu tegevuses, loeb erialakirjandust).
Enesejuhtimisoskused
2. Tuleb toime ebaühtlase töökoormusega. Talub koormuse ajutisi kõikumisi (sh...
ületunnitöö, sesoonne töö, töötaolek).
3. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt. Talub pinget ja tuleb toime tagasilöökidega, õpib konstruktiivsest tagasisidest.
4. Järgib tööd tehes juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
5. Järgib oma töös grimeerija ja jumestaja kutse-eetikat (lisa 1).
6. Austab teiste isiklikku ruumi ja privaatseid andmeid.
7. Austab ja tunnustab teiste kultuuride, religioonide, rahvuste, soolise identiteedi jm väärtusi ja norme ning arvestab oma tegevuses nendega.
8. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid (sh sobivat riietust) ning järgib ohutustehnikanõudeid.
9. Kasutab töötades mugavaid ja kohandatud kehaasendeid, töövahendeid ja -võtteid. Arvestab sundasendi ning halbade harjumuste mõjuga iseendale ja teistele.
10. Hindab tööle kuluvat aega, planeerib ja koordineerib sellest lähtuvalt ise oma tegevust ning peab kinni kokkulepitud tööplaanist ja tähtaegadest.
11. Käitub energiat ja ressursse säästvalt ning jäätmeid vähendavalt (nt kasutab ökoloogilisi puhastusvahendeid, sordib prügi, minimeerib printimist, vee ja elektrivalguse kasutust jne).
Lävimisoskused
12. Loob klientide ja kolleegidega head suhted ning on koostöövalmis.
13. Teeb koostööd nii ühiste eesmärkide saavutamise nimel kui ka erinevate eesmärkide korral, arvestades kõigi poolte vajaduste ja seisukohtadega.
14. Kohandab oma käitumist ja suhtlemisviisi, lähtudes suhtluspartneri(te)st, rollidest, olukorrast jmt.
15. On suheldes paindlik ja tuleb toime väga eripalgeliste isikuomaduste või rolliga inimestega.
16. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi. Väljendab oma seisukohti hinnanguvabalt.
17. Eristab fakte hinnangutest, suhtub saadud tagasisidesse rahulikult ning võimaluse korral arvestab tagasisidega edasises tegevuses.
18. Kasutab oma töös arvutit algtasemel (lisa 2 – digipädevuste enesehindamisskaala).
19. Mõistab ingliskeelset erialateksti, sh peamisi termineid, ning on võimeline ametis nõutud tasemel inglise keeles suhtlema.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Ettevalmistumine karakteri loomiseks 4

Tegevusnäitajad
1. Viib ennast kurssi eesootava tööga ning sellega seotud teoreetilise taustaga (sh erinevad jumestamise stiilid, nt päevajumestus, õhtujumestus, pruudijumestus, prillikandja jumestus, fotojumestus, telejumestus, glamuurne jumestus, fantaasiajumestus, noorendav jumestus).
2. Selgitab välja kliendi soovi, jumestamise eesmärgi ja võimalikud allergiad, kasutades sobivaid suhtlemistehnikaid. Valib jumestamiseks sobivad tooted, lähtudes kliendi näonaha tüübist ja seisukorrast, kliendi east, naha värvi alatoonist ja jumestuse eesmärgist. Arvestab võimalike allergeenidega toodetes ja vahendites ning võimalike nahahaigustega.
3. Valmistab kliendi jumestuseks ette, kasutab meigilina. Vajadusel kinnitab juuksed ja korrigeerib kulmud. Puhastab kliendi näonaha sobivate toodete (nt toonik, näopiim, silmameigieemaldaja) ja vahenditega (nt vatitikud, vatipadjad). Vajadusel niisutab, kreemitab või kannab baaskreemid näonahale sõltuvalt jumestuse eesmärgist.
B.3.2 Jumestustoodete nahale kandmine ja eemaldamine 4

Tegevusnäitajad
1. Lähtub oma töös jumestuse eesmärgist, nt fotosessioon, moesessioon, arvestades sealjuures valgust, jumestuse intensiivsust.
2. Kannab meigipõhja näonahale ja modelleerib. Vajadusel ühtlustab dekoltee, kaela, kõrvad ja käed. Kasutab mitmesuguseid tooteid (nt vee, õli, silikooni ja vaha baasil jumestuskreemid, mineraal- või kompaktpuudrid, HD-tooted) ning sobivaid vahendeid (nt švamm, pintsel, palett, spaatel). Vajadusel kasutab neutralisaatoreid ja peitevärve, tuginedes värviringile.
3. Valib kliendi nahatüübile ning eale sobiva põseruuži (nt kompakt-, mineraal-, kreemvärvid) ja kannab selle nahale sobiva tehnikaga.
4. Jumestab silmad vastavalt kliendi silmade kujule ja jumestuse eesmärgile, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning klassikalisi tehnikaid; kujundab lainerijoone. Kinnitab kunstripsmed, ribaripsmed, ripsmetutikud, vajadusel koolutab ripsmed. Modelleerib ja kujundab kulmud.
5. Modelleerib huuled, lähtudes kliendi soovist ja jumestuse eesmärgist, kasutades sobivaid vahendeid, tooteid ning klassikalisi tehnikaid, arvestades ka üldkompositsiooni. Vajadusel fikseerib huulevärvi.
6. Korrigeerib või taastab vajadusel soengu, hindab oma tööd ja viimistleb (sh käed, kõrvad, dekoltee). Fikseerib jumestuse.
7. Eemaldab jumestuse sobivate vahenditega ise või annab kliendile juhised jumestuse eemaldamiseks.
8. Eemaldab allergilise reaktsiooni ilmnemisel võimaliku allergiatekitaja, vajadusel korraldab esmaabi andmise.
B.3.3 Kliendisuhtlus 5

Tegevusnäitajad
1. Valmistab enne teenuse osutamist ja kliendiga suhtlemist töökoha ette ning varub piisavalt aega (soovitavalt 15 minutit) ka enda emotsionaalseks ja füüsiliseks ettevalmistamiseks.
2. Jätab kliendi saabumisel hea esmamulje, käitudes viisakalt, sõbralikult ja tolerantselt. Loob privaatse, turvalise ja mugava õhkkonna. Keeldub töö tegemisest, kui klient käitub ebaadekvaatselt ja teavitab sellest töö tellijat.
3. Käitub teenindussituatsioonides adekvaatselt ja loovalt, taandab negatiivsed emotsioonid ja kohaneb kiiresti mitmesuguste olukordadega. Ei kaota enesevalitsust ja kontrollib oma kehakeelt. Annab klienti teenindades ülevaate jumestamise käigust.
4. Teeb tehtud töödest ülevaate ja vajadusel esitab selle vastutavale isikule või töö tellijale (nt kunstnik, fotograaf, lavastaja, režissöör). Kasutab vastavalt vajadusele digivahendeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.4 Jumestaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad
1. Teeb koostööd kolleegide ja tellijatega, arvestades organisatsiooni struktuuri ning erinevate üksuste funktsioone ja pädevust.
2. Rakendab hügieeni ja puhtuse põhimõtteid, et säilitada tervislik keskkond ja ennetada nakkushaiguste levikut (käte ja pindade pesu).
3. Desinfitseerib töövahendeid ja tooteid.
4. Kasutab tooteid hügieeniliselt (spaatlid, pintslid, palett).
5. Hoiab oma töökeskkonna ja töövahendid korras.
6. Kasutab ideekavandite loomiseks digivahendeid.

Teadmised
1. Nakkushaigused, nahahaigused, desinfitseerimisvahendid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-26032024-2.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.03.2024
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Grimeerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
514 Iluteenindajad
5142 Iluteenindajad (v.a juuksurid)
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Grimeerija ja jumestaja kutse-eetika
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Konze Tallinna Linnateater
Liina Pihel Grimmikool OÜ
Kärolin Raig jumestuskunstnik
Merlit Veldi grimmikunstnik
Liia Viitas Eesti Meigikunstnike Ühendus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist